Nové předpisy

Zákon č. 357/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

   357/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 18. prosince 2014,

   kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
   předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
   zákona  č. 59/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
   zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
   zákona  č. 281/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb.,
   zákona  č. 170/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se
   mění takto:

   1.  V  § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno g), které zní:

   „g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).“.

   2.  V  § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno g), které zní:

   „g)   provádí   kontrolu  dodržování  podmínek  poskytování  finančních
   příspěvků (§ 62 odst. 1).“.

   3.  V  §  62  se  na  konci  odstavce  2  doplňují  věty „Na poskytnutí
   finančního  příspěvku  není  právní  nárok.  Byl-li  finanční příspěvek
   poskytnut  na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů nebo nebyl-li
   použit  na účel, na který byl poskytnut, je příjemce povinen jej v plné
   výši vrátit.“.

   4. V § 62 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

   „(3) Finanční příspěvek lze poskytnout z Fondu životního prostředí^31),
   nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona.

   (4) Finanční příspěvek podle tohoto zákona nelze poskytnout, pokud byla
   na  stejný  účel  poskytnuta  podpora  z  veřejných zdrojů nebo z fondů
   Evropské unie.“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

   v z. Jermanová v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.