Nové předpisy

Vyhláška č. 295/2014 Sb., o členění bezpečnostního materiálu

295/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2014

o členění bezpečnostního materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 2 odst. 3 zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):

§ 1
Členění bezpečnostního materiálu podle jednotlivých skupin je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Pro účely této vyhlášky se za provozuschopný nepovažuje

a) bezpečnostní materiál skupin 5 a 6 přílohy, který prošel nevratnou konverzí nebo destrukcí v souladu s požadavky příslušné mezinárodní smlouvy1), nebo

b) ostatní bezpečnostní materiál, který byl nevratně znehodnocen, přičemž nevratným znehodnocením se v tomto případě rozumí taková jeho úprava nebo změna jeho technického stavu, která zajišťuje, že jej není možné využívat k původnímu účelu.

§ 3
Vyhláška č. 407/2013 Sb., o členění bezpečnostního materiálu, se zrušuje.

§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 295/2014 Sb.
Členění bezpečnostního materiálu

Skupina 1
Plamenomety nebo vyvíječe dýmu nebo plynů, které způsobují znehybnění osoby, její poranění či usmrcení, pokud jsou provozuschopné.

Skupina 2
Minové rozněcovače, pokud jsou provozuschopné.

Skupina 3
Zařízení pro řízení palby, vedení a navádění střel, pokud jsou provozuschopná.

Skupina 4
Vyprošťovací tanky, jeřábové tanky, ženijní tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích, pokud jsou provozuschopné, s výjimkou těch, které jsou využívány v rámci integrovaného záchranného systému.

Skupina 5
a) Tanky, bojová obrněná vozidla, zahrnující bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, bojová vozidla s těžkou výzbrojí a samohybné dělostřelecké systémy, zahrnující děla, houfnice, kanóny, minomety, raketomety a systémy spojující jejich charakteristiky, se zbraní nevratně znehodnocenou nebo zničenou podle jiného právního předpisu2) tak, aby se zamezilo jejímu opětovnému použití nebo úpravě pro vojenské účely, nebo vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo odpalování střeliva, nebo

b) mostní tanky a ostatní obrněná vozidla a obrněné transportéry, zahrnující zejména vozidla se speciální nástavbou nebo odvozená od vozidel uvedených v písmenu a).

Skupina 6
a) Bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, vyrobené po 1. lednu 1946, pokud jsou provozuschopné, nebo

b) bojové bezpilotní létající prostředky těžší nebo lehčí než vzduch, motorové nebo bezmotorové, autonomní nebo dálkově řízené a jiné bezpilotní prostředky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, pokud jsou provozuschopné.

Skupina 7
Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů), včetně rušících a protirušicích zařízení, speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami, pokud jsou provozuschopná.

Skupina 8
a) Vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních létajících prostředků, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních létajících prostředků, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití, nebo

b) systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití.

Skupina 9
Zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů) včetně rušících a protirušicích zařízení, speciálně konstruovaná pro vojenské použití, pokud jsou provozuschopná.

Skupina 10
a) Přenosná ruční laserová zařízení, jejichž součástí je laser zařazený do třídy nebezpečnosti 3R, 3B nebo 43 podle ČSN EN 60825-1 ED2, přičemž tato laserová zařízení mohou být upravena k vytváření nebo zesilování koherentního elektromagnetického záření viditelného pro lidské oko a pomocí nichž lze laserový svazek zacílit na určitý objekt a znemožnit tak plnění jeho úkolu,

b) pasivní sledovací systémy,

c) laserové systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle,

d) systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle,

e) vysokovýkonné vysokofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle nebo

f) laserové systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Skupina 11
Kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, speciálně konstruované pro použití v bezpilotních prostředcích zahrnutých ve skupině 6, pokud jsou provozuschopné.


1) Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
2) Vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů, ve znění pozdějších předpisů.