Nové předpisy

Nařízení vlády č. 285/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

   285/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 8. prosince 2014

   o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky
   v období do 30. června 2015

   Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
   České  republiky,  a podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
   České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

   § 1
   K  plnění  úkolů  Policie  České  republiky  při  zajišťování vnitřního
   pořádku  a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob v
   souvislosti  s  výbuchy  muničních skladů ve Vrběticích se povolává 450
   vojáků v činné službě.

   § 2
   Vojáci  v  činné  službě  plní  úkoly podle § 1 pod velením příslušníka
   Policie  České  republiky.  Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se
   zbraní a donucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4.

   § 3
   Ministr  obrany  určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a
   výzbroje, k plnění úkolů podle § 1.

   § 4
   Vojáci  v  činné službě povolaní k plnění úkolů Policie České republiky
   podle  §  1  mají  oprávnění  a  povinnosti  příslušníka  Policie České
   republiky v rozsahu stanoveném v § 2, 3, 9, 10 až 13, 18, 20, 24 až 27,
   34,  34a,  35,  37, 40 až 43, 51 až 59, 62, 63, 110, 111, 114 a v § 115
   zákona  č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
   předpisů.

   § 5
   Zrušuje  se  nařízení  vlády č. 236/2014 Sb., o povolání vojáků v činné
   službě  k  plnění  úkolů  Policie České republiky v období do 31. ledna
   2015.

   § 6
   (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
   (2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr vnitra:
   Chovanec v. r.

   Ministr obrany:
   MgA. Stropnický v. r.