Nové předpisy

Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

   298/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 11. prosince 2014

   o  stanovení  seznamu  katastrálních  území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními cenami zemědělských pozemků

   Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle
   §  17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona
   č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

   § 1
   V  příloze  k  této  vyhlášce  se  stanoví seznam katastrálních území s
   přiřazenými   průměrnými   základními   cenami   zemědělských   pozemků
   evidovaných   v   katastru  nemovitostí  v  druhu  pozemku  orná  půda,
   chmelnice,  vinice,  zahrady,  ovocné  sady a trvalé travní porosty^1),
   odvozenými  z  bonitovaných  půdně  ekologických  jednotek zemědělských
   pozemků,  jejichž  ceny  stanoví  příloha  č.  4 oceňovací vyhlášky^2).
   Průměrná  základní  cena  zemědělských  pozemků  v těchto katastrálních
   územích  je  pro  každé  katastrální  území  stanovena individuálně, na
   základě  ceny  stanovené  přílohou  č.  4 oceňovací vyhlášky^2) a podle
   výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků.

   § 2
   Zrušuje se:
   1.  Vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s
   přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

   2. Vyhláška č. 427/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o
   stanovení   seznamu   katastrálních   území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními cenami zemědělských pozemků.

   3. Vyhláška č. 340/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o
   stanovení   seznamu   katastrálních   území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními  cenami  zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009
   Sb.

   4. Vyhláška č. 358/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o
   stanovení   seznamu   katastrálních   území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

   5. Vyhláška č. 412/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o
   stanovení   seznamu   katastrálních   území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

   6. Vyhláška č. 356/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o
   stanovení   seznamu   katastrálních   území  s  přiřazenými  průměrnými
   základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.

   § 3
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Ministr:
   Ing. Jurečka v. r.

   Příloha
   Seznam  katastrálních  území s přiřazenými průměrnými základními cenami
   zemědělských pozemků - ke stažení níže.

  Ke stažení

  Vyhláška č. 298/2014 Sb.