Nové předpisy

Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

325/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2014

o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:

§ 1
Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2015 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA,
v. r.

Příloha k vyhlášce č. 325/2014 Sb.