Nové předpisy

Zákon č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   335/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 9. prosince 2014,

   kterým  se  mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích,  ve znění zákona č.
   271/1992  Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č.
   118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č.
   209/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.
   155/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 255/2000 Sb., zákona č.
   451/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č.
   192/2003 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č.
   357/2005  Sb., zákona č. 72/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   115/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.
   296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č.
   7/2009  Sb.,  zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   427/2010 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č.
   457/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č.
   202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb., zákona č.
   45/2013  Sb.,  zákona č. 167/2013 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  § 11 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno u), které zní:

   „u)  spolek,  odborová  organizace,  mezinárodní  odborová  organizace,
   organizace  zaměstnavatelů  a  mezinárodní  organizace zaměstnavatelů a
   jejich  pobočné  organizace,  nadace,  nadační  fond,  ústav  a  obecně
   prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku.“.

   2. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

   3. V příloze položce 11 bodě 1 písm. b) se slova „nebo spolku“ zrušují.

   4. V příloze položce 11 bodě 1 se písmeno c) zrušuje.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

   5.  V  příloze  položce  11  bodě 2 se slova „písmen d) a e)“ nahrazují
   slovy „písmene c)“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento  zákon  nabývá  účinnosti dnem jeho vyhlášení a pozbývá platnosti
   posledním dnem 18. měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.