Nové předpisy

Vyhláška č. 11/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

   1/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 19. ledna 2015,

   kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických
   požadavcích   na   živočišné  produkty,  které  nejsou  upraveny  přímo
   použitelnými  předpisy  Evropských  společenství,  ve znění vyhlášky č.
   61/2009 Sb.

   Ministerstvo  zemědělství  stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o
   veterinární  péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
   zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
   č.  48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
   č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 27a odst. 6 a §
   27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:

   Čl. I
   Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
   a  Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací
   v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační
   společnosti, v platném znění.

   Čl. II
   Část  první  vyhlášky  č.  289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických
   požadavcích   na   živočišné  produkty,  které  nejsou  upraveny  přímo
   použitelnými  předpisy  Evropských  společenství,  ve znění vyhlášky č.
   61/2009 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena n) a o), která znějí:

   „n)  údaje  o  provedených  vyšetřeních,  jež  jsou  laboratoře povinny
   předkládat   úřednímu   veterinárnímu  lékaři,  včetně  termínu  jejich
   předložení,

   o)  rozsah  a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti
   patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí.“.

   2.  V  § 10 odst. 3 se slova „10 kusů drůbeže v průběhu 1 týdne celkem“
   nahrazují  slovy  „10  kusů krůt, 10 kusů hus, 10 kusů kachen a 35 kusů
   ostatní drůbeže v průběhu jednoho týdne“.

   3.  V  §  12  odst.  1 se slova „nebo účastník lovu (dále jen „lovec“)“
   zrušují.

   4.  V  §  12  se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
   doplňuje se písmeno c), které zní:

   „c) do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou
   v  souladu  s  nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004
   registrováno  jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je
   na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.“.

   5. V § 12 odst. 3 se slovo „Lovec“ nahrazuje slovy „Uživatel honitby“.

   6. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

   „(6)  Pro  maloobchodní  zařízení podle odstavce 1 písm. c), které bylo
   krajskou   veterinární   správou   v  souladu  s  nařízením  Evropského
   parlamentu  a  Rady  (ES) č. 852/2004 registrováno jako zařízení určené
   pro   zacházení   se   zvěřinou,  která  je  dodávána  přímo  konečnému
   spotřebiteli,   platí  vedle  veterinárních  a  hygienických  požadavků
   stanovených  nařízením  Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č. 852/2004
   také  veterinární  a  hygienické  požadavky  stanovené  v příloze III k
   nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

   a)  v  oddílu  I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1
   písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,

   b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o velkou volně
   žijící zvěř,

   c)  v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde o velkou volně
   žijící zvěř,

   d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde o drobnou volně
   žijící zvěř,

   e)  v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické
   zacházení  s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po
   jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,

   f)  v  oddílu  VI,  pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z
   masa volně žijící zvěře.“.

   Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

   7. V § 12 odstavec 7 zní:

   „(7)  Za  malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) podle odstavce
   1,  se  považuje  1 kus velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně
   žijící  zvěře  za  týden, nejvýše však 30 % uživatelem honitby odlovené
   zvěře  za  rok, přičemž těchto 30 % nesmí překročit 30 kusů velké volně
   žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře.“.

   8.  V  §  12  odst. 8 se za slova „odstavci 1“ vkládají slova „písm. a)
   nebo b)“.

   9. V § 12a odst. 3 písm. a) se slovo „lovce“ nahrazuje slovy „uživatele
   honitby“.

   10. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:

   „§ 12b

   Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat
   úřednímu veterinárnímu lékaři, a termín jejich předložení

   (1)  Laboratoř,  které  bylo  vydáno osvědčení o akreditaci k provádění
   tohoto  vyšetření,  státní  veterinární  ústav  a laboratoř, které bylo
   krajskou  veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 zákona povolení
   pro  tento  druh  vyšetřování,  předkládá úřednímu veterinárnímu lékaři
   údaje  o  provedených  vyšetřeních  na  přítomnost svalovce (trichinel)
   jednou  ročně,  vždy v termínu do 15. dubna, a to za období od 1. dubna
   předcházejícího  kalendářního  roku  do 31. března kalendářního roku, v
   němž se údaje předkládají.

   (2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje

   a) název laboratoře, která vyšetření provedla,

   b) identifikaci objednavatele vyšetření - uživatele honitby,

   c) číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře,

   d) datum vyšetření,

   e) výsledek vyšetření na svalovce,

   f)  metodu,  která  byla k vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel)
   použita.“.

   11.  V  §  13  odst. 1 se slova „syrové, mlékárensky neošetřené mléko a
   syrovou  smetanu“ nahrazují slovy „syrové mléko“ a za slovo „výroby“ se
   vkládají slova „nebo prostřednictvím prodejního automatu“.

   12. V § 13 odst. 4 se za slova „syrového mléka“ vkládají slova „v místě
   výroby“  a  slovo „převařit“ se nahrazuje slovy „tepelně opracovat nebo
   pasterovat“.

   13. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)   V   případě   přímého  prodeje  syrového  mléka  prostřednictvím
   prodejního  automatu musí být na viditelném místě na prodejním automatu
   umístěno upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo
   pasterovat“.   Přímý   prodej  syrového  mléka  konečnému  spotřebiteli
   prostřednictvím  prodejního  automatu  může  být prováděn i v mléčnici.
   Jde-li  však  o  hospodářství, ze kterého je dodáváno mléko do sběrného
   střediska,  standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka,
   musí  být  prodej  zajištěn tak, aby konečný spotřebitel nevstupoval do
   mléčnice.“.

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

   14.  V  §  13 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nebo musí
   být zchlazeno na 6 °C a zchlazené prodáno do 48 hodin po nadojení“.

   15. V § 13 odst. 7 se slova „syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a
   syrové  smetany,  určené“  nahrazují slovy „syrového mléka, určeného“ a
   slova „nebo syrové smetany“ se zrušují.

   16. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 13a

   Rozsah  a  limity  vyšetřování  syrového  mléka ke zjištění přítomnosti
   patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí

   Chovatel,  který  prodává  syrové  mléko  podle  § 27a odst. 1 písm. e)
   zákona,  zajistí  vyšetření  syrového  mléka  na přítomnost patogenních
   mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí uvedených v příloze č. 6 k této
   vyhlášce.“.

   17. V § 14 odst. 5 se číslo „60“ nahrazuje číslem „600“.

   18. V § 15 se odstavec 1 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

   19. V § 15 odstavec 3 zní:

   „(3)  Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti
   chovatele,  hospodářství  chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo
   na  tržišti  přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k
   dodání  medu  chovatelem do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo
   konečného  spotřebitele  a  která  je na území kraje, v němž se nachází
   stanoviště včel, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.“.

   20. V § 15 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

   21. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 6 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.

   ROZSAH  A  LIMITY  VYŠETŘOVÁNÍ  SYROVÉHO  MLÉKA KE ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI
   PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ LIDÍ

+-------------------------+----------------+
| Parametr                | Limit          |
+-------------------------+----------------+
| Staphylococcus aureus   | 500 KTJ/1ml    |
+-------------------------+----------------+“.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato  vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jejího vyhlášení.

   Ministr:
   Ing. Jurečka v. r.