Nové předpisy

Vyhláška č. 299/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

   299/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 11. prosince 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

   Ministerstvo  zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992
   Sb.,  na  ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.,
   zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a
   zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 16a odst. 1 a § 18g odst. 8:

   Čl. I
   Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, se mění takto:

   1. V § 1 písm. d) se slova „a vzor formuláře projektu pokusů“ zrušují.

   2. § 5 včetně nadpisu zní:

   „§ 5

   Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

   Vzor  formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze
   č. 4 k této vyhlášce.“.

   3. Příloha č. 4 zní:

   „Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.

   Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů

   4. Příloha č. 5 se zrušuje.

   5. V příloze č. 10 se na konci přílohy doplňují věty:

   „Vysvětlivky:

   1)  Je-li  kolonka  prázdná,  je  metoda usmrcování pro jednotlivý druh
   pokusných zvířat povolena.

   2)  Je-li kolonka proškrtnutá, je metoda usmrcování pro jednotlivý druh
   pokusných zvířat zakázána.

   3)  Je-li v kolonce uveden odkaz na požadavek, je metoda usmrcování pro
   jednotlivý  druh  pokusných  zvířat  povolena  a provádí se v souladu s
   příslušným požadavkem.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Ministr:
   Ing. Jurečka v. r.