Nové předpisy

Vyhláška č. 340/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

   340/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 17. prosince 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
   435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo  práce  a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78
   odst.  12  a § 119a odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
   znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  518/2004  Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o
   zaměstnanosti,  ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008
   Sb. a vyhlášky č. 390/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  zvýšené  správní  náklady  ve  výši  7  %  průměrné měsíční mzdy v
   národním  hospodářství  za  první  až  třetí  čtvrtletí předcházejícího
   kalendářního roku,“.

   2. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  zvýšené  správní  náklady  ve  výši  7  %  průměrné měsíční mzdy v
   národním  hospodářství  za  první  až  třetí  čtvrtletí předcházejícího
   kalendářního roku,“.

   3. V § 14a odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  zvýšené  správní  náklady  ve  výši  4  %  průměrné měsíční mzdy v
   národním  hospodářství  za  první  až  třetí  čtvrtletí předcházejícího
   kalendářního roku,“.

   4. V § 31a odstavec 3 zní:

   „(3)  Příspěvek  za  umístění  uchazeče  o zaměstnání a jeho setrvání v
   pracovním poměru po dobu nejméně 6 měsíců je splatný do 30 kalendářních
   dnů  ode  dne,  kdy  agentura  práce  oznámila  tuto skutečnost krajské
   pobočce Úřadu práce.“.

   5. V § 31a se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.