Nové předpisy

Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

   297/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ústavního soudu

   Plénum  Ústavního  soudu  přijalo  pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 dne 25.
   listopadu  2014  ve  složení  Ludvík  David, Jaroslav Fenyk, Jan Filip,
   Vlasta  Formánková,  Vladimír  Kůrka, Tomáš Lichovník, Jan Musil, Pavel
   Rychetský,  Vladimír  Sládeček,  Radovan  Suchánek, Kateřina Šimáčková,
   Vojtěch  Šimíček,  Milada  Tomková  a Jiří Zemánek na návrh III. senátu
   Ústavního soudu podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
   věci vedené před tímto senátem pod sp. zn. III. ÚS 1856/13,

   toto stanovisko:

   I.  Nárok  na  náhradu  nemateriální  újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o
   ochraně  lidských  práv a základních svobod vzniká za předpokladu, že k
   zásahu  státu  do osobní svobody dotčené osoby došlo, resp. tento zásah
   byl  ukončen  až  poté,  co se tato mezinárodní úmluva stala pro Českou
   republiku  závaznou  (tj.  od  18.3.1992); okamžik účasti této osoby na
   rehabilitaci není z tohoto hlediska relevantní.

   II.  Tento právní názor se neuplatní u případů, kdy žaloba na zaplacení
   zadostiučinění  za  vzniklou  nemajetkovou  újmu byla podána ještě před
   přijetím tohoto stanoviska.


   Odůvodnění:

   I.

   Incidenční rozhodnutí Ústavního soudu

   1.  Ústavní  soud v nálezu ze dne 23. května 2012 sp. zn. I. ÚS 3438/11
   (N 111/65 SbNU 497) vyslovil názor, že nárok na náhradu za nemateriální
   újmu založený čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
   svobod  (dále  jen  "Úmluva")  se  odvíjí  od  účasti  dotčené osoby na
   rehabilitaci,  resp.  od  rozhodnutí  z  roku 2003, kterým bylo zrušeno
   odsuzující  rozhodnutí  z padesátých let. K obdobnému závěru, tedy že v
   případě  uplatňování  nároku na zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou
   újmu  stěžovatele  způsobenou  zatčením, zadržením a výkonem vazby nebo
   trestu je třeba postupovat podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy bez ohledu na to,
   že k samotnému zatčení nebo zadržení a ke vzniku nemajetkové újmy došlo
   před  18.  březnem  1992,  dospěl  v několika nálezech rovněž IV. senát
   Ústavního  soudu (např. nálezy ze dne 30. 4. 2013 sp. zn. IV. ÚS 662/12
   a   ze   dne   24.   4.  2014  sp.  zn.  IV.  ÚS  644/13,  dostupné  na
   http://nalus.usoud.cz).  Protože  III.  senát  Ústavního soudu dospěl k
   právnímu  názoru  odchylnému, nezbylo mu než předložit postupem podle §
   23  zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, věc plénu Ústavního soudu
   s návrhem na zaujetí výše uvedeného stanoviska.

   II.

   Rekapitulace obsahu ústavní stížnosti

   2.  Ústavní  stížností ze dne 12. 6. 2013, jež byla zaevidována pod sp.
   zn.  III.  ÚS  1856/13, stěžovatel A. M. (dále jen "stěžovatel") napadl
   rozsudek  Obvodního  soudu pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud") ze dne
   17.  dubna 2012 č. j. 10 C 90/2010-77, rozsudek Městského soudu v Praze
   (dále  jen  "městský  soud")  ze  dne  27.  července  2012  č. j. 13 Co
   228/2012-91 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2013 č. j. 30
   Cdo  3349/2012-104,  a  to  pro  porušení  čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 1
   Úmluvy, čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále též jen "Ústava") a
   čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

   3.  Napadeným  rozsudkem  obvodního  soudu byla zamítnuta stěžovatelova
   žaloba  proti České republice - Ministerstvu spravedlnosti na zaplacení
   částky  300  000  Kč,  přestavující náhradu za nemajetkovou újmu, která
   měla být stěžovateli způsobena tím, že byl rozsudkem Nižšího vojenského
   soudu  Brno  ze  dne  20.  11. 1950 sp. zn. Vt 205/50-III. uznán vinným
   trestným  činem  vyhýbání  se  služební  povinnosti podle § 270 odst. 1
   písm.  b)  a  odst.  2 písm. a) zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, a
   odsouzen  k  trestu  odnětí  svobody v trvání 18 měsíců nepodmíněně, ve
   výkonu  trestu  byl  od  17. 10. 1950 do 26. 4. 1952, přičemž usnesením
   Vojenského  obvodového  soudu  Brno  ze  dne 28. 11. 1991 sp. zn. 2 Rtv
   151/91  bylo  zmíněné  rozhodnutí  zrušeno  v celém rozsahu a usnesením
   téhož soudu ze dne 13. 2. 1992 bylo rozhodnuto, že se stěžovatel uznává
   vinným trestným činem vyhýbání se služební povinnosti podle § 270 odst.
   1 písm. b) trestního zákona, ale že se trest podle § 227 trestního řádu
   neukládá  (pozn.:  toto  unesení bylo rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne
   21.  2.  2007  sp.  zn.  4  Tz 5/2007 zrušeno), následně však usnesením
   Městského  soudu  v  Brně  ze  dne  8. 1. 2008 sp. zn. 1 Rt 9/2007 bylo
   trestní  stíhání  stěžovatele podle § 188 odst. 1 písm. c) za použití §
   172  odst.  1  písm.  b) trestního řádu zastaveno s tím, že skutek není
   trestným  činem.  Obvodní  soud  dospěl  k závěru, že stěžovatele nelze
   odškodnit  ani podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ani
   podle  zákona  č.  82/1998  Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při
   výkonu  veřejné  moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o
   změně  zákona  České  národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich
   činnosti  (notářský řád), a není možná ani (přímá) aplikace čl. 5 odst.
   5 Úmluvy, neboť stěžovatel byl vězněn v době, kdy Česká republika ještě
   nebyla její smluvní stranou.

   4.  Napadeným  rozsudkem  městského  soudu  byl  k odvolání stěžovatele
   rozsudek  soudu  prvního  stupně jako věcně správný potvrzen. Napadeným
   usnesením Nejvyššího soudu bylo odmítnuto stěžovatelovo dovolání s tím,
   že  není  přípustné  ani  ve  smyslu  §  237 odst. 1 písm. c) a odst. 3
   občanského soudního řádu.

   5.  V  ústavní  stížnosti  stěžovatel uvádí, že sporná otázka spočívá v
   tom,   zda  osoba  nevinně  vězněná  před  18.  3.  1992  má  nárok  na
   zadostiučinění,  resp.  náhradu  nemateriální  újmy. Dovolává se přitom
   podpory právě právního názoru vyjádřeného v již zmíněném nálezu sp. zn.
   I.  ÚS 3438/11 (následovaného v několika dalších nálezech), dle kterého
   není  rozhodující,  kdy byl poškozený vězněn, tedy kdy stát porušil své
   závazky  z  mezinárodního  práva,  nýbrž kdy dosáhl zproštění obžaloby,
   resp.  vydání  rozhodnutí  o  úplné  rehabilitaci,  neboť  před takovým
   zprošťujícím rozhodnutím nemůže nikdo zadostiučinění žádat.

   6.  Spornou otázkou tedy je, zda lze aplikovat ustanovení čl. 5 odst. 5
   Úmluvy,  pokud  k  jednání  státu  porušujícímu  čl. 5 odst. 1 písm. a)
   Úmluvy  došlo  v době předtím, než se Úmluva stala pro Českou republiku
   závaznou, tj. před datem 18. 3. 1992 (v projednávané věci v letech 1950
   až   1952),   avšak   toto  porušení  bylo  (v  rehabilitačním  řízení)
   deklarováno až po tomto datu.

   III. a)

   Základní východisko

   7.  Ústavní  soud  v prvé řadě vychází z toho, že Úmluva je mezinárodní
   smlouvou,  a  jako  taková musí být interpretována smluvními státy, tj.
   podle  pravidel mezinárodního práva, jež našla odraz ve Vídeňské úmluvě
   o  smluvním  právu,  vyhlášené  pod  č. 15/1988 Sb. (dále jen "Vídeňská
   úmluva").  Současně  je  třeba  přihlédnout  k  tomu, že smluvní strany
   ustanovily   zvláštní  orgán,  v  jehož  kompetenci  je  výklad  Úmluvy
   (závazně)  provádět  (viz čl. 19 Úmluvy), a to Evropský soud pro lidská
   práva (dále jen "ESLP").

   8.  Není  sporu  o  tom,  že  povinností  smluvních států, resp. jejich
   orgánů,   včetně   soudních,   je  interpretovat  Úmluvu  tak,  jak  je
   interpretována  ze  strany  ESLP. Nesprávný postup vnitrostátního soudu
   při   výkladu   práv   a   svobod   chráněných   Úmluvou   pak  zakládá
   mezinárodněprávní   odpovědnost.  V  této  souvislosti  však  není  bez
   významu,  že  Úmluva  stanoví  pouze  určitý minimální standard ochrany
   základních  práv a svobod, a smluvní strany Úmluvy tak mohou poskytovat
   ochranu  na  vyšší  úrovni. Pokud tedy smluvní strany například zakotví
   další  základní  práva  a  svobody nad rámec těch uvedených v Úmluvě či
   poskytují ochranu základním právům a svobodám nad rámec

   ratione temporis
   Úmluvy,  je to záležitostí posouzení jejich situace, hodnot, ze kterých
   vycházejí,  atd.  V  této  oblasti  "nad  rámec Úmluvy" (nikoli v jejím
   rámci,  kde  se  následně  ovšem  uplatňuje  doktrína  tzv.  margin  of
   appreciation  či  marge  d'appréciation)  se  smluvní  strany mohou - z
   hlediska  Úmluvy  -  pohybovat  "tam  a  zpět", tj. zvyšovat a snižovat
   ochranu  práv chráněných nad rozsah ochrany vyžadovaný Úmluvou, není-li
   to  v  rozporu  s  jejich  jinými  mezinárodními závazky nebo ústavními
   pravidly  (tzv. klauzule věčnosti). Z toho plyne, že pokud vnitrostátní
   soudy  přijmou takový výklad, kterým přiznají určité právo osobě, která
   se  domáhá  (přímé)  aplikace  Úmluvy, aniž by jí takové právo z Úmluvy
   skutečně  svědčilo, mezinárodní odpovědnost nevzniká, dojde-li ke změně
   právního  názoru.  Stejné ovšem musí platit i v situaci, kdy základ pro
   takový zvýhodňující postup neposkytuje ani vnitrostátní právo.

   9. Další závěr významný pro projednávanou věc spočívá proto v tom, že v
   takové  situaci nevzniká mezinárodní odpovědnost státu (zde podle čl. 5
   odst.  5  Úmluvy),  pokud  tento  výklad  opřený o určitý výklad Úmluvy
   vnitrostátní soudy napraví pro jeho rozpor s ústavním pořádkem (zde čl.
   42 a 49 Ústavy), a tím

   de facto
   , nikoli však

   de constitutione lata
   ,  sníží  existující úroveň ochrany základních práv. V této souvislosti
   Ústavní soud dodává, že posun v judikatuře vnitrostátních soudů či tzv.
   judikatorní  odklon, pokud jsou řádně odůvodněny, obvykle nejsou samy o
   sobě  v  rozporu  s Úmluvou [srov. např. rozsudek ze dne 14. 1. 2010 ve
   věci  Atanasovski  proti  Makedonii,  stížnost  č.  36815/03,  bod  38;
   rozsudek  velkého  senátu  ze  dne  20. 10. 2011 ve věci Nejdet Şahin a
   Perihan   Şahin  proti  Turecku,  stížnost  č.  13279/05,  body  68-96;
   rozhodnutí  ze dne 30. 8. 2011 ve věci Boumaraf proti Francii, stížnost
   č.  32820/08;  rozsudek  ze  dne 10. 5. 2012 ve věci Albu a další proti
   Rumunsku,  stížnost  č. 34796/09, bod 34; pro výjimku z tohoto obecného
   pravidla  srov. rozsudek velkého senátu ze dne 21. 10. 2013 ve věci Del
   Río Prada proti Španělsku, stížnost č. 42750/09, bod 93

   in fine
   ,   body   111-118  a  body  130-131  (změna  judikatury  v  neprospěch
   obžalovaného)].

   10.  Ovšem  skutečnost,  že  v  takovém  případě  nevzniká  mezinárodní
   odpovědnost  smluvního státu za porušení Úmluvy, neznamená, že by vadný
   výklad  vnitrostátních  soudů,  opřený  o  Úmluvu,  byl  bez  významu z
   hlediska  ústavního  pořádku  a  jím založené parlamentní formy vlády a
   principů  právního  státu,  neboť  vytvářením právního nároku nad rámec
   Úmluvy orgány moci soudní zasahují do kompetence (jednají

   ultra vires
   ),  která  je  svěřena lidem legitimovanému zákonodárci ve smyslu čl. 2
   odst.  1,  čl. 15 odst. 1, čl. 42 odst. 2 a čl. 49 Ústavy a soudní moci
   podle  čl.  95  odst. 1 Ústavy. Soudní moc (jejíž složkou tradičně není
   vláda  nad  "měšcem"  státu  či  diplomatická  moc)  je přitom povolána
   poskytovat  ochranu právům a rozhodovat o nárocích plynoucích ze zákona
   a  mezinárodních  závazků  státu  (v této souvislosti i z čl. 9 odst. 5
   Mezinárodního paktu o občanských a politických právech), nemůže je však
   s  ohledem  na  základ  své  legitimity  sama  vytvářet  nad rámec vůle
   demokraticky   legitimovaného   zákonodárce   jak  z  hlediska  ústavně
   předvídaného  obsahu  a  formy,  tak  z  hlediska nákladů, které jsou s
   jejich  uspokojováním  spojeny.  V  tomto  směru zde naznačená doktrína
   rozdělení úkolů státních orgánů váže i soudní moc.

   11.  Je  nutno ještě pro úplnost dodat, že nejde o případ předpokládaný
   ustanovením čl. 17 Úmluvy, neboť stát prostřednictvím zákonodárce žádné
   právo  dotčeným subjektům, které by prostřednictvím výkladu Úmluvy bylo
   omezováno, nepřiznal.

   III. b)

   Aplikace čl. 5 odst. 5 Úmluvy z pohledu

   ratione temporis

   12.  Základní  právo  na  osobní svobodu ve smyslu čl. 5 Úmluvy zakládá
   každému  jedinci v prvé řadě vůči státu nárok zdržet se všech zásahů do
   takto  chráněné  právní  pozice;  pokud k takovému protiprávnímu zásahu
   (přesto)  dojde,  vzniká  mu  nárok  odstranit jeho následky a nastolit
   takový  právní stav, aby byl v souladu s daným základním právem. Teprve
   v  případě,  že  odstranění  závadného  stavu  není představitelné nebo
   možné,  jako  třetí v pořadí připadá v úvahu nárok na odškodnění. Tento
   (sekundární) nárok lze přímo odvozovat od předmětného základního práva,
   přičemž  jeho obsahem je náhrada veškeré materiální a imateriální újmy,
   která   byla   dotčené   osobě  předmětným  zásahem  způsobena.  Tohoto
   subjektivního  hmotného  práva,  výslovně  zakotveného  v čl. 5 odst. 5
   Úmluvy,  se  lze  dovolat  u  ESLP  samostatně,  jeho hlavní význam pak
   spočívá  v  tom, že v těch státech, kde není Úmluva "přímo použitelná",
   tyto  zavazuje, aby přijaly takovou vnitrostátní právní úpravu, která s
   daným právem bude korespondovat.

   13.  Pokud  jde  o otázku časové působnosti Úmluvy, ustálená judikatura
   ESLP  vychází  z  toho,  že je nutno rozlišovat mezi trvající situací a
   jednorázovým   aktem,  jehož  následky  se  eventuálně  projevují  i  v
   současnosti.  ESLP  dále  rozlišuje  samotný  zásah  na  straně jedné a
   neúspěch následně podaných prostředků nápravy takového zásahu na straně
   druhé  s  tím,  že  porušení práv zaručených Úmluvou je nutno odvozovat
   nikoli  z odmítnutí státu napravit daný zásah, ale ze zásahu samotného;
   z  hlediska  časové  působnosti  je tudíž rozhodující okamžik či časový
   úsek,  ve  kterém k zásahu došlo, v opačném případě by došlo k porušení
   obecné  právní  zásady  zákazu retroaktivity ve smyslu Vídeňské úmluvy;
   neexistuje  přitom všeobecná povinnost státu napravit křivdy nebo újmy,
   které  způsobil  před ratifikací [viz rozsudek velkého senátu ze dne 8.
   3.  2006  ve  věci  Blečić  proti  Chorvatsku,  stížnost č. 59532/00; k
   protiprávnímu  jednání  státu  v  době  značně  vzdálené  (nucené práce
   italských  válečných  zajatců  - k deportaci došlo před 3. 9. 1953, kdy
   Úmluva  vstoupila  pro  Německo v platnost) viz rozhodnutí ze dne 4. 9.
   2007  ve  věci  Associazione  Nazionale  Reduci  dalla  Prigionia dall'
   Interna-mento  e  dalla  Guerra  di  Liberazione  a  275  dalších proti
   Německu, stížnost č. 45563/04 (dostupné na
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-82292)].

   14.  Určitou výjimku z tohoto pravidla - nutno zdůraznit pro specifické
   případy  porušení  čl.  2  a 3 Úmluvy - představuje samostatná procesní
   povinnost  vést  účinné  vyšetřování,  kdy  okamžik prvotního zásahu do
   předmětného  základního  práva nemusí být z daného hlediska určující. K
   tomu  viz rozsudek velkého senátu ze dne 9. 4. 2009 ve věci Šilih proti
   Slovinsku,  stížnost  č.  71463/01;  blíže  k předpokladům odpovědnosti
   státu  z  hlediska  času  za  dané porušení srov. také rozsudek velkého
   senátu  ze  dne  21.  10.  2013  ve věci Janowiec a ostatní proti Rusku
   (případ  Katyň),  stížnosti  č.  55508/07  a  č.  29520/09 (dostupný na
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-127684),  a
   tam citovanou judikaturu ESLP k problematice

   ratione temporis
   ,  a  to  včetně  obdobného výkladu čl. 9 odst. 5 Mezinárodního paktu o
   občanských  a  politických právech Výborem pro lidská práva v Ženevě. K
   tomu Ústavní soud pouze zdůrazňuje, že předmětem tohoto stanoviska není
   hodnocení  zvláštností  aplikace  právě  zmíněného čl. 9 odst. 5 tohoto
   paktu  (k tomu blíže Nowak, M.: U. N. Convention on Civil and Political
   Rights.  CCPR Commentary. 2. vyd., N. P. Engel, Kehl 2005, s. 237-240).
   Jinak ani tato zmíněná výjimka (vedení efektivního vyšetřování) nevedla
   ke zpochybnění zásady

   ratione temporis
   , jak byla výše předestřena, naopak tato zásada byla potvrzena. Konečně
   není  bez významu, že stejné stanovisko v minulosti zaujal Ústavní soud
   i  k  možnosti  aplikace Listiny na události, které se zběhly před její
   účinností [srov. nález ze dne 6. 11. 1996 sp. zn. I. ÚS 197/96 (N 118/6
   SbNU  353)], když dospěl k závěru, že stěží je možné dovozovat porušení
   čl.   11   odst.   4   Listiny   v  roce  1966,  kdy  součástí  českého
   (československého) právního řádu vůbec nebyla.

   15. Spornou otázkou v posuzovaném případě není, zda jde o výše zmíněnou
   "trvající  situaci",  neboť se zcela zjevně jednalo o jednorázový zásah
   státu do osobní svobody, jenž byl ukončen v 50. letech minulého století
   propuštěním  stěžovatele  z  výkonu  trestu.  S  ohledem na samostatnou
   povahu  práva na odškodnění ve smyslu čl. 5 odst. 5 Úmluvy lze uvažovat
   o  variantě,  že  byť  porušení  čl. 5 odst. 1 až 4 Úmluvy nastalo před
   rozhodným  dnem,  Úmluva  je  přesto  aplikovatelná, neboť o odškodnění
   rozhodoval  národní  soud  až  po tomto dni. Tato varianta by mohla být
   (hypoteticky)  opřena  o  úvahu,  že  Česká republika poté, co se stala
   smluvním  státem,  byla  povinna  přijmout adekvátní opatření k nápravě
   předmětného  zásahu,  eventuálně  že sice takovou povinnost neměla, ale
   pokud  tak  učinila,  a  to v podobě zákona o soudní rehabilitaci, musí
   tato právní úprava reflektovat ustanovení čl. 5 odst. 5 Úmluvy.

   16.  Tak  tomu ovšem být nemůže, a to i přes relativně autonomní povahu
   daného  základního  práva  (viz  výše). V obecné rovině se k povinnosti
   státu  napravit nespravedlnost či újmu před ratifikací vyjádřil ESLP ve
   výše citovaném nálezu ve věci Blečić proti Chorvatsku negativně, když v
   bodu 81 uvedl, že platí, že ode dne ratifikace všechny činy a opomenutí
   státu  musejí  být  v souladu s Úmluvou, která smluvním státům neukládá
   žádnou  zvláštní povinnost napravit nespravedlnosti nebo újmy způsobené
   předtím,  než  ratifikovaly  Úmluvu,  protože  jakýkoli jiný přístup by
   podkopal  jak  princip  vyloučení  zpětné  působnosti,  který zakotvuje
   smluvní  právo,  tak základní rozdíl mezi porušením a reparací, na němž
   je  založeno  právo  odpovědnosti států [while it is true that from the
   ratification  date  onwards  all of the State's acts and omissions must
   conform to the Convention (see Yagci and Sargin v. Turkey, 8 June 1995,
   §  40,  Series  A  no.  319-A),  the  Convention  imposes  no  specific
   obligation  on  the Contracting States to provide redress for wrongs or
   damage  caused  prior  to  that date (see Kopecký v. Slovakia [GC], no.
   44912/98,  § 38, ECHR 2004-IX). Any other approach would undermine both
   the  principle  of  non-retroactivity  in  the  law of treaties and the
   fundamental distinction between violation and reparation that underlies
   the law of State responsibility; dostupné na
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-72688].
   Obdobně  toto  stanovisko v obecné rovině (nejen pro restituce majetku)
   zdůraznil  ESLP v rozsudku ze dne 8. 6. 2006 (stížnost č. 22860/02, věc
   Woś  proti  Polsku  -  odškodnění  nucených prací), kdy konstatoval, že
   taková  povinnost  státu  podle  Úmluvy dodatečně nevzniká (there is no
   general obligation under the Convention for States to compensate wrongs
   inflicted  in  the  past  under  the  general cover of State authority,
   dostupné na:
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75719).

   17.  Jde-li konkrétně o odškodnění podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy, citované
   ustanovení vznik zmíněného nároku výslovně váže na porušení předchozích
   odstavců,  resp.  na  porušení  z  nich  plynoucí (primární) povinnosti
   státu.  Nemohlo-li  takové  porušení  nastat  z  důvodu,  že  příslušný
   mezinárodněprávní závazek Českou republiku ještě nevázal, pak nelze ani
   dovozovat   porušení  (sekundární)  povinnosti.  Pokud  (přesto)  Česká
   republika  přijala  zákon  o  soudní  rehabilitaci,  na základě kterého
   zrušila  odsuzující  rozhodnutí  a  stěžovatele  odškodnila, jednala na
   základě  vnitrostátního práva mimo rámec svých povinností ve smyslu čl.
   5 odst. 5 Úmluvy, a nelze jí ani vytýkat, že dané odškodnění neodpovídá
   později   nastaveným   "parametrům",   které   vyplývají  z  citovaného
   ustanovení.  Jinak  by  nastal stav, kdy by se pozitivní krok smluvního
   státu  nakonec  obrátil - na poli mezinárodní odpovědnosti - proti němu
   samotnému  v  podobě  zatížení,  které  nemohl  v  okamžiku  ratifikace
   předvídat.

   18.  V  této  souvislosti  je třeba podotknout, že v opačném případě by
   muselo platit, že např. vydáním restitučních zákonů vznikla odpovědnost
   České  republiky za porušování vlastnických práv (které k jejich vydání
   vedlo) před účinností Úmluvy, resp. povinnost nápravy tohoto porušování
   formou  vrácení majetku či finanční náhrady, a to bez ohledu na to, kdy
   k  tomu  došlo  (tedy  i  před 25. únorem 1948 nebo v ještě vzdálenější
   minulosti).  Nic  takového ovšem z judikatury ESLP vyvodit nelze, neboť
   ta stojí na stanovisku (viz např. rozsudek velkého senátu ze dne 28. 9.
   2004  ve  věci Kopecký proti Slovensku, stížnost č. 44912/98), že čl. 1
   Dodatkového  protokolu  k  Úmluvě  nemůže být vykládán tak, že smluvním
   státům  ukládá  obecnou povinnost přistoupit k restituci majetku, který
   byl  do  jejich vlastnictví převeden před ratifikací Úmluvy (viz k tomu
   přehled  judikatury a závěry z toho vyvozované v práci Kmec, J., Kosař,
   D.,  Kratochvíl,  J.,  Bobek,  M.  Evropská  úmluva o lidských právech.
   Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 52-57, 1283-1285).

   19.  Právní  názor  obsažený  v  nálezu sp. zn. I. ÚS 3438/11 (a od něj
   odvozených  rozhodnutích)  stojí  (toliko)  na  argumentu, že teprve od
   právní   moci   "rehabilitačního"  rozsudku  mohl  stěžovatel  žádat  o
   odškodnění  (nemajetkové  újmy). Tuto skutečnost však s ohledem na výše
   uvedené důvody nelze pokládat z hlediska aspektu

   ratione temporis
   Úmluvy  za  relevantní.  Pro  něj má význam okamžik, kdy k zásahu státu
   došlo,  tedy  kdy  stát porušil své závazky z čl. 5 odst. 1 až 4 Úmluvy
   (viz  výše sub 8), a nikoliv, kdy bylo rozhodnutí jeho orgánu, jež daný
   zásah  způsobilo,  zrušeno.  Jiný  závěr  by  ostatně  vedl  k tomu, že
   aplikovatelnost  čl.  5  odst.  5  Úmluvy  by  závisela  na  pozitivním
   rozhodnutí vnitrostátního soudu, a naopak ostatní případy, v nichž bylo
   vydáno  rozhodnutí  negativní či kde nebylo vydáno rozhodnutí žádné, by
   zůstaly  mimo  její  dosah, byť by u obou skupin byl potenciál porušení
   čl. 5 odst. 1 až 4 Úmluvy stejný. Zrušení odsuzujícího rozsudku je tedy
   nutno  považovat  (pouze)  za  právní  podmínku pro případné odškodnění
   národním  soudem  podle  vnitrostátního  práva. Jiný závěr bez výslovné
   opory v rozhodnutí demokratickými volbami legitimovaného zákonodárce by
   mohl mít - promítnut do jiných oblastí a časových období našich dějin -
   nedozírné  následky,  nehledě  na  to,  že  by tím docházelo k porušení
   rovnosti  v  porovnání  s  množstvím dalších osob, které se staly obětí
   protiprávního jednání minulých režimů na našem území.

   20.  Lze  proto uzavřít, že stěžovatel by mohl žádat o odškodnění podle
   čl.  5  odst.  5  Úmluvy,  jen pokud by mu (vůbec) nějaký nárok vznikl;
   je-li podmínkou vzniku nároku protiprávní jednání (porušení čl. 5 odst.
   1  Úmluvy), nikoliv zrušení odsuzujícího rozsudku vnitrostátním soudem,
   tato  prvně  uvedená  podmínka  naplněna  být  nemohla,  a  to  nikoliv
   materiálně (ratione materiae), ale z hlediska času (

   ratione temporis
   ).

   III. c)

   Aplikace čl. 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě z pohledu

   ratione temporis
   a

   materiae

   21.  Toto  ustanovení  má  pro řešení daného problému podstatný význam.
   Mezi  ním  a čl. 5 odst. 5 Úmluvy je jeden podstatný rozdíl - zakotvuje
   zcela   samostatný   nárok  hmotné  povahy  na  odškodnění  pro  případ
   justičního  omylu.  Použitelnost  citovaného  ustanovení se neodvíjí od
   porušení  práva, které je zakotveno v Úmluvě. Důsledkem toho je, že zde
   (naopak) je z hlediska

   ratione temporis
   relevantní,  kdy  došlo ke zrušení konečného (odsuzujícího) rozsudku, a
   nikoliv,  kdy  byl odsuzující rozsudek vydán (mohlo tedy tomu být ještě
   před  platností Úmluvy). Pokud byl konečný (odsuzující) rozsudek zrušen
   za  platnosti  Úmluvy,  pak  je  stát  povinen  postupovat podle tohoto
   ustanovení. Z tohoto důvodu je lze aplikovat na daný případ.

   22.  Na straně druhé v posuzovaných případech povinnost České republiky
   k  odškodnění na základě tohoto ustanovení nevzniká. V duchu judikatury
   ESLP  (rozsudky  ze  dne  2.  11.  2010 ve věci Bachowski proti Polsku,
   stížnost č. 32463/06, a ze dne 3. 7. 2008 ve věci Matveyev proti Rusku,
   stížnost č. 26601/02) podmínkou aplikace daného ustanovení kromě jiného
   je,  že  ke  zrušení konečného (odsuzujícího) rozsudku došlo na základě
   nové  nebo  nově  odhalené skutečnosti, která vede k závěru, že došlo k
   justičnímu   omylu.   Za   takovou   skutečnost  však  nelze  považovat
   přehodnocení   důkazů   v  původním  trestním  řízení  či  jiné  právní
   zhodnocení  věci  (v  prvně  uvedené věci šlo o podobnou situaci, neboť
   stěžovatel šířil v roce 1959 letáky proti Sovětskému svazu).

   23. Vyloučit lze i postup na základě kombinace obou ustanovení, tedy že
   by časová aplikovatelnost Úmluvy byla vyvozována z čl. 3 Protokolu č. 7
   k Úmluvě, věcná pak z čl. 5 odst. 5 Úmluvy.

   24.  S  ohledem na výše uvedené proto nebylo možné zabývat se případným
   výkladem  nároku  na  odškodnění  za nemateriální újmu s přihlédnutím k
   tvrzením  stěžovatele,  v  čem měla ona nemateriální újma spočívat, zda
   lze  mezi  protikonvenčním  omezením  osobní  svobody  a tvrzenou újmou
   nalézt  příčinnou  souvislost, popř. v jakém rozsahu (srov. rozsudek ze
   dne  6.  4.  2000  ve  věci  Labita proti Itálii, stížnost č. 26772/95;
   dostupný  v  ASPI  pod  ID:  JUD25517CZ)  se tak má stát, popř. bude-li
   dostačující  konstatování  porušení  takového  práva  či svobody (např.
   rozhodnutí  Hood  proti  Spojenému království a věc Cable a další proti
   Spojenému království; dostupné v ASPI pod ID: JUD25418CZ).

   IV.

   Časové účinky tohoto stanoviska

   25.  Jak  plyne  ze  shora  uvedeného,  Ústavní  soud dospěl k právnímu
   závěru,  který  se  odchyluje  od  právního názoru vysloveného dříve ve
   vztahu  k  aplikaci  čl.  5  odst.  5 Úmluvy v několika výše citovaných
   nálezech.  Nárok  na náhradu nemateriální újmy tedy nelze opřít o čl. 5
   odst.  5 Úmluvy. Jiná je však otázka, zda se tento odlišný právní závěr
   nutně  musí  projevit též v judikatorním odklonu z hlediska meritorního
   rozhodnutí  nyní  projednávaného případu. Při hledání odpovědi na takto
   položenou otázku Ústavní soud vycházel z několika základních úvah.

   26.  V  aplikační  praxi  soudů  je  jistě  možné, aby docházelo k tzv.
   judikatorním  odklonům (změnám). Tento jev je do značné míry přirozený,
   neboť  odráží  skutečnost, že proces interpretace a aplikace práva není
   statický,  nýbrž  dynamický, a soudy, poctivě hledající nejsprávnější a
   nejspravedlivější  řešení rozhodovaných případů, mohou později dospět k
   přesvědčení,  že  řešení,  které  volily  dříve,  není  z  řady  důvodů
   optimální.  Nedokázaly  např. zcela domyslet všechny možné argumentační
   roviny  věci,  dopustily  se  logické  chyby, vnímají nutnost zohlednit
   vývoj  právní  doktríny, cítí potřebu zareagovat na rozhodovací činnost
   zahraničních  či  mezinárodních  soudů  anebo  se změní celkový kontext
   právní  úpravy. Jak uvedl Ústavní soud v nálezu ze dne 12. 12. 2013 sp.
   zn.   III.  ÚS  3221/11,  "změna  judikatury,  zvláště  jedná-li  se  o
   judikaturu ustálenou, nutně vždy vyvolává konflikt mezi potřebou právní
   jistoty a požadavkem materiální správnosti soudního rozhodnutí. V tomto
   ohledu  však hraje významnou roli postulát vnitřní otevřenosti soudního
   rozhodování  jako  podstatný  strukturální element nezávislého nalézání
   práva a příkaz spravedlivého procesu. Nutno také jistě souhlasit s tím,
   že  judikatura,  zvláště  ustálená, upevňuje právní očekávání dotčených
   osob,  současně však neexistuje žádné ústavně chráněné očekávání v její
   ,nezměnitelnost',   neboť   po   formální   stránce   tato  představuje
   (nanejvýše)  subsidiární  pramen  práva  a jako takový - ve srovnání se
   zákonem  - může zakládat podstatně ,slabší' očekávání dotčených osob, z
   faktického  hlediska  pak  dané  očekávání  je  v  kontrastu  s obvykle
   přítomným prvkem nejistoty ohledně výsledku sporu."

   27.  V  každém  případě  však platí, že k judikatorním odklonům by mělo
   docházet  spíše výjimečně, a že by tedy neměly být pravidlem. Jakýkoliv
   judikatorní  odklon  výše postaveného soudu, který provádí sjednocování
   judikatury,  totiž  způsobuje určité "rozkolísání" rozhodovací činnosti
   soudů  níže  postavených,  navozuje  právní  nejistotu  a  může  vést k
   obtížnější  předvídatelnosti  práva.  Každý soud, který k judikatornímu
   odklonu  přistupuje, si proto musí být velmi dobře vědom těchto rizik a
   "negativních   externalit",   a   měl   by   proto  respektovat  zásadu
   zdrženlivosti  a  sebeomezení.  Prostě  řečeno, i stabilní (byť nikoliv
   optimální)  judikatura  je  hodnotou  per  se.  Jak  proto  v minulosti
   opakovaně  uvedl Ústavní soud, změnu ustálené judikatury lze nepochybně
   považovat  za  negativní  z  hlediska  principů právní jistoty a důvěry
   občanů  v  právo,  nelze  ji však považovat za negativní obecně, naopak
   proces "zkvalitňování" práva je jevem prospěšným, a tudíž i žádoucím, a
   z  toho  důvodu  se nemůže vyhnout ani justici, včetně nejvyšších soudů
   [srov.  nálezy ze dne 12. 5. 2009 sp. zn. IV. ÚS 2170/08 (N 117/53 SbNU
   473)  a  ze dne 5. 8. 2010 sp. zn. II. ÚS 3168/09 (N 158/58 SbNU 345)].
   Ne  vždy  lze  ovšem  takovou  změnu považovat za skutečně nezbytnou, a
   proto  Ústavní  soud  v této souvislosti v minulosti akcentoval princip
   zdrženlivosti; pravidlem by tak mělo být, že není-li zcela jasné, který
   z  výkladů  si  zaslouží  přednost,  měla  by  být  zachována dosavadní
   judikatura (

   non liqued
   ).

   28. V případě Ústavního soudu je třeba připomenout a zdůraznit, že jeho
   úkolem  je  ochrana  ústavnosti,  což  je  třeba  nazírat  jednak  jako
   objektivní kategorii, v případě řízení o ústavní stížnosti však zejména
   jako  imperativ  ochrany  ústavně  zaručených základních práv a svobod.
   Tento  úkol,  byť  samozřejmě  svěřený  všem soudům (čl. 4 Ústavy České
   republiky), je totiž nejvíce akcentován právě u Ústavního soudu.

   29.  Pokud  proto  Ústavní  soud  v  konkrétním případě zvažuje, zda je
   namístě  přistoupit  k  judikatornímu  odklonu,  nemůže  abstrahovat od
   právních vztahů, jejichž výklad by se v důsledku tohoto odklonu změnil.
   Se  značnou  dávkou  zjednodušení  přitom  lze  tyto vztahy rozdělit na
   vztahy  vertikální  a  horizontální,  kdy  vertikálním vztahem je míněn
   vztah  čistě mezi jednotlivcem a státem (resp. veřejnou mocí, viz např.
   daňové  řízení),  zatímco  horizontální vztah se odehrává primárně mezi
   soukromoprávními subjekty navzájem (typicky občanskoprávní spor). Jinak
   řečeno, zatímco u typicky vertikálních vztahů se důsledky judikatorního
   odklonu  mohou  negativně  projevit  buď  pouze u státu (veřejné moci),
   anebo  naopak  jen  u  dotčeného  jednotlivce, je tomu u horizontálního
   vztahu  tak,  že  se  promítne  do  právní  sféry  některého soukromého
   subjektu   vždy.  Ústavní  soud  by  proto  měl  pečlivě  vážit  dopady
   případného   judikatorního  odklonu  nejvíce  tehdy,  pakliže  se  jeho
   negativní  dopady projeví ve sféře soukromé osoby, jejíž základní práva
   je povinen chránit.

   30.  Jakkoliv  tedy  judikatorní odklon nepochybně je způsobilý narušit
   zmíněnou  právní  jistotu  a  stabilitu  judikatury  vždy,  s  největší
   obezřetností  by měl Ústavní soud přistupovat právě k těm případům, kdy
   se  jedná  o čistě vertikální vztah a důsledky judikatorního odklonu se
   projeví  negativně  právě  jen  u  jednotlivce.  Jak totiž Ústavní soud
   setrvale  traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem,
   a  tedy  z  ochrany  jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči
   veřejné  moci.  Úkolem  Ústavního  soudu  proto  není  a ani nemůže být
   ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě
   naopak:  ochrana  základních  práv  jednotlivců  proti  státu,  potažmo
   veřejné moci.

   31. V nyní projednávané právní otázce je zřejmé, že judikatorní odklon,
   který  by  spočíval pouze v konstatování nemožnosti postupu podle čl. 5
   odst.  5  Úmluvy  v  případě uplatněných nároků na nemateriální újmu za
   zásah  do  osobní  svobody, ke kterému došlo před závazností Úmluvy pro
   Českou republiku, by v případě čistě retrospektivního řešení nutně vedl
   k  zamítání  těchto  uplatněných  nároků,  o  nichž  zatím ještě nebylo
   rozhodnuto. Stalo by se tak přitom za situace, kdy Ústavní soud po dobu
   několika  let  jejich  oprávněnost uznával a kdy tyto nároky v důsledku
   judikatury  Ústavního  soudu  akceptovaly i obecné soudy [viz nálezy ze
   dne 23. 5. 2012 sp. zn. I. ÚS 3438/11 (N 111/65 SbNU 497), ze dne 4. 3.
   2013  sp. zn. IV. ÚS 3439/11 (N 37/68 SbNU 379), ze dne 30. 4. 2013 sp.
   zn. IV. ÚS 662/12, ze dne 30. 5. 2013 sp. zn. II. ÚS 4877/12, ze dne 5.
   11.  2013  sp.  zn.  IV.  ÚS  500/13, ze dne 24. 4. 2014 sp. zn. IV. ÚS
   644/13  a  IV. ÚS 2265/13 (všechny dostupné na http://nalus.usoud.cz)].
   Někteří  navrhovatelé  proto  zřejmě  teprve  na  základě znalosti této
   judikatury  svoje  nároky  uplatnili,  neboť  očekávali,  že  jim  bude
   vyhověno.  Z  povahy  věci je navíc zřejmé, že se jedná pouze o omezený
   počet případů, kterých se tyto judikatorní závěry mohou přímo týkat.

   32.  Na  základě  těchto obecnějších úvah se proto Ústavní soud zabýval
   tím,  zda  z  pouhé nemožnosti postupu podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy nutně
   plyne, že těmto - v současnosti již uplatněným - nárokům nelze vyhovět.
   Dospěl přitom k závěru, že tomu tak není.

   33.  Jak  totiž  plyne ze shora uvedeného, judikatorní odklon, který je
   tímto  stanoviskem  proveden,  může  mít  buď  prospektivní,  anebo též
   retrospektivní  účinky.  Ohledně  jeho  prospektivních  účinků, tedy ve
   vztahu  k  potenciálním  řízením,  která  ještě  nebyla zahájena, nelze
   vznášet žádné rozumné pochybnosti, a proto není třeba v tomto směru ani
   blíže argumentovat.

   34.  Ve  vztahu  k  účinkům retrospektivním však Ústavní soud vychází z
   toho,  že  se  v  daných  případech jedná o čistě vertikální vztah mezi
   státem  a  žadatelem  o  odškodnění  za  nemajetkovou  újmu,  kdy proto
   použitím  (byť  i nesprávného) právního názoru nemůže dojít k poškození
   právní  sféry  jiných osob. Je třeba vycházet rovněž z toho, že Ústavní
   soud rozhoduje za situace, kdy v několika jiných a právně srovnatelných
   případech  již  bylo  navrhovatelům  vyhověno.  Učinit  za této situace
   judikatorní   odklon   v   neprospěch   několika   navrhovatelů  (čistá
   prospektivita), v jejichž případě zatím ještě vyhověno nebylo, by proto
   Ústavní soud považoval za zjevně nespravedlivé, a vytvářel by tím další
   nerovnost  a  křivdu,  a  to  i  v  rámci  této  skupiny osob, které se
   nacházely  v principiálně srovnatelné právní situaci, řádně se domáhaly
   svých  práv,  nicméně  jen  některé  z nich měly to "štěstí", že jejich
   případy byly rozhodnuty ještě před tímto judikatorním odklonem.

   35.  Je  přitom  notorietou připomínat, že otázka soudních rehabilitací
   představuje   (pouze)   jednu   ze   složek   snah  o  vyrovnání  se  s
   předlistopadovým  totalitním  komunistickým  režimem,  který  porušoval
   základní  práva a svobody jednotlivců. Při jejím výkladu je proto třeba
   volit nikoliv restriktivní, nýbrž extenzivní přístup. V opačném případě
   by  se  totiž  mohl i v našich podmínkách naplnit smutný povzdech známé
   východoněmecké   disidentky   a   bojovnice  za  lidská  práva  Bärbely
   Bohleyové,  která na margo zúčtování s minulostí uvedla: "Obyvatelé NDR
   si přáli spravedlnost, a namísto toho dostali právní stát."

   36.  Ústavní  soud proto uzavírá, že judikatorní odklon učiněný v tomto
   stanovisku  nelze  vykládat  tak,  že  se  vztahuje retrospektivně i na
   řízení,  která  byla  zahájena  před  jeho  vydáním,  nýbrž je třeba ho
   aplikovat pouze

   pro futuro
   (prospektivně).

   Předseda Ústavního soudu:
   JUDr. Rychetský v.r.

   Odlišná stanoviska podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
   ve  znění  pozdějších  předpisů, zaujali ke stanovisku pléna soudci Jan
   Filip, Vladimír Kůrka, Vladimír Sládeček a Radovan Suchánek.