Nové předpisy

Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

   275/2014 Sb.
   NÁLEZ
   Ústavního soudu

   Jménem republiky

   Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 39/13 dne 7. října 2014 v plénu
   složeném  z  předsedy  soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida,
   Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana
   Musila,  Radovana  Suchánka,  Vladimíra  Sládečka,  Kateřiny  Šimáčkové
   (soudkyně  zpravodajka),  Vojtěcha  Šimíčka,  Milady  Tomkové  a Jiřího
   Zemánka  o  návrhu  Okresního soudu v Chrudimi na zrušení § 137 odst. 1
   zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění pozdějších
   předpisů,  za  účasti  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a
   Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení, takto:

   I. Návrh se zamítá.

   II.  Zásadu  rovnosti  účastníků  řízení  ve  smyslu  článku 37 odst. 3
   Listiny  základních  práv  a  svobod naplňuje přiznání paušální náhrady
   coby  náhrady  hotových  výdajů podle jejich demonstrativního výčtu v §
   137  odst.  1  občanského  soudního  řádu  i  účastníkovi řízení, který
   advokátem  zastoupen  není,  a  to  v situacích, v nichž by účastníkovi
   řízení  zastoupenému  advokátem byla přiznána taková náhrada podle § 13
   odst. 3 advokátního tarifu.

   Odůvodnění

   I.

   Vymezení věci a rekapitulace návrhu

   1.  Ústavnímu soudu byl dne 13. 8. 2013 doručen návrh Okresního soudu v
   Chrudimi  (dále  též  jen  "navrhovatel") podle čl. 87 odst. 1 písm. a)
   Ústavy  České republiky (dále jen "Ústava") a podle § 64 odst. 3 zákona
   č.  182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále
   jen  "zákon  o  Ústavním  soudu")  na  zrušení ustanovení § 137 odst. 1
   zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanský  soudní  řád, v platném znění, nebo
   alespoň  zrušení  slova  "hotových" v tomto ustanovení (pozn. Ústavního
   soudu:  v  uvedeném  ustanovení  je použit tvar "hotové"). Alternativně
   navrhovatel   navrhuje,   aby  Ústavní  soud  interpretativním  výrokem
   stanovil  zásady  a  limity  pro  určení  náhrady  drobných a režijních
   výdajů,   které  pravidelně  vznikají  účastníkům  občanského  soudního
   řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem.

   2. Napadené ustanovení je podle navrhovatele v rozporu s čl. 36 odst. 1
   a  čl.  37  odst.  3  Listiny  základních  práv  a svobod (dále též jen
   "Listina"),   neboť  někteří  úspěšní  účastníci  řízení  jsou  povinni
   prokazovat,  jaké  hotové výdaje jim v řízení vznikly, naopak jiní jsou
   tohoto  břemene  zbaveni, stačí, že náklady uplatní paušálně na základě
   normativně   založeného   předpokladu,   že  s  procesním  úkonem  jsou
   pravidelně spojeny hotové výdaje ve výši 300 Kč.

   3.   Navrhovatel   připomíná,   že   paušalizovaná  náhrada  pravidelně
   vznikajících  výdajů  spojených s procesními úkony činěnými v občanském
   soudním  řízení  je  jedním  z  mála možných řešení, má-li být občanské
   soudní  řízení efektivní a má-li stát dodržet své závazky plynoucí mimo
   jiné  z  ustanovení  čl.  1,  4  a  90  Ústavy a čl. 36 a následujících
   Listiny.  Toto  řešení  obsahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 13 vyhlášky
   Ministerstva  spravedlnosti  č.  177/1996  Sb.,  o  odměnách advokátů a
   náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve
   znění  pozdějších  předpisů,  která  stanoví  paušálně  minimální  výši
   hotového   výdaje,   kterou  účastníkům  zastoupeným  advokátem  uhradí
   neúspěšný účastník. Děje se tak podle navrhovatele na hraně ústavnosti,
   neboť vyhláška je pouze formálně provedením § 22 zákona č. 85/1996 Sb.,
   o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

   4. Navrhovatel poukazuje na to, že je s touto paušální náhradou v praxi
   zacházeno  jako  s  jakousi režijní náhradou, ovšem do její výše se již
   dnes  plně  neodráží  právní  a technologický vývoj ani skutečná povaha
   úkonu,  který někdy nedává ani prostor pro vznik výdajů, které mají být
   touto  paušální  náhradou  kryty.  Samotnou existenci paušálních náhrad
   hotových  výdajů  navrhovatel  nekritizuje,  poukazuje  ale na porušení
   rovnosti  účastníků řízení spočívající v tom, že ustanovení § 137 odst.
   1  občanského  soudního  řádu  váže  vznik  náhrady pro určitou skupinu
   účastníků na prokázání vzniku hotových výdajů.

   5.  Jako  řešení této nerovnosti zmiňuje navrhovatel nejprve užití § 11
   odst. 1 a 2 a § 13 odst. 3 advokátního tarifu na základě přímé aplikace
   článku  37  odst. 3 Listiny, což však naráží na požadavek postupu dle §
   137  odst.  1  občanského  soudního řádu, a výsledkem je zachování výše
   zmíněné  nerovnosti,  což  navrhovatel dokumentuje i na řízení, z něhož
   vzešel  jím  předložený  návrh. Ten označuje za typický důsledek právní
   úpravy,  která přímo vybízí k tomu, aby byly podávány žaloby spojené na
   straně  žalobce s mizivými náklady, ovšem náklady právně nezastoupeného
   žalovaného  nemají  jak  být  kompenzovány.  Podobná  situace  je  i  u
   zastoupení  institucionálními  opatrovníky.  Navrhovatel  připomíná, že
   taková  úprava  nutí právní laiky, aby se nechali zastupovat advokátem,
   neboť  jenom  tak  mají  možnost  dosáhnout  alespoň  paušální  náhrady
   hotových  výdajů.  Protiústavní úprava náhrady nákladů účastníků řízení
   nadto  souvisí  také  s  deficity českého systému právní pomoci, na něž
   upozorňoval i Ústavní soud coby ochránce práv účastníků řízení a jejich
   rovnosti.

   II.

   Průběh řízení před Ústavním soudem

   6.  Ústavní soud podle ustanovení § 42 odst. 4 a § 69 zákona o Ústavním
   soudu   zaslal   předmětný   návrh  na  zrušení  napadených  ustanovení
   Poslanecké  sněmovně  a  Senátu  Parlamentu  České  republiky,  vládě a
   veřejnému ochránci práv.

   7.  Veřejná ochránkyně práv podáním sdělila, že svého práva na vstup do
   řízení  nevyužije,  přičemž  s  předkládaným  návrhem Okresního soudu v
   Chrudimi se ztotožňuje.

   8.  Vláda  podáním  sdělila,  že  taktéž svého práva vstoupit do řízení
   nevyužije,  upozornila  nicméně  na  to,  že je v současné době v rámci
   legislativního  procesu  na úrovni vlády projednáván Legislativní radou
   vlády  vládní  návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č. 99/1963 Sb.,
   občanský  soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001
   Sb.,  o  soudních  exekutorech  a  exekuční činnosti (exekuční řád) a o
   změně   dalších   zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (vedený  v
   elektronické  knihovně  eKLEP  pod č. j. 454/14), jehož cílem je, kromě
   jiného,  aby  i  účastník nalézacího a exekučního řízení, který nebyl v
   řízení  zastoupen  advokátem,  měl  právo  na přiznání náhrady hotových
   výdajů  a ušlého výdělku ve výši určené vyhláškou ministerstva, aniž by
   musel výdaje a ušlý zisk prokazovat. Vláda proto toliko vyslovila obavu
   z interpretačních problémů, ke kterým by vedla případná akceptace druhé
   části  eventuálního  petitu, tedy zrušení slova "hotové" v ustanovení §
   137 odst. 1 občanského soudního řádu.

   9.  Poslanecká  sněmovna  prostřednictvím  svého  předsedy Jana Hamáčka
   rekapitulovala  proceduru  přijímání  občanského  soudního  řádu a jeho
   relevantních  novel.  Připomněla,  že  tyto  zákony byly vždy schváleny
   potřebnou   většinou   poslanců  Národního  shromáždění  Československé
   socialistické  republiky,  Federálního  shromáždění  České  a Slovenské
   Federativní  Republiky,  jakož  i  Poslanecké  sněmovny, byly podepsány
   příslušnými  ústavními činiteli a byly řádně vyhlášeny a že zákonodárný
   sbor  vždy  jednal  v  přesvědčení,  že přijaté zákony jsou v souladu s
   Ústavou a naším právním řádem.

   10. Senát prostřednictvím svého předsedy Milana Štěcha upozornil na to,
   že přestože byl § 137 odst. 1 od přijetí občanského soudního řádu měněn
   několikrát,  normativní  text "hotové výdaje účastníků", proti němuž je
   projednávaný  návrh  namířen,  se v něm nachází od prvopočátku, tedy od
   roku  1963.  Na  uvedené  skutečnosti  nic nezměnila ani poslední velká
   změna  občanského  soudního  řádu  (zákon  č.  293/2013 Sb.), přijatá v
   souvislosti  s  rekodifikací soukromého práva hmotného a schválená také
   Senátem   v   mezích   jeho  ústavně  stanovené  kompetence  a  ústavně
   předepsaným  způsobem.  Přitom  právě  při této poslední velké "revizi"
   soukromého  procesního práva, provedené zákonem č. 293/2013 Sb., kterým
   se  mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
   předpisů,  a  některé  další  zákony,  se zákonodárce zabýval občanským
   soudním  řádem  jako celkem a nepochybně by při takové příležitosti - v
   případě, že by byl o protiústavnosti napadeného ustanovení přesvědčen -
   způsobem  jemu  vymezeným  Ústavou a příslušným jednacím řádem na danou
   situaci  reagoval.  Samotný Senát žádnou změnu § 137 odst. 1 občanského
   soudního  řádu  v souvislosti s projednáváním návrhu zákona č. 293/2013
   Sb.  ani  jindy  neinicioval, resp. neměl k problematice nákladů řízení
   žádné, tím méně ústavní výhrady.

   11.  Ústavní  soud  se  zabýval tím, zda česká právní úprava odlišující
   prokazování  nákladů  zastoupených  a nezastoupených účastníků odpovídá
   vykazování  nákladů  řízení  v  okolních zemích. Účelem tohoto srovnání
   bylo zjistit, ve kterých zemích, jejichž civilní procesní předpisy jsou
   systémově  podobné  české  úpravě  civilního  procesu, je umožněno, aby
   paušální  náhradu  hotových výdajů (resp. obdobný typ nároku) požadoval
   úspěšný  účastník,  ať  už  je  zastoupen  advokátem  nebo  notářem, či
   nikoliv;  a  ve  kterých  zemích  naopak  může takovou paušální náhradu
   hotových  výdajů  (resp.  obdobný  typ nároku) požadovat pouze účastník
   zastoupený advokátem nebo notářem. Z této srovnávací analýzy vyplynulo,
   že  z  24  posuzovaných  zemí  činí  určitý  rozdíl mezi zastoupenými a
   nezastoupenými   účastníky   z  hlediska  přiznávání  paušální  náhrady
   některých   nákladů  (telekomunikací  či  pořizování  fotokopií)  pouze
   Německo a Slovensko.

   III.

   Posouzení tvrzené protiústavnosti

   12.  Ústavní  soud se nejprve zabýval aktivní legitimací navrhovatele k
   podání  návrhu  na  zrušení napadeného ustanovení a dospěl k závěru, že
   navrhovatel  aktivně  legitimován je. Navrhovatel totiž ve věci, kterou
   předkládá  Ústavnímu  soudu,  aplikoval  ustanovení občanského soudního
   řádu  o  nákladech řízení a jejich náhradě, provedl jejich aplikaci dle
   svého  názoru ústavně konformním způsobem vyplněním neústavní mezery, a
   soud  odvolací  v příslušné věci dospěl k závěru, že tato aplikace není
   možná.  Navrhovateli  tedy,  domníval-li  se,  že  aplikace  uložená mu
   odvolacím  soudem  je  v  rozporu s ústavním právem účastníka řízení na
   spravedlivý  proces  a rovné postavení všech účastníků v soudním řízení
   (čl.  36  odst.  1  a čl. 37 odst. 3 Listiny), nezbývalo nic jiného než
   obrátit  se  na  Ústavní soud, aby vyřešil otázku ústavnosti napadeného
   ustanovení  a  jeho  ústavně konformního výkladu. Není vyloučeno, že by
   případnější   bylo  napadnout  před  Ústavním  soudem  spolu  s  §  137
   občanského  soudního  řádu  i § 142 občanského soudního řádu upravující
   přiznávání  náhrady  nákladů řízení, nicméně Ústavní soud vyložil návrh
   navrhovatele tak, aby jej mohl projednat s tím, že si je vědom toho, že
   navrhovatel  po  něm  požaduje výklad řešící mezeru v zákoně či zrušení
   právní  úpravy,  která  zvýhodňuje v režimu prokazování hotových výdajů
   účastníka  zastoupeného  advokátem  oproti  účastníkovi nezastoupenému.
   Problém   této  nerovnosti  je  způsoben  nejen  napadeným  ustanovením
   občanského  soudního  řádu,  ale  též  jej  provádějícími  ustanoveními
   advokátního  tarifu. Soudce obecného soudu je sice povolán podle čl. 95
   Ústavy  posoudit  soulad  vyhlášky se zákonem sám, nicméně v posuzované
   situaci   navrhovatel   shledal  paušální  náhradu  nákladů  stanovenou
   advokátním   tarifem   ústavně   konformní   a   souladnou  se  zásadou
   hospodárnosti  a  efektivity soudního řízení; rozpor s právem účastníka
   řízení  na  rovné  zacházení  před soudem spočívá pouze v tom, pokud by
   tuto  paušální  náhradu  nesměl přiznat účastníku nezastoupenému. Cílem
   navrhovatele   v   posuzovaném  případě  nebylo  zkomplikovat  procesní
   povinnosti  zastoupeným  účastníkům,  ale usnadnit a zjednodušit proces
   prokazování  nákladů  řízení  pro  nezastoupené účastníky. Ústavní soud
   tedy  porozuměl  návrhu  a  předložený návrh projednal, neboť odmítnutí
   jeho  projednání  by  bylo  v  rozporu s jeho ústavní úlohou a projevem
   přepjatého formalismu.

   13.  Při  posuzování  toho, zda napadené ustanovení občanského soudního
   řádu  a s ním související ustanovení advokátního tarifu jsou rozporné s
   ústavním pořádkem, či zda jsou sice protiústavně aplikovány, nicméně je
   možno je vyložit v otázce možnosti přiznávání paušálních náhrad ústavně
   konformně,  jak  naznačuje  navrhovatel nejen svým návrhem, ale zejména
   svou vlastní dosavadní rozhodovací praxí, zvažoval Ústavní soud nejprve
   smysl této úpravy.

   14.  Nejprve je namístě uvést nyní platné znění napadeného ustanovení §
   137  odst.  1  občanského  soudního  řádu,  spolu se zněním s ním těsně
   souvisejícího odstavce 2:

   "(1)  Náklady  řízení  jsou  zejména  hotové  výdaje účastníků a jejich
   zástupců,  včetně  soudního  poplatku,  ušlý výdělek účastníků a jejich
   zákonných  zástupců, náklady důkazů, tlumočné, náhrada za daň z přidané
   hodnoty,  odměna  za  zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o
   mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem podle § 100 odst.
   2.

   (2)  Odměna za zastupování patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem
   advokát  nebo  notář  v  rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními
   právními   předpisy   anebo  patentový  zástupce  v  rozsahu  oprávnění
   stanoveného zvláštními právními předpisy."

   15.  Z  citovaného  ustanovení  vyplývá,  že pokud účastník řízení není
   zastoupen  advokátem,  má  nárok  zejména  na  náhradu hotových výdajů.
   Komentářová  literatura  (viz  Drápal,  L.,  Bureš,  J. a kol. Občanský
   soudní řád I.: § 1 až 200za. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 945)
   vymezuje  hotové výdaje nad rámec dalších nákladů výslovně v ustanovení
   §  137  odst.  1  občanského  soudního řádu uvedených (pro nezastoupené
   účastníky  jde  o  soudní  poplatek,  ušlý  výdělek,  náklady  důkazů a
   tlumočné)   následovně:   "K   hotovým  výdajům  účastníků  (vedlejších
   účastníků)  a  jejich zástupců patří vedle výdajů spojených s doručením
   jejich  podání  soudu  (poštovného)  zejména  jízdné, místní přepravné,
   stravné  a  nocležné,  popřípadě  též nutná vydání průvodce a jeho ušlý
   výdělek." Hotové výdaje advokátů, notářů a patentových zástupců hrazené
   paušálně   určenou   částkou   mající  pokrýt  náklady  spočívající  ve
   vnitrostátním   poštovném,   místním  hovorném  a  přepravném  následně
   rozebírá tento komentář samostatně.

   16.   Ústavní  soud  se  opakovaně  vyjádřil  k  principům  ovládajícím
   přiznávání náhrad vynaložených hotových výdajů, k němuž dochází podle §
   142  odst.  1  ve  vazbě na § 137 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu.
   Patrně  nejsouhrnněji  tak učinil v nálezu sp. zn. I. ÚS 3923/11 ze dne
   29.  3.  2012  (N  68/64 SbNU 767), v bodu 17: "Základní zásadou, která
   ovládá  rozhodování  o  náhradě  nákladů civilního sporného procesu, je
   zásada úspěchu ve věci vyjádřená v § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.,
   občanský  soudní  řád,  ve  znění pozdějších předpisů. V této zásadě se
   promítá myšlenka, že ten, kdo důvodně bránil své subjektivní právo nebo
   právem  chráněný  zájem,  by  měl mít právo na náhradu nákladů, jež při
   této  procesní  činnosti  účelně  vynaložil, proti účastníkovi, jenž do
   jeho  právní  sféry bezdůvodně zasahoval. Právo úspěšné procesní strany
   vůči  neúspěšné  straně řízení na náhradu nákladů vychází ze základního
   strukturního  principu,  který se v civilním sporném procesu uplatňuje,
   tj.  ze  systému  dvou stran v kontradiktorním postavení, v rámci něhož
   účastníci  řízení vystupují jako vzájemní oponenti uplatňující v řízení
   protichůdné   zájmy.  Úspěch  jedné  procesní  strany  je  tak  zároveň
   neúspěchem  jejího procesního odpůrce, přičemž každá strana se v mezích
   daných  občanským  soudním  řádem  snaží  pomocí přípustných prostředků
   docílit vlastního vítězství a prohry protistrany. Je-li procesní strana
   úspěšná,  měl by jí její odpůrce nahradit náklady, které při tom účelně
   vynaložila,  neboť by bylo v rozporu s ochrannou funkcí civilního práva
   procesního,  pokud  by  civilní  proces  neumožňoval odstranit zmenšení
   majetkové  sféry  účastníka  způsobené  jenom tím, že byl nucen důvodně
   hájit svá práva, do nichž někdo jiný zasahoval."

   17.  Převládající  judikatura  civilních  soudů  pak ukazuje, že hotové
   výdaje   ve  smyslu  §  137  odst.  1  občanského  soudního  řádu  musí
   nezastoupený  účastník  řízení  prokazovat,  chce-li  se  podle  §  142
   občanského   soudního   řádu  domoci  jejich  náhrady.  Příkladem  může
   posloužit  i  usnesení  Krajského  soudu  v  Hradci Králové - pobočky v
   Pardubicích  sp.  zn.  18  Co  229/2013 ze dne 27. 6. 2013, jímž bylo v
   řízení,  z něhož vzešel nyní posuzovaný návrh, zrušeno původní usnesení
   navrhovatele,  kterým  chtěl  nezastoupené  žalované  přiznat  paušální
   náhradu  hotových výdajů. Krajský soud zde konkrétně uvedl: "Je zřejmé,
   aniž  by  to  bylo  v  rozporu se zásadou rovnosti účastníků, že hotové
   výdaje žalované v souvislosti s tímto řízením nelze ztotožnit s výdaji,
   jaké  by byla žalovaná povinna zaplatit svému advokátovi za poskytování
   právních služeb, pokud by byla zastoupena."

   18. Naopak zastoupení účastníci mohou do nákladů řízení, které jsou jim
   v  případě  jejich úspěchu v řízení soudy přiznávány, uplatnit i odměnu
   za zastupování, jejíž součástí je podle § 13 odst. 1 advokátního tarifu
   také  "náhrada  hotových  výdajů  účelně  vynaložených  v souvislosti s
   poskytnutím  právní služby". Ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu
   k  tomu  dodává:  "Nedohodl-li  se  advokát s klientem na jiné paušální
   částce  jako  náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a
   přepravné,  činí  tato  částka  300 Kč na jeden úkon právní služby." Je
   navíc  obecně  zažitou  praxí, že i tehdy, kdy by si advokát s klientem
   dohodli   vyšší   paušální   částku,  obecné  soudy  přiznávají  toliko
   advokátním  tarifem  upravenou  částku  300  Kč  za  každý  úkon (srov.
   komentář  k  § 137 odst. 1 občanského soudního řádu in Jirsa, J. a kol.
   Občanské  soudní  řízení:  soudcovský  komentář.  Praha: Havlíček Brain
   Team,  2013;  elektronická verze dostupná v právním informačním systému
   ASPI).

   19.  Jako  první  z  paušálně  kompenzovaných  výdajů  je  tedy uvedeno
   vnitrostátní  poštovné.  To  je  náklad,  který  sice může prokazovat i
   nezastoupený  účastník řízení, ovšem advokátovi, a zprostředkovaně tedy
   zastoupenému  účastníkovi,  již  dnes  obvykle  vznikat  fakticky vůbec
   nebude,  neboť  písemná  komunikace  advokátů se soudy již byla z větší
   části nahrazena komunikací prostřednictvím datových schránek. U nich je
   relativně   náročné,  a  to  finančně  i  dovednostně,  jejich  samotné
   pořízení,  respektive  zprovoznění; jednotlivý komunikační úkon je však
   pak  již  prakticky  bezplatný,  takže  by  se  těžko, byť i v průměru,
   určovalo,  jaké  jsou  zhruba  náklady na "datové poštovné" ve vztahu k
   jednomu  úkonu  právní služby. Podobně účtování "místního hovorného" je
   již  samo  o  sobě  archaismem,  neboť  v  éře, kdy většina telefonické
   komunikace  je  uskutečňována  pomocí  mobilních  telefonů,  nemá smysl
   rozlišovat  místní  a  meziměstské hovory a lze předpokládat, že dnešní
   advokáti  nemají  obvykle  hovory  účtovány po minutách či jednotlivých
   hovorech,  ale  pokryty  paušální  platbou mobilnímu operátorovi, takže
   jednotlivý hovor uskutečněný se soudem či se samotným mandantem obvykle
   nezaloží samostatný přesně vyčíslitelný výdaj. Snad pouze u přepravného
   smysl  úpravy zůstává stejný jako v době přijetí advokátního tarifu. Ve
   svém  celku  však náklady, jež mají být kompenzovány paušální náhradou,
   vznikají  v  mnohem  menší  míře než v době přijetí advokátního tarifu,
   respektive  vztahují  se  spíše  obecně  k  provozu advokátní kanceláře
   (platby  za  internet a telefonní paušál), nikoli k jednotlivým úkonům.
   Paušální  náhrada  hotových  výdajů  má  přitom  krýt náklady, které ve
   vztahu  ke konkrétnímu řízení, respektive úkonu, advokátu vznikají, jen
   by bylo obtížné je vyčíslit. Nese-li někdo výdaje, které mají být tímto
   paušálem  kryty,  pak to budou paradoxně častěji nezastoupení účastníci
   řízení,  obvykle  nemající  datovou  schránku, než advokáti, respektive
   jimi  zastoupení  účastníci.  Navíc  jakkoli  nezastoupení účastníci na
   výpisu  z  účtu  za  služby  mobilních operátorů patrně snáze rozeznají
   hovor  uskutečněný  se  soudem ve věci svého řízení od jiných hovorů (u
   vykazování  dalších  nákladů  pokrytých  paušální  náhradou  již i toto
   usnadnění  odpadá),  sama  obtížnost  dohledávání těchto údajů a jejich
   vykazování  před  soudem, která je pro ně často zcela neobvyklá a těžko
   zvládnutelná, toto "zjednodušení" více než kompenzuje.

   20.  V  postavení  zastoupených  a nezastoupených účastníků tedy vzniká
   nerovnost   v   prokazování   vynaložených   nákladů,  neboť  advokátem
   zastoupený  účastník  řízení  nemusí  část  hotových  výdajů evidovat a
   dokládat,  naopak  účastník  bez  právního  zastoupení  nemůže možnosti
   paušální náhrady nákladů řízení využít. Tuto nerovnost je možno uchopit
   i pomocí modifikovaného testu přímé diskriminace, který lze též označit
   jako  test  rovného zacházení [nález sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ze dne 28. 1.
   2014  (44/2014  Sb.),  bod  35].  Test  rovného  zacházení  se skládá z
   následujících   kroků   posuzujících   tyto  čtyři  otázky:  1.  jde  o
   srovnatelného  jednotlivce  nebo skupiny (tj. jde o účastníky řízení)?;
   2. je s nimi zacházeno odlišně?; 3. je odlišné zacházení dotčené straně
   sporu  k  tíži  (uložením  břemene  nebo  odepřením dobra)?; 4. je toto
   odlišné zacházení ospravedlnitelné, tj. a) sleduje legitimní zájem a b)
   je přiměřené?

   21.  Pohledem  tohoto  testu  je  možno konstatovat, že 1. zastoupení i
   nezastoupení   účastníci   jsou  ve  srovnatelné  situaci,  neboť  jsou
   účastníky  téhož  řízení  a  jak  zástupci  zastoupeného  účastníka,  a
   zprostředkovaně   tedy   i   samotnému  zastoupenému  účastníkovi,  tak
   nezastoupenému  účastníkovi vznikají obdobné náklady řízení vyplývající
   zejména z komunikace se soudem; 2. je s nimi zacházeno odlišně, neboť v
   případě  zastoupených  účastníků  si  jejich  zástupci  mohou  uplatnit
   vynaložené výdaje jednoduše paušálně, zatímco nezastoupení účastníci je
   musejí náročněji prokazovat; 3. toto odlišné zacházení je nezastoupeným
   účastníkům  k  tíži,  protože je na ně kladeno větší břemeno z hlediska
   dokladování  nákladů  spjatých  s  řízením;  4.  uvedená úprava sleduje
   legitimní  zájem, totiž reflektovat skutečnost, že advokáti jako právní
   profesionálové  zastupující  v  řadě  řízení  mohou  jen  stěží doklady
   doložit  náklady  na  konkrétní  úkon  právní  služby;  takové  odlišné
   zacházení   je   však   zjevně   nepřiměřené.   Hlavním   důvodem  této
   nepřiměřenosti,  porušující ve svém důsledku článek 37 odst. 3 Listiny,
   je  skutečnost,  že  je  na  nezastoupené účastníky kladeno nepřiměřeně
   větší  důkazní  břemeno,  neboť  musejí jednotlivě prokazovat konkrétní
   náklady,  chtějí-li  se  domoci  jejich náhrady; oproti tomu zastoupení
   účastníci  náklady prokazovat nemusejí a mohou se naopak domoci částky,
   která  jejich  faktické  náklady  mnohdy  výrazně  překračuje, neboť je
   stanovena paušálně.

   22. Imperativ rovnosti zastoupených a nezastoupených účastníků řízení i
   v  oblasti prokazování hotových výdajů je naplněním důležitého principu
   "rovnosti  zbraní"  účastníků  soudního  řízení,  který  je  esenciální
   součástí  práva  na  spravedlivý  proces,  jak Ústavní soud konstatoval
   např. ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 15/01 ze dne 31. 10. 2001 (N 164/24
   SbNU  201;  424/2001  Sb.).  Z  pohledu podústavního práva a přiznávání
   náhrady  nákladů  řízení  ostatně  jinak  není  vůbec rozhodné, zda byl
   účastník  řízení  zastoupen  či nikoli, nárok na náhradu nákladů řízení
   vzniká  přímo  účastníku  řízení,  nikoli  jeho advokátovi. V rozporu s
   právem  na  rovné  zacházení  či  na  "rovnost  zbraní"  by tedy byla i
   situace, kdy by byli favorizováni účastníci řízení zastoupení advokátem
   oproti účastníkům řízení nezastoupeným.

   23.  Jde  přitom  o  nerovné  zacházení,  které  v konkrétních řízeních
   zakládá  i porušení rovnosti účastníků řízení, tedy práva garantovaného
   v  článku  37  odst. 3 Listiny, jak na to upozorňuje navrhovatel. Podle
   článku  37  odst. 3 Listiny jsou si všichni účastníci v řízení rovni. V
   důsledku zde rozebírané zákonné a podzákonné úpravy si však účastníci v
   řízení  rovni  nejsou,  jednak  proto, že nezastoupení účastníci musejí
   doklady   prokazovat   výdaje,   které  zastoupení  účastníci  dokládat
   nemusejí;  jednak  proto,  že  zvýšená  výše  paušální náhrady hotových
   výdajů  neodpovídá  trendu,  kterým  je  faktické  snižování  výše těch
   nákladů,  které měly být podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální
   částkou  pokryty,  takže  jde  spíše o bonus pro vítěze v řízení a není
   vůbec  jasné,  proč  by  takový  bonus  měl  být přiznáván pouze vítězi
   zastoupenému advokátem.

   24.  Zákonodárce  se  tak vlastně dostal do opačného extrému než u tzv.
   přísudkové   vyhlášky,  tedy  vyhlášky  Ministerstva  spravedlnosti  č.
   484/2000   Sb.,  kterou  se  stanoví  paušální  sazby  výše  odměny  za
   zastupování  účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě
   nákladů   v   občanském  soudním  řízení  a  kterou  se  mění  vyhláška
   Ministerstva  spravedlnosti  č.  177/1996  Sb.,  o  odměnách advokátů a
   náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve
   znění  pozdějších předpisů. Ta byla zrušena nálezem Ústavního soudu sp.
   zn.  Pl.  ÚS  25/12 ze dne 17. 4. 2013 (116/2013 Sb.), v němž bylo mimo
   jiné kritizováno následující: "Náklady právního zastoupení vypočtené na
   základě  přísudkové  vyhlášky  nepřiměřeně  zatěžují  neúspěšnou stranu
   řízení  zejména  v  situacích, kdy hodnota předmětu sporu se pohybuje v
   nižších pásmech, zejména v pásmu bagatelnosti. Přiznaná náhrada nákladů
   je   zjevně   nepřiměřená   povaze  a  obsahu  sporu.  Vynucení  plnění
   občanskoprávních  závazků  v  takových  případech  je přitom z hlediska
   obecné  spravedlnosti  marginální  záležitostí,  do  popředí se dostává
   zájem  věřitele  na  dosažení  výnosu  z vedení samotného sporu." Jinak
   řečeno,   Ústavní  soud  zde  v  jedné  složce  náhrad  nákladů  řízení
   kritizoval  to, že je o nerovném rozhodováno stejně, tedy že i prohra v
   marginálních sporech je zatěžována povinností uhradit náklady v podobné
   výši  jako  prohra  ve sporech nemarginálních (a zároveň ve výši vysoce
   překračující samotnou žalovanou částku).

   25.  V nyní posuzované věci shledává Ústavní soud problém opačný, neboť
   o  rovném  je  fakticky  rozhodováno  nestejně,  což  se opět projevuje
   nejviditelněji  v  marginálních  sporech,  v nichž je prohra zatěžována
   mimo  jiné povinností nahradit vítězi paušálně stanovené hotové výdaje,
   ovšem  pouze tehdy, pokud je úspěšná strana zastoupena advokátem; pokud
   by  naopak  zastoupená  strana  prohrála,  úhradu  paušálně stanovených
   výdajů proti straně nezastoupené neriskuje.

   26.  Tato  nerovnost,  která  v  konkrétních  řízeních zakládá porušení
   rovnosti účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny, má nadto
   v  některých  typech sporů i povahu systémového problému české justice.
   Ústavní   soud   opakovaně   upozorňoval  na  to,  že  dlouhodobě  není
   legislativně  řešen  problém sporů mezi "sériovými" právně zastoupenými
   žalobci, pro něž je při počtu jimi vedených sporů relevantní motivací i
   celková  výše  částky  získané  v  těchto sporech na náhradě nákladů, a
   právně  nezastoupenými  žalovanými,  pro  něž  je soudní řízení obvykle
   zcela  novou  událostí,  v níž se obtížně orientují, a přitom spor může
   být  zhusta  veden  o  tak  malou částku, že se jim nevyplatí nechat se
   právně  zastupovat.  Například  v usnesení sp. zn. I. ÚS 3372/11 ze dne
   24.  7.  2013  (dostupné  na  http://nalus.usoud.cz)  se  Ústavní  soud
   kriticky vyslovil na adresu přiznávání náhrad nákladů řízení v situaci,
   kdy   právo   na   peněžní  plnění  sériově  vymáhá  jiný  než  původní
   (originární)  věřitel  a  žalobce  s žalovanými pohledávkami obchoduje,
   přičemž  zisk  má být generován paušálně stanovenými náhradami hotových
   výdajů  soudního  řízení (tehdy ovšem ještě podle vyhlášky Ministerstva
   spravedlnosti  č.  484/2000  Sb.). Stejný názor později převzal Ústavní
   soud  též v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3678/12 ze dne 18. 12. 2013 (dostupný
   na  http://nalus.usoud.cz).  K  "parazitování  (neúměrným navyšováním o
   náklady  řízení)  na drobných pohledávkách vůči občanům" se pak Ústavní
   soud  vyjádřil  kriticky  v  nálezu sp. zn. I. ÚS 195/11 ze dne 15. 12.
   2011  (N  215/63  SbNU 473). Tím samozřejmě nemá být advokátům odepřeno
   právo  generovat  zisk,  jak  vyplývá  již  z  jejich svobody podnikání
   garantované  článkem  26  Listiny.  Tento  zisk  však nemá být vytvářen
   pomocí paušální náhrady hotových výdajů. Pokud se tedy vytvořila praxe,
   která  paušální náhradu hotových výdajů chápe jako prostředek vytváření
   zisku  ve  stonásobně  opakovaných  žalobách,  je  to také v rozporu se
   smyslem  tohoto  procesního  institutu  a zároveň v rozporu s principem
   rovnosti účastníků.

   27.  Právě  na  porušování rovnosti účastníků řízení v tomto typu sporů
   trefně  poukazuje  navrhovatel v bodu 11 svého návrhu: "V právním státě
   nemůže být soudní řízení ve větším rozsahu exkluzivní arénou pro osoby,
   které  znají  kouzelná slova jako ‚promlčení', ‚prekluze' či triky,
   jak  se  vyhnout  doručení, nebo naopak formálně doručit tak, aby o tom
   druhý  účastník  fakticky  nevěděl. Pokud některý žalobce poměrně často
   žaluje  pohledávky,  které jsou daleko za dobou promlčení, vzbuzuje tím
   mj. i otázky, zda pasivita žalovaných, se kterou se zde kalkuluje, není
   způsobena  právě  časovou  vzdáleností  od  událostí,  které  měly  dát
   vzniknout žalované pohledávce ..."

   28.  Zde  je  třeba  připomenout, že právě takovou povahu měl i spor, z
   něhož  vzešel  právě projednávaný návrh. V něm byl žalující společností
   STAY  ACTIVE  INC.  podán  proti  žalované Ivaně Hápové návrh na vydání
   elektronického  platebního  rozkazu  na  zaplacení částky 6 434 Kč jako
   nedoplatku  z  leasingové ceny a 1 000 Kč jako smluvní pokuty a dále na
   zaplacení  soudního  poplatku  a odměny právního zástupce. Šlo přitom o
   jednu  z pohledávek převedených předtím na žalobce na základě smlouvy o
   postoupení  většího  množství pohledávek. Obě žalované částky a náhrada
   nákladů  řízení  byly  nejprve žalobci přiznány elektronickým platebním
   rozkazem  Okresního soudu v Chrudimi sp. zn. 111 EC 599/2011 ze dne 17.
   5.  2012.  Žalovaná  ovšem uplatnila námitku promlčení, v reakci na niž
   vzal  žalobce žalobu zpět. Okresní soud proto řízení zastavil usnesením
   ze  dne 22. 11. 2012, jímž také přiznal žalované náhradu nákladů řízení
   ve  výši  300  Kč,  neboť  žalovaná  sice  nebyla právně zastoupena, na
   základě  článku  36  odst.  1  a článku 37 odst. 3 Listiny však bylo na
   danou  situaci  namístě  analogicky  aplikovat § 13 odst. 3 advokátního
   tarifu,  k  čemuž  vedla  okresní  soud  i  skutečnost,  že zde žalobce
   uplatnil  zcela  zjevně  promlčenou  pohledávku.  Tím zavinil zastavení
   řízení,  a  měl  by  proto nahradit žalované náklady na administrativní
   výdaje,  komunikaci,  rešerše,  studium  věci a strávený čas, zejména s
   přihlédnutím  k  tomu,  že  šlo  o  starou pohledávku, u níž se obtížně
   dohledávala  dokumentace.  Krajský  soud  v  Hradci Králové - pobočka v
   Pardubicích  ovšem  k  odvolání  žalobce  toto usnesení okresního soudu
   zrušil, neboť podle něj paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč
   není  u  advokátem nezastoupeného účastníka řízení použitelná. Poté, co
   se  věc  vrátila okresnímu soudu k dalšímu řízení, rozhodl se předložit
   Ústavnímu  soudu  podle článku 95 odst. 2 Ústavy nyní posuzovaný návrh.
   Jím  usiluje  o  to,  aby došlo buď ke zrušení, nebo k vymezení ústavně
   konformního  výkladu  výše uvedených ustanovení takovým způsobem, který
   by zamezil porušování rovnosti účastníků řízení.

   29.  Ústavní  soud byl v průběhu řízení informován přípisem Úřadu vlády
   České republiky ze dne 21. 7. 2014 o aktuální legislativní iniciativě v
   podobě  návrhu  novely  advokátního  tarifu, která je nyní připravována
   Ministerstvem  spravedlnosti.  Ta má snížit výši odměny advokáta i výši
   náhrady   hotových  výdajů  tak,  aby  absolutní  výše  těchto  nákladů
   nemotivovala   účastníky  řízení  k  uplatnění  pohledávky  pro  částku
   nákladů, ale přitom by současně umožnila, aby úspěšné straně sporu byly
   hrazeny  účelně  vynaložené  náklady na právní zastoupení (viz tiskovou
   zprávu Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. 4. 2014 nazvanou Ministryně
   spravedlnosti  navrhuje  výrazně  snížit  náklady vymáhání pohledávek a
   exekucí,   dostupnou   na  stránkách  www.justice.cz).  Stejně  tak  je
   Ústavnímu soudu známa i projednávaná změna občanského soudního řádu, na
   niž  ve  svém  vyjádření  upozornila  vláda  a podle níž má do budoucna
   platit,  že  účastníkovi,  který  nebyl  v řízení zastoupen advokátem a
   nedoložil  výši hotových výdajů, přizná soud náhradu hotových výdajů ve
   výši  stanovené  zvláštním  právním předpisem, aniž by tím bylo dotčeno
   jeho  právo na náhradu ostatních nákladů. Tedy připravovaná legislativa
   vede  k  naplnění  čl.  37 odst. 3 Listiny a vyrovnání obou stran sporu
   ohledně  dokazování  vynaložených  hotových  výdajů v souladu se závěry
   tohoto rozhodnutí Ústavního soudu.

   30. I v případě svého přijetí by ovšem tato legislativní změna působila
   toliko prospektivně, tedy na spory vzniklé v budoucnu. Ústavní soud tak
   touto  iniciativou  není  zbaven  své  povinnosti naplnit roli ochránce
   ústavnosti  a zasadit se o ochranu práva na rovné postavení v řízení ve
   smyslu  článku  37  odst.  3  Listiny těch účastníků, jejichž spory již
   probíhají  nebo  začnou  dříve,  než  bude  legislativní  úprava řešící
   popsaný  problém  přijata.  Níže  je přitom vyloženo, že k této ochraně
   práva není nezbytně nutné rušit nyní platnou právní úpravu, nýbrž stačí
   přitakat  jejímu  ústavně konformnímu výkladu, který již nyní zastávají
   některé z obecných soudů, včetně navrhovatele.

   IV.

   Posouzení návrhu na zrušení § 137 odst. 1 občanského soudního řádu

   31.  Pokud  jde  o posouzení návrhu na zrušení § 137 odst. 1 občanského
   soudního  řádu, musí Ústavní soud konstatovat, že samotné zrušení § 137
   odst.  1  občanského  soudního  řádu by popsanou protiústavní nerovnost
   fakticky  nevyřešilo, a to ani v případě zrušení celého ustanovení, ani
   v případě zrušení slova "hotové".

   32.  Zrušení  celého ustanovení by totiž pouze vytvořilo právní mezeru,
   neboť by absentovala úprava vymezující, co jsou vlastně náklady řízení.
   Pokud  by  tak  Ústavní  soud přistoupil ke zrušení tohoto ustanovení s
   okamžitou  účinností  ke  dni  vyhlášení  nálezu,  bylo  by na soudech,
   počínaje  soudy  prvoinstančními,  aby  vymezily,  co lze zahrnout mezi
   náklady  řízení,  na  jejichž náhradu má mít účastník právo podle § 142
   odst.  1 občanského soudního řádu; a na soudech odvolacích a dovolacích
   by  pak  bylo,  aby  postupně  výklad  nižších  soudů sjednotily, byť i
   způsobem,  který  by  odstranil  výše  prokázanou  nerovnost  založenou
   stávající právní úpravou a její dosavadní obvyklou aplikací. V mezičase
   by  ovšem  byla  výrazně  zpochybněna  právní  jistota  coby  další  ze
   základních  pilířů,  na  nichž  je vystavěna konstrukce právního státu.
   Takový  postup by zatížil jak účastníky řízení, kteří by obecným soudům
   předkládali  argumentaci  k  tomu,  které  hotové  výdaje  jim mají být
   hrazeny, tak obecné soudy, které by musely svým výkladem náhle vzniklou
   právní  mezeru  postupně  zaplňovat,  navíc by si také musely poradit s
   otázkou  intertemporality,  tedy  dopadu  této  právní  mezery a jejího
   "zaplnění" na již probíhající soudní řízení. To vše by bylo nesporně na
   újmu nejen právní jistotě, ale také hospodárnosti a efektivitě soudních
   řízení.  Zrušení  či  neaplikace § 13 odst. 3 advokátního tarifu by pak
   sice  vedly  též  k  narovnání  postavení zastoupených a nezastoupených
   účastníků  řízení, avšak tímto řešením by se jen zkomplikovaly procesní
   povinnosti  zastoupeným  účastníkům  a  práce  soudců,  naopak aplikace
   uvedeného  ustanovení  i na nezastoupené účastníky usnadní a zjednoduší
   proces prokazování nákladů řízení pro nezastoupené účastníky. Krom toho
   by  komplikace v prokazování nákladů mohla být k tíži nejen zastoupeným
   účastníkům,  ale i jejich zástupcům, čímž by došlo i k zásahu do jejich
   práva  na  podnikání,  zakotveného  v  čl.  26 Listiny. Z těchto důvodů
   Ústavní soud pokládá za vhodnější takové řešení, které nevytvoří právní
   mezeru  a  nezaloží  problém  intertemporality  tam, kde není nutné jej
   vyvolávat.   Navíc   problém  nespočívá  v  samotném  textu  napadeného
   ustanovení,  nýbrž  v jeho aplikaci některými obecnými soudy rozporné s
   požadavky  článku  37  odst. 3 Listiny. I z toho důvodu pokládá Ústavní
   soud  za vhodnější a souladnější s principem minimalizace zásahů, pokud
   namísto  zrušení napadeného ustanovení interpretativním výrokem vymezí,
   jakou  aplikaci napadeného ustanovení pokládá za ústavně konformní, jak
   bude rozebráno níže.

   33.   Pokud  by  naopak  Ústavní  soud  přistoupil  ke  zrušení  tohoto
   ustanovení  s  odloženou  účinností,  což  je další z postupů, který by
   posuzovaný  návrh  mohl vyvolat, šlo by sice o možný nástroj nátlaku na
   zákonodárce,  aby  komplexní  úpravou uvedený problém vyřešil, ovšem je
   víc než problematické, jak by to pomohlo vyřešit protiústavní nerovnost
   ve  sporech  již  probíhajících  nebo  zahájených před účinností takové
   budoucí úpravy, včetně řízení, z něhož vzešel nyní posuzovaný návrh.

   34.  Zrušení  samotného slova "hotové" by sice nemělo tak "devastující"
   účinky  na  právní  jistotu  jako  zrušení celého ustanovení, není však
   zjevné,  v čem by pomohlo nastolení rovnosti účastníků. Je možné, že by
   zmínka  toliko  o "výdajích" ponechala větší prostor k soudní úvaze než
   zmínka  o "hotových výdajích", tedy že by bylo snazší podřadit paušální
   náhradu hotových výdajů nezastoupeného účastníka pod slovo "výdaje" než
   pod spojení "hotové výdaje".

   35.  Ústavní  soud  je  nicméně  přesvědčen, že prostor k takové soudní
   úvaze,  která  by umožnila přiznávat paušální náhradu hotových výdajů i
   nezastoupeným účastníkům řízení, a tedy zachovat jejich rovné postavení
   v  řízení oproti účastníkům zastoupeným, jak požaduje článek 37 odst. 3
   Listiny,  se  nabízí  již  v rámci nynějšího textu právní úpravy. Nelze
   totiž  přehlédnout,  že  výčet  nákladů řízení obsažený v § 137 odst. 1
   občanského  soudního řádu je toliko demonstrativní, jak ukazuje použití
   slova "zejména". Právě toto slovo vytváří prostor pro zahrnutí i jiných
   nákladů   řízení,  jejichž  přiznání  je  souladné  se  smyslem  tohoto
   ustanovení.   Těmito  náklady,  které  lze  nahradit  i  nezastoupenému
   účastníku  řízení,  jsou  pak  právě  hotové  výdaje nahrazené paušální
   částkou, a to ve výši podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

   36.  Zahrnutím  těchto  nákladů  se  na půdorysu demonstrativního výčtu
   nákladů  řízení  obsaženého  právě  v § 137 odst. 1 občanského soudního
   řádu   zaplňuje   mezera,  na  niž  fakticky  svým  návrhem  upozorňuje
   navrhovatel,  tedy  mezera  spočívající  v  tom,  že  stávající  úprava
   výslovně  pamatuje  s  možností  přiznávání  paušální  náhrady hotových
   výdajů pouze na zastoupené, a nikoli na nezastoupené účastníky řízení.

   37. Jinak řečeno, zatímco na advokáty (a zprostředkovaně tedy i na jimi
   zastoupené  účastníky řízení) dopadá jasná podzákonná úprava vymezující
   výši paušální náhrady hotových výdajů, na nezastoupené účastníky řízení
   žádná  výslovná právní úprava nedopadá, což je nutno chápat jako mezeru
   v  právu,  způsobující  protiústavní  důsledky, jak bylo vyloženo výše.
   Tuto  mezeru  je nutno překlenout použitím analogie iuris, tedy tím, že
   na  řešení  situace, na niž žádná - v tomto případě podzákonná - právní
   úprava  výslovně  nedopadá,  se  použije  ustanovení  toho podzákonného
   právního  předpisu,  který  řeší situaci nejpodobnější, v daném případě
   tedy  ustanovení  §  13  odst. 3 advokátního tarifu, pokud by nepoužití
   takové  analogie  mělo  protiústavní  důsledky.  Nejde přitom o použití
   analogie  nepřípustné, neboť nejde o oblast, v níž by její použití bylo
   vyloučeno,  jako je tomu v trestním právu hmotném, a její použití jde v
   daném  případě ve prospěch nezastoupených účastníků řízení, na něž toto
   analogické   vztažení   advokátního   tarifu  dopadne.  Zároveň  jde  o
   analogické  použití  podzákonného  předpisu, jež výslovně umožňuje text
   předpisu  zákonného, totiž ona výše zmíněná demonstrativní povaha výčtu
   hrazených  nákladů řízení v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. Jde
   pak  především  o  analogické  použití,  které je přikázáno imperativem
   ústavně konformního výkladu podústavního práva, a to ve výše vymezených
   situacích,  kdy  by  vztažení možnosti paušální náhrady hotových výdajů
   jen  na  advokáty  založilo  protiústavní nerovnost mezi zastoupenými a
   nezastoupenými  účastníky.  Text  zákonné  úpravy  tedy toto analogické
   vztažení podzákonné úpravy i na nezastoupené účastníky umožňuje, čl. 37
   odst. 3 Listiny jej v určitých situacích přikazuje.

   38.  Ustanovení  §  13 odst. 3 advokátního tarifu tak má být analogicky
   vztaženo  i  na  nezastoupené  účastníky řízení, pokud je takový postup
   potřebný  k výkladu § 137 odst. 1 občanského soudního řádu souladnému s
   čl.  37  odst.  3  Listiny.  Právě  takový  výklad je nutno pokládat za
   ústavně  konformní  a  v  zájmu minimalizace soudního zásahu [viz např.
   nález sp. zn. Pl. ÚS 41/02 ze dne 28. 1. 2004 (N 10/32 SbNU 61; 98/2004
   Sb.)] jej upřednostnit před zrušením napadeného ustanovení.

   39. To, že je takový postup i prakticky možný a použitelný i beze změny
   občanského  soudního  řádu,  ostatně  prokázal  i sám navrhující obecný
   soud,  jak  je  vidět  nejen  z jeho dalších rozhodnutí (např. rozsudek
   Okresního  soudu  v Chrudimi sp. zn. 111 C 54/2012 ze dne 19. 2. 2013),
   ale  i  z  výše  provedené  rekapitulace  řízení,  z  něhož vzešel nyní
   posuzovaný  návrh.  Na  možnosti  takového  postupu  přitom  nic nemění
   skutečnost,  že  bylo  původní  rozhodnutí  navrhujícího  soudu zrušeno
   soudem  odvolacím.  Je  tedy  patrné,  že  obecné  soudy,  zejména  sám
   navrhovatel,  již  používají  takovou interpretaci, která řeší problém,
   jenž   navrhovatel  označuje  za  důvod  svého  návrhu,  tedy  tvrzenou
   protiústavní  nerovnost  mezi účastníky řízení zastoupenými advokátem a
   účastníky nezastoupenými.

   40.  Za této situace bylo namístě zamítnout návrh na zrušení ustanovení
   §  137  odst. 1 občanského soudního řádu stejně jako alternativní návrh
   na  zrušení  slova  "hotové"  v tomto ustanovení a přiklonit se k druhé
   alternativě,  kterou  navrhovatel  v  návrhu  uvádí,  totiž  k  přijetí
   interpretativního  výroku, který by závazně vyložil, jaký výklad právní
   úpravy přiznávání paušální náhrady hotových výdajů je možno chápat jako
   ústavně   konformní,   zejména  tedy  souladný  s  požadavkem  rovnosti
   účastníků řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny.

   V.

   Ústavně konformní výklad napadeného ustanovení

   41. Ústavní soud ve své judikatuře opakovaně vyložil [nález sp. zn. Pl.
   ÚS  41/02  ze dne 28. 1. 2004 (N 10/32 SbNU 61; 98/2004 Sb.), nález sp.
   zn.  Pl. ÚS 16/08 ze dne 29. 9. 2010 (N 203/58 SbNU 801; 310/2010 Sb.),
   nález  sp.  zn.  Pl.  ÚS  78/06 ze dne 16. 10. 2007 (N 162/47 SbNU 145;
   307/2007),  nález sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ze dne 15. 1. 2013 (N 13/68 SbNU
   191;  82/2013  Sb.), nález sp. zn. IV. ÚS 3102/08 ze dne 12. 7. 2010 (N
   142/58  SbNU  183)  či  nález  sp.  zn. Pl. ÚS 49/10 ze dne 28. 1. 2014
   (44/2014  Sb.)],  že  přichází-li  v  úvahu možnost ústavně konformního
   výkladu napadeného ustanovení, má tento přednost před kasací napadeného
   ustanovení.  K  tomuto  postupu  vycházejícímu  z principu minimalizace
   zásahu přistoupil Ústavní soud i tentokrát a obdobně jako v předchozích
   výše  citovaných  případech  se  rozhodl doplnit interpretativní výrok,
   jímž  pro  potřeby  judikatury  obecných  soudů  stanoví způsob výkladu
   napadeného ustanovení ústavně konformním postupem.

   42.  Ústavní  soud již v citovaném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 41/02 dospěl k
   následujícímu závěru:

   "Odlišný  výklad  čl. 89 odst. 2 Ústavy by u nálezů zamítajících návrhy
   na  zrušení  právních  předpisů  z  důvodů  priority  ústavně konformní
   interpretace  činil  rozhodnutí  Ústavního  soudu  právně bezobsažnými,
   případně  i  matoucími, a nutil by zároveň Ústavní soud k postupu, jenž
   se  jeví  ve  svých  důsledcích  absurdní a neudržitelný: nespoléhat na
   možnost  ústavně  konformní interpretace, opustit princip judicial self
   restraint  a v případě sebemenší možnosti ústavně rozporné interpretace
   napadeného předpisu jej zrušit. Pro uvedené v řízení o kontrole norem v
   případě přijetí zamítavého výroku s interpretativní argumentací Ústavní
   soud z množiny nosných důvodů plynoucí základní ústavní princip zařadil
   do rámce výrokové části nálezu."

   43. V nyní posuzovaném případě je přijetí interpretativního výroku o to
   vhodnější,  že  jde  o  rozhodnutí týkající se procesního práva, jež by
   mělo  být co nejsrozumitelnější jak pro obecné soudy, tak pro účastníky
   řízení.  Jakkoli  si  je  tedy  Ústavní soud vědom, že závazné jsou již
   nosné důvody jeho rozhodnutí [viz nález sp. zn. Pl. ÚS 45/04 ze dne 22.
   3.  2005  (N  60/36  SbNU  647;  239/2005 Sb.)], takže by zdánlivě mohl
   dostačovat  zamítavý  výrok  doprovozený  odůvodněním vysvětlujícím, že
   důvodem  zamítnutí  je existence ústavně konformního výkladu, považoval
   za vhodnější vtělit do výroku i ono klíčové závazné pravidlo vymezující
   ústavně   konformní   výklad   rozebíraných  ustanovení,  aby  podpořil
   srozumitelnost  svého  rozhodnutí,  a  vyšel tak vstříc potřebám právní
   praxe.

   44.   Z   těchto   důvodů   se   Ústavní   soud   rozhodl  pro  přijetí
   interpretativního  výroku,  který  umožní  do  případného  přijetí nové
   zákonné  či  podzákonné  úpravy  vykládat  nyní účinné znění občanského
   soudního  řádu  a  advokátního  tarifu způsobem, který nebude porušovat
   právo  účastníků  na  rovné  postavení před soudem. Jak uvedl již výše,
   Ústavní  soud  se  domnívá,  že  textové  znění této nyní účinné úpravy
   poskytuje    dostatečný   prostor   pro   takovou   ústavně   konformní
   interpretaci. Naznačuje to i výše zmíněná rozhodovací činnost některých
   civilních soudů, včetně navrhovatele.

   45.  Za  ústavně konformní je tedy podle Ústavního soudu nutno pokládat
   takový  postup  civilních  soudů,  při  němž  v  situacích,  v nichž by
   účastníkovi  řízení  zastoupenému  advokátem  přiznaly paušální náhradu
   hotových  výdajů  podle  §  13  odst. 3 advokátního tarifu, přiznávají,
   pokud je to nutné pro naplnění rovnosti účastníků řízení, tuto paušální
   náhradu  coby  náhradu  hotových  výdajů podle § 137 odst. 1 občanského
   soudního  řádu  i  účastníkovi  řízení, který advokátem zastoupen není.
   Zásadu  rovnosti  účastníků  řízení ve smyslu článku 37 odst. 3 Listiny
   základních  práv  a  svobod  lze  totiž  v  posuzovaném případě naplnit
   přiznáním  paušální  náhrady  coby náhrady hotových výdajů podle jejich
   demonstrativního  výčtu  v  §  137  odst.  1 občanského soudního řádu i
   účastníkovi řízení, který advokátem zastoupen není, a to v situacích, v
   nichž by účastníkovi řízení zastoupenému advokátem byla přiznána taková
   náhrada podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

   46.  Je  tedy  na  soudech,  aby v konkrétním případě, v němž bude stát
   proti   úspěšné   straně   bez  právního  zastoupení  neúspěšná  právně
   zastoupená strana, zvážily, zda je namístě, aby využily prostoru, který
   se  pro  ústavně  konformní  výklad ustanovení § 137 odst. 1 občanského
   soudního  řádu  nabízí zejména díky demonstrativní povaze výčtu nákladů
   řízení.  Při  takovém zvažování je třeba, aby posoudily, zda by v daném
   případě  bylo  zjevně  nespravedlivé  paušální  náhradu  nezastoupenému
   účastníku   řízení   nepřiznat  a  zda  z  odlišného  zacházení,  které
   předpokládá  text advokátního tarifu, vyplývá v daném případě nerovnost
   rozporná  s  článkem  37  odst.  3  Listiny;  zejména  zda toto odlišné
   zacházení  neznevýhodňuje v kontextu celého sporu právně nezastoupeného
   účastníka  řízení,  například  proto, že částka paušální náhrady výdajů
   není  bagatelní ve srovnání s částkou, o niž se spor vede, či proto, že
   jde  ze strany právně zastoupeného účastníka o zjevně šikanózní postup.
   Pokud by tyto podmínky byly naplněny, je namístě, aby za náklady řízení
   označily  civilní  soudy  kromě nákladů vyjmenovaných v demonstrativním
   výčtu  ustanovení  § 137 odst. 1 občanského soudního řádu také paušální
   náhradu  výdajů,  jež  náleží  advokátům podle § 13 odst. 3 advokátního
   tarifu.

   47.  Nelze  přitom  přehlédnout,  že  takový  ústavně  konformní výklad
   citovaných  ustanovení  bude  mít  za důsledek nejen naplnění požadavků
   článku  37  odst.  3 Listiny, tedy situaci, v níž si budou zastoupený a
   nezastoupený  účastník  řízení  rovni,  a  to  i  z  hlediska snadnosti
   přiznání paušální náhrady hotových výdajů; ale jeho důsledkem bude také
   alespoň  dočasné  řešení  výše  uvedeného  systémového  problému  české
   justice,  tedy  motivace  "velkých hráčů" sériově žalovat "malé hráče".
   Právně  zastoupení žalobci totiž mohou dnes například kalkulovat s tím,
   že  se  jim  vyplatí  masově žalovat malé staré pohledávky, které na ně
   byly  hromadně  převedeny,  a to bez ohledu na to, že část z nich už je
   promlčená  a  část  z  nich  je  neprokazatelná, nicméně jde o tak malé
   částky,  že žalovaní obvykle nebudou investovat do právního zastoupení,
   popřípadě na vedení sporu zcela rezignují.

   48.  Takovou motivaci k vedení civilních sporů, deformovanou nesprávným
   přístupem k přiznávání náhrad nákladů řízení, přitom kritizoval Ústavní
   soud  již  v  nálezu  sp. zn. I. ÚS 988/12 ze dne 25. 7. 2012 (N 132/66
   SbNU 61), v bodu 22: "Zvažuje-li soud při rozhodování o náhradě nákladů
   řízení  otázku,  zda  náklady  spojené  se  zastupováním  advokátem lze
   považovat  za  náklady účelně vynaložené, neměl by pouštět ze zřetele i
   samotný   účel   civilního   procesu  jako  takového.  Jeho  účelem  je
   poskytování  ochrany  porušeným  nebo  ohroženým skutečným subjektivním
   hmotným  právům  a právem chráněným zájmům. V souladu s tímto vymezením
   účelu  civilního  procesu  nejsou  situace,  na  něž Ústavní soud již v
   minulosti  upozorňoval,  kdy  se civilní řízení vede nikoliv kvůli věci
   samé,  ale  kvůli  částce,  která  může být přiznána na náhradě nákladů
   řízení  [nález  ze dne 14. 9. 2011 sp. zn. I. ÚS 3698/10 (N 160/62 SbNU
   395)]. Nelze připustit, aby civilní soudní řízení bylo odtrženo od jeho
   skutečného  společenského  poslání  a  aby se místo poskytování ochrany
   stalo   výlučně  nástrojem  sloužícím  k  vytváření  snadného  a  nijak
   neodůvodněného  zisku  na  úkor  protistrany. I pro náklady řízení tedy
   platí  obecná myšlenka, kterou zdejší soud vyslovil již v nálezu ze dne
   20.  6.  2011  sp.  zn.  I.  ÚS 329/08 (N 118/61 SbNU 717): "Jednotlivé
   instituty  občanského  soudního  řádu  a  jiných procesních předpisů je
   proto  nutno  upravit a úpravu interpretovat a aplikovat tak, aby - při
   zachování  ostatních základních principů a východisek civilního procesu
   -   odpovídaly   takto   vymezené   ochranné   funkci  civilního  práva
   procesního.'  Nebude-li  civilní  proces ochrannou funkci plnit, ztrácí
   tím jeho existence jakékoli společenské opodstatnění."

   49.  Pokud  by  právně  nezastoupeným  účastníkům  řízení  nemohla  být
   přiznávána paušální náhrada hotových výdajů, znamenalo by to (a v mnoha
   případech  tomu  tak  dosud je), že takový advokátem zastoupený žalobce
   neriskuje  v  případě  prohry ve sporu s nezastoupeným žalovaným takřka
   žádné  náklady (například pouze náklady ve výši prokázaného poštovného,
   jako  v  případě,  z  něhož  vzešel  posuzovaný návrh), ovšem v případě
   vítězství  (ať  už  pro  opodstatněnost  svého  nároku  nebo pro pouhou
   pasivitu  žalovaného,  například u elektronických platebních rozkazů na
   bagatelní  částky)  má  naději  nejen  na žalovanou částku, ale také na
   paušální  náhradu  hotových  výdajů  [a do zrušení vyhlášky č. 484/2000
   Sb.,  kterou  se  stanoví  paušální  sazby  výše  odměny za zastupování
   účastníka  advokátem  nebo  notářem při rozhodování o náhradě nákladů v
   občanském  soudním  řízení  a  kterou  se  mění  vyhláška  Ministerstva
   spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů
   za  poskytování  právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších
   předpisů, ve znění dalších vyhlášek, také na paušální sazbu výše odměny
   za  zastupování účastníka advokátem nebo notářem]. Pokud takový žalobce
   vede  stovky, ba tisíce podobných sporů, může jít již o velmi podstatné
   a  lákavé  částky, které jej motivují masově žalovat například i takové
   pohledávky,  u  nichž  je velká pravděpodobnost, že jsou již promlčené,
   nebo  si  je dokonce jejich promlčenosti vědom, neboť je jako promlčené
   již  koupil,  ale  spoléhá  na  to,  že  nezastoupený žalovaný díky své
   neznalosti práva námitku promlčení neuplatní.

   50.  Pokud  však  obecné  soudy  postupují  v  souladu s výše vymezenou
   ústavně konformní interpretací, má to vliv i na ekonomickou úvahu oněch
   žalobců  o  výhodnosti  vedení  takových bagatelních sporů, neboť ti si
   jsou  vědomi  toho,  že  pokud je jejich nárok oprávněný, získají kromě
   samotné  pohledávky  i  paušální  náhradu  hotových  výdajů; pokud však
   oprávněný  není,  riskují,  že stejnou paušální náhradu hotových výdajů
   zaplatí  úspěšnému  žalovanému  oni.  I  v  tomto  dopadu  lze  ostatně
   zprostředkovaně  spatřovat  jednu z částí rovnosti účastníků řízení. To
   samozřejmě   nezbavuje   zákonodárce   povinnosti   celou  problematiku
   komplexně  vyřešit,  k  čemuž  ostatně  již  činí první kroky, jak bylo
   konstatováno výše.

   51.  Pouze  na  okraj  Ústavní  soud  podotýká, že jakkoli nyní vyřčený
   ústavně  konformní  výklad  ustanovení  upravujících přiznávání náhrady
   nákladů řízení, stejně jako právě projednávaná legislativní úprava jsou
   kroky  směrem  k  naplnění principu rovného postavení účastníků řízení,
   nejde  samozřejmě  o  všelék,  který by zcela vyřešil nerovné postavení
   zejména  chudých  a  právně  nevzdělaných  jednotlivců  při uplatňování
   jejich  práva  na  přístup  k soudu vyplývajícího z článku 36 Listiny a
   článku  6  odst. 1 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
   svobod.  Právě řízení, z něhož vzešel nyní posuzovaný návrh, je vhodným
   příkladem  deficitu,  který  v této oblasti panuje. Právně nezastoupený
   žalovaný  účastník řízení je zpravidla v mnohem komplikovanější situaci
   než  zastoupený  účastník,  nižší  znalost hmotněprávních předpisů bývá
   doplňována   i   neznalostí  a  nedostatečnou  zběhlostí  v  procesních
   oprávněních a jejich rozsahu, nadto by jim dle výkladu odvolacího soudu
   v  nyní  posuzované  věci měla být ještě uložena povinnost náročnějšího
   prokazování  nákladů  řízení.  Žalovaní  si mohou jistě nechat advokáta
   také  ustanovit,  to  je  však  v případě bagatelních pohledávek postup
   administrativně  náročný pro žalovaného a - při vědomí možného množství
   takových  pohledávek  -  drahý  i pro fungování justice. Ochraně jejich
   práv  by  přitom  jistě  více  než  opakování  floskule o tom, že práva
   náležejí  bdělým,  pomohlo,  kdyby  měli reálnou možnost se například s
   elektronickým  platebním rozkazem obrátit právě na nízkoprahovou právní
   poradnu,  která  by  několikaminutovou  konzultací rozpoznala, že jde o
   promlčenou  pohledávku,  a  poradila jim, jak v několika větách námitku
   promlčení  uplatnit.  Skutečnost,  že by úhrada hotových výdajů pokryla
   nejen  poštovné,  ale  i  dopravné  do  právní  poradny, takže by mohli
   takovou  šikanózní pohledávku odvrátit opravdu bezplatně, je jen dalším
   střípkem  nasvědčujícím  vhodnosti řešení, k němuž vede interpretativní
   výrok tohoto nálezu.

   52.  Z  výše  uvedených  důvodů tedy Ústavní soud zobecnil nosné důvody
   tohoto svého nálezu ohledně ústavně konformní interpretace posuzovaných
   ustanovení a uvedl je v interpretativním výroku tohoto nálezu.

   VI.

   Závěr

   53.  Vycházeje  ze  všech  uvedených  skutečností,  Ústavní  soud návrh
   Okresního soudu v Chrudimi zamítl (§ 70 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb.,
   o  Ústavním  soudu)  a  vymezil  podmínky  ústavně  konformního výkladu
   posuzovaného ustanovení zákona.

   Předseda Ústavního soudu:

   JUDr. Rychetský v. r.

   Odlišná stanoviska podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
   ve  znění  pozdějších  předpisů,  zaujali k rozhodnutí pléna soudci Jan
   Filip, Vladimír Kůrka a Radovan Suchánek.