Nové předpisy

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

   343/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 19. prosince 2014

   o registraci vozidel

   Ministerstvo  dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb.,
   o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
   č.  168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
   vozidla  a  o  změně  některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
   odpovědnosti  z  provozu  vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
   znění  zákona  č.  103/2004  Sb.,  zákona  č.  411/2005  Sb., zákona č.
   226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č.
   152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení §
   4  odst.  6,  § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b
   odst.  6,  §  7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14
   odst.  3,  §  14a  odst.  6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6
   zákona:

   ČÁST PRVNÍ
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   § 1
   Předmět úpravy
   Tato  vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie^1), zároveň
   navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie^2) a upravuje

   a) způsob vedení registru silničních vozidel,

   b) způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a
   obsah,

   c) vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,

   d)  údaje  zapisované  do  dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich
   zápisu a

   e)  registrační  značky,  jejich  formu,  obsah  a  způsoby umístění na
   silničním vozidle a zvláštním vozidle.

   ČÁST DRUHÁ
   VEDENÍ  REGISTRU  SILNIČNÍCH  VOZIDEL,  ZPŮSOB  A FORMA ZÁPISU ÚDAJŮ DO
   REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL A VZORY ŽÁDOSTÍ

   § 2
   Vedení registru silničních vozidel
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1) Registr silničních vozidel je veden elektronicky.

   (2)  Správnost údajů zapisovaných do registru silničních vozidel ručním
   vepsáním se ověřuje podle údajů uvedených

   a) v žádosti o provedení zápisu nebo v přílohách k této žádosti,

   b)  v  dokladu  totožnosti žadatele, je-li při podání žádosti ověřována
   jeho totožnost, a

   c)  v  Schengenském  informačním  systému,  informačním systému Policie
   České  republiky  nebo  v  evidenci příslušného orgánu jiného členského
   státu  Evropské  unie,  jedná-li  se  o údaje o silničním vozidle, jeho
   registračních dokladech nebo registrační značce.

   (3)  Při zápisu údaje o registrační značce silničního vozidla se ověří,
   zda  totožná  registrační  značka  není  zapsána  k  jinému  silničnímu
   vozidlu; v takovém případě nelze zápis provést.

   (4) Bylo-li k žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních
   vozidel přiloženo prohlášení o shodě jako doklad technické způsobilosti
   vozidla,   zaznamená   se  na  první  stranu  prohlášení  datum  vydání
   technického  průkazu  silničního vozidla a číslo tohoto průkazu. Záznam
   se potvrdí otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

   § 3
   Zápis  údajů  do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů
   diplomatické mise
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1)  Do  evidence  silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto
   vozidel  a evidence silničních vozidel členů diplomatické mise registru
   silničních   vozidel   se   údaje   zapisují  ve  formě  slov,  číslic,
   alfanumerických kódů a naskenovaných kopií dokumentů.

   (2)   Zápis   údajů   do   evidence  silničních  vozidel,  vlastníků  a
   provozovatelů  těchto  vozidel  a  evidence  silničních  vozidel  členů
   diplomatické mise registru silničních vozidel se provádí

   a)   vložením  údajů  poskytnutých  ze  základního  registru  obyvatel,
   základního  registru  právnických  osob, podnikajících fyzických osob a
   orgánů   veřejné  moci,  agendového  informačního  systému  obyvatel  a
   agendového   informačního  systému  cizinců,  jedná-li  se  o  údaje  o
   vlastníkovi a provozovateli silničního vozidla,

   b)  vložením  údajů  poskytnutých  z  evidence podle zákona o odpadech,
   jedná-li se o údaje o zániku silničního vozidla,

   c)  vložením údajů poskytnutých z informačního systému stanic technické
   kontroly,  jedná-li  se  o  údaje o technických prohlídkách a technické
   způsobilosti silničního vozidla,

   d)  vložením  údajů  poskytnutých ze Schengenského informačního systému
   nebo  informačního systému Policie České republiky, jedná-li se o údaje
   o pohřešování nebo odcizení silničního vozidla,

   e)  vložením  údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených
   typů  silničních  vozidel  registru  silničních  vozidel, jedná-li se o
   technické údaje o silničním vozidle,

   f) vložením naskenované kopie dokumentu

   1. dokladu o technické způsobilosti vozidla,

   2. protokolu o technické prohlídce,

   3.   dokumentace  obsahující  údaje  v  rozsahu  potřebném  pro  vydání
   technického průkazu vozidla,

   4. dokumentace k zápisu změny technických údajů o vozidle,

   5. oznámení místa a účelu uložení vyřazeného vozidla,

   6. technického průkazu vozidla se zapsanými změnami,

   g)  ručním  vepsáním  údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v
   informačních   systémech   podle  písmen  a)  až  d)  nebo  v  evidenci
   technických údajů schválených typů silničních vozidel.

   (3)   Správnost  údajů  zapisovaných  do  registru  silničních  vozidel
   vložením   údajů  poskytnutých  z  jiných  informačních  systémů  podle
   odstavce 2 písm. a) až e) se neověřuje.

   (4)  Jedná-li se o údaje vedené v informačních systémech podle odstavce
   2  písm.  a),  c)  a  d),  které  nejsou  v  okamžiku  provádění zápisu
   poskytnuty,  zapíší  se tyto údaje ručním vepsáním. Ručně vepsané údaje
   jsou  nahrazeny  vložením  údajů  z  příslušného  informačního systému,
   jakmile  jsou  tyto  údaje  poskytnuty.  Jedná-li se o údaje obsažené v
   evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru
   silničních  vozidel,  které nejsou v okamžiku provádění zápisu vloženy,
   zapíší se tyto údaje ručním vepsáním.

   (5)  Naskenovaná  kopie  dokumentu  se  do evidence silničních vozidel,
   vlastníků  a  provozovatelů  těchto  vozidel  nebo  evidence silničních
   vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel vkládá jen,
   není-li  v  této  evidenci  již uložena nebo došlo-li ke změně v obsahu
   dokumentu.

   (6)  Naskenovaná  kopie  dokumentu  se  z  evidence silničních vozidel,
   vlastníků  a  provozovatelů  těchto  vozidel  nebo  evidence silničních
   vozidel členů diplomatické mise registru silničních vozidel odstraní po
   uplynutí  5  let  ode  dne zápisu zániku silničního vozidla nebo zápisu
   údajů o vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

   § 4
   Zápis  údajů  do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a
   tabulek s registrační značkou
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1)   Do  evidence  ztracených,  odcizených,  poškozených  a  zničených
   osvědčení   o   registraci   silničního  vozidla,  technických  průkazů
   silničního  vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou registru
   silničních   vozidel   se  údaje  zapisují  ve  formě  slov,  číslic  a
   alfanumerických kódů.

   (2)  Zápis  údajů  do  evidence  ztracených,  odcizených, poškozených a
   zničených   osvědčení  o  registraci  silničního  vozidla,  technických
   průkazů  silničního  vozidla a tabulek s přidělenou registrační značkou
   registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním údajů.

   § 5
   Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1)   Do   evidence   přidělených  zvláštních  registračních  značek  a
   ztracených,  odcizených,  poškozených  a zničených tabulek s přidělenou
   zvláštní  registrační  značkou  registru  silničních  vozidel  se údaje
   zapisují ve formě slov, číslic a alfanumerických kódů.

   (2) Zápis údajů do evidence přidělených zvláštních registračních značek
   a  ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou
   zvláštní  registrační  značkou  registru  silničních vozidel se provádí
   ručním vepsáním údajů.

   § 6
   Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1)  Do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního
   vozidla   a   technického   průkazu   silničního   vozidla   opatřených
   identifikačními  znaky  a  vyrobených  a nevydaných tabulek registrační
   značky  vozidla  registru silničních vozidel se údaje zapisují ve formě
   slov, číslic a alfanumerických kódů.

   (2) Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci
   silničního  vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených
   identifikačními  znaky  a  vyrobených  a nevydaných tabulek registrační
   značky  vozidla  registru silničních vozidel se provádí ručním vepsáním
   údajů.

   § 7
   Zápis  údajů  do evidence technických údajů schválených typů silničních
   vozidel
   (K § 5 odst. 8 zákona)

   (1)  Do  evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel
   registru  silničních  vozidel se údaje zapisují ve formě slov, číslic a
   alfanumerických kódů.

   (2)   Zápis  údajů  do  evidence  technických  údajů  schválených  typů
   silničních vozidel registru silničních vozidel se provádí

   a) vložením údajů poskytnutých výrobcem nebo jinou osobou podle zákona,
   nebo

   b) ručním vepsáním údajů, které nebyly předány podle písmene a).

   § 8
   Vzory žádostí
   (K § 5 odst. 8, § 6 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona)

   (1)  Vzor  žádosti  o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel je
   uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   (2)  Vzor  žádosti  o  zápis  silničního vozidla do registru silničních
   vozidel je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   (3)  Vzor žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního
   vozidla je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   ČÁST DRUHÁ
   ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

   § 9
   Údaje  o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického
   průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem
   (K § 4 odst. 6 zákona)

   Údaje  o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického
   průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem jsou

   a) označení členského státu,

   b) datum odnětí dokladu a

   c) důvod odnětí dokladu.

   § 10
   Údaje  o  vyřazení  silničního  vozidla  z  provozu,  zániku silničního
   vozidla a vyvezení silničního vozidla do jiného státu
   (K § 4 odst. 6 zákona)

   (1) Údaje o vyřazení silničního vozidla jsou

   a) datum vyřazení silničního vozidla,

   b) spisová značka zápisu,

   c) zákonný důvod vyřazení silničního vozidla,

   d)  údaje  o  předloženém  technickém  průkazu a osvědčení o registraci
   silničního vozidla,

   e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a

   f)  údaje  o  účelu využití silničního vozidla a údaje o místě umístění
   vyřazeného silničního vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno déle než
   12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

   (2) Údaje o zániku silničního vozidla jsou

   a) datum zápisu zániku silničního vozidla,

   b) spisová značka zápisu,

   c) zákonný důvod zániku vozidla,

   d)  údaje  o  předloženém  technickém  průkazu a osvědčení o registraci
   silničního vozidla,

   e) počet odevzdaných tabulek s registrační značkou a

   f) údaj poskytnutý z evidence podle zákona o odpadech.

   (3) Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu jsou

   a) datum přidělení tabulky s registrační značkou na vývoz,

   b) registrační značka na vývoz,

   c)  vlastníkem silničního vozidla požadovaná doba platnosti registrační
   značky na vývoz,

   d)  vlastníkem  silničního  vozidla  sdělené  údaje o osobě, která bude
   vozidlo  užívat  po dobu platnosti registrační značky na vývoz, kterými
   jsou

   1. jméno a příjmení, datum narození, adresa pobytu, stát, nebo

   2. obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, stát a

   e) údaje o nově vydaných dokladech k silničnímu vozidlu.

   (4) Jsou-li údaje zapisovány na základě oznámení jiného členského státu
   o  registraci  silničního  vozidla  v  tomto  státu,  zahrnují  údaje o
   vyvezení  silničního  vozidla rovněž údaje o nové registraci silničního
   vozidla, kterými jsou

   a) stát nové registrace silničního vozidla,

   b) datum nové registrace silničního vozidla,

   c) číslo nového registračního dokladu a

   d) alfanumerická kombinace nové registrační značky.

   § 11
   Údaje  o  pojištění  odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla
   sdělené Českou kanceláří pojistitelů
   (K § 4 odst. 6 zákona)

   Údaje  o  pojištění  odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla
   (dále  jen  "pojištění")  jsou  datum  oznámení  údajů Českou kanceláří
   pojistitelů, vznik pojištění a

   a) doba přerušení pojištění,

   b) změna pojištění, nebo

   c) zánik pojištění.

   § 12
   Účel určení silničního vozidla
   (K § 4 odst. 6 zákona)

   Údajem o účelu, pro který je silniční vozidlo určeno, se rozumí

   a) vozidlo taxislužby,

   b) vozidlo s právem přednosti v jízdě,

   c) vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, nebo

   d) vozidlo pro obecné užití.

   § 13
   Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla
   (K § 4 odst. 6 zákona)

   (1) Údaj o druhu silničního vozidla je

   a) motocykl,

   b) osobní automobil,

   c) autobus,

   d) nákladní automobil,

   e) speciální vozidlo,

   f) přípojné vozidlo, nebo

   g) ostatní silniční vozidlo.

   (2) Údaj o kategorii silničního vozidla je L, M, N, O.

   (3) Údaje o označení silničního vozidla jsou

   a) tovární značka stanovená výrobcem silničního vozidla,

   b) obchodní označení, je-li výrobcem silničního vozidla stanoveno,

   c) typ stanovený výrobcem silničního vozidla a

   d) varianta a verze, jsou-li výrobcem silničního vozidla stanoveny.

   § 14
   Další údaje o silničním vozidle

   (K § 4 odst. 6 zákona)

   (1) Údaje o motoru silničního vozidla jsou

   a) typ motoru stanovený výrobcem silničního vozidla,

   b)  výkon  motoru  stanovený výrobcem silničního vozidla v kW/jmenovité
   otáčky v min-1,

   c) zdvihový objem motoru stanovený výrobcem silničního vozidla v cm3 a

   d) palivo podle číselníku uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   (2)  Údaje o typu karoserie jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce
   a údaje o barvě karosérie jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

   (3)  Údaje  o  počtu  míst  k  sezení a stání, popřípadě lůžek, údaje o
   rozměrech ložné plochy v mm, objemu skříně v cm3 nebo cisterny v cm3 se
   zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených
   v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.

   (4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla jsou

   a) délka v mm,

   b) šířka v mm,

   c) výška v mm,

   d) rozvor v mm a

   e) rozchod v mm.

   (5)  Údaje  o technicky přípustných hmotnostech silničního vozidla v kg
   se  zapisují  v  rozsahu  stanoveném konstrukčními parametry silničního
   vozidla   uvedených  v  dokladu  o  technické  způsobilosti  silničního
   vozidla. Údaje o povolené hmotnosti silničního vozidla v kg se zapisují
   v  rozsahu  stanoveném  jinými  právními předpisy upravujícími povolené
   hmotnosti silničního vozidla.

   (6)  Údaje  o  druhu spojovacího zařízení jsou uvedeny v příloze č. 7 k
   této vyhlášce.

   (7) Údaje o stupni plnění emisní úrovně jsou

   a)  odkaz  na číslo právního předpisu Evropské unie nebo odkaz na číslo
   rozhodnutí přijatého na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schválení
   technické  způsobilosti  silničního  vozidla, kterou je Česká republika
   vázána, a

   b) emisní norma EURO.

   § 15
   Údaje  o  technických  prohlídkách  a technické způsobilosti silničního
   vozidla

   (K § 4 odst. 6 zákona)

   Údaje  o  technických  prohlídkách  a technické způsobilosti silničního
   vozidla jsou

   a) druh technické prohlídky, kterým je

   1. pravidelná technická prohlídka,

   2. opakovaná technická prohlídka,

   3. technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla,

   4. technická prohlídka ADR,

   5. evidenční kontrola,

   6. technická prohlídka na žádost zákazníka, nebo

   7. technická prohlídka před registrací vozidla,

   b) datum provedení technické prohlídky,

   c) datum platnosti technické prohlídky,

   d) označení stanice technické kontroly jejím číslem a

   e) údaje o stavu silničního vozidla podle prováděcího právního předpisu
   o technických prohlídkách.

   § 16
   Údaje  o  schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o
   povolení přestavby silničního vozidla

   (K § 4 odst. 6 zákona)

   (1) Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla jsou

   a)  číslo a datum schválení technické způsobilosti silničního vozidla a
   označení   obecního  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností,  jde-li  o
   schválení  technické způsobilosti jednotlivě dovezeného nebo vyrobeného
   silničního vozidla,

   b)  číslo  jednotlivého  schválení  silničního  vozidla  vydaného jiným
   členským státem,

   c)  číslo  schválení  typu  silničního  vozidla vydaného jiným členským
   státem,

   d) číslo osvědčení o schválení typu silničního vozidla, nebo

   e) číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, část I nebo část II
   vydaného  jiným členským státem, nelze-li v registru silničních vozidel
   uvést údaje podle písmen a) až d).

   (2) Údaje o povolení přestavby silničního vozidla jsou

   a) datum povolení přestavby silničního vozidla,

   b)  označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který povolil
   přestavbu silničního vozidla,

   c) číslo povolení přestavby silničního vozidla a

   d)  umístění a způsob vyznačení identifikačního čísla vozidla (dále jen
   "VIN"),  dochází-li  při  přestavbě  silničního vozidla ke změně VIN na
   silničním vozidle.

   (3) Údaje o povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla jsou

   a) datum povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla a

   b) číslo povolení hromadné přestavby typu silničního vozidla.

   ČÁST TŘETÍ
   DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU

   § 17
   Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla

   (K § 7 odst. 6 zákona)

   (1) Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se provádí

   a) tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel,

   b)  psacím  strojem,  není-li  možné použít tiskárnu výpočetní techniky
   registru silničních vozidel,

   c) ručně, jedná-li se o zápis údajů o technických prohlídkách.

   (2)  Pro  zápis  v  technickém  průkazu silničního vozidla se využívají
   příslušné  kolonky technického průkazu silničního vozidla nebo se údaje
   zapisují do části "ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY" nebo "DALŠÍ ZÁZNAMY".

   (3)  Zápis v technickém průkazu silničního vozidla se potvrzuje otiskem
   razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu.

   § 18
   Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a
   osvědčení o registraci silničního vozidla

   (K § 7f odst. 3 zákona)

   (1) Pro zápis v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení
   o registraci silničního vozidla platí § 17 obdobně.

   (2)   Nový  technický  průkaz  silničního  vozidla  se  označí  nápisem
   "DUPLIKÁT"  na  první  straně  dokladu  vedle  nápisu "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O
   REGISTRACI"  s  výjimkou  nového technického průkazu silničního vozidla
   vydaného za popsaný technický průkaz silničního vozidla.

   (3)  Nelze-li  postupovat podle § 17 odst. 1 písm. a), zápis "DUPLIKÁT"
   se provede otiskem razítka s výškou písma minimálně 5 mm v černé barvě.

   § 19
   Způsob označení technického průkazu silničního vozidla

   (K § 7 odst. 6 zákona)

   (1)  Technický  průkaz  silničního vozidla popsaný, poškozený, nalezený
   nebo technický průkaz silničního vozidla se zápisem o zániku silničního
   vozidla  se  označí  nápisem  "ZRUŠENO", uvedením důvodu označení, data
   neplatnosti a odstřižením levého horního rohu.

   (2)  Délka  hrany  odstřižení  podle  odstavce  1  je minimálně 30 mm a
   zachovává  se čitelnost zapsaných údajů v technickém průkazu silničního
   vozidla.

   (3)  Takto  označený  technický  průkaz  silničního vozidla je součástí
   spisu s výjimkou technického průkazu zaniklého silničního vozidla.

   § 20
   Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla

   (K § 7f odst. 3 zákona)

   (1) Do nového technického průkazu silničního vozidla se zapisuje

   a) datum první registrace silničního vozidla,

   b) přidělená registrační značka,

   c)  identifikační  údaje  vlastníka a provozovatele silničního vozidla,
   kterými jsou

   1.  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu a rodné číslo,
   bylo-li přiděleno, nebo

   2.  obchodní  firma  nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání nebo
   sídla, identifikační číslo osoby,

   d) datum vydání technického průkazu silničního vozidla,

   e) místo vydání technického průkazu silničního vozidla,

   f) technické údaje o silničním vozidle v rozsahu příloh č. 8 a 9 k této
   vyhlášce,

   g) údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a

   h) údaje o technických prohlídkách silničního vozidla, kterými jsou

   1. datum provedení technické prohlídky silničního vozidla,

   2. datum platnosti technické prohlídky silničního vozidla a

   3. číslo protokolu technické prohlídky silničního vozidla.

   (2)  Pro  zápis  údajů  do  částí "ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY" a "DALŠÍ ZÁZNAMY" se
   využívají číselníky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dále jen
   "ministerstvo").

   § 21
   Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla

   (K § 7f odst. 3 zákona)

   (1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisuje

   a) datum první registrace silničního vozidla,

   b) přidělená registrační značka,

   c) identifikační údaje provozovatele silničního vozidla, kterými jsou

   1. jméno, příjmení, adresa místa pobytu, nebo

   2.  obchodní  firma  nebo jméno a příjmení, adresa místa podnikání nebo
   sídla,

   d) údaj o tom, zda je provozovatel i vlastníkem silničního vozidla,

   e) datum vydání osvědčení o registraci silničního vozidla,

   f)  technické  údaje  o silničním vozidle v rozsahu položek osvědčení o
   registraci  silničního  vozidla  pro  jednotlivé  kategorie  silničních
   vozidel,

   g)  datum platnosti osvědčení o registraci silničního vozidla, pokud se
   platnost omezuje, a

   h) jiné záznamy.

   (2)  Pro  zápis  údajů do části "JINÉ ZÁZNAMY" se využívají číselníky a
   zkratky stanovené ministerstvem.

   § 22
   Vzory  dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu
   a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu

   (K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)

   (1)  Technický  průkaz  silničního  vozidla obsahuje ochranné prvky, je
   vyroben  v  odstínech  zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x 445 mm.
   Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k
   této vyhlášce.

   (2)  Technický  průkaz  zvláštního  vozidla obsahuje ochranné prvky, je
   vyroben  v odstínech pastelově červené (růžové) a pastelově zelenožluté
   barvy  a  jeho  rozměr  je  210  x  445  mm.  Vzor  technického průkazu
   zvláštního vozidla je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

   (3) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a
   je   laminováno   ochrannou   fólií.  Doklad  je  vyroben  v  odstínech
   žluto-zelenomodré  barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o
   registraci  silničního  vozidla  je  uveden  v  příloze  č.  12  k této
   vyhlášce.

   (4) Osvědčení o registraci zvláštního vozidla obsahuje ochranné prvky a
   je  laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech pastelově
   světlé  žluté  barvy  a  jeho  rozměr  je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o
   registraci  silničního  vozidla  je  uveden  v  příloze  č.  13  k této
   vyhlášce.

   (5) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla
   a  nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze
   č. 14 k této vyhlášce.

   ČÁST ČTVRTÁ
   REGISTRAČNÍ ZNAČKY

   § 23
   Druhy registračních značek

   (K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

   Registrační značky se člení na

   a) standardní, které jsou určeny

   1. pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

   2. pro všechna zvláštní vozidla,

   3.  pro  vozidla,  jejichž  vlastník  nebo provozovatel je fyzická nebo
   právnická   osoba   požívající  diplomatických  výsad  a  imunit  podle
   mezinárodní  smlouvy^3) (dále jen "registrační značka diplomatická nebo
   cizinecká"),

   4.  pro  vozidla vyvezená do jiného státu (dále jen "registrační značka
   pro vývoz"),

   b) na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla,

   c) zvláštní

   1. pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,

   2. pro manipulační provoz,

   3. pro zkušební provoz,

   4.  pro  historická  vozidla,  kterým  byl  vydán  průkaz  historického
   vozidla, (dále jen "registrační značka pro historická vozidla"),

   5.  pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla,
   (dále jen "registrační značka pro sportovní vozidla"),

   6. k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

   § 24
   Forma, provedení a obsah standardní registrační značky

   (K § 7 odst. 6 zákona)

   (1)  Registrační  značka  je  vyznačena  na  tabulce registrační značky
   formou prolisování, vyjma zvláštní registrační značky pro jízdu z místa
   prodeje  do  místa registrace silničního vozidla, která je vyznačena na
   tabulce formou vytištění.

   (2)  Jednotlivé  znaky  registrační  značky  jsou provedeny nejméně 5 a
   nejvíce  8  velkými  písmeny  latinské abecedy a arabskými číslicemi. V
   registrační značce musí být vždy umístěno nejméně 1 písmeno a nejméně 1
   číslice.

   (3) Registrační značka diplomatická nebo cizinecká je složena z velkých
   písmen  latinské abecedy "CD", "XX", "XS" nebo "HC" a u automobilů z 5,
   u motocyklů ze 4 a u mopedů se šlapadly ze 3 arabských číslic.

   (4)  Registrační značka pro vývoz je doplněna o červené pole sloužící k
   vyznačení její platnosti.

   § 25
   Forma, provedení a obsah registrační značky na přání

   (K § 7b odst. 6)

   Znaky  registrační značky na přání jsou provedeny s nejméně 7 a nejvíce
   8  velkými  písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační
   značka  na přání pro mopedy je provedena v 5 velkých písmenech latinské
   abecedy  nebo  arabskými  číslicemi.  V  registrační značce na přání se
   mohou písmena a číslice použít libovolně.

   § 26
   Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky
   (K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

   (1)  Registrační  značka pro historická vozidla začíná vždy dvoumístným
   číselným  znakem  arabských číslic registračního místa, které zajišťuje
   registraci  historických  vozidel  na  správním  území  kraje, a velkým
   písmenem  "V",  za  nímž  se  u  historických  automobilů umísťují 4, u
   historických  motocyklů 3 a u historických mopedů se šlapadly 2 arabské
   číslice nebo písmena.

   (2)  Zvláštní  registrační  značka  pro  manipulační  provoz  se skládá
   nejméně  z  5  znaků  a  nejvíce  z 6 znaků a začíná vždy písmenem kódu
   kraje,  ostatní  znaky jsou složeny z velkých písmen latinské abecedy a
   arabských číslic.

   (3)  Zvláštní  registrační  značka  pro  jízdu z místa prodeje do místa
   registrace  silničního  vozidla  se  skládá  ze  7  znaků a začíná vždy
   písmenem kódu kraje, ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými číslicemi.

   (4) Zvláštní registrační značka pro zkušební provoz se skládá z 5 znaků
   a  začíná  vždy  písmenem  "F",  ostatní znaky jsou vyjádřeny arabskými
   číslicemi.

   (5)  Registrační  značka  pro sportovní vozidla začíná vždy dvoumístným
   číselným  znakem  arabských číslic registračního místa, které zajišťuje
   registraci  sportovních  vozidel  na  správním  území  kraje,  a velkým
   písmenem  "R",  za  nímž  se  u  sportovních  automobilů umísťují 4 a u
   sportovních motocyklů 3 arabské číslice.

   (6)  Na  tabulkách  s  registrační  značkou  pro  historická  vozidla a
   registrační značkou pro sportovní vozidla se používají číselné kódy pro

a) kraj Hlavní město Praha  - číslice 01

b) kraj Jihomoravský        - číslice 02

c) kraj Jihočeský           - číslice 03

d) kraj Pardubický          - číslice 04

e) kraj Královéhradecký     - číslice 05

f) kraj Vysočina            - číslice 06

g) kraj Karlovarský         - číslice 07

        h) kraj Liberecký           - číslice 08

i) kraj Olomoucký           - číslice 09

j) kraj Plzeňský            - číslice 10

k) kraj Středočeský         - číslice 11

l) kraj Moravskoslezský     - číslice 12

m) kraj Ústecký             - číslice 13

n) kraj Zlínský             - číslice 14

   (7)  Na  registrační značce k umístění na nosné zařízení připojitelné k
   silničnímu  vozidlu  je  mezi  třetím a čtvrtým místem určeným pro znak
   umístěn speciální znak.

   § 27
   Forma a provedení registrační značky

   (K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

   (1)  Uspořádání  znaků registrační značky na tabulce registrační značky
   se  řídí  rozměry  jednotlivých  tabulek registrační značky. Znaky jsou
   uspořádány v jednom nebo ve dvou řádcích. Pokud jsou uspořádány ve dvou
   řádcích,  pak v prvním řádku jsou umístěny maximálně 3 znaky a v druhém
   řádku maximálně 5 znaků; to neplatí pro zvláštní registrační značku pro
   jízdu  z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, kde je v
   prvním řádku umístěn 1 znak a v druhém řádku maximálně 6 znaků.

   (2)  Mezi  jednotlivé  znaky  se nevkládá žádné interpunkční znaménko s
   výjimkou  zvláštní  registrační  značky  k  umístění  na nosné zařízení
   připojitelné  k  silničnímu  vozidlu. U registrační značky provedené na
   tabulce  registrační  značky  v  jednom  řádku je mezi třetím a čtvrtým
   místem  určeným  pro  znak  mezera  pro  umístění  nálepky o pravidelné
   technické prohlídce.

   (3)  Pro  znaky  vyjádřené  velkým  písmenem latinské abecedy, které se
   přidávají  za  kód kraje nebo za první povinný znak, se použijí písmena
   A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

   (4) Pro znaky vyjádřené arabskou číslicí se použijí číslice 1, 2, 3, 4,
   5, 6, 7, 8, 9, 0.

   (5) Pro speciální znaky se použije znak *.

   § 28

   Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou

   (K § 5 odst. 8 zákona)

   Ministerstvo  zajišťuje  výrobu tabulek s registrační značkou pro účely
   vydávání tabulek s registrační značkou obecními úřady obcí s rozšířenou
   působností podle kódu kraje tímto způsobem pro

a) kraj Hlavní město Praha   - písmeno A

b) kraj Středočeský          - písmeno S

c) kraj Ústecký              - písmeno U

d) kraj Liberecký            - písmeno L

e) kraj Karlovarský          - písmeno K

f) kraj Královéhradecký      - písmeno H

g) kraj Pardubický           - písmeno E

h) kraj Plzeňský             - písmeno P

i) kraj Jihočeský            - písmeno C

j) kraj Vysočina             - písmeno J

k) kraj Jihomoravský         - písmeno B

l) kraj Olomoucký            - písmeno M

m) kraj Moravskoslezský      - písmeno T

n) kraj Zlínský              - písmeno Z.

   § 29
   Provedení tabulek s registrační značkou
   (K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zákona)

   (1)  Tabulku  s registrační značkou tvoří obdélník se zaoblenými rohy s
   poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech

   a)  520  x 110 mm pro osobní automobil, pokud nemá prostor pro umístění
   tabulky  s  registrační  značkou  uvedenou pod písmenem c) nebo e); pro
   nákladní  automobil,  autobus,  speciální  vozidlo  a přípojné vozidlo,
   pokud  nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou uvedenou
   pod  písmenem  b);  pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný
   pracovní  stroj,  pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační
   značkou  uvedenou pod písmenem c) nebo d), pro motocykl a jeho přípojné
   vozidlo,  pokud nemá prostor pro umístění tabulky s registrační značkou
   uvedenou pod písmenem d),

   b)  340  x  200 mm pro nákladní automobil, autobus, speciální vozidlo a
   přípojné vozidlo,

   c)  280  x  200  mm  pro  osobní automobil, pro traktor a jeho přípojné
   vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,

   d)  200 x 160 mm pro motocykl, přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro
   umístění  tabulky  s  registrační značkou uvedenou pod písmeny a), b) a
   c),  pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj
   a pro ostatní silniční vozidla,

   e)  320  x  160  mm pro osobní automobil, který má v technickém průkazu
   zapsán prostor pro umístění této tabulky s registrační značkou,

   f)  80  x  110  mm  pro  moped  se šlapadly a pro tabulku s registrační
   značkou  pro  sportovní  vozidlo,  jedná-li  se  o tabulku umístěnou na
   sportovním motocyklu,

   g) 210 x 145 mm pro tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z
   místa prodeje do místa registrace silničního vozidla,

   h)  520  x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní
   automobil,  pokud  nemá  prostor  pro  umístění  tabulky  s registrační
   značkou  uvedenou  pod  písmenem  j)  nebo  l); pro nákladní automobil,
   autobus,  speciální  vozidlo a přípojné vozidlo, pokud nemá prostor pro
   umístění  tabulky  s  registrační značkou uvedenou pod písmenem i); pro
   motocykl  a  jeho  přípojné  vozidlo,  pokud  nemá prostor pro umístění
   tabulky s registrační značkou uvedenou pod písmenem k),

   i) 340 x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro nákladní
   automobil, autobus, speciální vozidlo a přípojné vozidlo,

   j)  280  x 200 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní
   automobil,

   k)  200  x  160  mm  pro  tabulku  s  registrační  značkou na přání pro
   motocykl,  přípojné  vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění tabulky s
   registrační značkou uvedenou pod písmeny h), i) a j),

   l)  320  x 160 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro osobní
   automobil,  který  má  v technickém průkazu zapsán prostor pro umístění
   této tabulky s registrační značkou,

   m)  80 x 110 mm pro tabulku s registrační značkou na přání pro moped se
   šlapadly,

   n)  520  x  110  mm  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   zkušební  provoz  a  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   manipulační  provoz  pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus,
   speciální  vozidlo,  přípojné  vozidlo, pokud nemá prostor pro umístění
   tabulky  se  zvláštní  registrační značkou pro zkušební provoz nebo pro
   tabulku se zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz uvedenou
   pod  písmenem  o)  mimo  přípojné  vozidlo;  pro  traktor  a samojízdný
   pracovní  stroj,  pokud  nemá  prostor pro umístění tabulky se zvláštní
   registrační  značkou  pro  zkušební provoz nebo pro tabulku se zvláštní
   registrační  značkou  pro  manipulační  provoz uvedenou pod písmenem o)
   nebo p),

   o)  280  x  200  mm  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   zkušební  provoz  a  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   manipulační  provoz  pro osobní automobil, nákladní automobil, autobus,
   speciální vozidlo, traktor a samojízdný pracovní stroj,

   p)  200  x  160  mm  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   zkušební  provoz  a  pro  tabulku  se  zvláštní registrační značkou pro
   manipulační provoz pro motocykl, traktor a samojízdný stroj,

   q) 330 x 85 mm pro tabulku s registrační značkou pro sportovní vozidlo,
   jedná-li  se  o  přední  tabulku  umístěnou na přední části sportovního
   automobilu.

   (2)   Tabulky  s  registrační  značkou  jsou  pro  jejich  identifikaci
   rozlišeny barevným provedením takto:

   a)  pro  silniční  motorová vozidla a přípojná vozidla - bílý podklad a
   černé  znaky,  v  levé  části  je  modrý pruh se znakem Evropské unie s
   vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka
   uspořádána  ve  dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské
   unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v
   prvním řádku,

   b) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj -
   žlutý podklad a černé znaky,

   c) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je

   1.  osoba  požívající  diplomatických  nebo konzulárních výsad a imunit
   podle příslušných mezinárodních smluv^3),

   2.  administrativně-technický  pracovník  diplomatické  nebo konzulární
   mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity
   podle příslušných mezinárodních smluv^3),

   3.  služební  personál  diplomatické  nebo  konzulární  mise  nebo člen
   mezinárodní organizace,

   4.  osoba  vykonávající  funkci  honorárního  konzula podle příslušných
   mezinárodních  smluv^3)  -  bílý podklad a modré znaky, v levé části je
   modrý  pruh  se  znakem  Evropské  unie s vyznačením rozlišovací značky
   České  republiky;  je-li registrační značka uspořádána ve dvou řádcích,
   umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací
   značky České republiky vlevo před znaky v prvním řádku,

   d)  pro  vozidla vyvezená do jiného státu - bílý podklad a černé znaky,
   tabulka  je  na  pravé  straně  doplněna  červeným  polem, ve kterém se
   vyznačuje  její  platnost;  je-li registrační značka uspořádána ve dvou
   řádcích,  umísťuje  se  červené  pole  vlevo před znaky v prvním řádku.
   Platnost se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení,

   e)  pro  tabulku  s  registrační  značkou pro historická vozidla - bílý
   podklad  a  zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské
   unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační
   značka  uspořádána  ve  dvou  řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem
   Evropské  unie  s  vyznačením  rozlišovací značky České republiky vlevo
   před znaky v prvním řádku,

   f)  pro  zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa
   registrace  silničního  vozidla  -  zelený  podklad  a  černé znaky, na
   tabulce  je dále vytištěna doba platnosti, datum přidělení, prostor pro
   otisk razítka a pro podpis oprávněné osoby,

   g)  pro  zvláštní  registrační  značku  pro  manipulační  provoz - bílý
   podklad  a  zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské
   unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační
   značka  uspořádána  ve  dvou  řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem
   Evropské  unie  s  vyznačením  rozlišovací značky České republiky vlevo
   před znaky v prvním řádku,

   h) pro zvláštní registrační značku pro zkušební provoz - bílý podklad a
   zelené  znaky,  v  levé  části  je modrý pruh se znakem Evropské unie s
   vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační značka
   uspořádána  ve  dvou řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem Evropské
   unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky vlevo před znaky v
   prvním řádku,

   i)  pro  tabulku  s  registrační  značkou  pro sportovní vozidla - bílý
   podklad  a  zelené znaky, v levé části je modrý pruh se znakem Evropské
   unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky; je-li registrační
   značka  uspořádána  ve  dvou  řádcích, umísťuje se modrý pruh se znakem
   Evropské  unie  s  vyznačením  rozlišovací značky České republiky vlevo
   před znaky v prvním řádku.

   (3) Všechny druhy tabulek s registrační značkou jsou vyrobeny ze slitin
   lehkých  kovů. Toto neplatí pro tabulku se zvláštní registrační značkou
   pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla, která
   je  vyrobena  z  tvrdého  papíru.  Tabulka  s  registrační  značkou pro
   sportovní  vozidla,  o rozměru 330 x 85 mm, která je umístěna na přední
   části  sportovního  automobilu,  nebo  o  rozměru 80 x 110 mm, která je
   umístěna  na  sportovním  motocyklu,  může  být  vyrobena na samolepicí
   fólii.

   (4)  Po obvodu všech tabulek s registrační značkou je vylisován barevný
   okraj,  jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je shodná s barvou znaků
   jednotlivých druhů registračních značek. Na zvláštní registrační značce
   pro  jízdu  z  místa  prodeje do místa registrace silničního vozidla je
   natištěn černý okraj, jehož šířka čáry je 4 mm.

   (5)  Tabulky s registrační značkou vyrobené ze slitin lehkých kovů jsou
   opatřeny kruhovým prostorem pro umístění nálepky o provedené pravidelné
   technické  prohlídce vozidla. Tento prostor je prolisován. Na tabulce s
   registrační  značkou o rozměrech 200 x 160 mm určené pro traktor a jeho
   přípojné  vozidlo  nebo  samojízdný pracovní stroj není kruhový prostor
   žádný.  Na  tabulce  s registrační značkou o rozměrech 80 x 110 mm není
   kruhový prostor žádný.

   (6)  Podklad  všech  tabulek s registrační značkou vyrobených ze slitin
   lehkých kovů nebo samolepicí fólie je reflexního provedení a je opatřen
   ochrannými prvky.

   (7) Rozměry znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou

   a)  o  rozměrech 520 x 110 mm nebo 340 x 200 mm anebo 280 x 200 mm jsou
   alfanumerické znaky o výšce 75 mm a šířce 40 mm; síla čáry je 11,5 mm,

   b)  o  rozměrech  200  x  160  mm  (na tabulce určené pro dvoukolová až
   tříkolová  motorová  vozidla)  nebo 320 x 160 mm (na tabulce určené pro
   osobní  automobil,  který  má  v  technickém průkazu zapsán prostor pro
   umístění  této  tabulky  s  registrační  značkou) anebo 330 x 85 mm (na
   tabulce s registrační značkou pro sportovní vozidla) jsou alfanumerické
   znaky o výšce 56 mm a šířce 30 mm; síla čáry je 8 mm,

   c)  o  rozměrech  80  x 110 mm jsou alfanumerické znaky o výšce 28 mm a
   šířce 15 mm; síla čáry je 5 mm,

   d)  o  rozměrech 210 x 145 mm jsou písmena o výšce 44 mm a šířce 33 mm,
   síla čáry je 8 mm a číslice jsou o výšce 44 mm a šířce 26 mm, síla čáry
   je 7 mm,

   e) o rozměrech 520 x 110 mm k umístění na nosné zařízení připojitelné k
   silničnímu vozidlu jsou ve tvaru šestiramenné hvězdy o průměru 33,5 mm,
   síla čáry je 4 mm.

   (8)  Výška modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací
   značky České republiky je minimálně 98 mm a jeho šířka minimálně 49 mm;
   středy  dvanácti  žlutých  pěticípých  hvězd jsou uspořádány do kruhu o
   poloměru 15 mm; vzdálenost mezi protilehlými vrcholy hvězd činí 5 mm; u
   rozlišovací  značky České republiky, kterou tvoří bílá písmena "CZ", je
   výška  písmen  minimálně 20 mm a síla čáry je 4 mm; v případě tabulek s
   dvouřádkovou  registrační  značkou  jsou rozměry modrého pruhu, hvězd a
   rozlišovací značky České republiky úměrně zmenšeny.

   (9)   Modrý   pruh  s  vyznačením  znaku  Evropské  unie  s  vyznačením
   rozlišovací značky České republiky se neumísťuje na značkách:

   a) pro traktor a jeho přípojné vozidlo nebo samojízdný pracovní stroj,

   b) pro vozidla, která jsou vyvezena do jiného státu,

   c)  pro  zvláštní registrační značku pro jízdu z místa prodeje do místa
   registrace silničního vozidla,

   d)  pro  mopedy  se  šlapadly  a  pro  tabulku  registrační  značky pro
   sportovní  vozidlo,  jedná-li  se  o  tabulku  umístěnou  na sportovním
   motocyklu.

   § 30
   Rozlišovací značka státu
   (K § 7 odst. 6 zákona)

   (1) Tabulka s rozlišovací značkou státu je tvořena elipsovitým tvarem o
   rozměrech  minimálně  175  mm šířky a 115 mm výšky. V této tabulce jsou
   vepsány  znaky  tvořící  písmena  "CZ".  Výška znaků je nejméně 80 mm a
   šířka čar znaků je nejméně 10 mm.

   (2)  Tabulka  s  rozlišovací značkou státu je barevně provedena tak, že
   podklad je bílé barvy a znaky jsou černé barvy.

   (3)  Po  obvodu  tabulky  s rozlišovací značkou státu je barevný okraj,
   jehož šířka čáry je 4 mm. Barva okraje je černá.

   (4)  Podklad  rozlišovací  značky  státu  může  být vyroben v reflexním
   provedení  a  opatřen jistícími prvky. Na tabulce s rozlišovací značkou
   státu  a  v  její  těsné  blízkosti  se nesmí umístit žádné nápisy nebo
   rušivá  vyobrazení,  které by mohly snížit čitelnost rozlišovací značky
   státu.

   (5) Vzor rozlišovací značky České republiky je uveden v příloze č. 15 k
   této vyhlášce.

   § 31
   Vzor  provedení  tabulky  s  registrační značkou, vzor žádosti o vydání
   tabulky s registrační značkou a vzor oznámení

   (K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4 a § 14 odst. 3
   zákona)

   (1)   Vzory   jednotlivých   tabulek   s   registrační  značkou,  vzory
   alfanumerických  znaků  užívaných  na  tabulkách registračních značek a
   vzor   znaku  Evropské  unie  s  vyznačením  rozlišovací  značky  České
   republiky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16
   k této vyhlášce.

   (2)  Vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou již přidělenou
   k silničnímu vozidlu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.

   (3) Vzor oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační
   značkou je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

   (4)  Vzor  žádosti  o  přidělení registrační značky pro vývoz do jiného
   státu je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

   § 32
   Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle
   (K § 7b odst. 6 a § 38 odst. 3 zákona)

   (1)  Tabulka  s  registrační  značkou  se umístí tak, aby byla na místě
   určeném konstrukčním řešením silničního vozidla a při běžném provozu na
   pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.

   (2)  Tabulka  s  registrační  značkou  se  tvarově upravuje pouze podle
   místa,  na  kterém  je  umístěna  tak,  aby úpravou byla zachována její
   čitelnost. Tabulka s registrační značkou, s výjimkou registrační značky
   pro  mopedy, má být v čistém stavu za nesnížené viditelnosti čitelná na
   vzdálenost nejméně 40 metrů.

   (3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí
   spodní  hranou  dole  a  přibližně  vodorovně  k  vozovce. Na tabulku s
   registrační  značkou  ani  do  její těsné blízkosti se neumísťují žádné
   nápisy   nebo   vyobrazení,  které  by  narušily  její  čitelnost  nebo
   rozlišovací  schopnost,  pokud  není v této vyhlášce nebo jiným právním
   předpisem stanoveno jinak.

   (4)  Nestanoví-li § 33 jinak, tabulka s registrační značkou se umísťuje
   na  silničním  vozidlu  vpředu  a  vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke
   směru   jízdy.  Neumožňuje-li  konstrukční  řešení  silničního  vozidla
   umístění  tabulky  s  registrační značkou v jeho podélné ose, umístí se
   tabulka  vlevo  od  podélné  osy. Umístění přední tabulky s registrační
   značkou   se   v  takovém  případě  zaznamená  do  technického  průkazu
   silničního  vozidla.  Tabulka  s  registrační  značkou  se  na silniční
   vozidlo dále umístí tak, aby

   a)  její spodní hrana nebyla níže než 200 mm od roviny vozovky u přední
   tabulky a níže než 300 mm od roviny vozovky u zadní tabulky a

   b) její horní hrana nebyla výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky nebo 2
   000 mm nad rovinou vozovky, neumožňuje-li konstrukční řešení silničního
   vozidla  dodržet  vzdálenost  1  200  mm; umístění tabulky se v takovém
   případě zaznamená do technického průkazu silničního vozidla.

   § 33
   Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou
   (K § 38 odst. 3 a § 38 odst. 6 zákona)

   (1)  Na  přípojná  vozidla,  traktory  a  samojízdné pracovní stroje se
   tabulka s registrační značkou umísťuje vzadu v podélné ose vozidla nebo
   vlevo  od ní. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji se umísťuje
   tabulka s registrační značkou nejvýše 4 000 mm nad rovinou vozovky.

   (2)  Moped,  motocykl  a  motorová  tříkolka (vozidla kategorie "L") se
   vybavují pouze jednou tabulkou s registrační značkou, která se umísťuje
   na  silničním vozidle vzadu uprostřed. Tabulka s registrační značkou se
   umísťuje  kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než
   15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose silničního vozidla.

   (3)  Jiné  umístění  tabulky  s  registrační  značkou  se  zapisuje  do
   technického   průkazu   silničního   vozidla   na  základě  schvalovací
   dokumentace k silničnímu vozidlu.

   (4)  Tabulky  se  zvláštní registrační značkou pro manipulační provoz a
   tabulky se zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz se umisťují
   na  silniční  vozidlo  v  počtech uvedených v odstavcích 1 a 2 a v § 32
   odst. 4.

   (5)  Tabulka  se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje
   do místa registrace silničního vozidla se umísťuje na silničním vozidle
   jen vzadu.

   (6)   Pro   umístění   tabulky  se  zvláštní  registrační  značkou  pro
   manipulační  provoz, zvláštní registrační značkou pro zkušební provoz a
   zvláštní  registrační  značkou  pro  jízdu  z  místa  prodeje  do místa
   registrace silničního vozidla se použije § 32 odst. 2 obdobně.

   (7)  Tabulka s registrační značkou s krajským kódem o rozměru 520 x 110
   mm  může být umístěna do schválené podložky, na jejíž horní části vlevo
   nad  tabulkou  je  umístěn  znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací
   značky  České  republiky.  Znak  Evropské unie s vyznačením rozlišovací
   značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry,
   barevné  a  reflexní  vlastnosti  jsou  identické  jako  na  tabulce  s
   registrační značkou.

   ČÁST PÁTÁ
   ZKUŠEBNÍ  PROVOZ,  MANIPULAČNÍ  PROVOZ A JÍZDA Z MÍSTA PRODEJE DO      MÍSTA REGISTRACE

   § 34
   Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky
   (K § 38c odst. 6 zákona)

   (1)  Do  dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky se
   zapisuje

   a) datum vydání,

   b)  identifikační údaje osoby, jíž byl zkušební nebo manipulační provoz
   zvláštní registrační značky povolen, kterými jsou

   1.  jméno  a  příjmení,  datum  narození, adresa místa trvalého pobytu,
   dlouhodobého  pobytu,  přechodného pobytu v délce alespoň 6 měsíců nebo
   jiného povoleného pobytu a rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo

   2.  obchodní  firma  nebo  jméno  a  příjmení,  adresa sídla nebo místa
   podnikání, identifikační číslo osoby.

   (2)  Zápis údajů v dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační
   značky se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné úřední osoby.

   § 35
   Kniha jízd
   (K § 38c odst. 6 zákona)

   (1) Do knihy jízd se zapisuje

   a) alfanumerická kombinace zvláštní registrační značky,

   b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, který knihu jízd vydal,

   c) jméno a příjmení řidiče,

   d) trasa, na které bude silniční vozidlo provozováno,

   e) předpokládaná doba jízdy,

   f) den a hodina připevnění zvláštní registrační značky,

   g) den a hodina sejmutí zvláštní registrační značky a

   h) údaje o silničním vozidle, kterými jsou

   1. výrobce silničního vozidla,

   2. typ a druh silničního vozidla a

   3. identifikační číslo vozidla.

   (2)  Zápis  údajů  v  knize jízd se potvrzuje podpisem oprávněné osoby,
   které  byly  tabulky  se zvláštní registrační značkou pro zkušební nebo
   manipulační provoz přiděleny.

   (3)  Kniha  jízd  je složena z prvopisu a průpisu záznamu jízd. Prvopis
   zůstává  uložen  u  osoby,  které  byly zvláštní registrační značky pro
   zkušební  nebo manipulační provoz přiděleny. Průpis je trvalou součástí
   knihy jízd a odevzdává se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

   § 36
   Evidenční kniha
   (K § 38c odst. 6 zákona)

   (1) Do evidenční knihy se zapisují

   a) údaje o přidělení tabulky se zvláštní registrační značkou,

   b) datum vydání tabulky se zvláštní registrační značkou a

   c)  při  každém vydání této tabulky se zapisuje její platnost, pořadové
   číslo,  zvláštní registrační značka a identifikační údaje provozovatele
   vozidla, na které byla tato tabulka umístěna.

   (2) Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.

   (3) Zápis dle odstavce 1 písm. a) provede obecní úřad obce s rozšířenou
   působností, zápis dle odstavce 1 písm. b) a c) provede prodejce.

   § 37
   Formální   a   obsahové  náležitosti  dokladu  osvědčujícího  přidělení
   zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy

   (K § 38c odst. 6 zákona)

   (1)  Náležitosti  dokladu  osvědčujícího přidělení zvláštní registrační
   značky pro manipulační a zkušební provoz jsou uvedeny v příloze č. 20 k
   této vyhlášce.

   (2) Náležitosti knihy jízd pro zvláštní registrační značku jsou uvedeny
   v příloze č. 21 k této vyhlášce.

   (3)  Náležitosti  evidenční  knihy  zvláštní  registrační  značky  jsou
   uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

   ČÁST ŠESTÁ
   PAMĚŤOVÉ KARTY

   § 38
   Vzor paměťové karty podniku a vzor paměťové karty dílny

   (K § 14a odst. 6 zákona)

   (1)  Vzor  paměťové  karty  podniku  je  uveden  v příloze č. 23 k této
   vyhlášce.

   (2)  Vzor  paměťové  karty  dílny  je  uveden  v  příloze  č. 24 k této
   vyhlášce.

   ČÁST SEDMÁ
   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   § 39
   Společná ustanovení
   Vydávání tiskopisů uvedených v přílohách č. 1 až 3, 10 až 14 a 17 až 24
   této vyhlášky zajišťuje ministerstvo.

   § 40
   Přechodná ustanovení
   (1) Platné technické průkazy silničních motorových vozidel a přípojných
   vozidel a platná osvědčení o registraci silničních motorových vozidel a
   přípojných  vozidel  vydané  přede  dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
   zůstávají v platnosti.

   (2)  Tiskopisy  technického  průkazu  silničního  motorového  vozidla a
   přípojného  vozidla  vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
   podle  dosavadní  právní  úpravy  lze  vydávat  a  pro  zápis použít do
   vyčerpání  jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2017. Pokud byl k
   silničnímu  vozidlu  nezapsanému  v  registru  silničních vozidel vydán
   prodejcem  takový  technický průkaz před 31. prosincem 2017, provede se
   při  zapsání silničního vozidla do registru silničních vozidel zápis do
   tohoto technického průkazu i po tomto datu.

   (3)  Tiskopisy  osvědčení  o registraci silničního motorového vozidla a
   přípojného  vozidla  vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
   podle  dosavadní  právní  úpravy  lze použít do vyčerpání jejich zásob,
   nejdéle však do 31. prosince 2016.

   (4)  Tiskopisy  přihlášky  k  registraci vozidla do registru silničních
   vozidel,  žádosti  o  zápis  změn  údajů v registru silničních vozidel,
   žádosti  o  výdej  dat  z  registru  silničních  vozidel, potvrzení pro
   zvláštní  registrační  značku,  záznamů  jízd  pro zvláštní registrační
   značku  a  knihy vydání zvláštní registrační značky vyrobené přede dnem
   nabytí  účinnosti  této  vyhlášky  podle  dosavadní  právní  úpravy lze
   používat do vyčerpání jejich zásob, po jejich doplnění o nově stanovené
   údaje podle zákona, nejdéle však do 30. června 2016.

   (5)  Nelze-li  zápis  údajů do evidence silničních vozidel a silničních
   vozidel  členů  diplomatické  mise  provést  vložením naskenované kopie
   dokumentu, dokument se přiloží k žádosti žadatele.

   (6)  V  období do 30. června 2015 v případě změny příslušnosti obecního
   úřadu  obce  s  rozšířenou  působností podle § 5 odst. 2 zákona odesílá
   dosud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného
   odkladu  spis  vozidla podle odstavce 7 nově příslušnému obecnímu úřadu
   obce s rozšířenou působností.

   (7)  Spis vozidla vedený podle dosavadní právní úpravy vede obecní úřad
   obce  s  rozšířenou  působností  do  doby,  kdy  dojde k jeho nahrazení
   naskenovanými  kopiemi  dokumentů,  nebo po dobu 5 let od zápisu zániku
   silničního  vozidla  v  registru silničních vozidel nebo zápisu údajů o
   vyvezení silničního vozidla do jiného státu.

   (8)  Spis  je  veden  přiměřeně  jako spis vozidla definovaný dosavadní
   právní  úpravou,  nelze-li zápis údajů do evidence silničních vozidel a
   silničních vozidel členů diplomatické mise provést vložením naskenované
   kopie dokumentu.

   § 41
   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci
   vozidel.

   2.  Vyhláška  Ministerstva  dopravy  a spojů č. 496/2001 Sb., kterou se
   mění   vyhláška  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o
   registraci vozidel.

   3.  Vyhláška  Ministerstva  dopravy  a spojů č. 368/2002 Sb., kterou se
   mění   vyhláška  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o
   registraci  vozidel,  ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
   496/2001 Sb.

   4.  Vyhláška  č.  98/2003  Sb.,  kterou  se  mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o  registraci  vozidel, ve znění
   vyhlášky  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č.  496/2001  Sb. a vyhlášky
   Ministerstva dopravy a spojů č. 368/2002 Sb.

   5.  Vyhláška  č.  401/2003  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o  registraci  vozidel, ve znění
   pozdějších předpisů.

   6.  Vyhláška  č.  291/2004  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o  registraci  vozidel, ve znění
   pozdějších předpisů.

   7.  Vyhláška  č.  244/2005  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o  registraci  vozidel, ve znění
   pozdějších předpisů.

   8.  Vyhláška  č.  334/2006  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  a  spojů  č.  243/2001  Sb.,  o  registraci  vozidel, ve znění
   pozdějších předpisů.

   ČÁST SEDMÁ
   ÚČINNOST

   § 42
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 s výjimkou § 23 písm.
   b)  a  písm.  c) bodu 6, § 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 první věty za
   slovem „znaménko“ a odst. 5, § 29 odst. 1 písm. h) až m), odst. 7 písm.
   e) a § 31 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

   Ministr:
   Ing. Ťok v. r.

   Příloha 1 - 24
_________________
*) Pozn. ASPI: Text je k dispozici na stránkách   http://ftp.aspi.cz/opispdf/2014.html#castka136.

   1)  Směrnice  Rady  1999/37/ES  ze  dne  29. dubna 1999 o registračních
   dokladech  vozidel, ve znění směrnice Komise 2003/127/ES, směrnice Rady
   2006/103/ES  a  Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské
   republiky,  Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
   Maďarské   republiky,  Republiky  Malta,  Polské  republiky,  Republiky
   Slovinsko  a  Slovenské  republiky  a  o  úpravách  smluv,  na nichž je
   založena Evropská unie.

   2)  Nařízení  Rady  (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání
   rozlišovacích  značek  členského  státu,  ve  kterém  jsou registrována
   motorová  vozidla  a  jejich  přípojná  vozidla,  v  dopravním  provozu
   Společenství, v platném znění.

   Nařízení  Rady  (EHS)  3821/85  ze  dne  20. prosince 1985 o záznamovém
   zařízení v silniční dopravě, v platném znění.

   3)  Vyhláška  č.  157/1964  Sb.,  o  Vídeňské  úmluvě  o diplomatických
   stycích.

   Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.