Nové předpisy

Zákon č. 353/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

   353/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 18. prosince 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
   předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  526/1990  Sb.,  o  cenách,  ve znění zákona č. 135/1994 Sb.,
   zákona  č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb.,
   zákona č. 276/2002 Sb., zákona č. 124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,
   zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb.,
   zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 183/2008 Sb.,
   zákona č. 403/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a
   zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 10 odst. 2 větě první se slova „Ministerstvo financí v Cenovém
   věstníku,“ zrušují.

   2.  V  § 10 odst. 2 větě druhé se slova „Jejich vydání“ nahrazují slovy
   „Sdělení o jejich vydání“.

   3.  V  § 10 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Cenové rozhodnutí
   nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném věstníku a účinnosti
   dnem   stanoveným   v  cenovém  rozhodnutí,  nejdříve  však  dnem  jeho
   zveřejnění.“.

   4. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 10a

   Cenový věstník

   (1)  Ministerstvo financí zveřejňuje cenová rozhodnutí podle § 10 odst.
   1  v  Cenovém  věstníku;  sdělení  o  jejich vydání vyhlašuje ve Sbírce
   zákonů  podle zvláštního právního předpisu^8a). Cenový věstník je veden
   v elektronické i listinné podobě, přičemž obě podoby mají stejné právní
   účinky.

   (2)  Cenové  rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v Cenovém
   věstníku  a  účinnosti  dnem  stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve
   však  dnem  jeho  zveřejnění.  Zveřejněním  se  rozumí den zpřístupnění
   Cenového  věstníku,  který  je uveden v jeho záhlaví na portálu veřejné
   správy.

   (3)   Ministerstvo  financí  umožní  bezplatné  nahlížení  do  cenových
   rozhodnutí na Ministerstvu financí.

   (4)  Ministerstvo  financí  uchovává jeden výtisk cenového rozhodnutí v
   listinné   podobě   za   účelem   posouzení   shody  mezi  listinnou  a
   elektronickou podobou po dobu 10 let ode dne jeho zveřejnění.“.

   5.  V  §  11  odst.  1 písm. c) se slova „ , kterým je osoba nakupující
   zboží   pro   jiné   účely  než  pro  podnikání“  zrušují  a  za  slovo
   „spotřebiteli“ se vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 10, která zní:

   „10) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   6. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pověření osoby k výkonu
   cenové  kontroly může mít formu průkazu. Průkaz vydává cenový kontrolní
   orgán,  do  jehož  působnosti  cenová kontrola náleží, pokud se jedná o
   kontrolu  plnění povinností, jejichž porušení je uvedeno v § 15 odst. 1
   písm.  g) až j) nebo l) nebo v § 16 odst. 1 písm. g), h) nebo i) nebo v
   odst.  3 písm. a) nebo c). V průkazu je uvedeno jméno, příjmení, orgán,
   který  průkaz  vydal,  funkce  osoby,  kterou  kontrolní  orgán pověřil
   výkonem  kontroly,  rozsah  oprávnění  ke kontrole a vymezení platnosti
   průkazu.  Průkaz je opatřen otiskem úředního razítka a podepsán osobou,
   která průkaz vydala s uvedením jejího jména a příjmení.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   v z. Jermanová v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.