Nové předpisy

Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

   283/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 1. prosince 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
   služby

   Ministerstvo  vnitra  stanoví  podle  §  86  zákona  č. 499/2004 Sb., o
   archivnictví  a  spisové  službě  a  o změně některých zákonů, ve znění
   zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb.,
   k  provedení  § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19 písm. g), § 64 odst. 2, §
   66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  259/2012  Sb.,  o podrobnostech výkonu spisové služby, se
   mění takto:

   1.  V  §  2 odst. 1 se za slova „V případě“ vkládá slovo „doručeného“ a
   slova  „jeho  bezodkladné  zaevidování“ se nahrazují slovy „bezodkladné
   provedení  úkonů  stanovených  touto vyhláškou v souvislosti s příjmem,
   označením a evidencí dokumentů“.

   2.   V  §  2  odst.  2  se  za  slova  „nosičích  dat“  vkládají  slova
   „zveřejněných podle odstavce 3 písm. g)“.

   3. V § 2 odst. 3 písmeno i) zní:

   „i) důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3.“.

   4. § 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 20 až 23 znějí:

   „§ 3

   (1) Veřejnoprávní původce zaznamená datum doručení dokumentu. V případě
   dokumentu  v  digitální  podobě s výjimkou dokumentu v digitální podobě
   doručeného  na  přenosném  technickém  nosiči dat veřejnoprávní původce
   zaznamená rovněž čas doručení dokumentu s přesností na sekundy.

   (2)  Veřejnoprávní  původce  bezodkladně  opatří  doručený  dokument  v
   analogové  podobě,  popřípadě  jeho  obálku  otiskem  podacího razítka,
   popřípadě  technologickým  prostředkem  obdobného  určení  jako  podací
   razítko.

   (3)  Vyplněný  otisk  podacího  razítka  nebo  technologický prostředek
   obdobného určení jako podací razítko obsahuje

   a) název veřejnoprávního původce, kterému byl dokument doručen,

   b) datum doručení dokumentu, a stanoví-li jiný právní předpis povinnost
   zaznamenat čas doručení dokumentu, rovněž čas jeho doručení,

   c) číslo jednací nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů,
   pod kterými veřejnoprávní původce doručený dokument eviduje,

   d) počet listů doručeného dokumentu,

   e)  počet  listinných  příloh  dokumentu  a  počet listů těchto příloh,
   popřípadě počet svazků listinných příloh dokumentu a

   f) počet a druh příloh dokumentu, pokud jsou v nelistinné podobě.

   § 4

   (1)  Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v analogové
   podobě  úplný  a čitelný. Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený
   dokument  v  digitální  podobě  včetně datové zprávy, v níž je obsažen,
   úplný,  lze  jej  zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje
   škodlivý  kód,  je  v  datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce
   přijímá  dokumenty  v  digitální  podobě,  a  je  uložen  na  přenosném
   technickém   nosiči   dat,  na  kterém  veřejnoprávní  původce  přijímá
   dokumenty   v  digitální  podobě,  je-li  k  doručení  dokumentu  užito
   přenosného technického nosiče dat.

   (2)   Pokud  veřejnoprávní  původce  zjistí,  že  doručený  dokument  v
   analogové  podobě  je  neúplný  nebo  nečitelný,  a  je  schopen  určit
   odesílatele  tohoto  dokumentu  a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí
   odesílatele  o  zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její
   odstranění.  Nepodaří-li  se  veřejnoprávnímu  původci  vadu doručeného
   dokumentu  ve  spolupráci  s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní
   původce  dokument  dále  nezpracovává.  Není-li  veřejnoprávní  původce
   schopen  určit  odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo
   nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

   (3)  Veřejnoprávní  původce  postupuje  podle odstavce 2 obdobně, pokud
   zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v
   níž  je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným
   způsobem,  obsahuje  škodlivý  kód,  není  v datovém formátu, ve kterém
   veřejnoprávní  původce  přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není
   uložen  na  přenosném  technickém  nosiči  dat, na kterém veřejnoprávní
   původce   přijímá  dokumenty  v  digitální  podobě,  je-li  k  doručení
   dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

   (4)  Veřejnoprávní původce zjistí, zda je doručený dokument v digitální
   podobě  včetně  datové  zprávy,  v  níž  je obsažen, podepsán uznávaným
   elektronickým   podpisem^20)   nebo   označen  uznávanou  elektronickou
   značkou^21), popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem^22).

   (5)  Veřejnoprávní  původce  ověří  platnost  uznávaného elektronického
   podpisu   a   kvalifikovaného   certifikátu,   na  kterém  je  uznávaný
   elektronický   podpis   založen,   uznávané   elektronické   značky   a
   kvalifikovaného   systémového   certifikátu,   na  kterém  je  uznávaná
   elektronická značka založena, a kvalifikovaného časového razítka^23).

   (6) Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické
   podobě  v  elektronickém  systému  spisové  služby,  zaznamená  údaje o
   výsledcích  zjištění  podle  odstavce  1  věty druhé a odstavců 4 a 5 v
   elektronickém  systému  spisové  služby.  Pokud  veřejnoprávní  původce
   vykonává  spisovou  službu  v  listinné  podobě,  zaznamená  tyto údaje
   způsobem  stanoveným  ve  spisovém  řádu na dokument v analogové podobě
   vzniklý  převedením  doručeného  dokumentu v digitální podobě, jehož se
   provedená zjištění týkají.

   (7)  Zaznamenanými  údaji o výsledku zjištění podle odstavců 4 a 5 jsou
   alespoň

   a)    název    nebo   obchodní   firma   akreditovaného   poskytovatele
   certifikačních služeb,

   b)  údaj  o době, na kterou byl certifikát vydán, popřípadě, pokud jsou
   známy, datum a čas jeho zneplatnění,

   c)  jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení,  název  nebo obchodní firma
   držitele certifikátu a

   d)  výsledek,  datum  a čas ověření platnosti uznávaného elektronického
   podpisu   a   kvalifikovaného   certifikátu,   na  kterém  je  uznávaný
   elektronický   podpis   založen,   uznávané   elektronické   značky   a
   kvalifikovaného   systémového   certifikátu,   na  kterém  je  uznávaná
   elektronická  značka  založena,  a  kvalifikovaného  časového  razítka,
   náležitosti   kvalifikovaného   časového   razítka   a   číslo  seznamu
   zneplatněných  certifikátů,  vůči  kterému  byla  platnost  certifikátů
   ověřována, bylo-li seznamu zneplatněných certifikátů k ověření užito.

   (8)  Pokud  je  veřejnoprávní  původce  schopen z dokumentu v digitální
   podobě   včetně   datové  zprávy,  v  níž  je  obsažen,  doručeného  na
   elektronickou  adresu  podatelny  podle  §  2  odst. 3 písm. c) zjistit
   adresu  elektronické  pošty  odesílatele,  potvrdí  na základě výsledků
   zjištění  podle  odstavců  1,  4  a  5  odesílateli  na tuto adresu, že
   dokument  byl  doručen  a  splňuje podmínky stanovené touto vyhláškou a
   veřejnoprávním  původcem  pro  přijímání  dokumentů.  Součástí zprávy o
   potvrzení doručení je alespoň

   a) datum a čas doručení dokumentu s uvedením hodiny a minuty, popřípadě
   sekundy a

   b)   charakteristika   datové  zprávy,  v  níž  byl  dokument  obsažen,
   umožňující její identifikaci.

   20)  §  11  odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004
   Sb., zákona č. 101/2010 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.

   21)  §  11  odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 101/2010
   Sb. a zákona č. 167/2012 Sb.

   22)  §  2  písm. r) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004
   Sb.

   23)  Vyhláška č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je
   možné  jednoznačně  identifikovat  podepisující  osobu, a postupech pro
   ověřování  platnosti  zaručeného  elektronického  podpisu, elektronické
   značky,   kvalifikovaného   certifikátu,   kvalifikovaného  systémového
   certifikátu  a  kvalifikovaného  časového razítka (vyhláška o ověřování
   platnosti zaručeného elektronického podpisu).“.

   5. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

   6. V § 5 odst. 1 se slova „podle § 7 až 10“ nahrazují slovy „ , jako by
   údaje o fyzické osobě nebyly na obálce uvedeny“.

   7. § 6 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 25 zní:

   „§ 6

   (1)  Pokud  veřejnoprávní  původce  vykonává spisovou službu v listinné
   podobě,  převede  doručený  dokument  v  digitální podobě autorizovanou
   konverzí dokumentů^24) nebo jiným způsobem převedení podle § 69a zákona
   do  dokumentu  v analogové podobě. Veřejnoprávní původce uloží doručený
   dokument  v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, ve
   tvaru, ve kterém mu byl doručen, a uchová jej po dobu nejméně 3 let ode
   dne  doručení,  pokud  obsah  dokumentu  není  spojen  s výkonem práv a
   povinností,  pro  jejichž  uplatnění  stanoví  jiný právní předpis dobu
   delší^25);  v  takovém případě původce uchová doručený dokument po dobu
   stanovenou  jiným  právním předpisem pro uplatnění práv a povinností ke
   skutečnostem  obsaženým v tomto dokumentu. Veřejnoprávní původce opatří
   otiskem  podacího  razítka,  popřípadě jiným technologickým prostředkem
   obdobného  určení  jako  podací  razítko  dokument  v  analogové podobě
   vzniklý převedením doručeného dokumentu v digitální podobě.

   (2) Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické
   podobě  v  elektronickém  systému  spisové  služby,  zpravidla  převede
   doručený  dokument  v analogové podobě autorizovanou konverzí dokumentů
   nebo  jiným  způsobem  převedení  podle  §  69a  zákona  do dokumentu v
   digitální  podobě.  Veřejnoprávní  původce  uchová  doručený dokument v
   analogové   podobě  po  dobu  uchování  dokumentu  v  digitální  podobě
   vzniklého  převedením  doručeného  dokumentu  v  analogové podobě jiným
   způsobem  převedení  podle  §  69a zákona; pokud je převedení dokumentu
   provedeno  autorizovanou  konverzí  dokumentů,  původce uchová doručený
   dokument  v  analogové podobě po dobu nejméně 3 let s výjimkou případu,
   kdy  je  jeho  obsah  spojen  s  výkonem práv a povinností, pro jejichž
   uplatnění stanoví jiný právní předpis dobu delší^25); v takovém případě
   původce  uchová dokument po dobu stanovenou jiným právním předpisem pro
   uplatnění práv a povinností ke skutečnostem obsaženým v dokumentu.

   (3)  Pokud  je  skartační  lhůta doručeného dokumentu převedeného podle
   odstavce  1  nebo  převedeného  autorizovanou  konverzí dokumentů podle
   odstavce  2  kratší  než  3 roky, veřejnoprávní původce uchová doručený
   dokument nejméně po dobu skartační lhůty.

   24)   §   22  zákona  č.  300/2008  Sb.,  o  elektronických  úkonech  a
   autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

   25)  Například  §  609  a  následující  zákona č. 89/2012 Sb., občanský
   zákoník,  § 34 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 99/1963
   Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů, zákon č.
   141/1961  Sb.,  o  trestním  řízení  soudním  (trestní  řád),  ve znění
   pozdějších  předpisů,  §  100  a  následující  zákona  č. 500/2004 Sb.,
   správní  řád,  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   8. Poznámky pod čarou č. 6 až 9 se zrušují.

   9.  V  § 7 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Je-li jako jednoznačný
   identifikátor užit otisk podacího razítka, popřípadě jiný technologický
   prostředek  obdobného  určení  jako  podací  razítko,  nemusí obsahovat
   alfanumerický kód.“.

   10. V § 7 odst. 2 a 6, § 19 odst. 2 písm. j) a § 20 odst. 1 se slova „§
   4“ nahrazují slovy „§ 6“.

   11. V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují.

   Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 4 a 5.

   12. § 8 zní:

   „§ 8

   (1)  Veřejnoprávní  původce  eviduje  dokumenty  v  základní  evidenční
   pomůcce.  Základní  evidenční  pomůckou  spisové  služby  vykonávané  v
   elektronické   podobě   v   elektronickém  systému  spisové  služby  je
   elektronický systém spisové služby. Základní evidenční pomůckou spisové
   služby  vykonávané  v  listinné podobě je podací deník; podací deník je
   kniha  vytvořená  ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená
   názvem veřejnoprávního původce, pro něhož je vedena, časovým obdobím, v
   němž je užívána, a počtem všech listů.

   (2)  Stanoví-li  tak jiný právní předpis^10) nebo veřejnoprávní původce
   ve  spisovém  řádu,  veřejnoprávní  původce eviduje dokumenty stanovené
   jiným  právním  předpisem  nebo  spisovým  řádem v samostatné evidenční
   pomůcce, kterou je samostatná evidence dokumentů; dokumenty evidované v
   samostatné   evidenci   dokumentů  veřejnoprávní  původce  neeviduje  v
   základní  evidenční  pomůcce.  Samostatná  evidence  dokumentů vedená v
   elektronické podobě musí být v souladu s požadavky stanovenými národním
   standardem.  Samostatná  evidence  dokumentů v listinné podobě je kniha
   vytvořená  ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená názvem
   veřejnoprávního  původce,  pro něhož je vedena, druhem dokumentů, které
   jsou v ní evidovány, časovým obdobím, v němž je užívána, a počtem všech
   listů.

   (3) Tvoří-li veřejnoprávní původce spisy pomocí sběrného archu, eviduje
   dokumenty tvořící spis v samostatné evidenční pomůcce, kterou je sběrný
   arch;  dokumenty  evidované  ve  sběrném  archu  s výjimkou iniciačního
   dokumentu  veřejnoprávní původce neeviduje v základní evidenční pomůcce
   nebo v samostatné evidenci dokumentů.

   (4)  Veřejnoprávní  původce  uvede  ve  spisovém  řádu  výčet užívaných
   evidenčních  pomůcek  podle odstavců 1 a 2, a to v členění podle jejich
   formy na evidenční pomůcky vedené v listinné podobě a evidenční pomůcky
   vedené v elektronické podobě.

   (5)  Veřejnoprávní  původce zabezpečí evidenční pomůcku proti odcizení,
   ztrátě,  pozměňování,  neoprávněnému  nebo nahodilému přístupu, zničení
   nebo neoprávněnému zpracování údajů, jakož i proti jinému zneužití.

   (6)   Veřejnoprávní   původce   provede   zápis   v  evidenční  pomůcce
   srozumitelně a přehledně a v evidenční pomůcce vedené v listinné podobě
   také čitelně a způsobem zaručujícím trvanlivost zápisu. Je-li evidenční
   pomůcka  vedena  v listinné podobě, veřejnoprávní původce škrtne chybný
   zápis  způsobem  zaručujícím  čitelnost zápisu i po provedení škrtu a v
   případě  potřeby  jej  doplní  správným  zápisem;  u  provedené  opravy
   veřejnoprávní  původce  zabezpečí uvedení data opravy, jména, popřípadě
   jmen, příjmení a podpisu fyzické osoby, která opravu provedla.

   (7)  Pokud  veřejnoprávní  původce  používá při zapisování do evidenční
   pomůcky  podle odstavců 1 a 2 zkratky, uvede v evidenční pomůcce jejich
   seznam s vysvětlivkami.“.

   13.  V  § 9 odst. 1, § 14 odst. 3 větě první, § 19 odst. 2 úvodní části
   ustanovení  a  §  19  odst.  2  písm.  h) se slova „evidenci dokumentů“
   nahrazují slovy „evidenční pomůcce“.

   14.  V  §  9  odst.  1 a 2 a § 22 odst. 2 se slova „evidence dokumentů“
   nahrazují slovy „evidenční pomůcky“.

   15.  V  §  9  odst.  1 se slova „evidenčního čísla dokumentu“ nahrazují
   slovy  „čísla  jednacího nebo evidenčního čísla dokumentu ze samostatné
   evidence dokumentů“.

   16. § 10 zní:

   „§ 10

   (1) Veřejnoprávní původce vede o dokumentu v podacím deníku tyto údaje:

   a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v podacím deníku,

   b)  datum doručení dokumentu veřejnoprávnímu původci, a stanoví-li jiný
   právní  předpis povinnost zaznamenat čas doručení dokumentu, rovněž čas
   jeho  doručení, nebo datum vytvoření dokumentu veřejnoprávním původcem;
   datem  vytvoření dokumentu veřejnoprávním původcem se rozumí datum jeho
   zaevidování v podacím deníku,

   c)  údaje  o  odesílateli v rozsahu údajů stanoveném pro vedení údajů o
   odesílateli dokumentu ve jmenném rejstříku; jde-li o dokument vytvořený
   veřejnoprávním původcem, uvede se slovo „Vlastní“,

   d)  identifikace  dokumentu  z evidence dokumentů odesílatele, je-li jí
   dokument označen,

   e) údaje o kvantitě dokumentu v rozsahu

   1. počet listů, jde-li o dokument v listinné podobě,

   2. počet listů nebo počet svazků příloh v listinné podobě,

   3.  počet  a  druh příloh v nelistinné podobě včetně příloh v digitální
   podobě;  u  dokumentu  v  digitální podobě se počet a druh příloh uvádí
   pouze v případě, že je povaha dokumentu umožňuje určit,

   f) stručný obsah dokumentu,

   g)  označení  organizační  součásti  veřejnoprávního původce, které byl
   dokument přidělen k vyřízení; pokud je veřejnoprávním původcem určena k
   vyřízení  dokumentu fyzická osoba, uvede veřejnoprávní původce současně
   její jméno, popřípadě jména, a příjmení,

   h) údaje o vyřízení dokumentu v rozsahu

   1. způsob vyřízení,

   2. identifikace adresáta v rozsahu údajů stanovených pro vedení údajů o
   adresátovi dokumentu ve jmenném rejstříku,

   3. datum odeslání,

   4.  počet  a  druh odeslaných příloh; u dokumentu v digitální podobě se
   počet  a  druh  příloh  uvádí  pouze  v případě, že je povaha dokumentu
   umožňuje určit, a

   i)  spisový  znak  a  skartační  režim,  který  vyplývá  z  přiděleného
   skartačního znaku, skartační lhůty, popřípadě z roku zařazení dokumentu
   do  skartačního řízení a jiné skutečnosti, kterou veřejnoprávní původce
   stanoví jako spouštěcí událost.

   (2)  Veřejnoprávní  původce  vede  o  dokumentu v elektronickém systému
   spisové služby údaje stanovené v odstavci 1 a dále

   a) jednoznačný identifikátor dokumentu,

   b) informaci o tom, zda jde o dokument v digitální podobě nebo dokument
   v analogové podobě,

   c) informaci o tom, zda byl dokument zařazen do výběru archiválií a zda
   byl dokument vybrán jako archiválie, a

   d)  identifikátor, který dokumentu v digitální podobě, který byl vybrán
   jako archiválie, přidělil Národní archiv nebo digitální archiv.

   (3)  Veřejnoprávní  původce  vede  o  dokumentu  v  samostatné evidenci
   dokumentů vedené v listinné podobě alespoň údaje stanovené v odstavci 1
   písm.  b),  c),  f)  a  i).  Veřejnoprávní  původce  vede o dokumentu v
   samostatné  evidenci  dokumentů  vedené  v  elektronické podobě alespoň
   údaje stanovené v odstavci 1 písm. b), c), f) a i) a v odstavci 2.

   (4)  Pořadová  čísla  v  evidenční  pomůcce  tvoří číselnou řadu, která
   začíná  číslem  1  a  je složena z celých kladných čísel nepřetržitě po
   sobě  jdoucích.  V základní evidenční pomůcce je číselná řada vedena od
   prvního  kalendářního  dne časového období, které veřejnoprávní původce
   stanoví pro vedení číselné řady (dále jen „určené časové období“), a to
   před zahájením určeného časového období.

   (5)  V  podacím  deníku  veřejnoprávní  původce  po  uplynutí  určeného
   časového  období  prázdné  řádky pod posledním zápisem na konci stránky
   proškrtne  a  doplní  záznam  o  datu  provedení  posledního  zápisu  a
   posledním použitém pořadovém čísle v podacím deníku; záznam se uvede ve
   tvaru  „Ukončeno  dne  .....  pořadovým  číslem  .....“.  Veřejnoprávní
   původce  dále  zabezpečí  připojení  jména,  popřípadě jmen, příjmení a
   podpisu fyzické osoby pověřené vedením podacího deníku k záznamu.

   (6) Elektronický systém spisové služby neumožní, aby byl proveden zápis
   dalšího  dokumentu  s pořadovým číslem zápisu dokumentu v elektronickém
   systému  spisové  služby,  které  již  bylo  přiděleno  v  rámci tohoto
   určeného časového období, nebo aby po ukončení určeného časového období
   byl  proveden  zápis  dokumentu  nebo  spisu,  jehož evidence náleží do
   následujícího určeného časového období.

   (7)  Ustanovení  odstavce  6 se pro evidenci dokumentu v již vytvořeném
   sběrném archu podle § 12 odst. 3 nepoužije.“.

   17.  V  §  11  odst. 1 větě druhé se za slova „pořadové číslo“ vkládají
   slova  „zápisu  dokumentu  v  základní  evidenční  pomůcce“  a  ve větě
   poslední  se  slova  „obsahuje  číslo  jednací  rovněž“ nahrazují slovy
   „uvede v čísle jednacím za pořadovým číslem zápisu dokumentu v základní
   evidenční pomůcce pomlčku nebo lomítko a“.

   18.  V  §  12  odst.  2  se  slova  „evidenci dokumentů nebo samostatné
   evidenci dokumentů“ nahrazují slovy „evidenční pomůcce“.

   19. V § 12 odstavec 3 zní:

   „(3)  Pokud  veřejnoprávní  původce vytváří spis pomocí sběrného archu,
   zaeviduje   iniciační   dokument  v  základní  evidenční  pomůcce  nebo
   samostatné evidenci dokumentů spolu s uvedením informace o vzniku spisu
   a  současně  zaeviduje  iniciační  dokument ve sběrném archu jako první
   dokument  v  pořadí.  Následující dokumenty spisu eviduje veřejnoprávní
   původce  pouze  ve sběrném archu. Veřejnoprávní původce vede ve sběrném
   archu  údaje  stanovené  v  §  10  odst.  1, 2 nebo 3, a to podle druhu
   evidenční  pomůcky,  ve  které  je  dokument  evidován.  Sběrný arch je
   součástí spisu.“.

   20. V § 12 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4)  Veřejnoprávní původce vede v elektronickém systému spisové služby
   nebo v samostatné evidenci dokumentů vedené v elektronické podobě údaje
   o spisu v rozsahu

   a) jednoznačný identifikátor spisu,

   b) stručný obsah spisu,

   c) spisová značka spisu,

   d) datum založení spisu,

   e) datum uzavření spisu,

   f) spisový znak spisu,

   g) skartační režim spisu,

   h)  údaje o uložení spisu, kterými jsou počet uložených listů dokumentů
   v  listinné  podobě  tvořících spis, popřípadě svazků příloh v listinné
   podobě dokumentů tvořících spis,

   i)  informace  o  tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a
   jejich fyzické umístění,

   j) informaci o tom, zda byl spis zařazen do výběru archiválií a zda byl
   spis vybrán jako archiválie, a

   k)  identifikátor,  který  spisu  obsahujícímu  dokumenty  v  digitální
   podobě,  který byl vybrán jako archiválie, přidělil Národní archiv nebo
   digitální archiv.

   (5)  Vykonává-li  veřejnoprávní  původce  spisovou  službu  v  listinné
   podobě,  údaje  uvedené  v odstavci 4 s výjimkou údajů podle písmen a),
   i), j) a k) uvede na obálce spisu.“.

   Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

   21. V § 12 odst. 6 písmeno a) zní:

   „a)  v  případě  tvorby  spisu  spojováním dokumentů číslo jednací nebo
   evidenční   číslo   ze   samostatné  evidence  dokumentů  prvního  nebo
   posledního evidovaného dokumentu,“.

   22. V § 12 odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b)  v  případě  tvorby  spisu pomocí sběrného archu číslo jednací nebo
   evidenční  číslo ze samostatné evidence dokumentů iniciačního dokumentu
   bez pořadového čísla zápisu tohoto dokumentu ve sběrném archu, nebo“.

   Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

   23. V § 12 odstavec 7 zní:

   „(7)  Součástí  vyřízeného  spisu je záznam o jeho vyřízení a dokument,
   kterým  byl  spis vyřízen, pokud byl spis vyřízen dokumentem podle § 14
   odst. 2 písm. a).“.

   24.  V  §  12  odst.  9  se  za slovo „spisu“ vkládají slova „a spisové
   značky“.

   25.  V  §  14  odst.  3  větě  poslední  se  slova „evidenci dokumentů“
   nahrazují slovy „příslušné evidenční pomůcce“.

   26. V § 15 odst. 3 větě poslední se za slovo „který“ vkládá slovo „se“.

   27.  V  § 15 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Pokud spis obsahuje
   pouze  dokumenty se skartačním znakem „S“, veřejnoprávní původce označí
   spis  skartačním  znakem „S“.“ a slova „kterému byla přidělena nejdelší
   skartační   lhůta“   se  nahrazují  slovy  „který  má  být  zařazen  do
   skartačního řízení nejpozději“.

   28. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)   Veřejnoprávní   původce,   který   vykonává  spisovou  službu  v
   elektronické  podobě v elektronickém systému spisové služby, zpracovává
   spisový  a skartační plán v elektronické podobě ve struktuře určené pro
   zaslání  podle schématu XML pro export a import spisového a skartačního
   plánu stanoveného národním standardem.“.

   29. V § 16 odstavec 1 zní:

   „(1)  Dokument  vyhotovený  veřejnoprávním původcem a určený k odeslání
   obsahuje  záhlaví,  v němž je uvedeno označení původce, které zpravidla
   tvoří  název  nebo  obchodní  firma  a  adresa  sídla  nebo jiná adresa
   veřejnoprávního původce.“.

   30. V § 16 odst. 2 se vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

   „a)   číslo   jednací  dokumentu  nebo  evidenční  číslo  dokumentu  ze
   samostatné evidence dokumentů,

   b)  číslo  jednací doručeného dokumentu nebo evidenční číslo doručeného
   dokumentu  ze  samostatné  evidence  dokumentů, pod kterými je doručený
   dokument  evidován  u  svého  odesílatele,  je-li vyhotovovaný dokument
   odpovědí  na  doručený  dokument  a pokud je v doručeném dokumentu toto
   číslo uvedeno,“.

   Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena c) až g).

   31.  V  §  16  odst.  2  písm. d) se slovo „analogové“ nahrazuje slovem
   „listinné“.

   32.  V  §  16 odst. 4 se slova „prvopis nebo druhopis tohoto dokumentu,
   popřípadě jejich stejnopisy“ nahrazují slovy „stejnopis prvopisu tohoto
   dokumentu,   nebo   druhopis,   případně   stejnopis  druhopisu  tohoto
   dokumentu“.

   33.  V  §  19  odst. 2 písm. c) se slova „kompletnost spisu v analogové
   podobě“  nahrazují  slovy  „kompletnost  spisu obsahujícího dokumenty v
   analogové podobě“.

   34. V § 19 odst. 2 písmeno d) zní:

   „d)  počet  listů  dokumentu v listinné podobě, počet listinných příloh
   dokumentu   a   počet  listů  těchto  příloh,  popřípadě  počet  svazků
   listinných  příloh dokumentu; u příloh v nelistinné podobě jejich počet
   a druh,“.

   35.  V  § 20 odst. 4 se za slovo „sestaví“ vkládá slovo „zpravidla“, za
   slova  „uvede  zejména“  se  vkládají  slova „celkový rozsah zařazených
   dokumentů  a  spisů,“  a  slova  „skartační  lhůtu“  se nahrazují slovy
   „jejich skartační režim“.

   36.  V  § 20 odst. 5 se slova „evidence dokumentů vedené v elektronické
   podobě v elektronickém“ nahrazují slovem „elektronického“.

   37.  V  §  20 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Tento seznam je
   tvořen   podle   schématu   XML  pro  vytvoření  datového  balíčku  SIP
   stanoveného  národním standardem a obsahuje metadata podle schématu XML
   pro   zaznamenání   popisných   metadat  uvnitř  datového  balíčku  SIP
   stanoveného národním standardem.“.

   38.  V  §  21  odst.  4 se na konci textu věty první doplňují slova „ ;
   jedná-li  se  o  dokumenty v analogové podobě evidované v elektronickém
   systému  spisové  služby, veřejnoprávní původce předá rovněž metadata k
   nim náležející“.

   39.  V § 21 odst. 4 větě poslední se slova „k nim náležející“ zrušují a
   slova  „požadavků  schématu  XML  pro výměnu dokumentů a jejich metadat
   mezi   elektronickým   systémem  spisové  služby  stanoveného  národním
   standardem“  se  nahrazují  slovy  „schématu XML pro vytvoření datového
   balíčku   SIP  stanoveného  národním  standardem  a  schématu  XML  pro
   zaznamenání  popisných  metadat uvnitř datového balíčku SIP stanoveného
   národním standardem“.

   40.  V  §  21  odst.  5  písm.  e) se slova „veřejnoprávním původcem a“
   zrušují.

   41. V § 21 odst. 7 se slova „v evidenci dokumentů vedené v elektronické
   podobě“  zrušují  a  slova „ve struktuře podle § 20 odst. 5 obdobně“ se
   nahrazují  slovy „podle schématu XML pro zasílání údajů o rozhodnutí ve
   skartačním  řízení  a  potvrzení  přejímky s identifikátory digitálního
   archivu původci stanoveného národním standardem“.

   42. V § 21 odstavec 8 zní:

   „(8)  Veřejnoprávní  původce  postupuje  při  zničení  dokumentů, které
   nebyly  vybrány za archiválie, a úředních razítek, která nebyla vybrána
   za archiválie, tak, že dokumenty v analogové podobě nebo úřední razítka
   znehodnotí  do  podoby  znemožňující jejich rekonstrukci a identifikaci
   obsahu.  V  případě  dokumentů v digitální podobě veřejnoprávní původce
   provede jejich zničení smazáním z elektronického systému spisové služby
   a  dalších úložišť. Obdobně veřejnoprávní původce postupuje při zničení
   dokumentů  v  digitální  podobě,  které  byly vybrány jako archiválie a
   jejichž repliky předal veřejnoprávní původce do digitálního archivu.“.

   43. V § 23 odstavec 7 zní:

   „(7)   Výstupním   datovým  formátem  metadat,  jimiž  jsou  opatřovány
   dokumenty  v  elektronickém  systému  spisové  služby, je datový formát
   Extensible Markup Language Document (XML) podle schématu XML pro výměnu
   dokumentů  a  jejich metadat mezi elektronickým systémem spisové služby
   stanoveného  národním  standardem  nebo datový formát Extensible Markup
   Language  Document  (XML)  podle  schématu  XML  pro vytvoření datového
   balíčku  SIP  stanoveného  národním standardem, který obsahuje metadata
   podle  schématu  XML  pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového
   balíčku SIP stanoveného národním standardem.“.

   44. V § 24 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

   45.  V  §  24  odst.  1  písm. c) se slovo „existence“ nahrazuje slovem
   „existenci“.

   46. V § 24 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

   47. V § 24 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

   48.  V  §  25  odst.  2 se slova „evidencích dokumentů“ nahrazují slovy
   „evidenčních pomůckách“.

   49.  V  §  26  odst.  1  se slova „v podacím deníku“ nahrazují slovy „a
   eviduje  dokumenty  ve  zvláštní  evidenční  pomůcce v listinné podobě,
   kterou je náhradní evidence dokumentů (dále jen „náhradní evidence“), a
   to v rozsahu podle § 10 odst. 1“.

   50.  V  §  26  odst.  3  písm.  a)  se  slovo „eviduje“ nahrazuje slovy
   „evidenčně  převede“  a  slova  „v  evidenci  dokumentů nebo samostatné
   evidenci  dokumentů“ se nahrazují slovy „do evidenční pomůcky, ve které
   obvykle dokumenty eviduje“.

   51.  V  §  26  odst.  3  písm.  b)  se  slova  „evidenci dokumentů nebo
   samostatné  evidenci  dokumentů“ nahrazují slovy „evidenční pomůcce, ve
   které obvykle dokumenty eviduje“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Ministr:
   Chovanec v. r.