Nové předpisy

Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

   282/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 24. listopadu 2014

   o  některých  podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví
   mléka a mléčných výrobků

   Vláda   nařizuje  podle  §  2b  odst.  2  zákona  č.  252/1997  Sb.,  o
   zemědělství,  ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a
   zákona  č.  291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o
   Státním  zemědělském  intervenčním  fondu  a  o změně některých dalších
   zákonů  (zákon  o  Státním  zemědělském  intervenčním  fondu), ve znění
   zákona  č.  441/2005  Sb.,  zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014
   Sb.:

   § 1
   Předmět úpravy
   Toto  nařízení  upravuje  v  návaznosti  na  přímo  použitelný  předpis
   Evropské  unie^1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k
   provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

   § 2
   Registrace prvního kupujícího
   (1)  Žádost  o  registraci  prvního  kupujícího^2)  se  podává Státnímu
   zemědělskému  intervenčnímu  fondu  (dále  jen  „Fond“)  na jím vydaném
   formuláři.

   (2) Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je

   a)  prohlášení  žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena
   dokladem,   který   ji   umožní  identifikovat,  a  to  prostřednictvím
   identifikačního  čísla  osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě
   jmen,  a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu
   kupujícímu syrové mléko prodali,

   b)   prohlášení   žadatele,  že  dodávky  syrového  mléka  jím  prodané
   hospodářským  subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo
   názvem  a  sídlem  anebo  jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem
   nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,

   c)   prohlášení   žadatele,  že  zavedl  evidenční  systém  zajišťující
   poskytování informací Fondu podle § 3,

   d) prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do
   podniků,  závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko
   ošetřeno  nebo  zpracováno  (dále jen „zpracovatel“); to neplatí, je-li
   přímo  žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré
   jemu dodané syrové mléko.

   (3)  Fond  vydá  rozhodnutí  o  registraci prvního kupujícího, jestliže
   žadatel

   a) splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a

   b)  je  fyzickou  osobou  podnikající  na  území  České  republiky nebo
   obchodní korporací^3) podnikající na území České republiky.

   (4)   První  kupující  může  vyvíjet  svou  činnost  jen  tehdy,  je-li
   registrován Fondem.

   (5)  Seznam  registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.

   (6)  Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů
   a  dokladů,  které  byly  Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci
   prvního  kupujícího,  a  to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
   změna nastala.

   (7)  Jestliže  registrovaný  první kupující hodlá ukončit svou činnost,
   podá  Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k
   této  žádosti  doloží  doklady  podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace
   prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.

   § 3
   Registrovaný první kupující
   (1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři
   množství  syrového  mléka, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty
   za  každý  měsíc,  včetně jejich identifikačních údajů, a to vždy do 10
   dnů   po   uplynutí  kalendářního  měsíce.  Dále  Fondu  doloží  seznam
   zpracovatelů  zabývajících  se  ošetřením  a  zpracováním  jím dodaného
   syrového  mléka,  s  uvedením  množství  syrového  mléka,  které  těmto
   zpracovatelům  dále  prodal,  a  to  vždy do 10 dnů po uplynutí každého
   kalendářního měsíce.

   (2)  Množství  syrového mléka podle odstavce 1 se uvádí v kilogramech a
   pro  přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech
   použije registrovaný první kupující koeficient 1,027.

   (3)  Registrovaný  první  kupující  odpovídá za evidenci všech množství
   jemu  měsíčně  dodaného  syrového  mléka  a jím zpracovatelům prodaného
   syrového  mléka.  Po dobu nejméně 3 let od konce roku, kdy byly doklady
   vystaveny,  registrovaný  první  kupující  uchovává  skladové doklady s
   uvedením  názvu  a sídla nebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla
   nebo bydliště každého producenta a hlášení podle odstavce 1, a to spolu
   s  dalšími dokumenty, které umožní prověření jejich správnosti. Po dobu
   minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný
   první  kupující  uchovává  seznam  zpracovatelů,  kterým  syrové  mléko
   prodal,  včetně  množství  syrového  mléka,  které  těmto zpracovatelům
   prodal.

   (4)  V případě, že Fond zjistí, že registrovaný první kupující porušuje
   pravidla  pro  jeho  činnost  stanovená  tímto nařízením, vyzve ho, aby
   pochybení   ve  stanovené  lhůtě  odstranil.  Nedojde-li  k  odstranění
   pochybení ve stanovené lhůtě, rozhodne Fond o zrušení jeho registrace.

   § 4
   Uznání organizace producentů
   (1)  Žádost  o  uznání  organizace producentů podává právnická osoba se
   sídlem   na   území   České   republiky   nebo   nadnárodní  organizace
   producentů^4)  se  sídlem  na  území  České  republiky,  které  splňují
   podmínky  stanovené  předpisem  Evropské  unie^5), Fondu na jím vydaném
   formuláři.

   (2)  Součástí žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků
   stanovených předpisem Evropské unie^6)

   a)  seznam  všech  členů,  z  nichž  každý musí být producentem mléka a
   jejich minimální počet je 10,

   b)   ověřená   kopie   platných   stanov,   popřípadě  jiných  platných
   zakladatelských   dokumentů   žadatele,   ve  kterých  jsou  zohledněny
   požadavky předpisu Evropské unie^5), a

   c)  prohlášení  žadatele,  že  bude  Fondu  oznamovat množství syrového
   mléka,  jichž  se  týkají  smluvní  jednání  podle příslušného předpisu
   Evropské unie^7).

   (3)  Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů, pokud žadatel
   splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

   (4) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů
   a  dokladů,  které  byly  Fondu  poskytnuty  v  rámci  žádosti o uznání
   organizace producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
   změna nastala.

   (5)  Uznaná organizace producentů, na níž je převáděno vlastnické právo
   k  syrovému  mléku  jejích producentů, musí být registrována jako první
   kupující podle § 2 a plní povinnosti uvedené v § 3.

   (6)  Seznam  uznaných  organizací  producentů  zveřejňuje Fond způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.

   (7)  Jestliže  uznaná organizace producentů hodlá ukončit svou činnost,
   podá  Fondu  písemnou  žádost o zrušení uznání organizace producentů. O
   zrušení uznání organizace producentů Fond vydá rozhodnutí.

   (8)  V souladu s předpisem Evropské unie^8) Fond nejméně jedenkrát za 2
   roky  provede  u  uznané  organizace  producentů kontrolu na místě, aby
   ověřil,  zda  uznaná  organizace  producentů  plní  podmínky pro uznání
   stanovené   tímto   nařízením  a  předpisem  Evropské  unie^6),  a  zda
   neporušuje  pravidla  pro  její  činnost stanovená tímto nařízením nebo
   předpisem Evropské unie.

   § 5
   Uznání sdružení organizací producentů
   (1)  Žádost  o  uznání  sdružení organizací producentů podává právnická
   osoba  se  sídlem  na  území  České  republiky nebo nadnárodní sdružení
   organizací  producentů^9)  se  sídlem  na  území České republiky, které
   splňují  podmínky  stanovené  předpisem Evropské unie^10), Fondu na jím
   vydaném formuláři.

   (2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je

   a) seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy, a

   b)  ověřená  kopie  platných stanov žadatele, popřípadě jiných platných
   zakladatelských dokumentů.

   (3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud
   žadatel  sdružuje  alespoň  2  uznané  organizace  producentů a splňuje
   požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

   (4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající
   se  údajů  a  dokladů,  které  byly  Fondu poskytnuty v rámci žádosti o
   uznání  sdružení  organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů
   ode dne, kdy tato změna nastala.

   (5)  Seznam  uznaných  sdružení  organizací  producentů zveřejňuje Fond
   způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   (6)  Jestliže  uznané sdružení organizací producentů hodlá ukončit svou
   činnost,   podá   Fondu  písemnou  žádost  o  zrušení  uznání  sdružení
   organizací  producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů
   Fond vydá rozhodnutí.

   (7)  V souladu s předpisem Evropské unie^8) Fond nejméně jedenkrát za 2
   roky  provede  u  uznaného  sdružení  organizací producentů kontrolu na
   místě,  aby  ověřil,  zda  uznané  sdružení  organizací producentů plní
   podmínky  pro  uznání stanovené tímto nařízením nebo předpisem Evropské
   unie^6),  a  zda  neporušuje  pravidla pro jeho činnost stanovená tímto
   nařízením nebo předpisem Evropské unie.

   § 6
   Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů
   (1)   Uznaná   organizace   producentů  a  uznané  sdružení  organizací
   producentů  oznamují  před  zahájením  smluvního  jednání  Fondu na jím
   vydaném formuláři skutečnosti stanovené předpisem Evropské unie^11).

   (2)   Uznaná   organizace   producentů  a  uznané  sdružení  organizací
   producentů  oznamují Fondu na jím vydaném formuláři dohodnuté množství,
   ohledně  kterého  došlo k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající
   se jednání o objemu dodávek syrového mléka^12).

   (3)   Uznaná   organizace   producentů  a  uznané  sdružení  organizací
   producentů  oznamují  do  31.  ledna kalendářního roku následujícího po
   roce,  ve  kterém bylo rozhodnuto o jejich uznání, Fondu na jím vydaném
   formuláři   množství   syrového   mléka,   které   bylo   jejich  členy
   vyprodukováno  a  prostřednictvím  uznané  organizace  producentů  nebo
   uznaného  sdružení  organizací  producentů  dodáno  na trh v předchozím
   kalendářním roce^13).

   (4)  Každoročně  do  31.  ledna oznamuje uznaná organizace producentů a
   uznané  sdružení  organizací  producentů Fondu na jím vydaném formuláři
   množství  syrového  mléka,  jenž  bylo  skutečně  dodáno  v rámci smluv
   vyjednaných  uznanými  organizacemi  producentů  a  uznanými sdruženími
   organizací producentů v předchozím kalendářním roce^14).

   (5)   Neplní-li  uznaná  organizace  producentů  nebo  uznané  sdružení
   organizací  producentů  podmínky  pro uznání podle tohoto nařízení nebo
   předpisu  Evropské  unie^6),  nebo  bylo-li  zjištěno porušení pravidel
   stanovených  pro jejich činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské
   unie,  zejména jednají-li o smlouvách nebo změnách smluv, týkajících se
   dodávek  syrového mléka, za jiné hospodářské subjekty než za své členy,
   vyzve   Fond   uznanou   organizaci  producentů  nebo  uznané  sdružení
   organizací  producentů k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky
   odstraněny  ve  stanovené  lhůtě,  Fond  na  základě  předpisu Evropské
   unie^15)  uznání  organizace producentů nebo uznání sdružení organizací
   producentů rozhodnutím zruší.

   § 7
   Uznání mezioborové organizace
   (1)  Žádost  o  uznání mezioborové organizace podává právnická osoba se
   sídlem  na  území  České  republiky,  která  splňuje podmínky stanovené
   předpisem Evropské unie^16), Fondu na jím vydaném formuláři.

   (2)  Součástí  žádosti  o uznání mezioborové organizace je prohlášení o
   tom,  které  činnosti  uvedené  v  předpisu  Evropské  unie^16) žadatel
   vykonává.

   (3) Fond vydá rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, pokud žadatel
   splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

   (4)  Uznaná  mezioborová  organizace  oznamuje  Fondu změny týkající se
   údajů  a  dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání
   mezioborové  organizace,  a  to  vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
   tato změna nastala.

   (5)  Seznam  uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem
   umožňujícím dálkový přístup.

   (6) V souladu s předpisem Evropské unie^17) Fond nejméně jedenkrát za 2
   roky  provede  u  uznané  mezioborové organizace kontrolu na místě, aby
   ověřil,  zda  uznaná  mezioborová  organizace  plní podmínky pro uznání
   stanovené   tímto  nařízením  a  předpisem  Evropské  unie^16),  a  zda
   neporušuje  pravidla  pro  její  činnost stanovená tímto nařízením nebo
   předpisem Evropské unie.

   (7)  Neplní-li  uznaná mezioborová organizace podmínky pro uznání podle
   tohoto  nařízení  nebo  předpisu  Evropské unie^16), nebo bylo zjištěno
   porušení  pravidel  stanovených  pro  její činnost tímto nařízením nebo
   předpisem  Evropské  unie, vyzve Fond uznanou mezioborovou organizaci k
   odstranění  nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené
   lhůtě,  Fond  uznání  mezioborové  organizace  rozhodnutím zruší^18). V
   případech   stanovených   předpisem   Evropské   unie^19)  Fond  uznání
   mezioborové   organizace   rozhodnutím  zruší  bez  předchozí  výzvy  k
   odstranění nedostatků.

   (8)  Jestliže uznaná mezioborová organizace hodlá ukončit svou činnost,
   podá  Fondu  písemnou žádost o zrušení uznání mezioborové organizace. O
   zrušení uznání mezioborové organizace Fond vydá rozhodnutí.

   § 8
   Producent
   (1)  Pokud  producent  prodává  syrové  mléko  podle  předpisu Evropské
   unie^20)  prvnímu  kupujícímu  podnikajícímu  na území České republiky,
   může jej prodat pouze prvnímu kupujícímu registrovanému podle § 2.

   (2)  Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly
   doklady  vystaveny,  doklady o množství syrového mléka dodaného prvnímu
   kupujícímu.

   § 9
   Prodej přímo spotřebiteli
   (1)  Producent s uděleným souhlasem podle jiného právního předpisu^21),
   prodávající  syrové  mléko  a mléčné výrobky přímo spotřebiteli, oznámí
   Fondu  do  15  dnů  po  uplynutí  každého  kalendářního měsíce množství
   syrového  mléka a mléčných výrobků prodaných v rámci přímého prodeje, a
   to  na  formuláři  vydaném  Fondem.  Pro účely tohoto oznámení přepočte
   producent mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka
   pomocí  koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení. Pro přepočet
   objemu  syrového  mléka  v  litrech  na  množství v kilogramech použije
   producent koeficient 1,027.

   (2)  Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly
   doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka a mléčných výrobků
   prodaných přímo spotřebiteli a měsíční hlášení podle odstavce 1.

   (3)  Producent  uvedený  v  odstavci  1, který ukončí produkci syrového
   mléka a mléčných výrobků, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost
   Fondu.

   § 10
   Oznámení činěná Fondem
   Fond oznamuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže skutečnosti uvedené
   v   oznámeních  uznaných  organizací  producentů  a  uznaných  sdružení
   organizací  producentů  podle § 6 odst. 1 až 4 nejpozději do 15 dnů ode
   dne jejich doručení^22).

   § 11
   Přechodná ustanovení
   (1)  Poslední  měsíční  hlášení podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o
   stanovení  bližších  podmínek  pro  uplatňování dávky v odvětví mléka a
   mléčných  výrobků  v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými
   výrobky,  ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,
   se podává do 15. dubna 2015 za období od 1. do 31. března 2015.

   (2) Roční prohlášení za kvótový rok 2014/2015 podle čl. 8 a 10 nařízení
   Komise  (ES)  č.  595/2004  ze  dne  30. března 2004, kterým se stanoví
   prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví
   dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, a podle § 11
   nařízení  vlády  č.  244/2004  Sb.,  o  stanovení bližších podmínek pro
   uplatňování  dávky  v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné
   organizace  trhu  s  mlékem  a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede
   dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. května 2015.

   (3)  Řízení  zahájená  přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do
   tohoto dne neskončená, s výjimkou řízení o schválení odběratele, řízení
   o  uznání  organizace  producentů,  řízení o uznání sdružení organizací
   producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, se dokončí a práva
   a  povinnosti  s  nimi  související se posuzují podle nařízení vlády č.
   244/2004  Sb.,  o  stanovení  bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto nařízení.

   (4)  Řízení  o  uznání  organizace producentů, řízení o uznání sdružení
   organizací   producentů  a  řízení  o  uznání  mezioborové  organizace,
   zahájená  přede  dnem  nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne
   neskončená,  se  dokončí  a  práva  a  povinnosti s nimi související se
   posuzují  podle tohoto nařízení. Řízení o schválení odběratele zahájená
   přede  dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená
   se  dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle §
   2 tohoto nařízení.

   (5)  Rozhodnutí  o schválení odběratele, rozhodnutí o uznání organizace
   producentů,  rozhodnutí  o  uznání  sdružení  organizací  producentů  a
   rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, vydaná podle nařízení vlády
   č.  244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  nařízení,  pozbývají  platnosti  dnem  nabytí  účinnosti tohoto
   nařízení.

   § 12
   Zrušovací ustanovení
   Zrušuje se:

   1.  Nařízení  vlády  č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro
   uplatňování  dávky  v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné
   organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

   2.  Nařízení  vlády  č.  517/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   244/2004  Sb.,  o  stanovení  bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky.

   3.  Nařízení  vlády  č.  258/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   244/2004  Sb.,  o  stanovení  bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

   4.  Nařízení  vlády  č.  293/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   244/2004  Sb.,  o  stanovení  bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

   5.  Nařízení  vlády  č.  308/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   244/2004  Sb.,  o  stanovení  bližších podmínek pro uplatňování dávky v
   odvětví  mléka  a  mléčných  výrobků v rámci společné organizace trhu s
   mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

   § 13
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015 s výjimkou ustanovení
   § 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr zemědělství:
   Ing. Jurečka v. r.

   Příloha
   Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka

+-----------------------+----------+---------------------------+
| Druh mléčného výrobku | Množství | Ekvivalent množství mléka |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| máslo                 | 1 kg     | 22,5 kg mléka             |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| smetana               | 1 kg     | 0,263 kg mléka vynásobeno |
|                       |          | množstevním procentem     |
|                       |          | obsahu tuku smetany       |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| tvrdé sýry            | 1 kg     | 10 kg mléka               |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| čerstvé a bílé sýry   | 1 kg     | 7 kg mléka                |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| jogurt                | 1 kg     | 1,2 kg mléka              |
+-----------------------+----------+---------------------------+
| tvaroh                | 1 kg     | 7 kg mléka                |
+-----------------------+----------+---------------------------+

   1)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17.
   prosince   2013,   kterým   se  stanoví  společná  organizace  trhů  se
   zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.
   234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

   Nařízení  Komise  v  přenesené  pravomoci  (EU)  č. 880/2012 ze dne 28.
   června  2012  doplňující  nařízení  Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o
   nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví
   mléka a mléčných produktů, v platném znění.

   Prováděcí  nařízení  Komise  (EU)  č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o
   oznámeních   týkajících   se   organizací  producentů  a  mezioborových
   organizací  a  o  smluvních  jednáních a vztazích stanovených nařízením
   Rady  (ES)  č.  1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném
   znění.

   Nařízení  Komise  (EU)  č.  479/2010  ze  dne 1. června 2010, kterým se
   stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde
   o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v
   platném znění.

   Nařízení  Rady  (ES)  č.  1234/2007  ze  dne  22. října 2007, kterým se
   stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro
   některé  zemědělské  produkty  (jednotné nařízení o společné organizaci
   trhů), v platném znění.

   2) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

   3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
   o obchodních korporacích).

   4)  Čl.  1  odst.  1  nařízení  Komise  v  přenesené  pravomoci (EU) č.
   880/2012.

   5) Čl. 152 odst. 3 a čl. 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   6)  Čl.  161  odst.  1  nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) č.
   1308/2013.

   7)  Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   8)  Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   9)  Čl.  1  odst.  2  nařízení  Komise  v  přenesené  pravomoci (EU) č.
   880/2012.

   10)  Čl.  156  odst.  2  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
   1308/2013.

   11) Čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

   12) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

   13)  Čl.  1  odst.  1  písm.  a)  prováděcího  nařízení  Komise (EU) č.
   511/2012.

   14) Čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

   15) Čl. 161 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   16)  Čl.  157  a  163  nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (EU) č.
   1308/2013.

   17) Čl. 163 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   18) Čl. 163 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   19) Čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   č. 1308/2013.

   20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

   21) § 27a odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a
   o  změně  některých  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
   zákona č. 308/2011 Sb.

   22)  Čl.  149  odst.  6  nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
   1308/2013.