Nové předpisy

Vyhláška č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

326/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se
vydáváseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a vyhlášky č. 421/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 4 se bod 26.2 zrušuje.

Dosavadní bod 26.3 se označuje jako bod 26.2.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 35 zní:

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 49.6. doplňuje bod 49.7., který
zní:

4. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za polož- ku 39 vkládá položka 40, která zní:

Dosavadní položky 40 a 41 se označují jako polož-ky 41 a 42.

5. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se za položku 00082 vkládá položka 00085, která zní:

6. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.6. doplňuje bod 7.1.7., který zní:

7. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2
znějí:
8. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

9. V příloze v Kapitole 101 ˙ vnitřní lékařství ˙ interna výkony č. 11022 a 11023
znějí:
10. V příloze v Kapitole 101 ˙ vnitřní lékařství -- interna se za výkon č. 11111 vkládá výkon č. 11112, který zní:

11. V příloze v Kapitole 101 ˙ vnitřní lékařství ˙ interna se za výkon č. 11511 vkládá výkon 11512, který zní:

12. V příloze v Kapitole 102 ˙ angiologie se za výkon č. 12024 vkládá výkon č. 12026, který
zní:
13. V příloze v Kapitole 102 ˙ angiologie se za výkon č. 12234 vkládá výkon č. 12240, který zní:

14. V příloze v Kapitole 103 ˙ diabetologie se za výkon č. 13023 vkládají výkony č. 13024 a 13026, které
znějí:

15. V příloze v Kapitole 104 ˙ endokrinologie se na konec doplňuje výkon č. 14220, který zní:

16. V příloze v Kapitole 115 ˙ gastroenterologie ˙ skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 15024, 15026, 15028 a 15030, které
znějí:
17. V příloze v Kapitole 115 ˙ gastroenterologie ˙ skupina 1 se výkony č. 15032 a 15034 zrušují.

18. V příloze v Kapitole 115 ˙ gastroenterologie ˙ skupina 1 výkony č. 15101 a 15105
znějí:
19. V příloze v Kapitole 115 ˙ gastroenterologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 15101 vkládá výkon č. 15103, který zní:

20. V příloze v Kapitole 115 ˙ gastroenterologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 15105 vkládá výkon č. 15107, který
zní:

21. V příloze za Kapitolu 106 ˙ geriatrie se vkládá Kapitola 116 ˙ medicína dlouhodobé péče, která
zní:
22. V příloze v Kapitole 107 ˙ kardiologie se za výkon č. 17220 vkládá výkon č. 17223, který zní:

23. V příloze v Kapitole 117 ˙ kardiologie ˙ skupina 1 se výkony č. 17119, 17250, 17252 a 55223
zrušují.

24. V příloze v Kapitole 117 ˙ kardiologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 17633 vkládá výkon č. 17697, který zní:

25. V příloze v Kapitole 108 ˙ nefrologie se za výkon č. 18023 vkládají výkony č. 18024, 18026 a 18028, které
znějí:
26. V příloze v Kapitole 108 ˙ nefrologie se za výkon č. 18522 vkládají výkony č. 18523, 18524, 18525, 18526 a 18529, které
znějí:
27. V příloze v Kapitole 108 ˙ nefrologie se výkony č. 18540 a 18570 zrušují.

28. V příloze za Kapitolu 109 ˙ revmatologie se vkládá Kapitola 110 ˙ klinická osteologie, která
zní:
29. V příloze v Kapitole 203 ˙ infekční lékařství se na konec doplňuje výkon č. 23101, který zní:

30. V příloze v Kapitole 205 ˙ pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25135 vkládají výkony č. 25136 a 25137, které znějí:

31. V příloze v Kapitole 205 ˙ pneumologie a ftizeologie se za výkon č. 25245 vkládá výkon č. 25260, který
zní:
32. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se na začátek vkládají výkony č. 25097, 25098 a 25099, které
znějí:
33. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25111 vkládá výkon č. 25112, který zní:

34. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25115 vkládá výkon č. 25116, který zní:

35. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25119 vkládá výkon č. 25120, který
zní:
36. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25123 vkládá výkon č. 25124, který zní:

37. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25125 vkládá výkon č. 25126, který
zní:

38. V příloze v Kapitole 215 ˙ pneumologie a ftizeologie ˙ skupina 1 se za výkon č. 25129 vkládá výkon č. 25130, který zní:

39. V příloze v Kapitole 301 ˙ dětské lékařství se výkon č. 31110 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 305 ˙ psychiatrie se za výkon č. 35113 vkládá výkon č. 35115, který zní:

41. V příloze v Kapitole 305 ˙ psychiatrie výkony č. 35201, 35203 a 35205
znějí:
42. V příloze v Kapitole 404 ˙ dermatovenerologie se za výkon č. 44023 vkládá výkon č. 44024, který
zní:
43. V příloze v Kapitole 407 ˙ nukleární medicína se za výkon č. 47275 vkládají výkony č. 47303 a 47304, které
znějí:
44. V příloze v Kapitole 501 ˙ chirurgie výkon č. 51871 zní:

45. V příloze v Kapitole 606 ˙ ortopedie se za výkon č. 66023 vkládá výkon č. 66024, který zní:

46. V příloze v Kapitole 702 ˙ foniatrie se výkony č. 72021, 72022 a 72023 zrušují.

47. V příloze v Kapitole 702 ˙ foniatrie se na začátek vkládá výkon č. 72024, který
zní:

48. V příloze v Kapitole 705 se výkony č. 75171 a 75173 zrušují.

49. V příloze v Kapitole 708 ˙ anesteziologie a intenzívní medicína se za výkon č. 78830 vkládá výkon č. 78840, který zní:

50. V příloze v Kapitole 709 ˙ urgentní medicína se za výkon č. 06713 vkládají výkony č. 06714, 06715 a 06716, které
znějí:
51. V příloze v Kapitole 720 ˙ paliativní medicína se na konec doplňují výkony č. 80053, 80054 a 80055, které
znějí:
52. V příloze v Kapitole 697 ˙ algeziologie ˙ léčba bolesti ˙ skupina 1 se na konec doplňuje výkon č. 80200, který zní:

53. V příloze v Kapitole 801 ˙ klinická biochemie se výkon č. 81647 zrušuje.

54. V příloze v Kapitole 801 ˙ klinická biochemie se na konec doplňují výkony č. 81753, 81755 a 81757, které
znějí:
55. V příloze v Kapitole 806 ˙ mamografický screening se na začátek vkládají výkony č. 89178, 89223 a 89225, které
znějí:
56. V příloze v Kapitole 806 ˙ mamografický screening se výkony č. 89221 a 89222 zrušují.

57. V příloze v Kapitole 809 ˙ radiologie a zobrazovací metody se výkony č. 89179, 89221 a 89439 zrušují.

58. V příloze v Kapitole 809 ˙ radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89177 vkládá výkon č. 89180, který
zní:
59. V příloze v Kapitole 809 ˙ radiologie a zobrazovací metody se za výkon č. 89813 vkládá výkon č. 89815, který zní:

60. V příloze v Kapitole 902 ˙ fyzioterapeut se za výkon č. 21003 vkládá výkon č. 21004, který zní:

61. V příloze v Kapitole 902 ˙ fyzioterapeut se za výkon č. 21019 vkládá výkon č. 21020, který
zní:
62. V příloze v Kapitole 902 ˙ fyzioterapeut se za výkon č. 21115 vkládá výkon č. 21116, který zní:

63. V příloze v Kapitole 905 ˙ zrakový terapeut se na konec doplňují výkony č. 75200, 75202, 75204, 75208 a 75210, které
znějí:
64. V příloze v Kapitole 911 ˙ všeobecná sestra se za výkon č. 06129 vkládají výkony č. 06130 a 06132, které
znějí:
65. V příloze v Kapitole 911 ˙ všeobecná sestra se za výkon č. 06141 vkládá výkon č. 06142, který zní:

66. V příloze v Kapitole 911 ˙ všeobecná sestra se výkon č. 06133 zrušuje.

67. V příloze v Kapitole 913 ˙ všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649
znějí:
68. V příloze Kapitola 917 ˙ ergoterapeut zní:

69. V příloze v Kapitole 999 ˙ univerzální mezioborové výkony výkony č. 09543 a 09544
znějí:
70. V příloze v Kapitole 999 ˙ univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09551 vkládá výkon č. 09552, který
zní:

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA,
v. r.