Nové předpisy

Vyhláška č. 286/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

   286/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 5. prosince 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na
   obchodování  se  zvířaty  a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze
   třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo  zemědělství  stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o
   veterinární  péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
   zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
   č.  48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
   č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 10
   odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:

   Čl. I
   Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se
   zvířaty  a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve
   znění  vyhlášky č. 260/2005 Sb., vyhlášky č. 156/2006 Sb. a vyhlášky č.
   416/2012 Sb., se mění takto:

   1.  Poznámka  pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
   pod čarou.

   2.  V  poznámce  pod  čarou  č. 1a se na konci textu poznámky pod čarou
   doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/31/EU ze dne
   12.  června  2013,  kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o
   veterinární  předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie
   a jejich dovoz do Unie.“.

   3. § 53 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 14a, 19 a 20 zní:

   „§ 53

   Psi, kočky a fretky

   Psi, kočky a fretky mohou být předmětem obchodování, jestliže

   a)  splňují  podmínky  stanovené  v  článku  6,  popřípadě  v článku 7,
   nařízení EU č. 576/2013^14a),

   b)  během  48  hodin  před  odesláním  zvířat provedl veterinární lékař
   schválený krajskou veterinární správou nebo příslušným úřadem členského
   státu  klinické  vyšetření,  při  němž  se  prokázalo, že v době tohoto
   vyšetření byla zvířata způsobilá k přepravě v souladu s nařízením ES č.
   1/2005^19), a

   c)  jsou  doprovázeni  během  přepravy  do  místa  určení  veterinárním
   osvědčením,  které  obsahuje  potvrzení, že schválený veterinární lékař
   zaznamenal  v příslušném oddíle pasu^20) klinické vyšetření provedené v
   souladu s písmenem b).

   14a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12.
   června  2013  o  neobchodních  přesunech  zvířat  v  zájmovém chovu a o
   zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

   19)  Nařízení  Rady  (ES)  č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně
   zvířat  během  přepravy  a  souvisejících  činností  a  o změně směrnic
   64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

   20)  Čl.  21 odst. 1 nařízení (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o
   neobchodních  přesunech  zvířat  v  zájmovém chovu a o zrušení nařízení
   (ES) č. 998/2003.“.

   4. V § 73 odstavec 3 zní:

   „(3) Psi, kočky a fretky mohou být předmětem dovozu, jestliže

   a)  jsou  podmínky dovozu alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v čl.
   10  odst.  1  písm.  a)  až  d)  a  čl.  12  písm.  a)  nařízení  EU č.
   576/2013^14a) a

   b)  jsou  doprovázeni  během  přepravy  na  místo  určení  veterinárním
   osvědčením  vyplněným  a  podepsaným úředním veterinárním lékařem třetí
   země  obsahujícím  rovněž  potvrzení,  že během 48 hodin před odesláním
   zvířat provedl schválený veterinární lékař klinické vyšetření, při němž
   se  prokázalo,  že  v  době  tohoto  vyšetření byla zvířata způsobilá k
   přepravě.“.

   Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2014.

   Ministr:
   Ing. Jurečka v. r.