Nové předpisy

Vyhláška č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

   348/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 19. prosince 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné
   činnosti  související  se  zabezpečením  vydávání  a  řádné  distribuce
   českých technických norem a úplata za jejich poskytování

   Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č.
   22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
   některých  zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008
   Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška   č.   486/2008   Sb.,  kterou  se  stanoví  odborné  činnosti
   související   se  zabezpečením  vydávání  a  řádné  distribuce  českých
   technických norem a úplata za jejich poskytování, se mění takto:

   1.  V  příloze části B. bodě a. se slova „jedno heslo platné jeden rok“
   nahrazují slovy „jeden přístup platný 6 měsíců“.

   2. V příloze části B. bod c. zní:

--------------------------------------------------
c. k individuálnímu čtení elektronické formy
českých technických norem, dalších technických
norem nebo technických dokumentů
a k individuálnímu tisku, jeden přístup platný
6 měsíců:
1. tisk do 50 stran včetně             1 500,-
2. tisk do 200 stran včetně            2 500,-
3. tisk do 1000 stran včetně           3 500,-
možnost dokoupení tisku:
1. do 50 stran včetně                    500,-
2. do 200 stran včetně                 1 500,-
3. do 1000 stran včetně                2 500,-
--------------------------------------------------
“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Přístupová  práva  k  českým  technickým  normám zakoupená před nabytím
   účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou
   byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:
   Ing. Mládek, CSc., v. r.