Nové předpisy

Vyhláška č. 8/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

   8/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 7. ledna 2015,

   kterou  se  mění  vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a
   technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
   o  dráhách,  ve  znění  zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,
   zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
   zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.,
   (dále  jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a
   2, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:   Čl. I
   Vyhláška  č.  177/1995  Sb.,  kterou se vydává stavební a technický řád
   drah,  ve  znění  vyhlášky  č.  243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb.,
   vyhlášky  č.  413/2001  Sb.,  vyhlášky  č.  577/2004  Sb. a vyhlášky č.
   58/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 16 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Přístupnost musí být
   zajištěna  stavebnětechnickým  řešením nebo zabezpečovacím a sdělovacím
   zařízením,  a  pokud  to  není  možné,  lze  přístupnost zabezpečit též
   organizačním opatřením.“.

   2. V § 16 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Nástupiště železničních
   stanic  a  zastávek  se  označují jednotným způsobem. Na nástupištích o
   délce  100  m a více a zároveň s výškou nástupní hrany 550 a 380 mm nad
   spojnicí temen kolejnic musí být vyznačeny sektory.“.

   3. V § 21 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

   Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena a) až g).

   4. V § 22 se doplňuje odstavce 8, který zní:

   „(8) Každé elektrické zařízení nově uváděné do provozu musí být ověřeno
   z  hlediska elektrické bezpečnosti a dalších požadavků podle odstavce 1
   výchozí revizí. Zpráva o výchozí revizi musí být uložena u elektrického
   zařízení nebo spolu s technickou dokumentací u jeho provozovatele až do
   jeho zrušení.“.

   5.  V  §  26 odst. 2 písm. b) se slova „s nejvyšší rychlostí“ nahrazují
   slovy „ , zpravidla s nejvyšší rychlostí,“.

   6.  V  §  38  se  na konci odstavce 9 doplňuje věta „Pohyblivé schody a
   pohyblivé chodníky musí být vybaveny pomocnou brzdou.“.

   7. V § 62 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

   „(4)  Při  navýšení  zatížení  trati  o  víc  než  10  % proti zatížení
   uvedenému  v  původním  energetickém výpočtu musí být měřením provedeno
   ověření hodnoty úbytku napětí v kolejnicích.“.

   Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

   8. V § 66 odstavec 1 zní:

   „(1)  Dráha  trolejbusová  umístěná na pozemní komunikaci je v převážné
   části vymezena polohou trolejového vedení a dosahem sběračů trolejbusu.
   Úsek  dráhy  trolejbusové, který není takto vymezen, musí bezprostředně
   navazovat na úsek vymezený podle věty prvé.“.

   9. V § 69 se doplňuje odstavec 9, který zní:

   „(9)  Technické podmínky výpočtu řízení rizika pro výběr nejvhodnějších
   ochranných  opatření  u  stavby  lanové  dráhy  se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.“.

   10. V § 70 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

   11. V § 70 odstavce 11 a 12 znějí:

   „(11)  Vzdálenost  vozidel  od  terénu  a  lan  od  terénu,  vzdálenost
   nejnižších  bodů  dráhy  lanové nad terénem a rozchod lan visuté lanové
   dráhy musí umožňovat bezpečné provozování dráhy a zaručovat spolehlivou
   záchranu a evakuaci přepravovaných osob.

   (12)  Technické  podmínky  pro  prostorové  uspořádání  dráhy lanové se
   považují   za  splněné,  postupuje-li  se  ve  shodě  s  harmonizovanou
   technickou  normou  upravující  bezpečnostní požadavky na osobní lanové
   dráhy  nebo  jejich  části^2a),  která  obsahuje  podrobnější technické
   požadavky.“.

   12.  V  §  72  se  na  konci  odstavce 5 doplňuje věta „Výdrž nouzového
   osvětlení musí být minimálně 3 hodiny.“.

   13. § 73 včetně nadpisu zní:

   „§ 73

   Technické požadavky na nová ocelová lana

   (1)  Nová  ocelová  lana  musí  splňovat  požadavky  nařízení  vlády  o
   technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob.

   (2) Nosná lana musí být vyrobena s co nejmenším počtem spájených spojů.
   S lanem musí být dodáno schéma rozmístění spájených spojů.

   (3)  Lana  pro záchranná zařízení musí zajistit bezpečnost evakuovaných
   osob a svou konstrukcí vyhovovat použitému systému zařízení.

   (4)  Vzdálenost  mezi  dvěma  záplety  je  nejméně  3 000 průměrů lana.
   Požadavky  na  délku  zápletu  lana, součinitele bezpečnosti v tahu pro
   nová  ocelová  lana  u  visutých  lanových drah se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.

   (5)  Při pokládání nového lana se připouštějí u nekonečných lan nejvýše
   dva záplety a u konečných lan jeden záplet.

   (6)  Splétání  lan  musí  umožňovat  bezpečné  a spolehlivé provozování
   dráhy,  bezpečné a spolehlivé uchycení vozů a jednoznačnou identifikaci
   zápletu.  Technické  podmínky  pro splétání lan se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.

   (7)  Zalévání lan do lanových spojek a koncovek musí umožňovat bezpečné
   a  spolehlivé  provozování  dráhy,  musí  splňovat  bezpečnou  funkci a
   přenášet požadovaná zatížení. Technické podmínky pro zalévání konců lan
   se  považují  za  splněné,  postupuje-li  se  ve shodě s harmonizovanou
   technickou  normou  upravující  bezpečnostní požadavky na osobní lanové
   dráhy  nebo  jejich  části^2a),  která  obsahuje  podrobnější technické
   požadavky.“.

   14. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 73a

   Technické požadavky na použitá ocelová lana

   (1)  Použité  ocelové  lano  je  používané  lano,  které  nebylo  dosud
   opravováno nebo nebyla do něj zapletena vložka či pramen.

   (2) Použitá ocelová lana musí být doložena původní dokumentací, záznamy
   o vizuálních kontrolách, záznamy o nedestruktivních kontrolách a tahové
   zkoušce  zkratky.  Namáhání  musí  být do 80 % od původního zatěžování,
   přípustné  snížení průřezu lana je 5 % na 6d, 6 % na 30d, 15 % na 500d,
   kde „d“ je jmenovitý průměr lana.

   (3)  Při pokládání použitého ocelového lana u visutých lanových drah se
   připouští jeden záplet.

   (4) Technické podmínky pro opětovné použití lan se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.“.

   15.  V  §  74 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Technické podmínky
   pro uspořádání stanic lanové dráhy se považují za splněné, postupuje-li
   se  ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující bezpečnostní
   požadavky  na osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a), která obsahuje
   podrobnější technické požadavky.“.

   16. Za § 75 se vkládá nový § 75a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 75a

   Dodatečné  podmínky  pro  nesení  a  vedení  lan  a  vozidel  použitých
   přenesených lanových drah

   (1)  Nosné  sváry  podpěr  visutých  lanových drah a ocelové konstrukce
   stanic  musí  být podrobeny nedestruktivní kontrole. Ocelové konstrukce
   musí mít protikorozní ochranu.

   (2)  Součásti  zařízení podléhající vysokým únavovým namáháním musí být
   podrobeny  nedestruktivní  kontrole.  Mezi  tyto součásti patří zejména
   hřídele  kladkových  baterií,  hřídele  lanových  kotoučů  nebo  lanové
   kotouče.

   (3)  Konstrukce  podpěr  a  stanic  musí  být  ověřeny výpočtem. Způsob
   ověření  výpočtem  se  považuje  za splněný, postupuje-li se ve shodě s
   harmonizovanou  technickou  normou upravující bezpečnostní požadavky na
   osobní  lanové  dráhy nebo jejich části^2a), která obsahuje podrobnější
   technické požadavky.“.

   17.  V § 77 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena e) až h), která znějí:

   „e) dojde k nežádoucímu zpětnému chodu,

   f) dojde ke zvýšení krouticího momentu motoru o více než 10 %,

   g) dojde ke spadnutí dopravního lana,

   h)  nastanou jiné nebezpečné situace, které budou vyhodnoceny v rozboru
   bezpečnosti.“.

   18. V § 77 odst. 5 se číslo „0,3“ nahrazuje číslem „0,5“.

   19. V § 78 odstavec 4 zní:

   „(4) Požadavky na brzdový systém a brzdné účinky poháněcího zařízení se
   považují   za  splněné,  postupuje-li  se  ve  shodě  s  harmonizovanou
   technickou  normou  upravující  bezpečnostní požadavky na osobní lanové
   dráhy  nebo  jejich  části^2a),  která  obsahuje  podrobnější technické
   požadavky.“.

   20. V § 80 odstavec 4 zní:

   „(4) Požadavky na provedení napínacího zařízení se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.“.

   21.  V  §  81  se  věta  druhá  nahrazuje větou „Požadavky na provedení
   elektrického  zařízení se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě
   s harmonizovanou technickou normou upravující bezpečnostní požadavky na
   osobní  lanové  dráhy nebo jejich části^2a), která obsahuje podrobnější
   technické požadavky.“.

   22.  V  §  81  se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)  U  přemístěných  lanových  drah musí elektrické zařízení splňovat
   požadavky  nařízení  vlády  o  technických  požadavcích na zařízení pro
   dopravu osob.“.

   23. V § 82 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5) Trať lanové dráhy musí být vybavena reproduktory.“.

   24.  V § 83 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno l), které zní:

   „l)  dojde  k  dalším  nepříznivým  situacím, které budou vyhodnoceny v
   rozboru bezpečnosti.“.

   25.  V  §  85  odst.  1  se na konci textu věty první doplňují slova „v
   počtu, který je určen evakuačním plánem“.

   26.  V  §  87  odst.  2  se na konci textu věty první doplňují slova „v
   elektronické podobě“.

   27. V § 87 odstavec 10 zní:

   „(10)  Požadavky  na  přípustné  zmenšení nosného průřezu lana vyvolané
   viditelnými zlomy drátů, otěrem, korozí, uvolněním pevného svazku drátů
   v  laně  a jejich poškozením se považují za splněné, postupuje-li se ve
   shodě   s  harmonizovanou  technickou  normou  upravující  bezpečnostní
   požadavky  na osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a), která obsahuje
   podrobnější technické požadavky.“.

   28.  V  §  87  odst.  13  se za větu druhou vkládají věty „Kontrolované
   parametry stavby dráhy lanové jsou stanoveny v příloze č. 7. Projektová
   dokumentace  všech  nově realizovaných osobních lanových drah (nových i
   přenesených),  visutých  i  pozemních,  musí  obsahovat tolerance všech
   kontrolovaných parametrů. Tolerance kontrolovaných parametrů u lanových
   drah realizovaných před platností této vyhlášky se považují za splněné,
   postupuje-li  se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující
   bezpečnostní  požadavky  na  osobní lanové dráhy nebo jejich části^2a),
   která obsahuje podrobnější technické požadavky.“.

   29. V § 87 odst. 13 se slova „při první“ nahrazují slovy „při výstupní“
   a slova „U první“ se nahrazují slovy „U výstupní“.

   30. V § 87 odst. 13 písmeno b) zní:

   „b) vstupní hodnoty testovaných parametrů,“.

   31. V § 87 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

   „(14)  V případě překročení tolerance některého z testovaných parametrů
   podle  odstavce  13  posoudí  výsledky geodetické kontroly autorizovaný
   projektant,  který  stanoví,  zda  je  daná  lanová dráha způsobilá pro
   veřejný provoz.“.

   Dosavadní odstavce 14 až 16 se označují jako odstavce 15 až 17.

   32.  V  §  87 odst. 17 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „včetně
   fotodokumentace“.

   33.  V  §  87  se na konci odstavce 17 doplňuje věta „Provádět činnosti
   podle věty prvé může pouze odborně způsobilá osoba.“.

   34.  V  příloze č. 1 části 1. (Prohlídky a měření na dráze celostátní a
   dráze regionální) se doplňuje bod 18., který zní:
„18.         Měření úrovní rádiových sítí    Jedna traťová a jedna hlavní staniční      GSM-R - 24 měsíců
                                          kolej     Analogové - 36 měsíců“.

   35.  V příloze č. 1 části 6. (Prohlídky a měření na dráze lanové) se za
   bod 13. vkládá nový bod 14., který zní:
„14. Výstupní geodetická kontrola       dráha lanová                   Před uvedením do provozu po výstavbě“.

   Dosavadní body 14. až 16. se označují jako body 15. až 17.

   36. Příloha č. 4 se zrušuje.

   37. V příloze č. 6 části B. bodu 2. (Srdcovková část) písm. a) se číslo
   „1 393“ nahrazuje číslem „1 392“.

   38. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která zní:

   „Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

   Kontrolované parametry stavby dráhy lanové

   1. Visuté lanové dráhy

   a)  vodorovné  vzdálenosti mezi podpěrami lan na trati a ve stanicích a
   dále   podpěrami  technologických  zařízení  ve  stanicích  a  sousední
   podpěrou lan,

   b)  výšky  (nadmořské  nebo relativní) základů podpěr lan na trati a ve
   stanicích  a  dále  základů  podpěr (patek) technologických zařízení ve
   stanicích,

   c)  vybočení  základů  podpěr  pro lana a pro technologické zařízení od
   projektované polohy a osy lan v místě uložení z přímé osy lanové dráhy,

   d)   sklon  podpěr  a  hlav  podpěr  od  roviny  stanovené  projektovou
   dokumentací,

   e) úhel mezi svislou rovinou danou uložením lana do přilehlých krajních
   kladek  sousedních  podpěr  a svislou rovinou proloženou středem drážek
   kladek v baterii (odklon lana).

   2. Pozemní lanové dráhy

   a)  kontrola  absolutní  polohové  odchylky  SKa  osy  koleje  od  její
   projektované polohy,

   b)  kontrola  absolutní  výškové  odchylky  VKa nivelety koleje od její
   projektované nadmořské výšky.“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1.  Nástupiště  o  délce 100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany
   550  a  380 mm nad spojnicí temen kolejnic vybudovaná po účinnosti této
   vyhlášky,  musí být označena jednotným způsobem a rozčleněna na sektory
   nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

   2.  Nástupiště  o  délce 100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany
   550  a  380  mm nad spojnicí temen kolejnic, která byla vybudována před
   účinností  této  vyhlášky,  musí  být  označena  jednotným  způsobem  a
   rozčleněna  na  sektory  při  jejich nejbližší rekonstrukci, nejpozději
   však do 10 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.

   Ministr:
   Ing. Ťok v. r.