Nové předpisy

Sdělení č. 276/2014 Sb., Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

   276/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Energetického regulačního úřadu

   ze dne 25. listopadu 2014

   o vydání cenového rozhodnutí

   Energetický  regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990
   Sb.,  o  cenách,  ve  znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17
   odst.  6  písm.  d)  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
   výkonu  státní  správy  v  energetických  odvětvích a o změně některých
   zákonů  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové
   rozhodnutí  č.  1/2014  ze  dne 12. listopadu 2014, kterým se stanovuje
   podpora pro podporované zdroje energie.

   Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační
   úřad  cenové rozhodnutí č. 1/2014 v Energetickém regulačním věstníku ze
   dne  13.  listopadu  2014,  v  částce  4.  Uvedeným  dnem nabylo cenové
   rozhodnutí  platnosti.  Účinnosti nabývá toto cenové rozhodnutí dnem 1.
   ledna 2015.

   Předsedkyně:
   Ing. Vitásková v. r.