Nové předpisy

Vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

17/2015 Sb.
VYHLÁŠKA

ze dne 26. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:

Čl. I
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 znějí:
„(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost8) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní stravování“), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.

(5) Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci
dietního stravování provádí nutriční terapeut9).

8) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10.

2. V § 2 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „To neplatí pro poskytování dietního stravování.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5.“.

4. V § 3 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; jídla v rámci dietního stravování může připravovat i další provozovatel stravovacích služeb, pokud zajistí dodržení podmínek podle § 2 odst. 5“.

5. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ podle odstavce 1 stanoví podle cen potravin, které daná dieta vyžaduje.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.

Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.