Nové předpisy

Zákon č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   329/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 10. prosince 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
   zdravotním   postižením  a  o  změně  souvisejících  zákonů,  ve  znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


   Čl. I
   Zákon  č.  329/2011  Sb.,  o  poskytování  dávek  osobám  se zdravotním
   postižením  a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012
   Sb.,  zákona  č.  331/2012  Sb.,  zákona  č.  306/2013  Sb. a zákona č.
   313/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  6  odst. 1 se slova „je držitelem průkazu osoby se zdravotním
   postižením ZTP nebo ZTP/P“ nahrazují slovy „má nárok na průkaz osoby se
   zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P““.

   2. V § 34a odst. 1 písmeno b) zní:

   „b) datum narození,“.

   3.  V  §  34a  odst.  1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ,
   pokud osoba o označení průkazu tímto symbolem požádá při podání žádosti
   o  přiznání  průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením nebo při podání
   žádosti o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“.

   4.  V  §  34a  odst.  2 úvodní části ustanovení se za slova „zdravotním
   postižením“ vkládají slova „jako veřejné listiny“.

   5. V § 34a odst. 2 písm. d) se na konci bodu 3 slovo „nebo“ zrušuje.

   6.  V  §  34a odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „ ,
   nebo“ a doplňuje se bod 5, který zní:

   „5.  bylo  rozhodnuto  o  změně  nároku  na  průkaz osoby se zdravotním
   postižením nebo o zániku nároku na tento průkaz.“.

   7.  V  § 35 odst. 3 větě první se slova „zdravotního stavu a“ zrušují a
   za slovo „orientace“ se vkládají slova „podle § 34b odst. 1“.

   8. V § 35 odstavec 5 zní:

   „(5)  Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením vzniká nejdříve od
   počátku  kalendářního  měsíce,  ve  kterém  bylo zahájeno řízení o jeho
   přiznání.  Nárok  na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu
   platnosti   výsledku  posouzení  schopnosti  pohyblivosti  a  orientace
   žadatele  o  průkaz; platnost tohoto výsledku posouzení může být časově
   omezena  nebo  je  bez  časového  omezení. Doba trvání nároku na průkaz
   osoby se zdravotním postižením je součástí výroku rozhodnutí o přiznání
   průkazu osoby se zdravotním postižením.“.

   9.  V  §  35  odst.  6  větě  první  se slova „právní moci rozhodnutí,“
   zrušují.

   10. V § 35 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

   „(7)  Současně  s  vydáním průkazu osoby se zdravotním postižením podle
   odstavce  6  krajská  pobočka  Úřadu  práce  určí dobu platnosti tohoto
   průkazu   jako   veřejné  listiny.  Doba  platnosti  průkazu  osoby  se
   zdravotním  postižením  jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob do
   18  let  věku  a  nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato doba
   nemůže  být delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se
   zdravotním  postižením  podle  odstavce  5.  Stanovením  doby platnosti
   průkazu  osoby  se  zdravotním  postižením  jako  veřejné  listiny není
   dotčeno  trvání nároku na tento průkaz podle odstavce 5. Doba platnosti
   průkazu se zaznamená do spisu.“.

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

   11. V § 38 odst. 8 se věty druhá a třetí zrušují.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1.  Řízení zahájená podle § 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
   účinném  přede  dnem 1. ledna 2015, se dokončí podle zákona č. 329/2011
   Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2015.

   2.  Osoby,  které  jsou  ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu
   mimořádných  výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna
   2012,  mají  ode  dne 1. ledna 2015 nárok na průkaz osoby se zdravotním
   postižením  podle  zákona  č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1.
   ledna 2014, a to

   a)  na  průkaz  osoby  se zdravotním postižením označený symbolem „TP“,
   jde-li  o  držitele  průkazu  mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné
   výhody I. stupně,

   b)  na  průkaz  osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“,
   jde-li  o  držitele  průkazu  mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné
   výhody II. stupně,

   c)  na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“,
   jde-li  o  držitele  průkazu  mimořádných výhod osvědčujícího mimořádné
   výhody III. stupně.

   Nárok  na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou
   byly   přiznány   mimořádné   výhody,  není-li  dále  stanoveno  jinak;
   stanovením  doby  platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako
   veřejné  listiny  není  trvání nároku na tento průkaz dotčeno. Nelze-li
   prokázat  dobu,  na  kterou  byly  přiznány  mimořádné výhody, nárok na
   průkaz  osoby  se  zdravotním postižením trvá po dobu platnosti průkazu
   mimořádných výhod.

   3.  Osoby,  které  jsou  ke dni 1. ledna 2015 držiteli platného průkazu
   osoby  se zdravotním postižením vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č.
   329/2011  Sb.,  ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2014, mají ode dne
   1.  ledna  2015  nárok  na  stejný  druh  průkazu  osoby  se zdravotním
   postižením  podle  zákona  č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1.
   ledna 2014. Nárok na takto vydaný průkaz osoby se zdravotním postižením
   trvá  po  dobu,  na  kterou  byl  přiznán  nárok  na  předchozí průkaz;
   stanovením  doby  platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako
   veřejné listiny není trvání nároku na tento průkaz dotčeno.

   4.  Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby
   hluchoslepé  anebo  osoby úplně nebo prakticky nevidomé se na průkazech
   osoby  se  zdravotním  postižením  vydaných podle bodů 2 a 3 uvede, jen
   pokud o to držitel průkazu požádá.

   5. Osobám, které jsou poživateli příspěvku na mobilitu, zašle příslušná
   krajská  pobočka  Úřadu práce do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona
   písemnou  výzvu  k  prokázání  nároku  na  průkaz  osoby  se zdravotním
   postižením  podle  bodů  2  a 3, s informací o způsobu prokázání tohoto
   nároku   a  informací  o  uvedení  nebo  doložení  dalších  skutečností
   nezbytných  pro vydání průkazu osoby se zdravotním postižením. Výzva se
   doručuje do vlastních rukou.

   6.  Osoby, které nejsou poživateli příspěvku na mobilitu, uplatní nárok
   na  průkaz  osoby  se  zdravotním  postižením  podle bodů 2 a 3 podáním
   žádosti   u   příslušné   krajské  pobočky  Úřadu  práce  na  tiskopisu
   předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí.

   7.  Nárok  na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3 je
   osoba  povinna  uplatnit  a  prokázat  nejpozději do 31. prosince 2015,
   jinak tento nárok zaniká.

   8.  O  nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3
   se řízení nevede. Vydání průkazu se pouze zaznamená do spisu.

   9.  Má-li  krajská  pobočka  Úřadu práce důvodnou pochybnost o pravosti
   nebo  platnosti  dokladů, kterými osoba prokazuje nárok na průkaz osoby
   se zdravotním postižením podle bodů 2 a 3, zahájí krajská pobočka Úřadu
   práce  řízení  z  moci  úřední  o  přiznání průkazu osoby se zdravotním
   postižením.

   10.  Pokud  osoba  v  souvislosti s vydáním průkazu osoby se zdravotním
   postižením  podle  bodu  2  požádá,  aby  byl  na průkazu uveden symbol
   označení   osoby   s   úplnou  nebo  praktickou  hluchotou  nebo  osoby
   hluchoslepé  anebo  osoby  úplně nebo prakticky nevidomé, a oprávněnost
   označení  tímto  symbolem  nelze  prokázat,  okresní  správa sociálního
   zabezpečení na základě žádosti krajské pobočky Úřadu práce posoudí, zda
   jde  o  osobu  s některým z těchto zdravotních postižení. Vzniknou-li v
   souvislosti  s  tímto posouzením důvodné pochybnosti, zda osoba splňuje
   podmínku  nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením podle bodu 2,
   nárok  na  tento  průkaz  trvá  nejdéle 1 rok. Současně krajská pobočka
   Úřadu  práce zahájí řízení z moci úřední o změně nároku na průkaz osoby
   se zdravotním postižením.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení
   čl. II bodu 5, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.