Nové předpisy

Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   267/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění
   pozdějších předpisů, a další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o daních z příjmů

   Čl. I
   Zákon  č.  586/1992  Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993
   Sb.,  zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993
   Sb.,  zákona  č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994
   Sb.,  zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995
   Sb.,  zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995
   Sb.,  zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997
   Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997
   Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998
   Sb.,  zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999
   Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999
   Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   3/2000  Sb.,  zákona  č.  17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č.
   72/2000  Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.
   121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.
   340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č.
   120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č.
   483/2001  Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č.
   198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.
   308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č.
   362/2003  Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č.
   47/2004  Sb.,  zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č.
   280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.
   669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.
   217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
   441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
   552/2005  Sb.,  zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č.
   109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č.
   245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   29/2007  Sb.,  zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
   126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č.
   2/2009  Sb.,  zákona  č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č.
   221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č.
   326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
   346/2010  Sb.,  zákona  č.  348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011
   Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011
   Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
   Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011
   Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012
   Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012
   Sb.,  zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013
   Sb.,  zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 105/2013
   Sb.,  zákona  č.  160/2013  Sb.,  zákona  č.  215/2013  Sb. a zákonného
   opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:


   1.  V  §  3  odst. 4 písm. f) se za slovo „podá“ vkládají slova „daňové
   přiznání nebo“.

   2.  V  §  3  odst.  4  se  na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno j) se zrušuje.

   3. V § 4 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se za slova „nebytový
   prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   4.  V  §  4  odst.  1  písm.  a) úvodní části ustanovení se slova „nebo
   spoluvlastnického podílu,“ zrušují.

   5.  V  §  4  odst.  1  písm.  a)  bodě  1 se slova „rodinného domu nebo
   jednotky,  která  nezahrnuje  nebytový prostor“ nahrazují slovy „těchto
   nemovitých věcí“.

   6. V § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova „pro výkon činnosti, ze které
   plyne příjem ze samostatné činnosti“ zrušují.

   7.  V  §  4  odst.  1  písm.  a)  bodě  2 se slova „rodinného domu nebo
   jednotky,  která  nezahrnuje  nebytový  prostor, nebo spoluvlastnického
   podílu,  a  souvisejícího  pozemku,“ nahrazují slovy „těchto nemovitých
   věcí“  a  slova „tomuto domu nebo k jednotce, která nezahrnuje nebytový
   prostor“ se nahrazují slovy „těmto nemovitým věcem“.

   8.  V  §  4  odst.  1  písm.  a)  bodě  3 se slova „rodinného domu nebo
   jednotky,  která  nezahrnuje nebytový prostor,“ nahrazují slovy „těchto
   nemovitých věcí“.

   9. V § 4 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slovo „úhrnné“ zrušuje.

   10.  V  § 4 odst. 1 písm. r) úvodní části ustanovení se slovo „převodu“
   nahrazuje  slovy  „úplatného  převodu“  a slovo „převodem“ se nahrazuje
   slovy „úplatným převodem“.

   11. V § 4 odst. 1 písm. r) úvodní části ustanovení se za slova „přeměně
   obchodní  korporace;“  vkládají  slova  „v  případě  rozdělení podílu v
   souvislosti  s  jeho  úplatným  převodem  se  doba 5 let mezi nabytím a
   úplatným  převodem  podílu  v  obchodní  korporaci  u  téhož poplatníka
   nepřerušuje, je-li rozdělením zachována celková výše podílu;“.

   12.  V  §  4 odst. 1 písm. r) bodě 1 se slovo „převodu“ nahrazuje slovy
   „úplatného převodu“.

   13. V § 4 odst. 1 písm. r) body 2 až 4 znějí:

   „2.  příjem,  který  plyne  poplatníkovi  z budoucího úplatného převodu
   podílu  v  obchodní  korporaci  v  době do 5 let od jeho nabytí, i když
   smlouva o úplatném převodu bude uzavřena až po 5 letech od jeho nabytí,

   3.  příjem  z  budoucího  úplatného převodu podílu v obchodní korporaci
   pořízeného  z  poplatníkova  obchodního  majetku, pokud příjem z tohoto
   úplatného   převodu  plyne  v  době  do  5  let  od  ukončení  činnosti
   poplatníka,  ze  které  mu  plyne příjem ze samostatné činnosti, i když
   smlouva  o  úplatném  převodu  bude  uzavřena  až po 5 letech od nabytí
   tohoto podílu nebo od ukončení této činnosti,

   4.  příjem z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci odpovídající
   zvýšení  nabývací  ceny  podílu  člena  plněním  ve  prospěch vlastního
   kapitálu  obchodní korporace nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud
   k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí podílu,“.

   14.  V  §  4  odst.  1 písm. u) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   15.  V  §  4  odst. 1 písm. u) se za slova „za uvolnění“ vkládají slova
   „bytu  nebo“,  za slova „vyplacená uživateli této jednotky“ se vkládají
   slova „nebo bytu“ a slova „nebo spoluvlastnického podílu,“ se zrušují.

   16. V § 4 odst. 1 písmeno v) zní:

   „v)  příjmy  z  úplatného  převodu  cenných  papírů  a  příjmy z podílů
   připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich
   úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč,“.

   17.  V  §  4  odst.  1  písm.  w)  se  slovo  „prodeje“ nahrazuje slovy
   „úplatného  převodu“,  slovo  „převodem“  se  nahrazuje slovy „úplatným
   převodem“ a slovo „prodeji“ se nahrazuje slovy „úplatném převodu“.

   18. V § 4 odst. 1 písmeno z) zní:

   „z)  úrokové  příjmy daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů
   vydávaných  v  zahraničí  poplatníky  se  sídlem v České republice nebo
   Českou republikou,“.

   19.  V § 4 odst. 1 písm. za) se slova „nebo spoluvlastnického podílu na
   jednotce“ zrušují.

   20. V § 4 odst. 1 písmena ze) a zf) znějí:

   „ze)  příjem z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu
   nebo  přechodu  podle  zákona upravujícího převody vlastnického práva k
   jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatelem oprávněný člen
   družstva,

   zf)  příjem z nabytí vlastnického práva k rodinnému domu nebo jednotce,
   která  zahrnuje  družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který
   je  garáží,  sklepem  nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor,
   je-li  nabyvatelem  fyzická  osoba,  která je členem bytového družstva,
   který  je  nájemcem  tohoto rodinného domu nebo jednotky ve vlastnictví
   družstva  a  který  se  sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho
   pořízení členským vkladem,“.

   21.  V  §  4  se  na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , pokud se
   nepostupuje podle § 36 odst. 7“.

   22. V § 4a písmeno e) zní:

   „e)  z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku podle
   zákona  upravujícího  majetek  České  republiky  a  její  vystupování v
   právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně
   převést fyzické osobě,“.

   23. V § 4a písmeno g) zní:

   „g) plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které
   plyne   příjem   ze   samostatné  činnosti,  jako  reklamního  předmětu
   opatřeného  jménem  nebo  ochrannou  známkou poskytovatele tohoto daru,
   jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč,“.

   24.  V  §  4a  písm.  i) se slova „ , Norsku nebo Islandu provozujícím“
   nahrazují  slovy  „nebo  státě  tvořícím  Evropský  hospodářský prostor
   provozujícího“.

   25.  V  §  4a  písm. j) se za slovo „jej“ vkládají slova „nejpozději do
   konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí“.

   26.  V § 4a se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena m) až p), která znějí:

   „m)  v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
   vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy
   nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud

   1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud
   jde  o  sourozence,  strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela
   dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

   2.  se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu
   jednoho   roku  bezprostředně  před  získáním  bezúplatného  příjmu  ve
   společně  hospodařící  domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost
   nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

   3.  se  jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského
   fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku,
   který  byl  do  svěřenského  fondu  vyčleněn  nebo který zvýšil majetek
   tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo

   4.  v  úhrnu  příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka
   nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč,

   n)  v  podobě  plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž
   provozovatel  je  držitelem  platné  licence  podle zákona upravujícího
   zoologické zahrady,

   o)  v  podobě  plnění  poskytnutého  fyzickým  osobám  pro  poskytování
   veřejných kulturních služeb,

   p) vlastníka jednotky v podobě úhrady nákladů na správu domu a pozemku

   1. vlastníkem jiné jednotky v tomtéž domě, nebo

   2.  osobou,  která  se  stane vlastníkem nově vzniklé jednotky v tomtéž
   domě.“.

   27. V § 5 odst. 10 písm. a) úvodní části ustanovení se za slovo „kromě“
   vkládají   slova   „prominuté  daně,  poplatku  nebo  jiného  obdobného
   peněžitého plnění,“.

   28. V § 6 odst. 1 písm. c) se bod 2 zrušuje.

   Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

   29.  V § 6 odst. 2 větě poslední se za slovo „zahraničí“ vkládají slova
   „s  výjimkou  osoby  se  sídlem  nebo  bydlištěm v jiném členském státě
   Evropské  unie  nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která
   má  na  území  České  republiky  organizační  složku,  jejímž předmětem
   činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona
   upravujícího zaměstnanost,“.

   30.  V  §  6  odst.  3  úvodní  části  ustanovení se za slova „nebytový
   prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   31.  V  §  6  odst.  3  se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno c) se zrušuje.

   32. V § 6 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo 8“.

   33.   V   §   6   odst.  6  se  slovo  „používaných“  nahrazuje  slovem
   „poskytnutých“.

   34. V § 6 odst. 9 písmeno d) zní:

   „d)  nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho
   rodinnému  příslušníkovi  z  fondu  kulturních  a sociálních potřeb, ze
   sociálního  fondu,  ze  zisku  (příjmu)  po  jeho zdanění anebo na vrub
   výdajů  (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění
   a udržení příjmů, ve formě

   1.  použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při
   poskytnutí  rekreace  a  zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního
   plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací
   období,

   2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy
   podle  školského  zákona,  knihovny  zaměstnavatele,  tělovýchovných  a
   sportovních zařízení,

   3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,“.

   35. V § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zní:

   „3.  příspěvek  na  pojistné,  který  hradí zaměstnavatel pojišťovně za
   zaměstnance  na  jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti
   nebo  dožití,  nebo  na  důchodové  pojištění,  a  to  i  při  sjednání
   dřívějšího  plnění  v  případě  vzniku  nároku na starobní důchod, nebo
   invalidní  důchod  pro  invaliditu  třetího  stupně,  nebo  v  případě,
   stane-li  se  pojištěný  invalidním  ve  třetím  stupni  podle zákona o
   důchodovém  pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní
   pojištění“),  za  podmínky,  že výplata pojistného plnění je v pojistné
   smlouvě  sjednána  až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a
   současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný
   věku  60  let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata
   jiného  příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné
   smlouvy,  a  že  je  pojistná  smlouva  uzavřena mezi zaměstnancem jako
   pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací
   činnosti   na   území   České   republiky   podle  zákona  upravujícího
   pojišťovnictví,  nebo  jinou  pojišťovnou  usazenou  na území členského
   státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a
   dále  za  podmínky,  že  právo  na plnění z pojistných smluv soukromého
   životního   pojištění  má  pojištěný  zaměstnanec,  a  je-li  pojistnou
   událostí  smrt  pojištěného,  osoba  určená  podle  zákona upravujícího
   pojistnou  smlouvu,  kromě  zaměstnavatele,  který  hradil příspěvek na
   pojistné;  dojde-li  před  skončením  doby  60  kalendářních  měsíců od
   uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k
   výplatě  pojistného  plnění  ze  soukromého životního pojištění, jiného
   příjmu,  který  není  pojistným  plněním  a  nezakládá  zánik  pojistné
   smlouvy,  nebo  k  předčasnému  ukončení  pojistné  smlouvy, osvobození
   zaniká  a  příjmem  podle  §  6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této
   skutečnosti  došlo,  jsou  částky  příspěvků  na pojistné, které byly u
   pojištěného  v  roce  výplaty  nebo  předčasného  ukončení  smlouvy a v
   uplynulých  10  letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny;
   toto  se  neuplatní  v  případě  plnění,  kdy došlo ke vzniku nároku na
   starobní  důchod  nebo  invalidní  důchod pro invaliditu třetího stupně
   nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle
   zákona  o  důchodovém  pojištění  nebo  v  případě  smrti  a s výjimkou
   pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné
   a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno
   na  jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro
   daňové  osvobození  příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem
   vypláceným  plátcem  daně  z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je
   povinen   oznámit   svému   zaměstnavateli   nejpozději   poslední  den
   kalendářního   měsíce,  v  němž  změna  nastala,  že  nárok  na  daňové
   osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní
   pojištění zanikl,“.

   36.  V  § 6 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno v), které zní:

   „v)  příjem  od  téhož  zaměstnavatele  plynoucí  zaměstnanci  v podobě
   majetkového  prospěchu  při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin
   300 000 Kč z těchto zápůjček.“.

   37.  V  §  6  odst. 12 větě první se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem
   „veřejné“.

   38. V § 6 odst. 16 písm. c) se slova „ , Norsku nebo Islandu“ nahrazují
   slovy „nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“.

   39.  V  §  7 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , ke
   kterému je potřeba podnikatelské oprávnění“.

   40. V § 7 odstavec 6 zní:

   „(6)  Příjem  autora  za  příspěvek  do  novin, časopisu, rozhlasu nebo
   televize  plynoucí  ze  zdrojů  na území České republiky je samostatným
   základem  daně  pro  daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za
   předpokladu,  že  úhrn  těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v
   kalendářním  měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm.
   a).“.

   41. V § 7 odst. 7 písmena a) až d) znějí:

   „a)  80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
   a  z  příjmů  z  živnostenského  podnikání řemeslného; nejvýše lze však
   uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,

   b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit
   výdaje do částky 1 200 000 Kč,

   c)  30  %  z  příjmů  z  nájmu  majetku zařazeného v obchodním majetku;
   nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,

   d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle
   odstavce  1  písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do
   částky 800 000 Kč.“.

   42.  V  §  8  odst.  1 písm. a) se slova „majetkového podílu na akciové
   společnosti,   na   společnosti   s   ručením   omezeným  a  komanditní
   společnosti,  podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné
   výnosy“ nahrazují slovy „obchodní korporace a úroky“.

   43. V § 8 odst. 1 písm. i) se slova „po zdanění“ zrušují.

   44.  V  §  8  se na konci odstavce 5 doplňuje věta „U příjmu z úroků ze
   zápůjčky  nebo  úvěru  je  výdajem zaplacený úrok z částek použitých na
   poskytnutí zápůjčky nebo úvěru, a to až do výše příjmu.“.

   45. V § 8 odst. 6 větě čtvrté se slovo „rovnoměrně“ zrušuje.

   46.  V  §  8 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , s výjimkou
   příspěvků  na  penzijní  připojištění se státním příspěvkem zaplacených
   penzijnímu  fondu  zaměstnavatelem za zaměstnance před 1. lednem 2000 v
   případě,   kdy  došlo  k  převodu  prostředků  účastníka  z  penzijního
   připojištění  se  státním  příspěvkem do doplňkového penzijního spoření
   účastníka, ze kterého je jednorázové vyrovnání nebo odbytné vypláceno“.

   47.  V  §  8  odst.  7 větě druhé se slovo „poplatníkem“ zrušuje a věta
   poslední se nahrazuje větou

   „Odkupné  se  pro  zjištění základu daně snižuje o zaplacené pojistné s
   výjimkou  pojistného,  které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným
   příjmem  z  pojištění  osob,  který  není pojistným plněním a nezakládá
   zánik  pojistné  smlouvy a s výjimkou příspěvku na pojistné za soukromé
   životní   pojištění   zaměstnance,   které   hradil   zaměstnavatel  za
   zaměstnance  za  jeho soukromé pojištění v době delší než uplynulých 10
   let a současně po 1. lednu 2001.“.

   48. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

   „b) příjmy z převodu

   1. nemovité věci,

   2. cenného papíru a

   3. jiné věci,“.

   49.  V  §  10  odst.  1  písm. g) se slova „nebo další podíl na majetku
   transformovaného   družstva“   nahrazují   slovy   „podíl   na  majetku
   transformovaného   družstva,  vrácení  emisního  ážia,  příplatku  mimo
   základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění“.

   50.  V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno o), které zní:

   „o)  příjem  z  rozpuštění rezervního fondu vytvořeného ze zisku nebo z
   rozpuštění obdobného fondu.“.

   51.  V  §  10  odst.  2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ;
   obdobně se postupuje u příjmů plynoucích do společného jmění manželů“.

   52.  V  § 10 odst. 3 písm. b) se slova „členských státech Evropské unie
   nebo   dalších  státech,  které  tvoří  Evropský  hospodářský  prostor“
   nahrazují  slovy  „členském  státě  Evropské  unie  nebo státě tvořícím
   Evropský hospodářský prostor“.

   53. V § 10 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

   54.  V  §  10  odst.  3 písm. c) bodě 2 se za slovo „roku“ vkládá slovo
   „bezprostředně“.

   55.  V  § 10 odst. 3 písm. c) bodě 3 se za slovo „obmyšleného“ vkládají
   slova  „z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým
   zvýšil majetek tohoto fondu, nebo“.

   56.  V  §  10  odst.  3  písm.  c) bodě 4 se slova „hodnota nedosahuje“
   nahrazují   slovy  „úhrn  od  téhož  poplatníka  ve  zdaňovacím  období
   nepřevyšuje částku“.

   57.  V  §  10  odst.  5 větě sedmé se slova „prodeje cenných“ nahrazují
   slovy  „úplatného  převodu  cenných“  a slova „uskutečněním prodeje“ se
   nahrazují slovy „uskutečněním úplatného převodu“.

   58.  V  §  10  odst. 6 se slova „hodnota vkladu spočívající v provedení
   nebo  provádění  prací  nebo  v poskytnutí nebo poskytování služby ani“
   zrušují.

   59. V § 10 odst. 8 se za slova „až ch)“ vkládají slova „a o)“.

   60. V § 12 odst. 1 se slova „ , z provozu rodinného závodu“ zrušují.

   61. § 13 včetně nadpisu zní:

   „§ 13

   Příjmy a výdaje spolupracujících osob

   (1)  Příjmy  a  výdaje  na  jejich  dosažení,  zajištění  a udržení při
   samostatné  činnosti  s  výjimkou  podílu  společníka  veřejné obchodní
   společnosti  a komplementáře komanditní společnosti mohou být rozděleny
   mezi poplatníka a s ním spolupracující osoby, kterými se rozumí

   a) spolupracující manžel,

   b)  spolupracující  osoba  žijící s poplatníkem ve společně hospodařící
   domácnosti,

   c) člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu.

   (2) U spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích
   stejná. Příjmy a výdaje se rozdělují tak, aby

   a)  podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nečinil v
   úhrnu více než 30 % a

   b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

   1. za zdaňovací období nejvýše 180 000 Kč a

   2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 15 000 Kč.

   (3)  V  případě,  že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a
   výdaje rozdělují tak, aby

   a) podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a

   b) částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila

   1. za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a

   2. za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.

   (4) Příjmy a výdaje nelze rozdělovat

   a) na dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku,

   b)  na  dítě  v kalendářních měsících, ve kterých je na něj uplatňováno
   daňové zvýhodnění na vyživované dítě,

   c) na manžela, je-li na něj uplatněna sleva na manžela, a

   d) na a od poplatníka, který zemřel.“.

   62.  V § 15 odst. 1 větě první se slova „financování vědy a vzdělávání,
   výzkumných  a  vývojových  účelů,  kultury“  nahrazují  slovy  „vědu  a
   vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu“.

   63.  V  §  15 odst. 1 se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy
   „nebo  státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“ a slova „než České
   republiky a dále na území Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo
   státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

   64.  V  §  15  odst.  1  větě  čtvrté se slova „bezpříspěvkového dárce“
   nahrazují  slovy  „nebo  jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta
   finanční  úhrada  výdajů  spojených  s  odběrem krve nebo jejích složek
   podle  zákona  upravujícího  specifické  zdravotní  služby,  s výjimkou
   úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem,“.

   65.  V  §  15  se  na  konci  odstavce  1  doplňuje  věta „Poskytnou-li
   bezúplatné  plnění  manželé  ze  společného jmění manželů, může odpočet
   uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.“.

   66.  V  §  15  odst.  3  úvodní  část  ustanovení se za slova „nebytový
   prostor“ vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   67.  V  §  15  odst. 3 písm. a) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   68.  V  §  15  odst.  3  písm. c) bodu 4 se za slova „nebytový prostor“
   vkládají slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   69.  V  §  15  odst. 3 písm. e) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   70.  V  §  15  odst. 3 písm. f) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   71.  V  §  15 odst. 4 větě páté se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   72.  V  §  15 odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v
   případě  převodu  prostředků  účastníka  z  transformovaného  fondu  do
   účastnických  fondů lze odečíst částku, která se rovná součtu příspěvků
   zaplacených  poplatníkem  na  jeho  penzijní  připojištění  se  státním
   příspěvkem   na   část   zdaňovacího  období  a  příspěvků  zaplacených
   poplatníkem  na  jeho  doplňkové  penzijní  spoření  na navazující část
   zdaňovacího období sníženou o 12 000 Kč“.

   73.  V  §  15 odst. 5 závěrečné části ustanovení se slovo „příslušných“
   nahrazuje slovy „uplynulých deseti“.

   74.  V  §  15  odst.  6  se  slova  „Evropského hospodářského prostoru“
   nahrazují  slovy  „státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“, slova
   „ve  smlouvě sjednána až po 60 měsících“ se nahrazují slovy „v pojistné
   smlouvě  sjednána až po 60 kalendářních měsících“, za slova „60 let“ se
   vkládají  slova  „a  že  podle  podmínek pojistné smlouvy není umožněna
   výplata  jiného  příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik
   pojistné  smlouvy“  a  věta  poslední se nahrazuje větou „Dojde-li před
   skončením  doby  60  kalendářních  měsíců od uzavření smlouvy nebo před
   rokem,  ve  kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění
   ze  soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným
   plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení
   pojistné  smlouvy,  nárok  na  nezdanitelnou část základu daně zaniká a
   příjmem  podle  § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti
   došlo,  jsou  částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z
   důvodu  zaplaceného  pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v
   případě  plnění,  kdy  došlo  ke  vzniku nároku na starobní důchod nebo
   invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li
   se  pojištěný  invalidním  ve  třetím  stupni podle zákona o důchodovém
   pojištění  nebo  v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž
   nebude  vyplaceno  pojistné  plnění  nebo  odkupné  a  zároveň rezerva,
   kapitálová  hodnota  nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu
   soukromého   životního   pojištění  splňující  podmínky  pro  uplatnění
   nezdanitelné části základu daně.“.

   75.  V  §  15  odst.  9  větě první se za slova „který je“ vkládá slovo
   „daňovým“  a  slova  „  , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo
   státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   76.  V  §  15  odst.  9  větě  druhé  se  slova  „na  tiskopisu vydaném
   Ministerstvem financí“ zrušují.

   77. V § 16a se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Vykáže-li  poplatník  u  příjmů  ze  samostatné  činnosti daňovou
   ztrátu, lze o ni pro účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy zahrnované
   do dílčího základu daně podle § 6.“.

   78. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

   „§ 17b

   Základní investiční fond

   (1) Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí

   a)  investiční  fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a
   investiční  fondy,  jehož  akcie  nebo  podílové  listy  jsou přijaty k
   obchodování na evropském regulovaném trhu,

   b)   otevřený   podílový  fond  podle  zákona  upravujícího  investiční
   společnosti a investiční fondy,

   c)  investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním
   kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční
   fondy  investující  v  souladu  se  svým statutem více než 90 % hodnoty
   svého majetku do

   1. investičních cenných papírů,

   2.   cenných   papírů  vydaných  investičním  fondem  nebo  zahraničním
   investičním fondem,

   3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,

   4. nástrojů peněžního trhu,

   5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti
   a investiční fondy,

   6.  práv  vyplývajících  ze  zápisu  věcí  uvedených  v bodech 1 až 5 v
   evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto
   hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,

   7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,

   8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem,

   d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech
   a) až c), pokud

   1.  je  jeho  domovským  státem  podle  zákona  upravujícího investiční
   společnosti  a  investiční  fondy  členský stát Evropské unie nebo stát
   tvořící Evropský hospodářský prostor,

   2.  prokáže,  že je obhospodařován na základě oprávnění srovnatelného s
   oprávněním  k  obhospodařování  investičního  fondu  vydávaného  Českou
   národní  bankou  a  obhospodařovatel  podléhá  dohledu  srovnatelnému s
   dohledem České národní banky,

   3.  má  statut  nebo  dokument  srovnatelný se statutem, ze kterého lze
   zjistit,  že se jedná o zahraniční fond srovnatelný s fondem uvedeným v
   písmenech a) až c), a

   4.  prokáže,  že se podle práva jeho domovského státu jeho příjmy ani z
   části nepřičítají jiným osobám.“.

   79. V § 18 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

   Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena e) a f).

   80.  V  §  18a  odst. 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ,
   který  má  oprávnění  k  poskytování  zdravotních  služeb  podle zákona
   upravujícího zdravotní služby“.

   81. V § 19 odst. 1 písmeno zc) zní:

   „zc)  příspěvky  výrobců  nebo provozovatelů solárních elektráren podle
   zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému
   zajišťujícího   zpětný   odběr,   zpracování,   využití   a  odstranění
   elektrozařízení  nebo  oddělený  sběr, zpracování, využití a odstranění
   elektroodpadu,  pokud  jsou  zaregistrováni  podle  zákona upravujícího
   odpady;  osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze
   na  zpracování  elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných
   nákladů  souvisejících  s  tímto  účelem  s výjimkou nákladů na zřízení
   sběrného místa provozovatele solární elektrárny,“.

   Poznámka pod čarou č. 121 se zrušuje.

   82.  V  §  19  odst. 1 se na konci textu písmene zf) doplňují slova „ ;
   obdobně  se  postupuje  u  příjmů  mateřské  společnosti  z  rozpuštění
   rezervního fondu nebo obdobného fondu dceřiné společnosti“.

   83.  V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno zp), které zní:

   „zp)  výnosy  z operací na finančním trhu s peněžními prostředky státní
   pokladny podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla.“.

   84. Poznámka pod čarou č. 93 zní:

   „93)  Směrnice  Rady  2011/96/EU  ze dne 30. listopadu 2011 o společném
   systému  zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských
   států.

   Směrnice  Rady  2009/133/ES  ze  dne 19. října 2009 o společném systému
   zdanění  při  fúzích,  rozděleních,  částečných  rozděleních, převodech
   aktiv  a  výměně  akcií  týkajících  se společností z různých členských
   států  a  při  přemístění  sídla  evropské  společnosti  nebo  evropské
   družstevní společnosti mezi členskými státy.

   Směrnice  Rady  2003/49/ES  ze  dne  3. června 2003 o společném systému
   zdanění  úroků  a  licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z
   různých  členských  států,  ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice
   Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES.“.

   85.  V  §  19 odst. 3 písm. b) se slova „formu akciové společnosti nebo
   společnosti s ručením omezeným, nebo“ nahrazují slovy „některou z forem
   uvedených v předpisech Evropské unie^93) nebo formu“.

   86.  V  §  19 odst. 3 písm. c) se slova „formu akciové společnosti nebo
   společnosti s ručením omezeným, nebo“ nahrazují slovy „některou z forem
   uvedených v předpisech Evropské unie^93) nebo formu“.

   87.  V  §  19  odst.  5 bodě 3 se slova „třetího státu“ nahrazují slovy
   „státu,  který  není  členským  státem  Evropské  unie, státem tvořícím
   Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací,“.

   88.  V § 19 odst. 8 se slova „nebo Islandu“ nahrazují slovy „ , Islandu
   nebo Lichtenštejnska“.

   89. V § 19 odst. 10 se slova „nebo Islandu“ nahrazují slovy „ , Islandu
   nebo Lichtenštejnska“.

   90.  V  §  19  odst.  11  úvodní  části  ustanovení se slovo „dceřinná“
   nahrazuje slovem „dceřiná“.

   91. V § 19 se doplňuje odstavec 12, který zní:

   „(12)  U  akciové  společnosti  s proměnným základním kapitálem tvořící
   podfondy  se  podmínky  podle  odstavce  3  písm.  b)  a c) posuzují za
   akciovou společnost a podfondy samostatně.“.

   92. V § 19b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena c) až e), která znějí:

   „c) příjem z nabytí vlastnického práva k pozemku nebo podílu na pozemku
   podle  zákona upravujícího majetek České republiky a její vystupování v
   právních vztazích, je-li organizační složka státu povinna je bezúplatně
   převést  bytovému  družstvu  vzniklému  před  1.  lednem 1992 nebo jeho
   právnímu nástupci,

   d) příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto
   majetkového  prospěchu  od  téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období
   nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč u

   1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,

   2. vypůjčitele při výpůjčce a

   3. výprosníka při výprose,

   e) příjem z nabytí majetku zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného
   zdravotního pojištění.“.

   93.  V  §  19b  odst.  2  písm.  b)  bodě  1 se slova „ ; osvobození se
   nepoužije u obcí a krajů“ zrušují.

   94.  V  §  19b  odst.  2 písm. b) bodě 2 se slova „Norska, Islandu nebo
   jiného  členského  státu  Evropské  unie než České republiky“ nahrazují
   slovy  „jiného  členského  státu  Evropské  unie  nebo  státu tvořícího
   Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

   95.  V  §  19b  odst.  2  písm.  e)  se  slova „ , Norska nebo Islandu“
   nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   96.  V  §  20 odst. 7 větě první se za slova „poskytovatele zdravotních
   služeb“ vkládají slova „ , který má oprávnění k poskytování zdravotních
   služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby“.

   97.  V § 20 odst. 8 se slova „financování vědy a vzdělávání, výzkumných
   a  vývojových  účelů,  kultury“  nahrazují  slovy  „vědu  a vzdělávání,
   výzkumné a vývojové účely, kulturu“.

   98.  V  §  20 odst. 8 se slova „ , Norska nebo Islandu“ nahrazují slovy
   „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   99.  V  §  20  odst.  8  větě  páté  se slova „poplatníci, kteří nejsou
   založeni  nebo  zřízeni  za  účelem podnikání“ nahrazují slovy „veřejně
   prospěšní poplatníci“.

   100. V § 20 odst. 8 se věta poslední zrušuje.

   101.  V  §  20  odst. 12 se slova „než České republiky, a dále na území
   Norska  nebo  Islandu“  nahrazují  slovy „nebo státu tvořícího Evropský
   hospodářský prostor než České republiky“.

   102.  V § 20a úvodní části ustanovení se za slovo „období“ vkládá slovo
   „základním“.

   103. V § 20a písm. a) se za slovo „byl“ vkládá slovo „základním“.

   104. V § 21 odstavec 2 zní:

   „(2) Sazba daně činí u základního investičního fondu 5 %.“.

   105.  V § 21 odst. 5 se za slova „pouze část zdaňovacího období“ vkládá
   slovo „základním“ a za slovo „byl“ se vkládá slovo „základním“.

   106. V § 21a písm. c) se slova „člena právnické osoby“ nahrazují slovem
   „společníka“.

   107. V § 21d odstavec 1 zní:

   „(1)  Finančním  leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání
   věci  s  výjimkou věci, která je nehmotným majetkem, vlastníkem k užití
   uživateli za úplatu, pokud

   a) je při vzniku smlouvy

   1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci
   vlastnické  právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci,
   nebo

   2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1,

   b)  ke  dni  převodu  vlastnického  práva  není  kupní  cena  vyšší než
   zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou
   by  předmět  finančního  leasingu  měl  při  rovnoměrném odpisování bez
   zvýšení  odpisu  v  prvním  roce  odpisování, s výjimkou případu, že by
   užívaná  věc  byla  při  tomto  odpisování  již  odepsána ve výši 100 %
   vstupní ceny,

   c)  je  při  vzniku  smlouvy  ujednáno,  že  po  dobu trvání finančního
   leasingu budou na uživatele převedeny

   1. užívací práva k předmětu leasingu,

   2. povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a

   3. rizika spojená s užíváním předmětu leasingu a

   d)  je  splněna  minimální  doba  finančního  leasingu; doba finančního
   leasingu  se  počítá  ode  dne,  kdy  byl  předmět  finančního leasingu
   uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání.“.

   108. V § 21d se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Minimální  dobou finančního leasingu je minimální doba odpisování
   hmotného  majetku  uvedená  v § 30 odst. 1 nebo doba odpisování podle §
   30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného
   v  odpisové  skupině  2 až 6 podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se tato
   doba zkracuje o 6 měsíců.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

   109.  Za  §  21e  se  vkládají  nové § 21f až 21i, které včetně nadpisů
   znějí:

   „§ 21f

   Použití ustanovení o vkladech u svěřenských fondů, fundací a ústavů

   (1)  Pro  účely  daní  z  příjmů se na vyčlenění majetku do svěřenského
   fondu  a  zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro
   případ smrti hledí jako na vklad do obchodní korporace.

   (2)  Pro účely daní z příjmů se na vklad a vyčlenění majetku do fundace
   nebo ústavu hledí jako na vklad do obchodní korporace.

   § 21g

   Minimální mzda

   Minimální  mzdou  se  pro  účely  daní  z  příjmů  rozumí měsíční sazba
   minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy

   a) účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a

   b) neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.

   § 21h

   Vztah k účetním předpisům

   U  poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle
   právních  předpisů  upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle
   právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou poplatníků, kteří
   účtují v soustavě jednoduchého účetnictví.

   § 21i

   Zvláštní ustanovení o vymezení dividendového příjmu

   Pro  účely  daní  z  příjmů  se  ustanovení o podílech na zisku použijí
   rovněž  na  příslušenství  investičního  nástroje patřícího podle přímo
   použitelného   předpisu   Evropské   unie   upravujícího  obezřetnostní
   požadavky  na  úvěrové  instituce  a  investiční  podniky do vedlejšího
   kapitálu Tier 1.“.

   110.  V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 3 se slova „než České republiky nebo
   daňovému  rezidentovi,  Norska,  Islandu“  nahrazují slovy „nebo jiného
   státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky“.

   111.  V  §  22  odst. 1 písm. g) bodě 6 se slova „statutárních orgánů a
   dalších“ zrušují.

   112.  V  §  23  odst.  1  se slova „ , s tím, že u poplatníka, který je
   účetní  jednotkou,  jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho
   náklady“ zrušují.

   113.  V  § 23 odst. 3 písm. a) bodě 11 se slova „ , a to podle právních
   předpisů  upravujících  oceňování  majetku,  vypořádacího  podílu  nebo
   podílu   na   likvidačním   zůstatku   vyplácených  v  nepeněžní  formě
   poplatníkovi,  který  je členem obchodní korporace, a výší jeho hodnoty
   zachycené  v  účetnictví  obchodní  korporace  podle  právních předpisů
   upravujících   účetnictví“  nahrazují  slovy  „majetku  podle  právních
   předpisů   upravujících   oceňování   majetku,  kterým  je  vypořádáván
   vypořádací  podíl  nebo  likvidační  zůstatek v nepeněžní formě, a výší
   jeho  hodnoty  zachycené v účetnictví obchodní korporace podle právních
   předpisů  upravujících  účetnictví,  a to u poplatníka, který je členem
   obchodní korporace“.

   114.  V  §  23  odst. 3 písm. a) bodě 12 se číslo „36“ nahrazuje číslem
   „30“.

   115.  V  §  23  odst. 3 písm. a) bodě 15 se za slovo „metody,“ vkládají
   slova „která ovlivňuje výsledek hospodaření a“.

   116.  V  § 23 odst. 3 písm. a) se na konci textu bodu 16 doplňují slova
   „nebo na jeho technické zhodnocení“.

   117.  V  §  23  odst.  3 písm. a) bodě 18 se za slovo „částku“ vkládají
   slova  „nebo její část“ a za slovo „vzdělávání“ se vkládají slova „nebo
   jako odpočet na podporu výzkumu a vývoje“.

   118. V § 23 odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje bod 19, který zní:

   „19. částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami
   a  cenou,  která  by  byla  sjednána mezi nespojenými osobami v běžných
   obchodních  vztazích  za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl
   snížen  základ  daně  poplatníka podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se
   nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami
   vypořádána,“.

   119.  V  §  23  odst.  3 písm. b) bodě 6 se za slovo „metody,“ vkládají
   slova „která ovlivňuje výsledek hospodaření a“.

   120.  V  §  23  odst.  3  písm.  c) bodě 8 se slova „tohoto ustanovení“
   zrušují  a  slova  „a  nebylo  o něm“ se nahrazují slovy „ , které jsou
   předmětem  daně  a  nejsou  od  daně osvobozené, a o bezúplatném příjmu
   nebylo“.

   121.  V  §  23  odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a
   doplňuje se bod 9, který zní:

   „9. hodnotu bezúplatného příjmu, s výjimkou příjmu od daně osvobozeného
   a  příjmu,  který není předmětem daně, ve formě peněžitého daru účelově
   poskytnutého  na  pořízení  hmotného  majetku  nebo  na  jeho technické
   zhodnocení,  pokud  o  tomto  příjmu  účtoval  poplatník podle právních
   předpisů upravujících účetnictví ve výnosech.“.

   122. V § 23 odst. 4 písm. e) se za slovo „pokud“ vkládá slovo „přímo“ a
   slova „v předchozích zdaňovacích obdobích“ se zrušují.

   123. V § 23 odstavec 6 zní:

   „(6)  Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění,
   oceněné  podle  právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud
   tento  zákon  nestanoví jinak; přitom se příjmy získané směnou posuzují
   pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. Nepeněžní příjem

   a)   u  vlastníka  (pronajímatele)  jsou  výdaje  (náklady)  vynaložené
   nájemcem  na  najatém  majetku  se  souhlasem  pronajímatele  nad rámec
   smluveného nájemného a nehrazené vlastníkem (pronajímatelem), a to:

   1.  ve  zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním
   plněním jsou výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje
   na   dokončené   technické   zhodnocení,  za  podmínky,  že  o  hodnotu
   technického  zhodnocení  nezvýšil vlastník (pronajímatel) vstupní cenu,
   ani  nebylo  v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto nepeněžní plnění
   se  ocení  zůstatkovou  cenou,  kterou  by  měl majetek při rovnoměrném
   odpisování  bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo znaleckým
   posudkem,

   2.  ve  zdaňovacím  období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému
   zrušení  souhlasu  vlastníka  s  odpisováním  doručenému nájemci, pokud
   nepeněžním plněním jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které
   odpisoval   nájemce   se   souhlasem  vlastníka  (pronajímatele);  toto
   nepeněžní  plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při
   rovnoměrném  odpisování  bez  zvýšení  odpisu v prvním roce odpisování,
   nebo znaleckým posudkem,

   3. ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do
   užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení vlastník (pronajímatel)
   zvýší  vstupní  (zůstatkovou)  cenu;  toto nepeněžní plnění se ocení ve
   výši výdajů (nákladů) vynaložených nájemcem,

   b)  u  veřejně  prospěšného  poplatníka,  pokud  se  jedná o bezúplatný
   příjem, se ocení

   1.  ve  výši  1  Kč  v  případě  nabytí movité kulturní památky, sbírky
   muzejní povahy a předmětu kulturní hodnoty,

   2. ve výši ocenění převzatého od účetní jednotky, která o tomto majetku
   naposledy  účtovala,  a  to  v  případě bezúplatné změny příslušnosti k
   hospodaření  s  majetkem  státu  nebo  svěření  majetku do správy podle
   právního    předpisu    upravujícího   rozpočtová   pravidla   územních
   samosprávných  celků,  výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu
   majetku mezi vybranými účetními jednotkami a

   3.  reprodukční  pořizovací  cenou podle právních předpisů upravujících
   účetnictví v ostatních případech.“.

   124. V § 23 odst. 7 se věty první až třetí nahrazují větami „Liší-li se
   ceny  sjednané  mezi  spojenými  osobami od cen, které by byly sjednány
   mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo
   obdobných  podmínek,  a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví
   se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která
   by  byla  sjednávána  mezi  nespojenými  osobami  v  běžných obchodních
   vztazích  za  stejných  nebo obdobných podmínek, použije se cena určená
   podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku. Ustanovení věty
   první  a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o
   výpůjčce  a  v  případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního
   nástroje  mezi  spojenými  osobami  je nižší, než by byla cena sjednaná
   mezi  nespojenými  osobami,  a věřitelem je daňový nerezident nebo člen
   obchodní  korporace,  který  je daňovým rezidentem České republiky nebo
   poplatník daně z příjmů fyzických osob.“.

   125.  V  § 23 odst. 8 písm. b) bodě 1 se slova „podnikatelské činnosti“
   nahrazují  slovy  „činnosti,  ze  které  plynou  příjmy  ze  samostatné
   činnosti“.

   126. V § 23 se doplňuje odstavec 18, který zní:

   „(18)  U  veřejně  prospěšných  poplatníků  se  při  přechodu  z vedení
   účetnictví  na  jednoduché účetnictví postupuje přiměřeně podle přílohy
   č.   2  k  tomuto  zákonu.  U  těchto  poplatníků  se  při  přechodu  z
   jednoduchého  účetnictví na vedení účetnictví postupuje přiměřeně podle
   přílohy č. 3 k tomuto zákonu.“.

   127.   V   nadpise   §  23a  se  slovo  „společnost“  nahrazuje  slovem
   „korporaci“.

   128. V § 23a odstavec 1 zní:

   „(1)  Převodem  obchodního  závodu  na  obchodní korporaci se pro účely
   tohoto  zákona rozumí postup, při kterém obchodní korporace převádí bez
   toho, aby zanikla (dále jen „převádějící obchodní korporace“), obchodní
   závod  na  jinou  obchodní  korporaci  (dále  jen „přijímající obchodní
   korporace“)  tak,  že  za  převedený  obchodní  závod získá převádějící
   obchodní korporace podíl v přijímající obchodní korporaci nebo se zvýší
   její vklad do základního kapitálu přijímající obchodní korporace.“.

   129.   V  §  23a  odst.  2  se  slovo  „společnosti“  nahrazuje  slovem
   „korporaci“  a  slova  „zvláštního právního předpisu.^1a)“ se nahrazují
   slovy „právního předpisu upravujícího oceňování majetku.“.

   130.   V  §  23a  odst.  3  se  slovo  „společnosti“  nahrazuje  slovem
   „korporace“.

   131.   V   §  23a  odst.  4  se  slovo  „společnost“  nahrazuje  slovem
   „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova
   „zákona. Je-li“ se nahrazují slovy „zákona; je-li“, slova „uvedeným v §
   17  odst.  4“  se  nahrazují slovy „ , který je daňovým nerezidentem“ a
   slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

   132.  V  §  23a  odst.  5 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“
   nahrazuje slovem „korporace“.

   133. V § 23a odst. 5 písmena a) až c) znějí:

   „a)   převzít  rezervy  a  opravné  položky  související  s  převedeným
   obchodním  závodem,  vytvořené  převádějící  obchodní  korporací  podle
   právního  předpisu  upravujícího  tvorbu  rezerv a opravných položek za
   podmínek, které by platily pro převádějící obchodní korporaci, pokud by
   se  převod obchodního závodu neuskutečnil, a pokračovat v jejich tvorbě
   podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek;
   přitom  je-li  převádějící  obchodní  korporace  poplatníkem,  který je
   daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na území České republiky,
   lze  převzít  zahraniční  položky  obdobného  charakteru jako rezervy a
   opravné  položky  související  s převedeným obchodním závodem vytvořené
   podle  příslušného  právního  předpisu  jiného  členského  státu, avšak
   maximálně do výše stanovené podle právního předpisu upravujícího tvorbu
   rezerv   a  opravných  položek  pro  poplatníky,  kteří  jsou  daňovými
   rezidenty,  a  za  podmínek  stanovených  tímto zákonem, a pokračovat v
   jejich  tvorbě  podle  právního  předpisu  upravujícího tvorbu rezerv a
   opravných položek,

   b)  převzít  vyměřenou  daňovou  ztrátu  nebo část daňové ztráty, která
   souvisí  s  převedeným  obchodním závodem a dosud nebyla uplatněna jako
   položka  odčitatelná  od  základu  daně převádějící obchodní korporací;
   tuto  daňovou  ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu
   daně  ve  zdaňovacích  obdobích  zbývajících do pěti zdaňovacích období
   bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za něž je
   podáváno  daňové  přiznání,  za  které  byla  daňová ztráta převádějící
   obchodní  korporaci  vyměřena  za  podmínek  stanovených tímto zákonem;
   neprokáže-li   poplatník,   jaká  část  daňové  ztráty  se  vztahuje  k
   převedenému obchodnímu závodu, stanoví se tato část daňové ztráty podle
   poměru  hodnoty  převedeného majetku zachycené v účetnictví převádějící
   obchodní  korporace  podle  právních  předpisů  upravujících účetnictví
   bezprostředně  před  převodem  snížené  o  převedené  dluhy při převodu
   obchodního  závodu  a  hodnoty veškerého majetku zachycené v účetnictví
   převádějící  obchodní  korporace  podle  právních předpisů upravujících
   účetnictví  snížené  o  veškeré  dluhy  převádějící  obchodní korporace
   bezprostředně   před   provedením  převodu;  přitom  je-li  převádějící
   obchodní  korporace  poplatníkem,  který je daňovým nerezidentem a nemá
   stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu,
   která  vznikla  převádějící obchodní korporaci v jiném členském státu a
   která  nebyla  uplatněna  v jiném členském státu jako položka snižující
   základ   daně   převádějící   obchodní  korporace  nebo  jiné  obchodní
   korporace,  maximálně  však  do  výše,  do  které by byla daňová ztráta
   stanovena  podle  tohoto  zákona,  kdyby převádějící obchodní korporace
   byla  ve  zdaňovacím  období  nebo  období,  za  něž  se  podává daňové
   přiznání,  v  němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je daňovým
   rezidentem,

   c)  převzít  položky  odčitatelné  od  základu  daně  vztahující  se  k
   převedenému obchodnímu závodu, na něž vznikl nárok převádějící obchodní
   korporaci  podle  §  34  odst.  4  a  5, a které dosud nebyly uplatněny
   převádějící  obchodní  korporací,  za  podmínek,  které  by platily pro
   převádějící  obchodní  korporaci,  pokud by se převod obchodního závodu
   neuskutečnil;  přitom je-li převádějící obchodní korporace poplatníkem,
   který  je daňovým nerezidentem, a nemá stálou provozovnu na území České
   republiky,  lze  převzít  pouze zahraniční položky obdobného charakteru
   jako  položky odčitatelné od základu daně, které dosud nebyly uplatněny
   v  zahraničí,  maximálně  však  do výše a za podmínek stanovených tímto
   zákonem.“.

   134.  V  §  23a odst. 6 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem
   „korporace“,  slova  „uvedenými  v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ ,
   kteří  jsou  daňovými  rezidenty“  a  slova „nebo společnosti s ručením
   omezeným“  se  nahrazují  slovy  „  ,  společnosti  s ručením omezeným,
   evropské společnosti, družstva“.

   135.  V  §  23a odst. 6 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem
   „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova
   „uvedeným  v  17  odst.  3“  se  nahrazují  slovy  „ , který je daňovým
   rezidentem“  a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují
   slovy  „  ,  společnosti  s  ručením  omezeným,  evropské  společnosti,
   družstva“.

   136.  V  §  23a odst. 6 písm. c) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem
   „korporace“,  slova  „uvedeným  v  § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ ,
   který  je  daňovým  rezidentem“,  slova  „nebo  společnosti  s  ručením
   omezeným“  se  nahrazují  slovy  „  ,  společnosti  s ručením omezeným,
   evropské  společnosti,  družstva“,  slovo  „společností“  se  nahrazuje
   slovem   „korporací“   a   slovo   „společnosti“  se  nahrazuje  slovem
   „korporace“.

   137. V § 23b odstavec 1 zní:

   „(1)  Výměnou  podílů  se  pro  účely  tohoto zákona rozumí postup, při
   kterém   jedna   obchodní  korporace  (dále  jen  „nabývající  obchodní
   korporace“)  získá  podíl  v  jiné obchodní korporaci (dále jen „nabytá
   obchodní  korporace“)  v rozsahu, který představuje většinu hlasovacích
   práv  nabyté  obchodní  korporace,  a  to  tak, že poskytne společníkům
   nabyté  obchodní korporace za podíl v nabyté obchodní korporaci podíl v
   nabývající  obchodní  korporaci  s  případným  doplatkem  na dorovnání.
   Většinou  hlasovacích  práv  se  rozumí více než 50 % všech hlasovacích
   práv.  Nabytí  podílu  v nabyté obchodní korporaci provedené nabývající
   obchodní  korporací  prostřednictvím  obchodníka  s cennými papíry nebo
   osoby  s  obdobným  postavením  v  zahraničí  se  posuzuje  jako  jedna
   transakce,  a to za předpokladu, že se uskuteční v rámci šestiměsíčního
   období.“.

   138.   V  §  23b  odst.  2  se  slovo  „společnosti“  nahrazuje  slovem
   „korporaci“.

   139. V § 23b odstavce 3 až 5 znějí:

   „(3)  Nabývací  cenou  podílu  v  nabývající  obchodní  korporaci  je u
   společníka  nabyté obchodní korporace hodnota, jakou měl podíl v nabyté
   obchodní  korporaci  pro  účely  tohoto  zákona  v době výměny; stejným
   způsobem   se  stanoví  nabývací  cena  podílu  v  nabývající  obchodní
   korporaci,  který  není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka daně z
   příjmů fyzických osob.

   (4)  Příjmy  (výnosy)  vzniklé u společníka nabyté obchodní korporace z
   důvodu  přecenění podílu v nabyté obchodní korporaci při převodu podílu
   se  nezahrnují při výměně podílů do základu daně; toto se nevztahuje na
   doplatek na dorovnání.

   (5)  Nabývací  cena  podílu v nabyté obchodní korporaci se u nabývající
   obchodní  korporace  stanoví  jako jejich reálná hodnota podle právních
   předpisů upravujících účetnictví.“.

   140.  V  §  23b  odst.  6 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“
   nahrazuje  slovem  „korporace“, slova „uvedenými v § 17 odst. 3, kteří“
   se  nahrazují  slovy  „ , kteří jsou daňovými rezidenty a“, slova „nebo
   společnosti  s  ručením  omezeným“ se nahrazují slovy „ , společnosti s
   ručením omezeným, evropské společnosti, družstva“, slovo „společnostmi“
   se  nahrazuje  slovem  „korporacemi“  a slova „obchodní společnosti“ se
   nahrazují slovy „obchodní korporace“.

   141. V § 23b odst. 6 písm. b) se slova „uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v §
   17  odst.  3“  nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slovo
   „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

   142.   V   nadpise  §  23c  se  slovo  „společností“  nahrazuje  slovem
   „korporací“.

   143. V § 23c odstavec 1 zní:

   „(1)  Fúzí  obchodních  korporací  se  pro  účely  tohoto zákona rozumí
   postup, při kterém

   a)  veškeré  jmění jedné nebo více obchodních korporací, která zaniká a
   je  zrušena  bez  likvidace (dále jen „zanikající obchodní korporace“),
   přechází  na jinou existující obchodní korporaci (dále jen „nástupnická
   existující obchodní korporace“), přičemž společníci zanikající obchodní
   korporace  zpravidla  nabydou  podíl  v nástupnické existující obchodní
   korporaci s případným doplatkem na dorovnání,

   b)  veškeré  jmění  dvou  nebo  více  zanikajících obchodních korporací
   přechází  na  nově  vzniklou obchodní korporaci, kterou tyto zanikající
   obchodní  korporace  založily  (dále jen „nástupnická založená obchodní
   korporace“),   přičemž  společníci  zanikajících  obchodních  korporací
   nabudou  podíl  v  nástupnické  založené obchodní korporaci s případným
   doplatkem na dorovnání,

   c)  veškeré  jmění  zanikající  obchodní  korporace  přechází  na jinou
   obchodní  korporaci,  která  je jediným společníkem zanikající obchodní
   korporace  (dále  jen „nástupnická obchodní korporace, která je jediným
   společníkem“).“.

   144.  V  §  23c  odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „společnosti“
   nahrazuje slovem „korporace“.

   145.  V  § 23c odst. 2 písm. a) se slovo „společnosti“ nahrazuje slovem
   „korporace“,  slovo  „společností“  se  nahrazuje  slovem „korporací“ a
   slovo „společnostech“ se nahrazuje slovem „korporacích“.

   146. V § 23c odst. 2 písmeno b) zní:

   „b)  vyčleněná  část jmění obchodní korporace, která nezaniká (dále jen
   „rozdělovaná   obchodní   korporace“),  přechází  na  jednu  nebo  více
   nástupnických  obchodních  korporací  při rozdělení, přičemž společníci
   rozdělované  obchodní  korporace  zpravidla nabudou podíl v nástupnické
   obchodní   korporaci   při   rozdělení  nebo  nástupnických  obchodních
   korporacích při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání.“.

   147.   V  §  23c  odst.  3  se  slovo  „společností“  nahrazuje  slovem
   „korporací“,  slovo  „společnosti“  se  nahrazuje  slovem „korporace“ a
   slova  „zvláštního právního předpisu^131)“ se nahrazují slovy „právního
   předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev“.

   148.   V  §  23c  odst.  4  se  slovo  „společnosti“  nahrazuje  slovem
   „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

   149.  V  §  23c  odst.  5  úvodní  části  ustanovení se slova „obchodní
   společnosti“  nahrazují slovy „obchodní korporace“, slovo „společností“
   se  nahrazuje slovem „korporací“, slova „daně. Toto“ se nahrazují slovy
   „daně;   toto“,   slova  „dorovnání.  Ustanovení“  se  nahrazují  slovy
   „dorovnání;   ustanovení“,   slovo  „společnost“  se  nahrazuje  slovem
   „korporace“,  slova  „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují
   slovy  „  ,  společnosti  s  ručením  omezeným,  evropské  společnosti,
   družstva“ a slovo „společnostmi“ se nahrazuje slovem „korporacemi“.

   150. V § 23c odst. 5 písm. b) se slova „uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v §
   17  odst.  3“  nahrazují slovy „ , který je daňovým rezidentem“ a slovo
   „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

   151. V § 23c odstavec 6 zní:

   „(6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující obchodní korporaci,
   nástupnické   založené   obchodní   korporaci,   nástupnické   obchodní
   korporaci,  která  je  jediným  společníkem,  nebo nástupnické obchodní
   korporaci  při  rozdělení  získaného při fúzi obchodních korporací nebo
   rozdělení   obchodní   korporace   je   u  společníka  zanikající  nebo
   rozdělované  obchodní  korporace  hodnota, jakou měl podíl v zanikající
   nebo  rozdělované  obchodní  korporaci  pro  účely tohoto zákona ke dni
   předcházejícímu  rozvahový den před rozhodným dnem fúze nebo rozdělení.
   Nabývací  cena  podílu  u  společníka zanikající obchodní korporace při
   rozdělení  nebo  rozdělované  obchodní korporace se rozdělí na nabývací
   cenu podílu na rozdělované obchodní korporaci a na nabývací cenu podílu
   na  nástupnické  obchodní korporaci při rozdělení nebo na nabývací ceny
   podílů na nástupnických obchodních korporacích při rozdělení na základě
   ekonomicky   zdůvodnitelného  kritéria.  Stejným  způsobem  se  stanoví
   nabývací  cena  podílu  v  nástupnické  existující  obchodní korporaci,
   nástupnické   založené   obchodní   korporaci,   nástupnické   obchodní
   korporaci,  která  je  jediným  společníkem,  nebo nástupnické obchodní
   korporaci  při  rozdělení,  který  není  zahrnut  v obchodním majetku u
   poplatníka daně z příjmů fyzických osob.“.

   152.   V   §  23c  odst.  7  se  slovo  „společnost“  nahrazuje  slovem
   „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slovo
   „společnosti“  se nahrazuje slovem „korporace“ a slova „uvedeným v § 17
   odst. 4“ se nahrazují slovy „ , který je daňovým nerezidentem“.

   153.  V  §  23c  odst.  8 úvodní části ustanovení se slovo „společnost“
   nahrazuje slovem „korporace“.

   154. V § 23c odst. 8 písmena a) až c) znějí:

   „a)  převzít  rezervy  a  opravné  položky  vytvořené  zanikající  nebo
   rozdělovanou  obchodní  korporací  podle právního předpisu upravujícího
   tvorbu  rezerv  a  opravných  položek za podmínek, které by platily pro
   zanikající  nebo  rozdělovanou  obchodní  korporaci,  pokud  by se fúze
   obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace neuskutečnily, a
   pokračovat  v jejich tvorbě podle právního předpisu upravujícího tvorbu
   rezerv  a  opravných  položek; přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná
   obchodní  korporace  poplatníkem,  který je daňovým nerezidentem a nemá
   stálou  provozovnu  na  území  České  republiky, lze převzít zahraniční
   položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky související
   s  převedeným  majetkem  a  dluhy  vytvořené podle příslušného právního
   předpisu  jiného  členského  státu,  avšak  maximálně do výše stanovené
   podle  právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek
   pro   poplatníky,   kteří   jsou  daňovými  rezidenty,  a  za  podmínek
   stanovených  tímto zákonem, a pokračovat v jejich tvorbě podle právního
   předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek,

   b)  převzít vyměřenou daňovou ztrátu, která dosud nebyla uplatněna jako
   položka  odčitatelná  od  základu  daně  zanikající  nebo  rozdělovanou
   obchodní  korporací;  od zanikající nebo rozdělované obchodní korporace
   lze  převzít  pouze  část  její daňové ztráty v rozsahu zjištěném podle
   ekonomicky   zdůvodnitelného  kritéria;  ustanovení  §  38na  tím  není
   dotčeno;  tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od
   základu  daně  ve  zdaňovacích  obdobích  zbývajících  do 5 zdaňovacích
   období bezprostředně následujících po zdaňovacím období nebo období, za
   něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta zanikající
   nebo  rozdělované  korporaci  vyměřena  za  podmínek  stanovených tímto
   zákonem;  přitom  je-li  zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace
   poplatníkem,  který je daňovým nerezidentem a nemá stálou provozovnu na
   území  České  republiky,  lze  převzít  daňovou  ztrátu,  která vznikla
   zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci v jiném členském státu a
   která  nebyla  uplatněna  v jiném členském státu jako položka snižující
   základ  daně  zanikající,  rozdělované  nebo  jiné  obchodní korporace,
   maximálně  však  do  výše,  jak  by  byla daňová ztráta stanovena podle
   tohoto  zákona,  kdyby  zanikající  nebo rozdělovaná obchodní korporace
   byla  ve  zdaňovacím  období,  nebo  období,  za  něž  se podává daňové
   přiznání,  v  němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem, který je daňovým
   rezidentem,

   c)  převzít  položky  odčitatelné  od základu daně, na něž vznikl nárok
   zanikající nebo rozdělované obchodní korporaci podle § 34 odst. 4 a 5 a
   které  dosud  nebyly  uplatněny  zanikající  nebo rozdělovanou obchodní
   korporací   za   podmínek,   které   by  platily  pro  zanikající  nebo
   rozdělovanou  obchodní korporaci, pokud by se fúze obchodních korporací
   nebo  rozdělení  obchodní  korporace  neuskutečnily; od zanikající nebo
   rozdělované obchodní korporace lze převzít pouze položky odčitatelné od
   základu  daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované obchodní
   korporaci  a  které  nebyly dosud zanikající nebo rozdělovanou obchodní
   korporací  uplatněny,  a  to pouze v rozsahu zjištěném podle ekonomicky
   zdůvodnitelného  kritéria;  přitom  je-li  zanikající  nebo rozdělovaná
   obchodní  korporace  poplatníkem,  který je daňovým nerezidentem a nemá
   stálou   provozovnu   na  území  České  republiky,  lze  převzít  pouze
   zahraniční  položky  obdobného  charakteru  jako položky odčitatelné od
   základu  daně, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však
   do výše a za podmínek stanovených tímto zákonem.“.

   155.  V  §  23c odst. 9 písm. a) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem
   „korporace“,  slova  „uvedenými  v § 17 odst. 3“ se nahrazují slovy „ ,
   kteří  jsou  daňovými  rezidenty“  a  slova „nebo společnosti s ručením
   omezeným“  se  nahrazují  slovy  „  ,  společnosti  s ručením omezeným,
   evropské společnosti, družstva“.

   156.  V  §  23c odst. 9 písm. b) se slovo „společnost“ nahrazuje slovem
   „korporace“, slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“, slova
   „uvedeným  v  §  17  odst.  3“  se nahrazují slovy „ , který je daňovým
   rezidentem“  a slova „nebo společnosti s ručením omezeným“ se nahrazují
   slovy  „  ,  společnosti  s  ručením  omezeným,  evropské  společnosti,
   družstva“.

   157. V § 23c odst. 9 písmeno c) zní:

   „c)  zanikající  obchodní korporace nebo rozdělovaná obchodní korporace
   je  daňovým  rezidentem České republiky a má formu akciové společnosti,
   společnosti  s  ručením  omezeným, evropské společnosti, družstva anebo
   evropské  družstevní  společnosti  nebo je obchodní korporací, která je
   daňovým  rezidentem  jiného  členského  státu  Evropské  unie než České
   republiky,  a  nástupnická  existující  obchodní korporace, nástupnická
   založená  obchodní  korporace, nástupnická obchodní korporace, která je
   jediným  společníkem, nebo nástupnická obchodní korporace při rozdělení
   je  obchodní  korporací,  která  je daňovým rezidentem jiného členského
   státu  Evropské  unie než České republiky, a pokud jmění, jež přešlo ze
   zanikající  obchodní  korporace  nebo rozdělované obchodní korporace na
   nástupnickou   založenou   obchodní  korporaci,  nástupnickou  obchodní
   korporaci,  která  je  jediným  společníkem, nebo nástupnickou obchodní
   korporaci  při  rozdělení  v  důsledku  fúze  obchodních korporací nebo
   rozdělení  obchodní korporace, je součástí stálé provozovny nástupnické
   existující obchodní korporace, nástupnické založené obchodní korporace,
   nástupnické  obchodní  korporace,  která  je  jediným společníkem, nebo
   nástupnické  obchodní  korporace  při rozdělení umístěné na území České
   republiky.“.

   158.   V  §  23d  odst.  1  se  slovo  „společností“  nahrazuje  slovem
   „korporací“.

   159.   V  §  23d  odst.  2  se  slovo  „společností“  nahrazuje  slovem
   „korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

   160. V § 23d odstavce 3 a 4 znějí:

   „(3) Je-li při převodu obchodního závodu přijímající obchodní korporací
   nebo  při  fúzi  obchodních korporací nebo rozdělení obchodní korporace
   zanikající  obchodní  korporací  nebo  rozdělovanou obchodní korporací,
   nástupnickou  existující  obchodní  korporací,  nástupnickou  založenou
   obchodní  korporací,  nástupnickou obchodní korporací, která je jediným
   společníkem,   nebo   nástupnickou  obchodní  korporací  při  rozdělení
   obchodní  korporace,  která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících
   převodu  obchodního  závodu  nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve
   skutečnosti  nevykonávala  činnost,  má  se  za to, že neexistují řádné
   ekonomické   důvody  pro  operaci,  neprokáže-li  některý  z  dotčených
   poplatníků opak.

   (4)  Převede-li  převádějící  obchodní  korporace  podíl  v přijímající
   obchodní  korporaci,  který  získala  za převedený obchodní závod, nebo
   část  podílu  odpovídající zvýšení jejího vkladu do základního kapitálu
   přijímající  obchodní  korporace,  kterou získala za převedený obchodní
   závod, v době kratší než 1 rok po převodu obchodního závodu, ustanovení
   § 23a odst. 2 se nepoužije.“.

   161. V § 23d odst. 5 se slovo „společnost“ nahrazuje slovem „korporace“
   a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

   162. V § 23d se odstavec 7 zrušuje.

   163. V § 24 odst. 2 písm. b) body 2 a 3 znějí:

   „2.  prodaného  nebo  zlikvidovaného  hmotného majetku, který lze podle
   tohoto  zákona  odpisovat;  v  případě  vypořádání hmotného majetku při
   zániku práva stavby se postupuje obdobně,

   3.  hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních
   předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení.“.

   164. V § 24 odst. 2 písm. b) závěrečná část ustanovení zní:

   „Při  částečném  prodeji  nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem
   poměrná  část  zůstatkové  ceny.  Zůstatkovou cenu nebo její část nelze
   uplatnit  v  případě,  kdy  je  stavební  dílo  (dům,  budova,  stavba)
   likvidováno   zcela  nebo  zčásti  v  souvislosti  s  výstavbou  nového
   stavebního  díla  nebo  jeho  technickým  zhodnocením.  Obdobně se toto
   ustanovení  vztahuje  na zůstatkovou cenu hmotného majetku a nehmotného
   majetku   odpisovaného   pouze  podle  právních  předpisů  upravujících
   účetnictví, jehož účetní odpisy jsou výdajem podle písmene v),“.

   165.  V  §  24  odst.  2 písm. h) bodě 2 se slova „podmínek uvedených v
   odstavcích  4, 15 nebo 16“ nahrazují slovy „podmínky uvedené v odstavci
   4“.

   166.  V  § 24 odst. 2 písm. k) bodě 1 se za slovo „poplatníka“ vkládají
   slova „ , pořizovaným na finanční leasing“.

   167.  V  § 24 odst. 2 písm. k) bodě 4 se za slovo „poplatníka“ vkládají
   slova „ , pořizovaným na finanční leasing“.

   168.  V  §  24  odst.  2 písm. t) bodě 5 se za slovo „pozemku“ vkládají
   slova „ , s výjimkou stavby, která je jeho součástí,“.

   169. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene u) doplňují slova „ , daň
   z  nabytí  nemovitých  věcí  zaplacená  druhým  z  manželů  při prodeji
   nemovité věci, která byla ve společném jmění manželů“.

   170.  V  §  24 odst. 2 písm. y) se slova „o pohledávce při jejím vzniku
   bylo  účtováno  ve  výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od
   daně osvobozen a že lze současně“ nahrazují slovem „lze“.

   171.  V  § 24 odst. 2 písm. za) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   172. V § 24 odst. 2 písmeno zc) zní:

   „zc)  výdaje  (náklady),  které  nejsou  výdaji  (náklady) na dosažení,
   zajištění  a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny
   k  přeúčtování  jiné  osobě  nebo  je  tato osoba povinna je uhradit na
   základě  závazku nebo jiného právního předpisu, a to jen do výše příjmů
   (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za podmínky, že tyto
   příjmy  (výnosy)  ovlivnily  výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím
   období  nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících; obdobně postupují
   poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří nevedou účetnictví,“.

   173.  V  §  24  odst.  2  písm. zo) se slova „podnikatelskou nebo jinou
   samostatně   výdělečnou  činností  poplatníka“  nahrazují  slovy  „jeho
   činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti“.

   174.  V  §  24  odst.  2  písm.  zp)  se slova „ , Norska nebo Islandu“
   nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   175.  V  §  24  odst.  2 písm. zt) se za slovo „služeb,“ vkládají slova
   „který  má  oprávnění  k  poskytování  zdravotních  služeb podle zákona
   upravujícího zdravotní služby,“.

   176.  V  §  24  odst.  2  písm. zv) úvodní části ustanovení se za slovo
   „pohledávky“ vkládají slova „ , nebo části pohledávky,“.

   177. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno zx), které zní:

   „zx)  u  poplatníka,  který  nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva
   stavby,   není-li   součástí   vstupní  ceny  stavby,  v  poměrné  výši
   připadající   ze  sjednané  doby  zřízení  práva  stavby  na  příslušné
   zdaňovací období.“.

   178. V § 24 odstavec 4 zní:

   „(4)  Výdajem  podle  odstavce  1  je také úplata u finančního leasingu
   hmotného  majetku,  který  lze  podle tohoto zákona odpisovat, pokud po
   jeho ukončení je tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku.“.

   179.  V  §  24 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „podmínky podle
   odstavce  4“  nahrazují  slovy  „podmínku  podle  odstavce 4 a podmínky
   finančního leasingu“.

   180. V § 24 odst. 6 se slova „nebo 15“ zrušují.

   181.  V  §  24  odst. 7 písm. b) bodě 1 se slovo „stanovenou“ nahrazuje
   slovem  „určenou“  a slovo „nemovitostí“ se nahrazuje slovy „nemovitých
   věcí“.

   182.  V  §  24  se  na konci odstavce 7 doplňuje věta „Nabývací cena se
   snižuje  o  ty části, které již byly uplatněny jako výdaje na dosažení,
   zajištění a udržení příjmů.“.

   183.  V  §  24 odst. 11 se za slovo „účetnictví“ vkládají slova „nebo v
   daňové  evidenci“  a  za  slova  „i  při“  se vkládají slova „následném
   vkladu,“.

   184. V § 24 se odstavce 15 a 16 zrušují.

   185.  V  §  25  odst. 1 písm. i) se slova „bezúplatný příjem“ nahrazují
   slovy „příjem z darování a bezúplatných služeb“.

   186.  V  §  25  odst. 1 písm. t) se slova „bezúplatná plnění“ nahrazují
   slovem „dar“ a slova „bezúplatné plnění“ se nahrazují slovem „dar“.

   187.  V  §  25 odst. 1 písm. zp) se slovo „bezúplatně“ nahrazuje slovem
   „darováním“.

   188. V § 25 odst. 1 písmeno zq) zní:

   „zq) hodnotu majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle
   právních  předpisů  upravujících  účetnictví,  nabytého  darováním nebo
   hodnotu  bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl
   od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu.“.

   189. V § 25 odst. 3 se slovo „zm)“ nahrazuje slovem „zl)“.

   190.  V  §  26  odst.  2 písm. a) se za slovo „samostatné“ vkládá slovo
   „hmotné“ a za slovo „soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.

   191. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „nezahrnující pozemek“ zrušují.

   192. V § 26 odst. 2 závěrečné části ustanovení se za slovo „samostatné“
   vkládá  slovo „hmotné“, za slovo „Souborem“ se vkládá slovo „hmotných“,
   za  slovo  „Soubor“ se vkládá slovo „hmotných“ a za slova „vstupní ceny
   souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.

   193.  V  §  26  odst.  7  písm.  b) se slova „písm. a) až e), g) až m)“
   zrušují.

   194. V § 27 písmeno j) zní:

   „j) hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů
   osvobozeno nebo nebylo předmětem daně.“.

   195. V § 28 odst. 3 se za slova „pronajatého hmotného majetku“ vkládají
   slova  „nebo  majetku  pořizovaného  na  finanční  leasing“,  za  slovo
   „nájemcem“  se  vkládají slova „nebo uživatelem“, za slovo „nájemce“ se
   vkládají slova „nebo uživatel“ a za slova „pronajatý hmotný majetek“ se
   vkládají slova „nebo majetek pořizovaný na finanční leasing“.

   196.  V  § 29 odst. 1 písm. a) se za slova „před vložením do obchodního
   majetku“  vkládají  slova  „nebo  v době delší než 1 rok před zahájením
   nájmu“.

   197.  V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za větu první vkládá
   věta  „Součástí  vstupní  ceny jednotky není ocenění té části jednotky,
   která je pozemkem.“.

   198.  V § 29 odst. 1 závěrečné části ustanovení se za slovo „účelového“
   vkládá  slovo  „peněžitého“  a  za slova „pořízení hmotného majetku“ se
   vkládají slova „nebo na jeho technické zhodnocení“.

   199. V § 29 odst. 6 písm. a) se slova „písm. b)“ nahrazují slovy „písm.
   a) bodu 2“.

   200. V § 29 odst. 6 závěrečné části ustanovení se za slova „6 písm. a)“
   vkládají slova „bodu 1“.

   201. V § 29 se doplňuje odstavec 10, který zní:

   ,,(10)  Vstupní  cena hmotného majetku původního odpisovatele, která se
   použije  u nabyvatele vkladu pro pokračování v odpisování, se zvyšuje o
   částky,  které se staly u nabyvatele součástí ocenění vloženého majetku
   jako  náklady  související  s  jeho  pořízením  podle právních předpisů
   upravujících účetnictví.“.

   202.  V § 30 odst. 10 písm. b) úvodní část ustanovení zní: „poplatník u
   hmotného majetku nabytého“.

   203. V § 30 odst. 10 písm. b) se bod 4 zrušuje.

   204.  V  §  30  odst.  10  písm. i) se slovo „půjčené“ nahrazuje slovem
   „zapůjčené“.

   205. V § 30 odst. 10 se písmeno m) zrušuje.

   Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno m).

   206.  V  §  33a  odst.  2  písm.  c)  se za slovo „soubor“ vkládá slovo
   „hmotných“ a za slova „tomuto souboru“ se vkládá slovo „hmotných“.

   207.  V § 34 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , kteří mají
   oprávnění  k  poskytování  zdravotních služeb podle zákona upravujícího
   zdravotní služby“.

   208. V § 34f se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Podmínku  uzavření smlouvy podle odstavce 2 písm. a) lze nahradit
   prohlášením o odborném vzdělávání, pokud u výkonu praktického vyučování
   nebo odborné praxe žáky nebo studenty školy, jejíž činnost vykonává sám
   poplatník,  praktické  vyučování  nebo odborná praxe jsou vykonávány na
   pracovišti tohoto poplatníka, které slouží jinému druhu činnosti, která
   není  činností  školy a je jeho převažující činností. V prohlášení musí
   být  vymezen  obsah a rozsah praktického vyučování nebo odborné praxe a
   podmínky jejího konání.“.

   209. V § 34g odst. 4 písm. a) se za slovo „konání“ vkládají slova „nebo
   prohlášení o odborném vzdělávání“.

   210. V § 34g odst. 4 písm. a) bodě 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

   211. V § 34g odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „a“.

   212.  V  §  35ba odst. 2 větě první se za slova „který je“ vkládá slovo
   „daňovým“  a  slova  „  , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo
   státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   213.  V  §  35ba  odst.  2  větě  druhé  se slova „na tiskopisu vydaném
   Ministerstvem financí“ zrušují.

   214.  V  § 35ba odst. 4 se za slovo „jmění,“ vkládají slova „s výjimkou
   společenství jmění dědiců,“.

   215.  V § 35bb odst. 3 větě první se slova „o vnuka“ nahrazují slovy „o
   vlastního  vnuka“  a  ve větě druhé slova „Za vnuka“ se nahrazují slovy
   „Za vlastního vnuka“.

   216.  V § 35bb odst. 4 se slova „stanovené pro zaměstnance odměňovaného
   měsíční  mzdou  k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s
   ohledem  na  odpracovanou  dobu  a  další  okolnosti,  podle zvláštního
   právního předpisu upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální
   mzda“)“ zrušují.

   217.  V  §  35c  odst.  1 větě první se slova „ , Norska nebo Islandu,“
   nahrazují slovy „nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   218.  V § 35c odst. 1 větě první se za slovo „ročně“ vkládají slova „na
   jedno  dítě, 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně na třetí a
   každé další dítě“.

   219.  V  §  35c  se  na  konci  odstavce 1 doplňuje věta „Je-li v jedné
   společně  hospodařící  domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro
   účely tohoto ustanovení dohromady.“.

   220. V § 35c odst. 4 větě druhé se za slova „sazby daně“ vkládají slova
   „s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8“.

   221.  V  §  35c  odst. 5 větě první se za slova „pokud je“ vkládá slovo
   „daňovým“  a  slova  „  , Norska nebo Islandu“ se nahrazují slovy „nebo
   státu tvořícího Evropský hospodářský prostor“.

   222.  V  §  35c  odst.  5  větě  druhé  se  slova „na tiskopisu vydaném
   Ministerstvem financí“ zrušují.

   223.  V  §  35c  odst.  6 úvodní části ustanovení se za slovo „rodičů,“
   vkládají  slova  „dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu
   nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,“.

   224. V § 35c odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „vnuk a dítě nebo
   vnuk  druhého  z  manželů,  pokud  jeho (její) rodiče nemají“ nahrazují
   slovy  „dítě  druhého  z  manželů,  vlastní  vnuk  nebo  vnuk druhého z
   manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné“.

   225.  V  §  35d  odst.  8 se slova „do 31. března“ nahrazují slovy „při
   zúčtování mzdy za březen“.

   226. V § 36 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

   „2.  z příjmů z nájemného movité věci nebo její části umístěné na území
   České republiky,“.

   227.  V  §  36  odst.  1  písm.  b)  bodě  1 se slova „nebo z podílu na
   likvidačním  zůstatku“  nahrazují  slovy  „  ,  z podílu na likvidačním
   zůstatku  a  jiný  příjem z držby kapitálového majetku ve formě vrácení
   emisního  ážia,  příplatku  mimo  základní  kapitál  nebo těmto plněním
   obdobná plnění“.

   228.  V  § 36 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo
   jiného poplatníka daně z příjmů fyzických osob“.

   229.  V  §  36 odst. 2 písm. e) se slovo „sníženého“ nahrazuje slovy „z
   vrácení  emisního  ážia,  příplatku  mimo  základní  kapitál nebo těmto
   plněním obdobná plnění; tento příjem se snižuje“.

   230.  V  §  36  odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ;
   obdobně  se  postupuje  u  příjmu člena obchodní korporace z rozpuštění
   rezervního fondu nebo obdobného fondu“.

   231. V § 36 odst. 2 písm. k) se slova „s výjimkou výher a cen z loterií
   a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle
   zvláštního  právního  předpisu^12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od daně
   osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f),“ zrušují.

   232.  V  § 36 odst. 2 písm. l) se slova „ , s výjimkou cen ze soutěží a
   slosování,  které  jsou  od  daně  osvobozeny  [§  4 odst. 1 písm. f)]“
   zrušují.

   233. V § 36 odst. 2 písm. v) se slovo „odchodného,“ zrušuje.

   234.  V  §  36  odst.  3 větě sedmé se za slova „druhu příjmu“ vkládají
   slova   „poplatníka   fyzické  osoby  nebo  poplatníka  daně  z  příjmů
   právnických osob“.

   235.  V  §  36  odst.  4 větě první se za slova „účasti v“ vkládá slovo
   „základním“.

   236.  V  §  36  odst.  6  se  slova „ve Středisku cenných papírů nebo v
   centrálním   depozitáři“   nahrazují  slovy  „v  centrálním  depozitáři
   zaknihovaných cenných papírů“.

   237. V § 36 odstavec 7 zní:

   „(7)  Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky,
   veškeré  příjmy uvedené v § 6 odst. 4 do daňového přiznání za zdaňovací
   období,  ve  kterém  byly  příjmy  vyplaceny,  započte se daň sražená z
   těchto příjmů na jeho daň.“.

   238.  V  §  36  odst.  8  se  slova  „Zahrnou-li  do  daňového přiznání
   poplatníci  uvedení  v  § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří jsou daňovými
   rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří
   Evropský  hospodářský  prostor, příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c),
   f)  nebo g)“ nahrazují slovy „Zahrne-li do daňového přiznání poplatník,
   který  není  daňovým  rezidentem  České  republiky  a  který je daňovým
   rezidentem  členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský
   hospodářský  prostor,  veškeré  příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b),
   c),  f)  a  g)“,  slovo  „jejich“  se  nahrazuje  slovem  „jeho“, slovo
   „podávají“  se  nahrazuje  slovem  „podává“  a  slova „poplatník příjmy
   uvedené  v  §  22  odst.  1  písm.  c),  f) nebo g)“ se nahrazují slovy
   „poplatník příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. b), c), f) a g)“.

   239. V § 38a odstavec 2 zní:

   „(2) Zálohy neplatí

   a)  poplatník,  jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000
   Kč,

   b) obec nebo kraj,

   c) zůstavitel ode dne jeho smrti.“.

   Poznámka pod čarou č. 39 se zrušuje.

   240.  V  §  38a  odst.  5  se  slova  „a funkčních požitků, ze kterých“
   nahrazují slovy „ , ze kterého“.

   241. V § 38a odst. 9 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

   242. V § 38a odstavec 10 zní:

   „(10)  Ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c) do dne předcházejícího
   dni  zápisu  přeměny  do  obchodního  rejstříku,  platí za nástupnickou
   obchodní   korporaci   zálohy   zanikající  nebo  rozdělovaná  obchodní
   korporace,  a to ve výši a periodicitě stanovené podle odstavců 1 až 9,
   s  výjimkou  sloučení,  kdy  takto  stanovené  zálohy  nadále  platí  i
   nástupnická  obchodní  korporace.  Ode  dne  zápisu  fúze do obchodního
   rejstříku  platí  zálohy nástupnická obchodní korporace, a to ve výši a
   periodicitě  odvozené  ze součtu posledních známých daňových povinností
   zaniklých obchodních korporací, stanovených podle odstavce 1 věty třetí
   s případným dopočtem podle odstavce 6, který se při sloučení dále zvýší
   o poslední známou daňovou povinnost nástupnické obchodní korporace. Při
   převodu  jmění  na  společníka,  který  je právnickou osobou, se výše a
   periodicita  záloh  placených ve zdaňovacím období podle § 21a písm. c)
   nemění; bude-li právním nástupcem zanikající obchodní korporace fyzická
   osoba,  stanoví  zálohy  na  období  ode  dne  zápisu  převodu jmění na
   společníka  do  obchodního rejstříku do konce kalendářního roku správce
   daně, s přihlédnutím k zálohám splatným od rozhodného dne do dne zápisu
   převodu   jmění  na  společníka  do  obchodního  rejstříku.  U  přeměny
   rozdělením  stanoví  nástupnickým  obchodním  korporacím zálohy na část
   zdaňovacího  období  podle  §  21a  písm.  c) ode dne zápisu přeměny do
   obchodního  rejstříku  správce  daně,  který  tímto rozhodnutím zároveň
   stanoví způsob rozdělení záloh zaplacených zanikající nebo rozdělovanou
   obchodní   korporací  k  zápočtu  na  daňovou  povinnost  nástupnických
   obchodních  korporací.  Zálohy  zaplacené  v průběhu celého zdaňovacího
   období podle § 21a písm. c) zanikajícími, rozdělovanými a nástupnickými
   obchodními  korporacemi  se  započtou  na  celkovou  daňovou  povinnost
   nástupnických  obchodních  korporací.  Obdobně se postupuje u přeměn, u
   nichž  rozhodným  dnem  přeměny  bude  první den kalendářního roku nebo
   hospodářského roku.“.

   243. V § 38c odstavec 1 zní:

   „(1) Plátcem daně se rozumí poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území
   České  republiky, s výjimkou fondu penzijní společnosti, pokud je tento
   poplatník  povinen  odvést  správci  daně daň nebo zálohu na daň, které
   jsou  vybrány od jiných poplatníků nebo jiným poplatníkům sraženy, nebo
   úhradu na zajištění daně.“.

   244.  V  §  38c se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „s výjimkou
   poplatníka  se  sídlem  nebo  bydlištěm v jiném členském státě Evropské
   unie  nebo  státě  tvořícím  Evropský  hospodářský prostor, který má na
   území  České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je
   zprostředkování   zaměstnání   na   základě   povolení   podle   zákona
   upravujícího zaměstnanost; takový poplatník je plátcem daně“.

   245.  V  §  38d  odst.  2  se  za větu druhou vkládají věty „U příjmu z
   podřízeného  podílu  na  zisku,  jehož  výplata  je spojena se splněním
   podmínky, která do konce lhůty pro sražení daně nenastala, a u příjmů z
   podílu  na zisku, jejichž vyplacení bylo statutárním orgánem odmítnuto,
   je  plátce  daně  povinen  srazit daň při jejich výplatě. Jestliže je v
   okamžiku  stanoveném  zákonem  pro  sražení  srážkové  daně  vlastníkem
   vlastního  podílu,  s  nímž  je  spojeno  právo na podíl na zisku, sama
   obchodní  korporace,  srážka  se  provede  v okamžiku jeho nabytí jiným
   poplatníkem, pokud předtím právo na podíl na zisku nezaniklo.“.

   246. V § 38d se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 39f zrušuje.

   Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

   247.  V  §  38f  odst. 3 se slova „a funkčních požitků“ zrušují a číslo
   „14“ se nahrazuje číslem „13“.

   248.  V  §  38g  odst. 4 se slova „zvyšuje o solidární zvýšení daně daň
   nebo  záloha  na daň z příjmů ze závislé činnosti“ nahrazují slovy „daň
   zvyšuje o solidární zvýšení daně“.

   249. V § 38g se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5) Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně
   oznámil  dlužnou  částku  na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na
   daňovém  bonusu  vzniklou  zaviněním  poplatníka  správci daně a předal
   doklady  potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm.
   b).“.

   250. V § 38g se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Daňové  přiznání  je  povinen  podat poplatník, u kterého došlo k
   výplatě  pojistného  plnění  ze  soukromého životního pojištění, jiného
   příjmu,  který  není  pojistným  plněním  a  nezakládá  zánik  pojistné
   smlouvy,  nebo  k  předčasnému  ukončení  pojistné  smlouvy  soukromého
   životního  pojištění,  v  důsledku  kterých  došlo ke vzniku povinnosti
   zdanit příjem ze závislé činnosti.“.

   251.  V  §  38ga  se  na  konci  textu  písmene b) doplňují slova „ , s
   výjimkou daňové ztráty“.

   252.  V  § 38h odst. 10 větě druhé se za slova „(§ 6 odst. 2)“ vkládají
   slova „s výjimkou osoby se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě
   Evropské  unie  nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, která
   má  na  území  České  republiky  organizační  složku,  jejímž předmětem
   činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona
   upravujícího zaměstnanost,“.

   253. V § 38h odst. 14 se slovo „všeobecné“ nahrazuje slovem „veřejné“.

   254. V § 38ch odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje číslem „31“.

   255.  V  §  38ch  odst. 5 se slova „do 31. března“ nahrazují slovy „při
   zúčtování mzdy za březen“.

   256.  V § 38i odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, na konci textu
   věty  první  se  doplňují  slova  „za  zdaňovací  období, v němž rozdíl
   vznikl“ a věta poslední se nahrazuje větou „Jinak má poplatník, kterému
   nebylo  provedeno  roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, možnost
   uplatnit nárok na vzniklý rozdíl v daňovém přiznání.“.

   257. V § 38i se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

   258.  V  §  38i odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „za
   zdaňovací období, v němž rozdíl vznikl“.

   259.  V  § 38i odst. 4 větě druhé se slova „po podání vyúčtování daně z
   příjmů  ze  závislé  činnosti“ zrušují a slovo „příslušné“ se nahrazuje
   slovem „toto“.

   260. V § 38i odst. 5 písm. a) a b) se slova „podat dodatečné vyúčtování
   daně z příjmů ze závislé činnosti a“ zrušují.

   261. V § 38i se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Plátce  daně  je povinen o podání oznámení podle odstavce 5 písm.
   b),   které   učinil   u   svého   správce  daně,  současně  informovat
   poplatníka.“.

   262. V § 38j odst. 2 písmeno b) zní:

   „b)  rodné  číslo, a u daňového nerezidenta datum narození, číslo a typ
   dokladu  prokazujícího  jeho  totožnost a kód státu, který tento doklad
   vydal,  identifikaci  pro  daňové účely ve státu daňové rezidence a kód
   státu, jehož je daňovým rezidentem,“.

   263.  V  §  38j  odst.  2  písm. c) se za slova „jehož je“ vkládá slovo
   „daňovým“.

   264.  V  § 38j se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
   se písmeno h), které zní:

   „h) údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování záloh a daňového
   zvýhodnění.“.

   265. V § 38k odst. 4 písmeno c) zní:

   „c)  jaký  je počet dětí vyživovaných v rámci jeho společně hospodařící
   domácnosti a dále

   1.  jaké  skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění
   na vyživované dítě,

   2.  zda  uplatňuje  daňové  zvýhodnění  na toto dítě ve výši náležející
   podle § 35c odst. 1 na jedno dítě nebo ve výši náležející na druhé dítě
   nebo na třetí a každé další vyživované dítě,

   3.  zda  v  rámci téže společně hospodařící domácnosti uplatňuje daňové
   zvýhodnění na vyživované děti i jiná osoba,

   4.  kdy  a  jak  se  případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání
   daňového zvýhodnění a

   5.  jedná-li  se o zletilé studující dítě, že nepobírá invalidní důchod
   pro invaliditu třetího stupně,“.

   266.  V  §  38k odst. 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno e) se zrušuje.

   267.  V  § 38l odst. 1 písm. e) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   268. V § 38l odst. 1 písm. f) se slova „nebo společníkem“ zrušují.

   269.  V  § 38l odst. 1 písm. g) se za slova „nebytový prostor“ vkládají
   slova „jiný než garáž, sklep nebo komoru“.

   270. V § 38l odst. 3 písmeno c) zní:

   „c)  jsou-li  poplatníci  vyživující  děti v jedné společně hospodařící
   domácnosti   zaměstnaní,   potvrzením   od   zaměstnavatele  druhého  z
   poplatníků,  ve  kterém  plátce  daně  uvede,  na  které  děti  druhý z
   poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši,“.

   271. V § 38ma odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

   272.  V  §  38na  odst.  4 se slova „jemuž byla vyměřena daňová ztráta,
   která  byla  podle  §  23c odst. 8 písm. b) převzata právním nástupcem,
   může  právní  nástupce  převzatou daňovou ztrátu“ nahrazují slovy „může
   právní nástupce daňovou ztrátu převzatou podle § 23c odst. 8 písm. b)“,
   slova  „který  zanikl“  se  nahrazují slovy „kterému byla daňová ztráta
   vyměřena“  a  slova  „rozdělovanou  obchodní  společností  v období“ se
   nahrazují slovy „poplatníkem, kterému byla daňová ztráta vyměřena, a to
   v období“.

   273.   V  §  38na  odst.  4  se  slovo  „společnost“  nahrazuje  slovem
   „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

   274.  V  §  38na  odst.  6  se  slova  „vyměřené  převádějící  obchodní
   společnosti   a“  zrušují,  slovo  „společnosti“  se  nahrazuje  slovem
   „korporace“ a slovo „společností“ se nahrazuje slovem „korporací“.

   275. Za § 38nc se vkládá nový § 38o, který včetně nadpisu zní:

   „§ 38o

   Zvláštní ustanovení o pokutě za opožděné tvrzení daně

   Je-li  část  dílčího  základu  daně  z  příjmů  ze závislé činnosti, ze
   kterých  plátce  daně  sráží  zálohu  na  daň, vyšší než 50 % celkového
   základu  daně,  snižuje  se  pokuta za opožděné tvrzení daně u daňového
   přiznání k dani z příjmů fyzických osob na desetinu.“.

   276. § 38p včetně nadpisu zní:

   „§ 38p

   Zvláštní ustanovení o penále

   Pro  účely  výpočtu  penále  se  vychází z částky daně tak, jak by byla
   stanovena  oproti  poslední známé dani, pokud by nebyly v rámci postupu
   vedoucího  k doměření této daně z moci úřední dodatečně uplatněny vyšší
   částky odčitatelných položek podle § 34.“.

   277.   V  §  38r  odst.  2  se  slovo  „společností“  nahrazuje  slovem
   „korporací“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

   278. V § 38r se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4) Lhůty pro stanovení daně z důvodu nesplnění podmínky pokračování v
   činnosti  zemědělského podnikatele počínají běžet od konce kalendářního
   roku, v němž tato podmínka není splněna.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   279. V § 38r odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje slovy „až 4“.

   280. V § 38s se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.

   281. Za § 38u se vkládají nové § 38v a 38w, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 38v

   Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

   (1)  Pokud  poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který
   je  od  daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000
   Kč,  je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro
   podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

   (2) V oznámení podle odstavce 1 poplatník uvede

   a) výši příjmu,

   b) popis okolností nabytí příjmu,

   c) datum, kdy příjem vznikl.

   (3)  Odstavec  1  se  nevztahuje  na  příjem,  o  němž může údaje podle
   odstavce  2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má
   přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
   přístup.

   (4) Zjistí-li správce daně nesplnění povinnosti podle odstavce 1, vyzve
   poplatníka  k  jejímu  dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní
   lhůtu.

   (5)  Jde-li  o  příjem  plynoucí  do  společného  jmění manželů, oznámí
   správci daně skutečnost podle odstavce 1 jeden z manželů.

   § 38w

   Pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu

   (1)   Poplatníkovi   vzniká  povinnost  uhradit  pokutu  za  neoznámení
   osvobozeného  příjmu,  pokud  nepodá  oznámení  o osvobozených příjmech
   fyzických osob, ve výši

   a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž
   by k tomu byl vyzván,

   b)  10  %  z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost
   splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo

   c)  15  %  z  částky  neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto
   povinnost ani v náhradní lhůtě.

   (2)  Pokuta  za  neoznámení osvobozeného příjmu je splatná do 15 dnů od
   právní moci rozhodnutí o pokutě.

   (3)  Pokutu  za neoznámení osvobozeného příjmu lze uložit nejpozději do
   uplynutí lhůty pro stanovení daně.

   (4)  O  povinnosti  platit  pokutu  za  neoznámení  osvobozeného příjmu
   rozhodne  správce  daně  platebním  výměrem  a současně ji předepíše do
   evidence daní.

   (5) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

   (6)  Správce daně může zcela nebo zčásti prominout pokutu za neoznámení
   osvobozeného  příjmu,  pokud  k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený
   příjem  došlo  z  důvodu,  který lze s přihlédnutím k okolnostem daného
   případu ospravedlnit.“.

   282. Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části šestá a sedmá.

   283. V příloze č. 1 položka (2-33) zní:

(2-33)   27.51.15    Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
“.

   284. V příloze č. 1 položka (2-37) zní:

(2-37) 28.12 Hydraulická a pneumatická zařízení
“.

   285. V příloze č. 1 položka (2-43) zní:

(2-43) 27.51 Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
“.

   286. V příloze č. 1 se položka

29.31.22 Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatnípřístroje a
         zařízení


   zrušuje.

   287. V příloze č. 1 položka (3-23) zní:

(3-23) 28.12.1 Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy
“.

   288.  V příloze č. 1 položce (4-15) se slovo „uvedena“ nahrazuje slovem
   „uvedeny“.

   289.  V příloze č. 1 položce (4-16) se slovo „uvedena“ nahrazuje slovem
   „uvedeny“.

   290. V příloze č. 1 položce (4-22) se slova „podle občanského zákoníku“
   zrušují.

   291. V příloze č. 1 položce (5-39) se slova „podle občanského zákoníku“
   zrušují.

   292. V příloze č. 1 se doplňuje položka (6-9), která zní:

(6-9) Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách
uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy
“.

   293. V příloze č. 1 vysvětlivka ++) zní: „++) CZ-CPA = kód „Klasifikace
   produkce  (CZ-CPA)“  zavedené  sdělením  Českého statistického úřadu č.
   275/2008  Sb.,  o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA). Pro konkrétní
   obsahové  vymezení  náplně položky odpisové skupiny, je-li dále uvedený
   „Název“  s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující
   stanovená položka CZ-CPA.“.

   294.   V  příloze  č.  1  vysvětlivka  +++)  zní:  „+++)  CZ-CC  =  kód
   „Klasifikace  stavebních  děl  (CZ-  -CC)“  zavedené  sdělením  Českého
   statistického  úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních
   děl CZ-CC.“.

   295.  V  příloze  č.  2  bodě 1 úvodní části ustanovení se slova „které
   budou  proplaceny  v kalendářním roce, ve kterém poplatník vede daňovou
   evidenci,  se  vyloučí  ze  základu  daně  kalendářního roku, ve kterém
   poplatník  vede  daňovou evidenci, a to“ nahrazují slovy „se vyloučí ze
   základu  daně  kalendářního  roku,  ve  kterém  poplatník zahájí vedení
   daňové evidence“.

   296.  V  příloze č. 2 bodě 2 se slova „vede daňovou evidenci“ nahrazují
   slovy „zahájí vedení daňové evidence“.

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1. Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona a za zdaňovací období, které započalo
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s
   nimi  související,  se  použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2. Pro zdaňovací období roku 2015 se nepoužije část první článek II bod
   8 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

   3.  Ustanovení  §  4  odst. 1 písm. r) úvodní část ustanovení zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   pokud  jde  o  nepřerušení  doby 5 let mezi nabytím a úplatným převodem
   podílu  v  obchodní  korporaci  u  téhož poplatníka v případě rozdělení
   podílu  v  souvislosti  s  jeho  úplatným  převodem,  je-li  rozdělením
   zachována celková výše podílu, lze použít již pro zdaňovací období roku
   2014.

   4.  Ustanovení  §  4  odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období roku 2014.

   5.  Ustanovení  §  4a,  6,  15,  17b, 19, 19b, 20, 22, 24, 35ba a § 35c
   zákona  č.  586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  v  části  týkající  se  stejného daňového zacházení ve
   vztahu  k  Lichtenštejnsku  jako  k  ostatním  státům tvořícím Evropský
   hospodářský  prostor  se  použijí  ode  dne,  kterým  se začne provádět
   smlouva s Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění.

   6.  Ustanovení  §  4a  písm. e) a § 19b odst. 1 písm. c) a e) zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   7.  Ustanovení  § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3, § 8 odst. 7 a § 15 odst. 6
   zákona  č.  586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona, se použije v případě, že ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona  dojde  k  výplatě  příjmů z pojistné smlouvy nebo k předčasnému
   ukončení pojistné smlouvy.

   8.  U  pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona se v případě, že dojde k výplatě
   příjmů  z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy
   ode   dne   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  postupuje  u  příspěvků
   zaměstnavatele  zahrnutých  do  zdaňovacích  období  přede  dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  podle  §  6  odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o
   daních  z  příjmů,  ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   9.  U  pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede
   dnem   nabytí   účinnosti   tohoto   zákona   se  v  případě  příspěvků
   zaměstnavatele  poskytnutých  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
   postupuje  podle § 8 odst. 7 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   10.  U pojistných smluv soukromého životního pojištění uzavřených přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona se v případě, že dojde k výplatě
   příjmů  z pojistné smlouvy nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy
   ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nezdanitelných částí základu
   daně uplatněných za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona a uplatněných ve lhůtě 10 let před výplatou příjmů nebo ukončení
   smlouvy pro uplatnění nezdanitelné části základu daně postupuje podle §
   15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   11.  Ve  zdaňovacím  období  roku  2015  se má za to, že podmínky podle
   ustanovení  §  6  odst.  9  písm.  p)  bodu  3 a § 15 odst. 6 zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   jsou  splněny  ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, pokud před 1.
   dubnem  2015  bude smlouva soukromého životního pojištění upravena tak,
   aby splňovala podmínky podle ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 a §
   15  odst.  6  zákona  č.  586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   12.  Ustanovení  §  7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období roku 2014.

   13.  Ustanovení  §  10 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období roku 2014.

   14.  Ustanovení  § 15 odst. 5 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období roku 2014.

   15.  Ustanovení  § 16a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období roku 2014.

   16.  Ustanovení  §  18  odst.  2,  pokud  jde  o zrušení vyjmutí příjmu
   svěřenského  fondu  z  vyčlenění  majetku  do svěřenského fondu nebo ze
   zvýšení  majetku  svěřenského  fondu smlouvou nebo pořízením pro případ
   smrti  z předmětu daně z příjmů právnických osob, § 21f a § 30 odst. 10
   zákona  č.  586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  lze  použít  již  pro zdaňovací období započaté v roce
   2014.

   17. Ustanovení § 18a odst. 5 písm. c) a § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992
   Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona, lze
   použít  již  pro  zdaňovací  období  započaté  v  roce 2014. Využije-li
   poplatník  postup  podle  tohoto  ustanovení,  použije se pro zdaňovací
   období  započaté  v  roce 2014 ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) a § 34
   odst.  3  zákona  č.  586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   18.  Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zc), ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v
   roce 2014.

   19.  Ustanovení § 19 odst. 1 písm. zf) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   20. Ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve
   znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
   pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   21.  U poplatníka poskytujícího zdravotní služby a poplatníka uvedeného
   v  § 17a odst. 2 písm. b), c), d) a e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  od  1. ledna 2014, se podmínka snížení základu daně podle § 20
   odst.  7  zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2014,
   spočívající  v  použití  prostředků  získaných  takto dosaženou úsporou
   daňové  povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi,
   z  nichž  získané  příjmy  nejsou předmětem daně, považuje za splněnou,
   pokud použijí tyto prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s
   činnostmi  jejich  základního  poslání  nejpozději do konce zdaňovacího
   období započatého v roce 2014.

   22.  Veřejně prospěšný poplatník, u kterého jsou předmětem daně všechny
   příjmy  z  důvodu  změny právní formy, se podmínka snížení základu daně
   podle  §  20  odst.  7  zákona  č.  586/1992  Sb. spočívající v použití
   prostředků získaných takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí
   nákladů  (výdajů)  souvisejících  s  činnostmi,  z nichž získané příjmy
   nejsou  předmětem  daně,  považuje  za  splněnou,  pokud  použije  tyto
   prostředky  ke  krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi jejich
   základního   poslání  nejpozději  do  konce  následujícího  zdaňovacího
   období, po zdaňovacím období, ve kterém došlo ke změně právní formy. To
   neplatí v případě změny právní formy na sociální družstvo.

   23.  Ustanovení  o  finančním leasingu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se použije na
   smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu
   uživateli  přenechán  ve  stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   24.  Ustanovení  o  finančním leasingu zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít na smlouvy o
   finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli
   přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání v době od 1. ledna 2014
   do 31. prosince 2014.

   25.  Převzetí daňové ztráty u družstev podle § 23a odst. 5 písm. b) a §
   23c  odst.  8 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  lze  provést poprvé u daňové ztráty
   vyměřené za zdaňovací období započaté v roce 2015.

   26.  Pro  pohledávky  splatné  přede  dnem  účinnosti  tohoto zákona se
   použije  ustanovení  §  23  odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona č. 586/1992
   Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   27. Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 18 zákona č. 586/1992 Sb., ve
   znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
   pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   28.  Ustanovení § 23 odst. 3 písm. c) bodu 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve
   znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
   pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   29.  Fond  penzijní  společnosti  může ve zdaňovacím období započatém v
   roce  2014  použít  ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992
   Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013.

   30.  Ustanovení  § 23 odst. 6 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   31. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 a 4 zákona č. 586/1992 Sb.,
   ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
   pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   32.  Ustanovení § 24 odst. 2 písm. t) bodu 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve
   znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již
   pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   33.  Ustanovení  § 24 odst. 2 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   34.  Ustanovení  § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   35.  Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zv) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   36.  Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zx) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   37.  Ustanovení  § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   38.  Ustanovení  § 25 odst. 1 písm. zp) a § 25 odst. 1 písm. zq) zákona
   č.  586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona, lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   39.  Ustanovení  § 27 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít na hmotný majetek
   nabytý po 1. lednu 2014.

   40.  Ustanovení  §  28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období započaté v roce 2014.

   41.  Ustanovení  §  29  odst.  1  závěrečné  části ustanovení zákona č.
   586/1992  Sb.,  ve  znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti zákonného
   opatření  Senátu  č. 344/2013 Sb., nebo ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto zákona, se použije pouze pro účelové dary na pořízení
   hmotného  majetku nebo jeho technické zhodnocení poskytnuté od 1. ledna
   2014.

   42.  Ustanovení  §  29  odst.  1  závěrečné  části ustanovení zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   43.  Ustanovení  § 29 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období roku 2014.

   44.  Ustanovení  §  34f  odst.  6  a  §  34g odst. 4 písm. a) zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   lze použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

   45.  Ustanovení  § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období roku 2014.

   46.  Podle  ustanovení  §  35d  odst.  8 a § 38ch odst. 4 a 5 zákona č.
   586/1992  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   se  poprvé postupuje již při ročním zúčtování záloh za zdaňovací období
   roku 2014.

   47.  Ustanovení  § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, lze použít již pro
   zdaňovací období započaté v roce 2014.

   48.  Ustanovení  § 38g odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období roku 2014.

   49.  Při  použití  odpisové skupiny hmotného a nehmotného majetku podle
   přílohy  č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  může poplatník změnit odpisovou skupinu již
   odpisovaného  majetku  ve  zdaňovacím  období  započatém  v  roce 2014.
   Obdobnou  možnost  má  poplatník  i  při  změně sazby nebo koeficientu.
   Změní-li  se  uvedenou  změnou  doba  odpisování hmotného majetku, doba
   finančního  leasingu  u  smluv  sjednaných  před  účinností  změny doby
   odpisování se nemění.

   ČÁST DRUHÁ

   Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

   Čl. III

   Zákon  č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
   ve  znění  zákona  č.  157/1993  Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č.
   244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č.
   333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.
   126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č.
   438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   296/2007  Sb.,  zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č.
   216/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.  a  zákonného  opatření  Senátu  č. 344/2013 Sb., se mění
   takto:

   1. V § 2 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických
   osob také u pohledávek, o kterých

   a)  bylo  při  jejich  vzniku  účtováno  v  souladu s právními předpisy
   upravujícími  účetnictví  snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý
   příjem  nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od
   daně  z  příjmů  nebo  nezahrnovaným  do  základu  daně  z  příjmů nebo
   zahrnovaným  do  samostatného  základu daně z příjmů anebo základu daně
   pro zvláštní sazbu daně, nebo

   b)  bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy
   upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu
   daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

   (7)  Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických
   osob  u  pohledávek,  které  byly  při  jejich  vzniku zaúčtovány podle
   právních předpisů upravujících účetnictví.“.

   2.  V § 8 odst. 1 větě poslední se za slova „nebo k pohledávkám“ vkládá
   slovo „vzniklým“.

   3. V § 8a odst. 1 písm. b) se číslo „36“ nahrazuje číslem „30“.

   Čl. IV

   Přechodná ustanovení

   1.  Pro  daňové  povinnosti  u  rezerv a opravných položek za zdaňovací
   období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období,
   které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva
   a  povinnosti  s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve
   znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne  nabytí  účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací
   období započaté v roce 2014.

   3.  Pro pohledávky splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
   použije  ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede
   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   4.  Pro  pohledávky splatné od 1. ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a
   zákona  č.  593/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona.

   ČÁST TŘETÍ

   Změna zákona o dani silniční

   Čl. V

   Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.,
   zákona  č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb.,
   zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
   zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb.,
   zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
   zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a
   zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  8  odst.  1  větě  první se slova „uvedené v § 2 odst. 1 a 2“
   nahrazují slovy „tuto povinnost zakládající“.

   2.  V  §  8  odst.  2  větě  první se slova „uvedené v § 2 odst. 1 a 2“
   nahrazují slovy „tuto povinnost zakládající“.

   ČÁST ČTVRTÁ

   Změna daňového řádu

   Čl. VI

   Zákon  č.  280/2009  Sb.,  daňový  řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.,
   zákona  č.  458/2011  Sb.,  zákona č. 167/2012 Sb. a zákonného opatření
   Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 18 odst. 1 část věty za středníkem zní:

   „proti rozhodnutí ve věci delegace nelze uplatnit opravné prostředky“.

   2.  V  §  18  odst. 2 část věty za druhým středníkem zní: „proti tomuto
   rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky“.

   3. V § 19 odstavec 2 zní:

   „(2)   Proti   rozhodnutí  podle  odstavce  1  nelze  uplatnit  opravné
   prostředky.“.

   4. V § 24 odstavec 4 zní:

   „(4)  V téže věci může jménem právnické osoby současně jednat jen jedna
   fyzická  osoba.  V  případě,  kdy  je  pro  jednání statutárního orgánu
   právnické  osoby  vyžadováno  společné  jednání  více osob, jedná jejím
   jménem kterýkoliv člen tohoto statutárního orgánu.“.

   5. V § 32 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

   6. V § 34 se za slovo „do“ vkládají slova „pátého pracovního dne ode“.

   7. V § 72 odst. 4 se slovo „zřízenu“ nahrazuje slovem „zpřístupněnu“.

   8. V § 74 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Pokud  vada  podání  spočívá  pouze v tom, že podání bylo učiněno
   jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se
   na něj jako na podání bez vady; to platí pouze pro podání, u nichž tuto
   skutečnost  správce  daně  předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
   přístup.“.

   9. V § 148 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

   „c)  trestního  stíhání  pro  daňový  trestný  čin  související s touto
   daní,“.

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

   10. V § 157 se odstavec 7 zrušuje.

   11.  V  §  185 odst. 1 se slova „patří do společného jmění manželů nebo
   majetku  manžela  dlužníka“  nahrazují slovy „patří do společného jmění
   manželů“.

   12. V § 194a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to nebrání
   správci  daně,  aby  v  odůvodněných případech provedl dražbu jinak než
   elektronicky“.

   13. V § 206 odst. 2 se slova „na místě, kde se nacházejí“ zrušují.

   14. V § 207 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4) Úkony potřebné k odebrání a zajištění sepsané věci dlužníka, které
   přísluší dlužníkovi, může místo něho provést správce daně.“.

   15.  V  § 214 odst. 1 se za slovo „dražbu“ vkládají slova „ , a to i“ a
   věta poslední se zrušuje.

   16. V § 239a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Pokud  je  dědiců více, přechází na ně společná daňová povinnost.
   Daňové dluhy z ní vzešlé hradí dědicové společně a nerozdílně v rozsahu
   podle občanského zákoníku. Společnou daňovou povinnost spravuje správce
   daně, který byl příslušný ke správě daňové povinnosti zůstavitele v den
   předcházející dni skončení řízení o pozůstalosti.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   17. Nadpis nad § 247 se zrušuje.

   18. Nadpis § 247 zní: „Pořádková pokuta“.

   19. V § 247 odst. 2 se číslo „50 000“ nahrazuje číslem „500 000“.

   20. V § 247 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Pořádkovou  pokutu  lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní
   uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá.“.

   21. Za § 247 se vkládá nový § 247a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 247a

   Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

   (1) Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo

   a)  nesplní  registrační,  ohlašovací  nebo  jinou oznamovací povinnost
   stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo

   b)  nesplní  záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým
   zákonem nebo správcem daně.

   (2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 2 000 Kč,
   pokud  učinil  podání podle § 72 odst. 1 jinak než elektronicky, ačkoli
   byl povinen jej učinit elektronicky.

   (3)  O  povinnosti platit pokutu podle odstavce 2 rozhodne správce daně
   platebním  výměrem  a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je
   splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

   (4)  Správce  daně kromě pokuty podle odstavce 2 uloží pokutu do 50 000
   Kč,   pokud   daňový   subjekt   nesplněním  povinnosti  učinit  podání
   elektronicky závažně ztěžuje správu daní.

   (5) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději
   do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.“.

   22. Nadpis § 248 zní: „Společná ustanovení pro řízení o pokutě“.

   23. V § 248 odst. 1 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za
   nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

   24. V § 248 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

   25. V § 248 odstavec 2 zní:

   „(2)  Pořádková  pokuta  a  pokuta  za  nesplnění povinnosti nepeněžité
   povahy  je  splatná  do  15  dnů ode dne právní moci rozhodnutí o jejím
   uložení.“.

   26.  V  § 248 odst. 3 se slovo „uložil“ nahrazuje slovy „nebo pokutu za
   nesplnění   povinnosti   nepeněžité   povahy  uložil,  nebo  rozhodl  o
   povinnosti ji platit“.

   27. Nadpis § 249 zní: „Zjednodušené řízení o uložení pokuty“.

   28. V § 249 odstavec 1 zní:

   „(1)  Pokud  pořádková  pokuta  nebo  pokuta  za  nesplnění  povinnosti
   nepeněžité  povahy  nepřesahuje  5  000  Kč a pokud ten, komu je pokuta
   ukládána,  důvody  a výši ukládané pokuty uzná a současně pokutu uhradí
   na   místě,  správce  daně  uvede  její  výši  a  důvody  do  protokolu
   pořizovaného  o  jednání, při němž nastaly důvody pro uložení pořádkové
   pokuty  nebo  byly  zjištěny  důvody  pro  uložení  pokuty za nesplnění
   povinnosti   nepeněžité   povahy.  Proti  tomuto  rozhodnutí  se  nelze
   odvolat.“.

   29. V § 249 odst. 2 se za slova „Pořádková pokuta“ vkládají slova „nebo
   pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

   30. V § 249 odst. 3 se za slovo „pokuty“ vkládají slova „nebo pokuty za
   nesplnění povinnosti nepeněžité povahy“.

   31. V § 252 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

   32.  V  § 254 odst. 6 se za slovo „škody“ vkládají slova „nebo přiznané
   zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu“.

   33. Za § 254 se vkládá nový § 254a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 254a

   Úrok z daňového odpočtu

   (1)  V  případě,  že  postup  k  odstranění pochybností vztahující se k
   řádnému  daňovému tvrzení nebo dodatečnému daňovému tvrzení, ze kterého
   vyplývá,  že  daňovému  subjektu má vzniknout daňový odpočet, trvá déle
   než  5  měsíců,  náleží  daňovému  subjektu  úrok  z  daňového  odpočtu
   stanoveného správcem daně.

   (2)   Úrok   z  daňového  odpočtu  daňovému  subjektu  náleží  ode  dne
   následujícího   po  uplynutí  5  měsíců  ode  dne  zahájení  postupu  k
   odstranění  pochybností,  který  trvá déle než 5 měsíců, do dne vrácení
   daňového  odpočtu  nebo  jeho  použití na úhradu nedoplatku, nejpozději
   však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.

   (3)  Úrok  z  daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené
   Českou  národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den
   příslušného kalendářního pololetí.

   (4)  Správce  daně  předepíše  úrok z daňového odpočtu na osobní daňový
   účet  do  15  dnů  ode  dne  oznámení  rozhodnutí  o stanovení daňového
   odpočtu.  Vznikne-li  tak  vratitelný  přeplatek,  vrátí jej současně s
   vrácením daňového odpočtu.

   (5)  Proti postupu správce daně podle odstavců 1 až 4 je daňový subjekt
   oprávněn  uplatnit námitku podle § 159; proti rozhodnutí o této námitce
   se lze odvolat.

   (6)  Úrok  přiznaný  podle tohoto ustanovení se započítává na přiznanou
   náhradu  škody  nebo  přiznané  zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
   újmu   způsobenou   daňovému   subjektu   nezákonným  rozhodnutím  nebo
   nesprávným úředním postupem správce daně.“.

   34. Nadpis nad § 259 se zrušuje.

   35.  Nadpis  §  259  zní:  „Řízení  o prominutí daně nebo příslušenství
   daně“.

   36.  Za  §  259  se  vkládají nové § 259a až 259c, které včetně nadpisů
   znějí:

   „§ 259a

   Prominutí penále

   (1)  Daňový  subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části
   penále,  pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost
   uhradit penále vznikla.

   (2)  Správce  daně  na  základě  posouzení rozsahu součinnosti daňového
   subjektu  v  rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může
   prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

   (3)  Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne
   právní  moci  dodatečného  platebního  výměru, kterým bylo rozhodnuto o
   povinnosti uhradit penále.

   (4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 3 neběží po dobu

   a) řízení o povolení posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření
   povinnost uhradit penále vznikla,

   b)  povoleného  posečkání  úhrady  daně,  v  důsledku  jejíhož doměření
   povinnost uhradit penále vznikla.

   § 259b

   Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

   (1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z
   prodlení  nebo  úroku  z  posečkané  částky, pokud byla uhrazena daň, v
   důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

   (2)  Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo
   úrok  z  posečkané  částky,  pokud  k  prodlení  s úhradou daně došlo z
   důvodu,   který   lze   s  přihlédnutím  k  okolnostem  daného  případu
   ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

   (3)  Při  posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně
   zohlední  skutečnost,  zda  ekonomické  nebo  sociální  poměry daňového
   subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.

   § 259c

   Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně

   (1)  Při  posouzení  žádosti  o  prominutí daně nebo příslušenství daně
   správce  daně  zohlední  četnost  porušování povinností při správě daní
   daňovým subjektem.

   (2)  Prominutí  daně  nebo  příslušenství daně není možné, pokud daňový
   subjekt  nebo  osoba,  která  je  členem  jeho  statutárního  orgánu, v
   posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní
   předpisy.

   (3)  Pokud  právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní
   právní  předpisy,  hledí  se pro účely posouzení splnění podmínky podle
   odstavce 2 na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické
   osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.“.

   37.  Nadpis  §  260  zní:  „Hromadné  prominutí daně nebo příslušenství
   daně“.

   Čl. VII

   Přechodná ustanovení

   1.  Řízení nebo jiné postupy při správě daní, které byly zahájeny přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se  dokončí  podle  zákona č.
   280/2009  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   2.  Došlo-li k nesplnění povinnosti nepeněžité povahy přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto zákona, postupuje se při ukládání pokuty podle zákona
   č.  280/2009  Sb.,  ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   3.  Žádat  o  prominutí penále lze pouze v případě penále vzniklého ode
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   4. Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky lze
   pouze v případě úroku vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   5.  Od  předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí
   účinnosti   tohoto   zákona  lze  upustit  podle  dosavadních  právních
   předpisů.

   6.  Byl-li  postup  k  odstranění pochybností zahájen přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  považuje  se takový postup pro účely § 254a
   zákona č. 280/2009 Sb. za zahájený dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST PÁTÁ

   Změna zákona o Finanční správě České republiky

   Čl. VIII

   V  zákoně  č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění
   zákona č. 458/2011 Sb., § 13a včetně nadpisu zní:

   „§ 13a

   Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

   (1)  Pro  účely utajení činnosti zpravodajských služeb České republiky,
   Policie  České  republiky,  Generální  inspekce  bezpečnostních sborů a
   Armády  České  republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků lze
   použít  zvláštní  postupy  k utajení a zajištění bezpečnosti při správě
   daní a registraci smlouvy o důchodovém spoření.

   (2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít

   a) příslušníci

   1. zpravodajské služby České republiky,

   2. Policie České republiky,

   3. Generální inspekce bezpečnostních sborů a

   4. Hasičského záchranného sboru České republiky,

   b)  vojáci  z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné služby hmotně
   zabezpečeni jako vojáci z povolání,

   c)  zpravodajské  služby  České  republiky,  Policie  České  republiky,
   Generální   inspekce  bezpečnostních  sborů,  Armáda  České  republiky,
   Hasičský záchranný sbor České republiky a

   d) orgány finanční správy.

   (3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.“.

   Čl. IX
   Přechodné ustanovení
   Pokud   byly   zvláštní  postupy  k  utajení  a  zajištění  bezpečnosti
   zpravodajských   služeb   České  republiky,  Policie  České  republiky,
   Generální  inspekce  bezpečnostních  sborů  a  Armády České republiky a
   zajištění  bezpečnosti  jejich příslušníků při správě daní a registraci
   smlouvy  o  důchodovém  spoření  stanoveny  vládou  přede  dnem  nabytí
   účinnosti  tohoto zákona, lze je použít nejdříve ode dne, který stanoví
   po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vláda.

   ČÁST ŠESTÁ
   Změna zákona o rozpočtovém určení daní

   Čl. X
   V  §  2  písm.  b)  zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
   některých  daní  územním  samosprávným celkům a některým státním fondům
   (zákon  o  rozpočtovém  určení  daní),  se slova „daňovou povinnost,3)“
   nahrazují slovem „daň,“.

   Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

   ČÁST SEDMÁ
   Změna  zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti

   Čl. XI
   Zákon  č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
   na  státní  politiku  zaměstnanosti,  ve  znění  zákona č. 10/1993 Sb.,
   zákona  č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.,
   zákona  č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
   zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb.,
   zákona  č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb.,
   zákona  č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
   zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb.,
   zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
   zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb.,
   zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb.,
   zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb.,
   zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
   zákona  č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
   zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
   zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,
   zákona  č.  2/2009  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb.,
   zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
   zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb.,
   zákona  č. 73/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
   zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
   zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
   zákona  č.  503/2012  Sb.,  zákona  č. 11/2013 Sb. a zákonného opatření
   Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

   „(2)  Do  vyměřovacího  základu  zaměstnance  se  z  příjmů uvedených v
   odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

   a)  náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících
   služební poměry,

   b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok
   podle  zvláštních  právních  předpisů,  a odměna při skončení funkčního
   období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,

   c) věrnostní přídavek horníků^5),

   d)  plnění,  které  bylo  poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo
   invalidního  důchodu  pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho
   roku ode dne skončení zaměstnání,

   e)  jednorázová  sociální  výpomoc  poskytnutá zaměstnanci k překlenutí
   jeho  mimořádně  obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy,
   požáru,  ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné
   události.

   5) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, ve znění zákona
   č. 189/2006 Sb.“.

   2.  V  §  7  odst.  1  písm.  a)  se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
   označení bodu 1.

   3. V § 7 se odstavce 2 a 3 zrušují.

   Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

   4. V § 9 se odstavce 2 a 4 až 6 zrušují.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   5.  V  §  9  odst.  2  se  slova „ , který platí pojistné ve výši sazby
   uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) bodě 1,“ zrušují.

   6. V § 9a se slova „odst. 3 nebo 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.

   7. V § 11 se slova „odst. 3 až 5“ nahrazují slovy „odst. 2“.

   8. V § 16 odst. 3 se slova „deset let“ nahrazují slovy „15 let“.

   9. V § 22 odst. 1 se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.

   10.  V  §  22b  odst.  1,  3 a 4 se slova „odst. 3 a 4“ nahrazují slovy
   „odst. 2“.

   Čl. XII
   Přechodná ustanovení
   1.  Pojistné  na  sociální  zabezpečení  a příspěvek na státní politiku
   zaměstnanosti  se za období před 1. lednem 2015 stanoví podle zákona č.
   589/1992  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   2.  Při  nesplnění  nebo  porušení  povinností uložených zaměstnavateli
   zákonem  č.  589/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  se  postupuje  podle  zákona č. 589/1992 Sb., ve znění
   účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   3.  Řízení  ve  věcech  nesplnění nebo porušení povinností podle bodu 2
   zahájená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  a  pravomocně
   neskončená  před tímto dnem se dokončí podle zákona č. 589/1992 Sb., ve
   znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST OSMÁ
   Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

   Čl. XIII
   Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   ve  znění  zákona  č.  590/1992  Sb.,  zákona č. 37/1993 Sb., zákona č.
   160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č.
   306/1997  Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č.
   356/1999  Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č.
   29/2000  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.
   238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.
   116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č.
   81/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
   267/2006   Sb.,   zákona  č.  342/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 585/2006 Sb., zákona č.
   152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č.
   347/2010   Sb.,   zákona   č.  73/2011  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  177/2011  Sb.,  zákona č. 180/2011 Sb., zákona č.
   220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č.
   401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č.
   303/2013  Sb.,  zákona  č.  313/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 123e odst. 1 písmeno c) zní:

   „c)  s  ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem sociálního
   zabezpečení,   pokud   orgán   sociálního   zabezpečení   tuto  možnost
   zajistil.“.

   2.  V  §  123e  odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   závěrečná část ustanovení se zrušuje.

   3. V § 123e odstavec 3 zní:

   „(3)  Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy
   podepsané    uznávaným    elektronickým    podpisem,   uvede   současně
   akreditovaného   poskytovatele   certifikačních   služeb,   který  jeho
   kvalifikovaný  certifikát  vydal  a vede jeho evidenci, nebo certifikát
   připojí k podání.“.

   4. V § 123e odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

   Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

   5. V § 123e se odstavec 5 zrušuje.

   ČÁST DEVÁTÁ
   Změna zákona o důchodovém pojištění

   Čl. XIV
   Zákon  č.  155/1995  Sb.,  o  důchodovém  pojištění, ve znění zákona č.
   134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č.
   18/2000  Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č.
   220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č.
   353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č.
   264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č.
   425/2003  Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č.
   359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   24/2006  Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  267/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  405/2006  Sb.,  zákona č. 152/2007 Sb., zákona č.
   181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   303/2009  Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb.,
   zákona  č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb.,
   zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
   zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
   zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,
   zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb.,
   zákona  č.  274/2013  Sb.,  zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření
   Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  21  odst.  1 písm. a) části věty za středníkem se slova „nebo
   vyšších odborných školách (dále jen „střední škola“)“ zrušují.

   2.  V  §  22  odst.  1 a § 23 odst. 1 se za slova „podle § 21“ vkládají
   slova „odst. 1“.

   3. V § 29 odstavec 3 zní:

   „(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v

   a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže
   dosáhl  důchodového  věku  po  roce  2014  a  získal  aspoň 30 let doby
   pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,

   b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže
   dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle
   §  32  pro  muže  stejného  data  narození,  a získal aspoň 15 let doby
   pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.“.

   Čl. XV
   Přechodné ustanovení
   Splnil-li pojištěnec podmínky uvedené v § 29 odst. 3 písm. b) zákona č.
   155/1995  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
   před tímto dnem, vzniká mu nárok na starobní důchod dnem splnění těchto
   podmínek.

   ČÁST DESÁTÁ
   Změna zákona o nemocenském pojištění

   Čl. XVI
   Zákon  č.  187/2006  Sb.,  o  nemocenském pojištění, ve znění zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   479/2008  Sb.,  zákona  č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č.
   158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č.
   303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č.
   166/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
   180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č.
   364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 110 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

   2.  V  § 110 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato lhůta neběží po
   dobu,  po  kterou nejsou splněny podmínky pro výplatu dávky podle § 109
   odst. 1.“.

   3. V § 162 odst. 1 písmeno c) zní:

   „c) s ověřenou identitou podatele způsobem určeným orgánem nemocenského
   pojištění, pokud orgán nemocenského pojištění tuto možnost zajistil.“.

   4.  V  §  162  odst.  2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   závěrečná část ustanovení se zrušuje.

   5. V § 162 odstavec 3 zní:

   „(3)  Ten, kdo činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy
   podepsané    uznávaným    elektronickým    podpisem,   uvede   současně
   akreditovaného   poskytovatele   certifikačních   služeb,   který  jeho
   kvalifikovaný  certifikát  vydal  a vede jeho evidenci, nebo certifikát
   připojí k podání.“.

   6. V § 162 odst. 4 se písmeno f) zrušuje.

   Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

   7. V § 162 se odstavec 5 zrušuje.

   ČÁST JEDENÁCTÁ
   Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

   Čl. XVII
   Zákon  č.  592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve
   znění  zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993
   Sb.,  zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994
   Sb.,  zákona  č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997
   Sb.,  zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000
   Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001
   Sb.,  zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002
   Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003
   Sb.,  zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005
   Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005
   Sb.,  zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006
   Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007
   Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009
   Sb.,  zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011
   Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011
   Sb.,  zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013
   Sb.,  zákona č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
   a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  se  slovo  „všeobecné“  nahrazuje slovem „veřejné“ a slovo
   „všeobecného“ se nahrazuje slovem „veřejného“.

   2. V § 3 odstavce 1 až 5 znějí:

   „(1)  Vyměřovacím  základem  zaměstnance^2)  je  úhrn příjmů ze závislé
   činnosti,  které  jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České
   republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních
   z  příjmů^3)  a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel
   zúčtoval  v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely
   věty  první  rozumí  plnění,  které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě
   nebo  formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno
   v  jeho  prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné
   formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

   (2) Vyměřovací základ zaměstnance podle odstavce 1 se snižuje o

   a)  náhradu škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících
   služební poměry,

   b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok
   podle  zvláštních  právních  předpisů,  a odměna při skončení funkčního
   období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,

   c) věrnostní přídavek horníků^5),

   d)  plnění,  které  bylo  poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo
   invalidního  důchodu  pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho
   roku ode dne skončení zaměstnání,

   e)  jednorázovou  sociální výpomoc poskytnutou zaměstnanci k překlenutí
   jeho  mimořádně  obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy,
   požáru,  ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné
   události.

   (3)  Pro  stanovení  vyměřovacího  základu  zaměstnance,  kterému  byly
   zúčtovány  příjmy  po  skončení  zaměstnání,  se použijí odstavce 1 a 2
   obdobně.

   (4)  Pojistné  za  zaměstnance  se stanoví z vyměřovacího základu podle
   odstavců  1  až  3,  nejméně  však  z minimálního vyměřovacího základu,
   není-li dále stanoveno jinak.

   (5)  Je-li  zaměstnanci  vyplácen  příjem  v  cizí měně, přepočte se na
   českou  měnu  způsobem  stanoveným  zákonem  upravujícím daně z příjmů.
   Zaměstnavatel  je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod
   pojistného kurz, který použil.“.

   Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

   3. V § 3 odst. 6 se věta první zrušuje.

   4.  V  §  3 se dosavadní odstavce 13 až 18 označují jako odstavce 12 až
   17.

   5. V § 3 odst. 12 se slova „písm. e) a f)“ zrušují.

   6. V § 3 se odstavce 13 až 17 zrušují.

   7.  V § 3a odst. 2 se slova „ , nejvýše však z maximálního vyměřovacího
   základu“  zrušují a slova „maximálním vyměřovacím základem je částka ve
   výši  sedmdesátidvounásobku  průměrné  mzdy“  se  nahrazují  slovy  „za
   průměrnou  mzdu  se  pro  účely tohoto zákona považuje částka, která se
   vypočte   jako   součin  všeobecného  vyměřovacího  základu  pro  účely
   důchodového  pojištění  za  kalendářní  rok, který o dva roky předchází
   kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího
   koeficientu  pro  úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu^16b) s
   tím, že vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru“.

   8. V § 3a se odstavec 5 zrušuje.

   9. § 3d se zrušuje.

   10. V § 14 odst. 2 se věty čtvrtá až sedmá a poslední zrušují.

   11. V § 20 odst. 1 se slovo „všeobecného“ nahrazuje slovem „veřejného“.

   ČÁST DVANÁCTÁ
   Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

   Čl. XVIII
   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a
   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997
   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000
   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
   459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.
   285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.
   85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
   361/2005  Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  340/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  57/2007  Sb.,  zákona  č. 181/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   306/2008  Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   298/2011,  zákona  č.  365/2011  Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu
   Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb.
   a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  5  písm.  a) úvodní části ustanovení se slova „nebo funkčních
   požitků“ zrušují.

   2.  V  §  5  písm.  a)  bodě  3  se  slova  „která v kalendářním měsíci
   nedosáhla“  nahrazují  slovy  „popřípadě více dohod o provedení práce u
   jednoho   zaměstnavatele,   pokud   úhrn  příjmů  z  takových  dohod  v
   kalendářním  měsíci nedosáhl“ a na konci textu bodu 3 se doplňují slova
   „  ;  započitatelný  příjem  zúčtovaný  zaměstnavatelem  až po skončení
   dohody   o   provedení   práce  se  považuje  za  příjem  zúčtovaný  do
   kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila“.

   3.  V  §  5  písm.  a)  bodě  5  se  slova  „která v kalendářním měsíci
   nedosáhla“  nahrazují slovy „popřípadě více dohod o pracovní činnosti u
   jednoho   zaměstnavatele,   pokud   úhrn  příjmů  z  takových  dohod  v
   kalendářním  měsíci nedosáhl“ a na konci textu bodu 5 se doplňují slova
   „  ;  započitatelný  příjem  zúčtovaný  zaměstnavatelem  až po skončení
   dohody   o  pracovní  činnosti  se  považuje  za  příjem  zúčtovaný  do
   kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila“.

   4. V § 5 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

   5. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.

   ČÁST TŘINÁCTÁ
   Změna živnostenského zákona

   Čl. XIX
   V § 45a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
   zákon),  ve  znění  zákona  č.  214/2006  Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.,
   odstavce 1 až 4 znějí:

   „(1)  Fyzická  osoba  může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
   koncesi na živnostenském úřadu též

   a)  podat  přihlášku  k registraci nebo oznámení určené správci daně za
   předpokladu,  že  nemá  zákonem  uloženu  povinnost podávat tato podání
   správci daně v elektronické podobě,

   b)   oznámit   zahájení  samostatné  výdělečné  činnosti  podle  zákona
   upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

   c) podat přihlášku k důchodovému pojištění,

   d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,

   e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,

   f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

   (2)  Právnická  osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
   koncesi na živnostenském úřadu též

   a)  podat  přihlášku  k registraci nebo oznámení určené správci daně za
   předpokladu,  že  nemá  zákonem  uloženu  povinnost podávat tato podání
   správci daně v elektronické podobě,

   b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

   (3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise
   vydaném  Ministerstvem průmyslu a obchodu. Údaje podle odstavce 1 písm.
   a)  a  podle  odstavce  2  písm.  a)  se  podávají na tiskopise vydaném
   Ministerstvem financí.

   (4)  Živnostenský  úřad  předá  příslušnému  správci daně údaje získané
   podle  odstavce  1  písm.  a)  a podle odstavce 2 písm. a), příslušnému
   orgánu  sociálního  zabezpečení údaje získané podle odstavce 1 písm. b)
   až  d),  Úřadu  práce  České republiky - příslušné krajské pobočce a na
   území  hlavního  města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu údaje podle
   odstavce  1  písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné zdravotní
   pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).“.

   Poznámky pod čarou č. 36c, 36d, 36e, 36f a 36g se zrušují.

   ČÁST ČTRNÁCTÁ
   Změna   zákona   o   ochraně   zaměstnanců  při  platební  neschopnosti
   zaměstnavatele a o změně některých zákonů

   Čl. XX
   V  §  10  odst.  2  zákona  č.  118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při
   platební  neschopnosti  zaměstnavatele  a  o změně některých zákonů, ve
   znění zákona č. 73/2011 Sb., se slova „a funkčních požitků“ zrušují.

   ČÁST PATNÁCTÁ
   Změna  zákona  o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního
   místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

   Čl. XXI
   Zákon  č.  458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
   inkasního  místa  a  dalších  změnách  daňových a pojistných zákonů, ve
   znění  zákona  č.  399/2012  Sb.,  zákona  č.  502/2012  Sb., zákona č.
   241/2013  Sb.,  zákonného  opatření  Senátu  č. 340/2013 Sb., zákonného
   opatření  Senátu  č.  344/2013  Sb.  a  zákona č. 109/2014 Sb., se mění
   takto:

   1.  V části první čl. I se body 1, 3, 4, 9 až 12, 14 až 16, 20, 25, 26,
   28, 30, 32, 33, 42, 45, 47 až 53, 55, 59, 66, 69, 74, 95, 96, 102, 114,
   115,  117, 121, 122, 124, 128, 129, 131, 132, 142 až 144, 147, 148, 153
   a 155, pokud jde o část šestou, zrušují.

   2. V části první čl. II se body 3, 4 a 9 zrušují.

   3. V části druhé čl. III se body 5 a 29 až 31 zrušují.

   4. V části druhé čl. IV se bod 3 zrušuje.

   5. V části třetí čl. V se bod 1 zrušuje.

   6. V části třetí se článek VI včetně nadpisu zrušuje.

   7. V části deváté čl. XVII se body 1 až 7, 9, 10 a 13 zrušují.

   8. Část desátá se včetně nadpisu zrušuje.

   9. V části jedenácté čl. XIX se body 1 až 9, 11 až 51 zrušují.

   10. V části jedenácté se článek XX včetně nadpisu zrušuje.

   11.  V  části  dvanácté  čl.  XXI  se body 1 až 18, 21 až 26 a 29 až 43
   zrušují.

   12. Část třináctá se včetně nadpisu zrušuje.

   13. V části čtrnácté čl. XXIII se body 1 až 11 a 13 až 22 zrušují.

   14. Část patnáctá se včetně nadpisů zrušuje.

   15. V části šestnácté čl. XXV se body 2, 3, 5 až 54, 56 až 64 zrušují.

   16. V části šestnácté se článek XXVI včetně nadpisu zrušuje.

   17. V části sedmnácté čl. XXVII se body 1 až 30 a 32 až 49 zrušují.

   18. V části osmnácté čl. XXIX se body 2 až 7 a 10 zrušují.

   19. V části devatenácté čl. XXX se body 3 až 10 zrušují.

   20. Části dvacátá až dvacátá druhá se včetně nadpisů zrušují.

   21. V části dvacáté třetí čl. XXXVI se body 2 a 3 zrušují.

   22. V části dvacáté čtvrté čl. XXXVII se bod 4 zrušuje.

   23. Část dvacátá pátá se včetně nadpisu zrušuje.

   24. V části dvacáté šesté čl. XL se body 2 a 3 zrušují.

   25. Části dvacátá sedmá až třicátá se včetně nadpisů zrušují.

   26. Část třicátá druhá se včetně nadpisu zrušuje.

   27. V části třicáté třetí čl. XLVIII se bod 2 zrušuje.

   28. V části třicáté třetí se článek XLIX včetně nadpisu zrušuje.

   29. Část třicátá čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

   30. V části třicáté páté čl. LII se body 1, 4 a 5 zrušují.

   31. Části třicátá šestá až čtyřicátá se včetně nadpisů zrušují.

   32. Části čtyřicátá druhá až čtyřicátá pátá se včetně nadpisů zrušují.

   33. Části čtyřicátá sedmá až padesátá se včetně nadpisů zrušují.

   34. Části padesátá třetí a padesátá čtvrtá se včetně nadpisů zrušují.

   35. V části padesáté páté čl. LXXII se body 2 až 12 zrušují.

   36. Části padesátá šestá až padesátá osmá se včetně nadpisů zrušují.

   37. V části padesáté deváté čl. LXXVII se body 2 a 3 zrušují.

   38. Část šedesátá se včetně nadpisu zrušuje.

   39. Části šedesátá druhá a šedesátá třetí se včetně nadpisů zrušují.

   40. V části šedesáté čtvrté čl. LXXXIV se bod 1 zrušuje.

   41. Části šedesátá pátá až sedmdesátá se včetně nadpisů zrušují.

   42.  Části  sedmdesátá  druhá  a  sedmdesátá  třetí  se  včetně nadpisů
   zrušují.

   ČÁST ŠESTNÁCTÁ
   Změna   zákona   o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  v
   souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

   Čl. XXII
   Zákon  č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v
   souvislosti   se   snižováním  schodků  veřejných  rozpočtů,  ve  znění
   zákonného  opatření  Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
   č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1. Část desátá se včetně nadpisu zrušuje.

   2. Část jedenáctá se včetně nadpisu zrušuje.

   3. V části čtrnácté čl. XXII se písmeno b) zrušuje.

   4.  V  části  čtrnácté  čl.  XXII  se v písmenu c) slova „jedenácté až“
   nahrazují slovy „dvanácté a“.

   ČÁST SEDMNÁCTÁ
   Změna  zákona,  kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
   ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   Čl. XXIII
   Zákon  č.  401/2012  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  359/1999 Sb., o
   sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění pozdějších předpisů, a další
   související zákony, se mění takto:

   1. V části páté čl. VIII se bod 2 zrušuje.

   2. V části deváté čl. XIII se body 1 až 3 zrušují.

   3. V části osmnácté čl. XXIII se slova „ , a ustanovení čl. VIII bodu 2
   a  čl. XIII bodů 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti
   zákona  č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
   inkasního  místa  a  dalších  změnách  daňových  a  pojistných  zákonů“
   zrušují.

   ČÁST OSMNÁCTÁ
   Změna  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném
   zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění některých souvisejících
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   Čl. XXIV
   Zákon  č.  60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
   zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění některých souvisejících
   zákonů,  ve  znění  pozdějších předpisů, a další související zákony, se
   mění takto:

   1. V části první čl. I se bod 18 zrušuje.

   2. V části páté čl. V se slova „ , s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18,
   který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.

   ČÁST DEVATENÁCTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. XXV
   1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   2.  Části  patnáctá  až  osmnáctá  nabývají účinnosti dnem 31. prosince
   2014.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.