Nové předpisy

Zákon č. 16/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

16/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2015,

kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 172/2004
Sb., zákona č. 625/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 71 odst. 2 větě druhé se slovo „zvláštní“ zrušuje.

2. V § 105 větě třetí se za slova „pozměňovacích návrhů“ vkládají slova „ , popřípadě jejich odůvodnění“.

3. § 107 zní:

㤠107
Po vystoupení zpravodaje, neobsahuje-li doporučení výboru návrh, aby Senát vyjádřil vůli se návrhem
zákona nezabývat, vyzve předsedající senátory, aby sdělili, zda takový návrh chtějí podat.
Byl-li takový návrh obsažen v doporučení výboru nebo podán, hlasuje se o něm bez rozpravy. O návrhu
nelze hlasovat, vznese-li námitku nejméně jeden senátorský klub nebo nejméně 10 senátorů. Byl-
-li návrh, aby Senát vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat, přijat, jednání Senátu o návrhu zákona
končí.“.

4. V § 109 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a s odůvodněním“.

5. Za § 120 se vkládá nový § 120a, který včetně poznámky pod čarou č. 34d zní:

㤠120a
(1) Návrh zákonného opatření Senátu musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Senát usnést.

(2) Součástí návrhu zákonného opatření Senátu je důvodová zpráva. Obecná část důvodové zprávy
obsahuje prohlášení, že součástí navrhované právní úpravy nejsou věci, jejichž úpravu zákonným opatřením
Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její přijetí nesnese odkladu 34d). Dále obecná část důvodové
zprávy obsahuje zejména zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů
navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku, zhodnocení
souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy
Evropské unie a předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména
nároky na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. Zvláštní část důvodové zprávy vysvětluje obsah jednotlivých ustanovení navrhované právní úpravy.

(3) Společně s návrhem zákonného opatření Senátu předloží vláda též návrh prováděcího předpisu,
který má být vydán na základě zmocnění obsaženého v návrhu zákonného opatření Senátu a má současně
s ním nabýt účinnosti.

(4) Obsahuje-li návrh zákonného opatření Senátu návrh novely zákona, předloží vláda též znění
platného zákona nebo jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn.
34d) Čl. 33 odst. 1 a 2 Ústavy.“.

6. V § 122 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud byly k návrhu zákonného opatření Senátu podány pouze pozměňovací návrhy k opravě
legislativně technických, gramatických a písařských chyb, může senátor navrhnout, aby bylo přikročeno
k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu stanoveného v odstavci 3 větě druhé; o takovém návrhu
rozhodne Senát bez rozpravy.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

7. Za § 130 se vkládají nové § 130a až 130c, které včetně nadpisu znějí:

„Jednání o návrzích zákonů vrácených Poslaneckou sněmovnou Senátu jako navrhovateli k dopracování

§ 130a
(1) Vrátí-li Poslanecká sněmovna návrh zákona Senátu jako navrhovateli k dopracování, zařadí jej předseda Senátu na pořad nejbližší schůze Senátu.

(2) Vrácený návrh zákona uvede senátor pověřený Senátem, aby odůvodnil návrh zákona při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Není-li pověřený senátor přítomen, určí senátora uvádějícího vrácený
návrh zákona Senát. Poté je otevřena rozprava, v jejímž průběhu je možné navrhnout, aby byl vrácený návrh zákona schválen, zamítnut, jednání o něm odročeno, nebo aby byl přikázán výboru či výborům k novému projednání; o návrzích se hlasuje v uvedeném pořadí.

(3) Přikáže-li Senát vrácený návrh zákona výboru k novému projednání, současně určí, kdo bude v Senátu a jeho orgánech plnit funkci navrhovatele vráceného návrhu zákona.

(4) Nestanoví-li Senát jinak, činí lhůta pro nové projednání vráceného návrhu zákona ve výboru 30 dnů.

§ 130b
Při jednání o vráceném návrhu zákona postupuje výbor obdobně podle § 129.

§ 130c
Po projednání vráceného návrhu zákona výborem, anebo po uplynutí lhůty pro opětovné zařazení vráceného návrhu zákona na pořad schůze Senátu, jedná Senát o vráceném návrhu zákona obdobně podle § 130.“.

8. V § 131 se slova „až 130“ nahrazují slovy „až 130c“ a za slova „návrhů zákonů“ se vkládají slova „nebo o vrácených návrzích zákonů“.

9. Část dvacátá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48 a 49 zní:

„ČÁST DVACÁTÁ PETICE A JINÁ PODÁNÍ OBČANŮ

Petice
§ 142
(1) Petice adresované Senátu, jeho orgánům a funkcionářům se doručí výboru, kterému přísluší vyřizování peticí. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené zvláštním zákonem48). Je-li doručena petice podepsaná nejméně 10 000 osobami, oznámí to výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, organizačnímu výboru.

(2) Výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, rozhodne, zda vyslechne pisatele petice nebo toho, kdo zastupuje členy petičního výboru49), a zda o obsahu petice uvědomí příslušného člena vlády, popřípadě vedoucího jiného správního úřadu nebo představitele územní samosprávy.

(3) Výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, může požádat orgán Senátu, který je věcně příslušný pro oblast, jíž se petice týká, o stanovisko k petici ve lhůtě dohodnuté předsedou výboru, kterému přísluší
vyřizování peticí, s předsedou dožádaného orgánu Senátu.

(4) Po provedeném šetření, jde-li o petici podepsanou méně než 10 000 osobami, výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, vyrozumí toho, kdo petici podal. V odpovědi uvede své stanovisko k obsahu petice a informuje o způsobu jejího vyřízení.

§ 142a
(1) Je-li petice podepsána nejméně 10 000 osobami, zařadí se její projednání na pořad nejbližší schůze Senátu poté, co výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, oznámil organizačnímu výboru, že šetření ve věci takové petice bylo ukončeno. Součástí oznámení je jméno zpravodaje, jméno toho, kdo zastupuje členy petičního výboru49), a jména fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů nebo orgánů územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené peticí.

(2) Při zahájení projednávání petice podle odstavce 1 oznámí předsedající jméno toho, kdo zastupuje petiční výbor49). Taková osoba má právo na přístup do jednacího sálu a právo vystoupit v rozpravě k projednávané petici, a to nejvýše dvakrát a vždy nejvýše na 10 minut, nestanoví-li Senát jinak. Rozhodne-li tak Senát, mají stejná práva i další osoby, jejichž jména uvedl výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, ve svém oznámení podle odstavce 1.

(3) Projednávání petice podle odstavce 1 na schůzi Senátu zahájí zpravodaj výboru, kterému přísluší vyřizování peticí, který seznámí Senát s obsahem petice a s průběhem a výsledky provedeného šetření a navrhne způsob jejího vyřízení. Po té předsedající zahájí rozpravu.

(4) Projednávání petice podle odstavce 1 na schůzi Senátu je ukončeno hlasováním o usnesení, jímž Senát petici vyřizuje, anebo ji k vyřízení vrací výboru, kterému přísluší vyřizování peticí.

(5) O výsledku jednání Senátu informuje předseda Senátu toho, kdo petici podal.

§ 142b
(1) O přijatých peticích, jejich obsahu a způsobu vyřízení předkládá výbor, kterému přísluší vyřizování
peticí, Senátu zprávu. Ve zprávě zejména uvede, kdo petice podal, kdy byly doručeny, čeho se týkaly a jak, kdy a kým byly projednány a vyřízeny. Nestanoví-li Senát jinak, předkládá výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, takovou zprávu každoročně nejpozději do 15. února za předchozí kalendářní rok.

(2) Zprávu o obsahu a způsobu vyřizování peticí, popřípadě vyřízení jednotlivých peticí si může Senát vyžádat od výboru, kterému přísluší vyřizování peticí, kdykoli.

§ 143
Jiná podání občanů
Podání, která nejsou peticemi, výbor, kterému přísluší vyřizování peticí, podle povahy věci buď sám vyřídí, nebo předá věcně příslušným výborům nebo komisím, anebo je postoupí příslušným úřadům nebo institucím. Pisatele o vyřízení nebo postoupení vždy vyrozumí.
48) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
49) § 3 zákona č. 85/1990 Sb.“.

10. V příloze č. 1 na straně 2 vzoru průkazu senátora se věta „Držitel tohoto průkazu má nárok na bezplatné používání prostředků veřejné hromadné dopravy, s výjimkou letecké dopravy.“ zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem následujícím po dni vyhlášení, s výjimkou čl. I bodu 10, který nabývá účinnosti padesátým dnem následujícím po dni vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.