Nové předpisy

Vyhláška č. 7/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

   7/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 29. prosince 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád
   drah, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,
   o  dráhách,  ve  znění  zákona  č.  23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,
   zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
   zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.,
   (dále  jen  „zákon“) k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 42 odst.
   3,  §  43 odst. 1, 4 a 7, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1, § 47 odst. 2 a §
   48 odst. 1 zákona:

   Čl. I
   Vyhláška  č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění
   vyhlášky  č.  242/1996  Sb.,  vyhlášky  č.  174/2000  Sb.,  vyhlášky č.
   133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  písm. e) se za slova „dráhy (koleji, troleji, lanu apod.)“
   doplňují  slova  „nebo  v  případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo,
   pohybující   se   vlastní  silou  mimo  trakční  vedení  a  napájené  z
   nezávislého  zdroje,  které je primárně určeno pro jízdu při napájení z
   trakčního vedení“.

   2. V § 1 písmeno m) zní:

   „m)  jízdou  podle  rozhledových  poměrů  jízda drážního vozidla řízená
   pouze   rozhledem   osoby   řídící   drážní  vozidlo,  při  které  musí
   strojvedoucí  zastavit  vlak  nebo  posunový  díl  před  stojícími nebo
   stejným  směrem  jedoucími  vozidly  ve  společné  jízdní cestě a podle
   možností   i   před  jinou  překážkou,  ohrožující  jeho  jízdu  včetně
   protijedoucích  vozidel,  přičemž  nejvyšší dovolená rychlost nesmí být
   překročena,“.

   3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  V  případě  přenosných  návěstidel pro elektrický provoz jsou pro
   zvýšení   bezpečnosti  a  stability  provozu  zejména  při  výlukách  a
   eliminaci   případů   strženého  trakčního  vedení  používána  přenosná
   návěstidla  pro elektrický provoz oranžové barvy nebo modré s oranžovým
   orámováním.“.

   4.  V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „a“ a
   doplňuje se písmeno d), které zní:

   „d) použití složek integrovaného záchranného systému.“.

   5. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

   6.  Za  §  21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu a poznámky pod
   čarou č. 15 zní:

   „§ 21a

   Organizace  řízení  drážní  dopravy  při plánovaném omezení provozování
   dráhy

   (1)  Při  plánovaném omezení provozování dráhy vyhodnocuje provozovatel
   dráhy vliv omezení provozování dráhy na sjednaný rozsah drážní dopravy.
   Při posuzování vlivu plánovaného omezení provozování dráhy se porovnává
   dopravní  propustnost  dotčeného úseku v době omezení provozování dráhy
   se skutečným rozsahem přidělené kapacity dopravní cesty.

   (2)  Pokud  má  plánované  omezení  provozování dráhy vliv na četnost a
   rozsah   dopravy,  informuje  provozovatel  dráhy  o  této  skutečnosti
   přídělce, není-li přídělce současně provozovatelem dráhy.

   (3)  Pokud  má  plánované  omezení  provozování dráhy vliv na četnost a
   rozsah  dopravy,  provozovatel  dráhy  navrhne dopravci dohodu o úpravě
   přidělené  kapacity. Neodpovídá-li ani po úpravě nebo odebrání kapacity
   dopravní  cesty  nebo  snížení  o  nevyužité trasy dopravní propustnost
   dotčeného  úseku rozsahu přidělené kapacity dopravní cesty, je přídělce
   oprávněn  provést  přepočet přidělené kapacity dopravní cesty a po dobu
   plánovaného  omezení provozování dráhy dále snížit sjednané počty vlaků
   všem dopravcům tak, aby rozsah provedené úpravy kapacity dopravní cesty
   byl v procentuálním vyjádření maximálně shodný u všech dopravců.

   (4)  Provozovatel  dráhy  zpracuje  na základě postupu podle odstavce 3
   výlukový  jízdní  řád,  který se nepovažuje za změnu jízdního řádu. Při
   konstrukci výlukového jízdního řádu se upřednostní trasy v pořadí podle
   § 22 odst. 2.

   (5)   Návrh   výlukového  jízdního  řádu  předloží  provozovatel  dráhy
   dopravcům  nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení provozování
   dráhy.  Dopravce  je  oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení
   námitky  k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě
   10  dnů od doručení vyjádření dopravce o námitkách dopravce rozhodne. V
   případě,  že  provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví
   pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám nevyhověl nebo vyhověl
   pouze částečně.

   (6)   Při  sestavování  výlukového  jízdního  řádu  provozovatel  dráhy
   spolupracuje  s  dopravci, kteří mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu
   kapacitu.

   (7)  Dopravce  je  při  sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v
   rámci  počtu přidělených tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím
   provozovaných  vlaků  na  dotčeném  úseku.  Provozovatel  dráhy  vyhoví
   požadavkům  dopravce  týkajícím se tras vlaků veřejné služby v přepravě
   cestujících,  které  slouží  k  zabezpečení dopravní obslužnosti státu,
   následně  pak  kraje  a  obce^15),  a  to maximálně v rozsahu požadavků
   odstavce 3.

   (8)   Po   ukončení   plánovaného  omezení  provozování  dráhy  zajistí
   provozovatel dráhy prověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení.

   15)  Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
   a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   7. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“
   a doplňuje se písmeno j), které zní:

   „j)  je  vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru horkoběžnosti ložisek, z
   indikátoru  horkých  obručí  nebo  z  indikátoru  nekorektnosti jízdy v
   úrovni  překračující  úroveň  STOP,  je-li  závada potvrzena neprodleně
   provedenou  prohlídkou vozidla nebo jedná-li se o opakované vyhodnocení
   stejné závady u totožného vozidla.“.

   8.  V  §  35  odst.  1  písm.  a)  se  za  slovo  „byla“  vkládá  slovo
   „prokazatelně“.

   9.  V § 35 odst. 1 písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku
   zrušuje.

   10.  V  §  35  odst.  1  písm.  d)  se za slovo „pohybu“ vkládají slova
   „prostředkem s trvalým účinkem“.

   11.  V  §  35  odst.  1 písm. g) se za slova „sledovala ruční“ vkládají
   slova  „nebo jiné“ a slova „ruční návěsti viditelné“ se nahrazují slovy
   „návěsti viditelné nebo trvale či opakovaně předávány“.

   12.  V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena s) a t), která znějí:

   „s)  odpovídajícím  způsobem reagovala na hlasové nebo datové informace
   nebo příkazy předávané rádiovým zařízením, nebo

   t) v případě zjištění závady na zařízení provozovatele dráhy neprodleně
   informovala osobu řídící drážní dopravu.“.

   13.  V  §  35  odst.  2  písm. a) se slovo „sekundách“ nahrazuje slovem
   „půlminutách“.

   14.  V  § 35 odst. 2 písm. e) se slova „předepsaný způsob brzdění vlaku
   a“ zrušují.

   15. V § 35 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

   Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

   16.  V  §  36  odst.  4 se slova „u vlaků osobní dopravy v nápravách, u
   nákladních vlaků“ a slova „a nápravách“ zrušují.

   17.  V  § 37 odst. 4 se za slova „Skutečná brzdicí procenta =“ vkládají
   slova „k .“.

   18.  V  §  37 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Pokud jsou ve vlaku
   brzděném  průběžnou  brzdou  zařazena též vozidla brzděná ruční brzdou,
   vynásobí  se jejich brzdící váha při výpočtu celkové brzdící váhy vlaku
   koeficientem 0,75.“.

   19.  V § 37 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Hodnoty koeficientu k
   jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

   20. V § 37 odst. 5 se slova „podle § 35 odst. 2 písm. e) této vyhlášky“
   zrušují.

   21.  V  § 37 odst. 9 úvodní části ustanovení se na konci textu doplňují
   slova „i v jiné dopravně“.

   22.  V  §  37  se  na  konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a slovem
   „nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

   „c)  bylo-li  na  vlak  přivěšeno  další  drážní  vozidlo  s propojeným
   průběžným potrubím.“.

   23.  V  §  37 odst. 10 se na začátek písmene g) vkládají slova „u ručně
   zpracovaného zápisu“.

   24.  V  §  46  se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U drážních vozidel
   dráhy trolejbusové musí být ověřen celkový izolační stav.“.

   25. V § 50 odst. 2 písm. b) se slovo „ , spěšnin“ zrušuje.

   26. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Jízdní  řády  jsou  neprodleně  po jejich předání do Celostátního
   informačního   systému   o   jízdních   řádech   zveřejňovány  způsobem
   umožňujícím   dálkový  přístup,  a  to  v  podobě,  ve  které  byly  do
   Celostátního   informačního   systému   o   jízdních   řádech   předány
   provozovatelem dráhy.“.

   27.  V  § 55 odst. 1 písm. f) se slova „přehledné znázornění“ nahrazují
   slovem „mapu“.

   28.  V  §  55  odst.  1  se na konci textu písmene g) doplňují slova „a
   zastávek“.

   29. V § 55 odst. 1 písmeno h) zní:

   „h)  místo,  kde  jsou  smluvní  přepravní  podmínky  a  tarif dopravců
   zveřejněny,“.

   30. V § 55 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.

   Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena i) až k).

   31.  V § 55 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládají slova „ve sloupci
   vlaku“.

   32. V § 55 odst. 1 písmeno j) zní:

   „j) termíny vydávání plánovaných změn jízdního řádu,“.

   33. V § 55 odst. 1 písm. k) bodě 8 se slovo „tarifní“ zrušuje.

   34.  V § 55 odst. 2 písm. e) se slova „písm. m)“ nahrazují slovy „písm.
   k)“.

   35.  V  §  55 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo
   zastávky“.

   36. V § 55 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Jízdní  řády jsou neprodleně po jejich postoupení do Celostátního
   informačního   systému   o   jízdních   řádech   zveřejňovány  způsobem
   umožňujícím   dálkový  přístup,  a  to  v  podobě,  ve  které  byly  do
   Celostátního  informačního systému o jízdních řádech postoupeny drážním
   správním úřadem.“.

   37.  V  §  62  odst.  2  se na konci textu písmene s) doplňují slova „s
   výjimkou   klimatizací  kabin  řidiče  (osoby  řídící  drážní  vozidlo)
   drážního,  tramvajového a trolejbusového vozidla s chladícím výkonem do
   2000  W  napájených  z  obvodů  bezpečného napětí 24 V DC; provozovatel
   drážní  dopravy  má  v  případě  instalace  takového  systému povinnost
   oznámit změnu Drážnímu úřadu“.

   38.  V  § 62 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova „ ; za
   změnu  se  nepovažuje výměna částí určených technických zařízení, která
   nejsou  součástí  ostatních  zařízení uvedených v tomto odstavci, a při
   níž  se  nemění  funkční  vlastnosti ani parametry určeného technického
   zařízení“.

   39. V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Vozy použité a vozy přemístěných lanových drah musí být podrobeny
   nedestruktivní  kontrole  úchytů,  závěsů  a veškerých svarových spojů.
   Musí  být  doloženo  původní  schválení, pevnostní výpočet, výkresová a
   technická  dokumentace.  Musí být proveden výpočet na únavu a stanovení
   zbytkové životnosti.“.

   40. V § 71 odst. 2 se číslo „12“ nahrazuje číslem „24“.

   41.  V  §  71  se  na  konci odstavce 4 doplňují věty „Přenosné rádiové
   zařízení,  které  není připojeno k elektrickým obvodům drážního vozidla
   nebo  k  anténě  pevně  instalované  na  drážním vozidle, není součástí
   drážního  vozidla.  Přenosné rádiové zařízení lze použít pouze v režimu
   nouzového rádiového spojení.“.

   42. V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5) Dopravce je povinen použít pro provoz:

   a)  na  tratích  nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému
   vlakového  rádiového  zařízení  sloužícího  k  zajištění  řízení drážní
   dopravy  nebo  pro  přenos  povelů,  signálů,  hlášení či datový přenos
   drážní  vozidlo  vybavené  kompatibilní funkční mobilní částí rádiového
   zařízení;  umožňuje-li traťová část vlakového rádiového zařízení vyslat
   povel k samočinnému zastavení drážního vozidla, musí být drážní vozidlo
   vybaveno technickými prostředky pro jeho realizaci,

   b)  na  tratích  nebo  části tratě vybavené vlakovým rádiovým zařízením
   systému  GSM-R,  zajišťujícím komunikační a hlasové funkce nebo datovou
   komunikaci v systému ETCS, drážní vozidlo vybavené kompatibilní mobilní
   částí systému GSM-R^14).“.

   43. V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Informace o jízdě mezinárodního vlaku a vnitrostátního expresního
   vlaku  jsou  staničním rozhlasem podávány též v anglickém nebo německém
   jazyce.“.

   44. V § 74 odst. 1 se slova „nehody a“ zrušují.

   45. V § 74 odst. 2 se slova „nehody nebo“ a slova „nehod a“ zrušují.

   46.  V  §  74  odst.  3  se  slova „nehody nebo“ a slova „nehodou nebo“
   zrušují.

   47. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  U  datovaných  odkazů  platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných
   odkazů  platí  poslední  platné  vydání normy nebo technického předpisu
   včetně veškerých oprav a změn.“.

   48. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze
   regionální a na vlečce bod 3. zní:

   "3.  Návěst  "Stůj",  dávaná  světlem,  praporkem, terčem, obdélníkovou
   návěstní  deskou  červené  barvy,  terč  i  obdélníková deska mohou být
   vyhotoveny z reflexního materiálu; návěst označuje místo, kde musí čelo
   drážního  vozidla  zastavit.  Je-li  návěst  "Stůj"  dávána  v  případě
   mimořádného  zastavení,  musí  být  předvěstěna tak, aby drážní vozidlo
   mohlo   na   stanoveném   místě  bezpečně  zastavit.  Podmínky  použití
   návěstidel z reflexního materiálu upraví provozovatel dráhy ve vnitřním
   předpisu.".

   49. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze
   regionální a na vlečce bod 8. včetně obrázků zní:

   "8. Návěstidla pro trvalé a přechodné omezení traťové rychlosti:

   8.1.  "Rychlostník",  tvořený  návěstní  deskou bílé barvy, na které je
   černými  číslicemi vyznačena traťová rychlost v km.h-1; tvarem návěstní
   desky   se   může   odlišovat   dovolená  rychlost  pro  různé  skupiny
   přechodnosti drážních vozidel, přednostně se používá tvar obdélníkový a
   kruhový.  Nařizuje-li  rychlostník  snížení  rychlosti,  nutno sníženou
   rychlostí  jet ihned za rychlostníkem, nařizuje-li rychlostník v dalším
   traťovém  úseku vyšší rychlost, rychlost může být zvýšena až po projetí
   konce vlaku za rychlostník, není-li dodatkovou tabulkou na rychlostníku
   (černý obraz lokomotivy v bílém poli) povoleno zvyšovat rychlost ihned,
   jakmile čelo vlaku mine takto označený rychlostník.

   8.2.  "Předvěstník",  tvořený  návěstní deskou žluté barvy může být i v
   provedení  s  bílým  okrajem,  na  kterém  je  černou číslicí vyznačena
   desetina  hodnoty  dovolené  rychlosti  na  předvěstěném  rychlostníku.
   Předvěstník  se umisťuje na vzdálenost nejméně 300 m pro rychlost do 60
   km.h-1,  nejméně  700 m pro rychlost do 100 km.h-1 a nejméně 1000 m pro
   rychlost  do 160 km.h-1 před rychlostník. Neumisťuje se, jde-li o změnu
   traťové rychlosti 10 km.h-1 a menší a při zvýšení rychlosti. Přednostně
   se používá trojúhelníkový na vrcholu umístěný (před obdélníkovou deskou
   rychlostníku)  a kruhový tvar návěstní desky. Návěstní desky návěstidel
   "Rychlostník"  a  "Předvěstník"  se  zhotovují z materiálu odrážejícího
   světlo  nebo  se  číslice  u  rychlostníku  doplní bílými odrazkami a u
   předvěstníku žlutými odrazkami.

   8.3.  "Předvěstní  štít"  je  žlutá  trojúhelníková  deska  z materiálu
   odrážejícího  světlo,  může  být  i s bílým okrajem, na které je černou
   číslicí  označena  v desítkách km.h-1 hodnota přechodně snížené traťové
   rychlosti.  Deska  se  staví  na základnu. Sloupek návěstidla se označí
   dvěma  odrazkami  kruhového  tvaru  žluté  barvy, umístěnými v nestejné
   výši,  přičemž pravá odrazka je níže. Návěstidlo se umisťuje nejméně na
   zábrzdnou vzdálenost před návěst "Začátek pomalé jízdy", u navazujících
   pomalých jízd na vzdálenost stanovenou provozovatelem dráhy.".

   50. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze
   regionální a na vlečce bod 10. včetně obrázků zní:

   10. Návěsti přejezdníků

   Přejezdník  (kmenový  a  opakovací  přejezdník)  je  návěstidlo,  které
   informuje   osobu   řídící   drážní   vozidlo   o   stavu  přejezdového
   zabezpečovacího  zařízení.  Kmenový  přejezdník  se umisťuje nejméně na
   zábrzdnou  vzdálenost  od  přejezdu  a  je  označen označovacím pásem s
   černými  a  bílými  pruhy  stejné  šířky, doplněnými bílými odrazkami v
   černých   pruzích,  pokud  není  označovací  pás  vyroben  z  materiálu
   odrážejícího  světlo.  Opakovací  přejezdník  se umisťuje na vzdálenost
   kratší,  než  je  zábrzdná  vzdálenost,  případně  až  v  bezprostřední
   blízkosti  přejezdu, a není označen označovacím pásem. Pokud přejezdník
   informuje  o  stavu  přejezdového  zabezpečovacího  zařízení  více  než
   jednoho  přejezdu,  je  počet  přejezdů  s  přejezdovým  zabezpečovacím
   zařízením   vyjádřen   černou  číslicí  na  označovacím  pásu  nebo  na
   samostatné bílé tabulce.

   10.1.  "Otevřený  přejezd" je návěst, při které na kmenovém přejezdníku
   nebo  opakovacím  přejezdníku  svítí  pouze dvě žlutá světla, nejsou-li
   nahrazena  odrazkami.  Na  návěst  "Otevřený  přejezd"  musí jet drážní
   vozidlo  k  přejezdu  za  podmínky  jízdy, kdy přejezdové zabezpečovací
   zařízení  nedává  výstrahu  uživatelům  pozemní  komunikace,  že  se  k
   přejezdu  blíží  vlak nebo jiné drážní vozidlo (§ 35 odst. 3 vyhlášky).
   Nesvítí-li  na  kmenovém  přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku žádné
   světlo, znamená to vždy návěst "Otevřený přejezd".

   10.2.  "Uzavřený  přejezd" je návěst, při které na kmenovém přejezdníku
   nebo  opakovacím  přejezdníku svítí vždy horní bílé světlo a spodní dvě
   žlutá  světla,  pokud  nejsou  nahrazena odrazkami. Na návěst "Uzavřený
   přejezd" smí jet vlak nebo drážní vozidlo k přejezdu největší dovolenou
   rychlostí.  Provozovatel  dráhy  může  svým předpisem stanovit odchylná
   pravidla  pro  jízdu  nízkou rychlostí, příp. pro jízdu po zastavení za
   přejezdníkem.".

   51. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze
   regionální a na vlečce bod 12. zní:

   "12. Návěstidla pro elektrický provoz:

   Návěstidla  pro elektrický provoz podle odst. 12.1. až 12.9. jsou modré
   čtvercové  desky  postavené na vrcholu, s bílým okrajem. Návěstní znaky
   jsou  tvořeny  bílými  odrazkami kruhového tvaru, pokud není celá deska
   vyrobena   z   materiálu,  odrážejícího  světlo.  Návěstidlo  může  být
   světelné,  návěstní  znak je pak vyjádřen příslušným svítícím symbolem;
   jestliže   návěstidlo  nesvítí,  žádnou  návěst  nevyjadřuje.  Přenosná
   návěstidla  pro elektrický provoz, používaná zejména při výlukách, jsou
   pro  odlišení  v  provedení  oranžové  barvy s bílým okrajem nebo modré
   barvy  s  oranžovým  okrajem.  Návěstidla  se umisťují přímo v trakčním
   vedení nebo na stojanu.".

   52. Příloha č. 2 zní:

   „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

   A. TABULKY BRZDICÍCH PROCENT
I. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 400 m

I. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 700 m

I. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 1000 m

II. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 400 m

II. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 700 m

II. způsob brzdění
zábrzdná vzdálenost 1000 m

B. HODNOTY KOREKČNÍHO SOUČINITELE k (kappa)
   53.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální, Další požadavky bod 5. zní:

   "5.  Hnací  drážní vozidlo a řídicí vůz musí mít registrační rychloměr.
   Registrační  rychloměr  musí registrovat rychlost v závislosti na ujeté
   dráze,  dobu  stání  a  jízdy, čas, obsluhu tlačítka bdělosti vlakového
   zabezpečovače  nebo  zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní
   vozidlo  (pokud je drážní vozidlo tímto zařízením vybaveno) a doplňkové
   veličiny podle typu rychloměru. Hnací drážní vozidlo pro rychlost vyšší
   než  100  km.h-1  musí  být  vybaveno  přesným  kalibrovaným digitálním
   rychloměrem s korekcí průměru kol.

   Každé  vedoucí  drážní  vozidlo, při jehož řízení má být přítomna pouze
   jedna  osoba (s výjimkou drážních vozidel určených výhradně pro posun),
   musí  být  vybaveno  funkčním  zabezpečovacím  zařízením  se schválenou
   způsobilostí k provozu podle zákona o dráhách, které zajišťuje kontrolu
   činnosti  osoby  řídící  drážní  vozidlo s funkcí výstrahy a následného
   zastavení vlaku při negativním vyhodnocení činnosti osoby řídící drážní
   vozidlo.  Vedoucí  drážní vozidlo s konstrukční rychlostí větší než 100
   km.h-1 určené pro provoz na tratích vybavených traťovou částí vlakového
   zabezpečovače  musí  být  vybavena  kompatibilní  funkční mobilní částí
   vlakového  zabezpečovače  podle  §  9  této  vyhlášky. Má-li být drážní
   vozidlo  provozováno  na  tratích  s  řízením  drážního  provozu pomocí
   souboru  technických  zařízení  a administrativních opatření pro řízení
   dopravy  na tratích s jednoduchými dopravními poměry, musí být vybaveno
   kompatibilním   technickým   zařízením   (terminálem)   pro   zajištění
   součinnosti.

   Hnací  drážní  vozidla  a  řídící  vozy, které jsou nově schvalovány do
   provozu,  musí  být  vybaveny  mobilní  částí  vlakového  zabezpečovače
   systému  ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie^14) v případě, že jsou
   tyto  určeny  k  provozu  na  území  ČR a zároveň (společně) i na území
   dalších  členských  států  EU  na  tratích  zařazených do transevropské
   dopravní sítě.

   Hnací  drážní  vozidla  a  řídící  vozy,  které  jsou určeny výhradně k
   provozování  na  území  ČR  a jsou nově schvalovány do provozu po 1. 1.
   2017,  musí  být vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému
   ERTMS/ETCS  podle  předpisu  Evropské  unie^14)v  případě,  že mají být
   provozovány  na  tratích, které jsou vybaveny schválenou traťovou částí
   vlakového  zabezpečovače  systému  ERTMS/ETCS  podle  předpisu Evropské
   unie^14).".

   54.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální,  Další  požadavky  bodě  7. písm. c) a d) se slova „alespoň
   jedné skupiny trakčních motorů“ zrušují.

   55.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální, Další požadavky bod 8. zní:

   "8.  Na  stanovišti,  z  něhož  se  řídí  hnací drážní vozidlo motorové
   trakce,  pokud  není  drážní vozidlo vybaveno alfanumerickým sdělovačem
   nebo displejem, musí být dále tyto kontrolní a měřicí přístroje:

   a) otáčkoměr spalovacího motoru,

   b) ampérmetr trakčního proudu (u hnacích drážních vozidel s elektrickým
   přenosem výkonu),

   c)  ampérmetr  brzdného  proudu, má-li drážní vozidlo elektrodynamickou
   brzdu,

   d) ukazatel tlaku oleje v mazacím okruhu spalovacího motoru,

   e)  ukazatel  teploty  chladicí  kapaliny  a  ukazatel  teploty oleje v
   hydraulické  převodovce  u  drážních  vozidel  s  hydraulickým přenosem
   výkonu,

   f)  signalizace o činnosti parního generátoru, je-li jím drážní vozidlo
   vybaveno,

   g)  signalizace  protipožárního  zařízení  (a  to  i pro drážní vozidla
   řízená, je-li drážní vozidlo vybaveno mnohočlenným řízením),

   h)  ukazatel  nastavení jízdního stupně, má-li drážní vozidlo stupňovou
   regulaci,

   i)  při  použití vícenásobného řízení hnacích drážních vozidel motorové
   trakce  a  řízení  z  vedoucího  drážního  vozidla  je nutno zabezpečit
   signalizaci   překročení   mezních   povolených  hodnot  včetně  hodnot
   zajišťujících   bezpečné   provozování   ovládaných   hnacích  drážních
   vozidel.".

   56.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální, Další požadavky bod 10. se věta druhá zrušuje.

   57.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální, Další požadavky bod 14. zní:

   "14.  V  drážních  vozidlech  bezbariérově přístupných musí být umožněn
   bezpečný  průjezd  vozíku na určené místo s možností otočení, místo pro
   stání  vozíku musí být vybaveno úchyty proti nežádoucímu pohybu vozíku.
   Minimální  šířka  vnějších  i  vnitřních dveří vozidla pro bezbariérový
   přístup  musí  být  800  mm  a šířka průjezdných míst minimálně 800 mm.
   Bezbariérově  přístupná  drážní  vozidla  musí  mít  vizuálně provedené
   informace  pro  cestující doplněny akustickými a optickými informačními
   prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a srozumitelné
   označení  všech  ovládacích  prvků  určených  pro  použití cestujícími.
   Sedadla  určená  osobám  se sníženou schopností pohybu a orientace musí
   být  označena  mezinárodním  symbolem.  Bezbariérově  přístupná  drážní
   vozidla  se  samoobslužným  ovládáním  vnějších dveří musí být vybavena
   zařízením pro ovládání dveří osobami nevidomými a pohybově postiženými.
   Tato drážní vozidla musí mít alespoň jedno hygienické zařízení upravené
   pro použití cestujícími na vozíku pro invalidy.".

   58.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální,  Další  požadavky  bod  16. včetně poznámky pod čarou č. 16
   zní:

   "16.  Neživé vodivé části skříní a krytů zařízení drážních vozidel musí
   být  spolehlivě  vodivě  spojeny se skříní drážního vozidla, která musí
   být  u  rámových  vozidel  spolehlivě  vodivě  spojena  s jejich rámem.
   Zároveň  musí existovat viditelné vodivé spojení s konstrukcí podvozků.
   Celkový  průřez  spojovacích  vodičů  musí být dimenzován tak, aby byla
   zajištěna   dostatečná  pevnost  a  proudová  zatížitelnost,  minimálně
   alespoň  140 mm2. Technické podmínky pevnosti a proudové zatíženosti se
   považují   za  splněné,  postupuje-li  se  ve  shodě  s  harmonizovanou
   technickou  normou  nebo  její  částí^16),  která  obsahuje podrobnější
   technické požadavky.

   16)  § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
   o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

   59.  V  příloze  č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy
   regionální, Další požadavky bod 17. zní:

   "17.  Drážní vozidla musí být, s výjimkou tažených speciálních vozidel,
   kompatibilní  s  prostředky  pro  detekci  vlaku použitými v konkrétním
   traťovém  úseku  nebo  jeho  části,  kterou  vozidlo  pojíždí, aby byla
   zajištěna  správná  činnost zabezpečovacích zařízení. V případě použití
   kolejových   obvodů  musí  být  zajištěna  též  odpovídající  šuntovací
   schopnost.  Elektrický odpor železničního dvojkolí měřený mezi obručemi
   nebo  celistvými  koly nesmí být větší než 0,01 Ohm. Technické podmínky
   pro  určení  kompatibility  s  prostředky  pro  detekci  vlaku a způsob
   prokázání  kompatibility  se  považují  za  splněné, postupuje-li se ve
   shodě  s  harmonizovanou  technickou  normou nebo její částí^16), která
   obsahuje podrobnější technické požadavky. ".

   60.  V  příloze  č.  3  části  IV.  Drážní  vozidla dráhy tramvajové se
   doplňuje bod 42., který zní:

   "42.  Drážní  vozidla  dráhy  tramvajové  musí  být vybavena vnějšími a
   vnitřními  informačními  systémy  pro  cestující,  včetně cestujících s
   omezenou  schopností  pohybu  a  orientaci, které poskytnou informace o
   trase jízdy a provozní informace.".

   61.  V  příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy tramvajové poznámky
   č. 2 a 3 znějí:

   2)  Zákon  č.  361/2000  Sb.  o  provozu  na pozemních komunikacích a o
   změnách   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění
   pozdějších předpisů.

   3)  Vyhláška  č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
   technických  podmínkách  provozu  vozidel na pozemních komunikacích, ve
   znění pozdějších předpisů.".

   62. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy trolejbusové se za bod
   26. vkládá nový bod 27., který zní:

   "27. Každé drážní vozidlo dráhy trolejbusové musí být vybaveno hlídačem
   izolačního  stavu,  který  signalizuje  zhoršení izolačního odporu mezi
   trakčními obvody a kostrou vozidla pod normové hodnoty.".

   Dosavadní bod 27. se označuje jako bod 28.

   63.  V  příloze  č.  3  části  V.  Drážní vozidla dráhy trolejbusové se
   doplňuje bod 29., který zní:

   "29.  Drážní  vozidla  dráhy  trolejbusové musí být vybavena vnějšími a
   vnitřními  informačními  systémy  pro  cestující,  včetně cestujících s
   omezenou  schopností  pohybu  a  orientaci, které poskytnou informace o
   trase jízdy a provozní informace.".

   64.  V  příloze  č.  4  bodě  1. se slovo „objednatele“ nahrazuje slovy
   „Drážního úřadu“.

   65.  V  příloze  č.  4 bodě 6.29. se slova „chodové vlastnosti drážního
   vozidla  včetně  čísla  jakosti  chodu  Wz“  nahrazují  slovy „nejvyšší
   hodnota nedostatku převýšení“.

   66. V příloze č. 4 bodě 7.6.1. se slova „(a výrobce)“ zrušují.

   67. V příloze č. 4 bodě 7.8.1. se slovo „ , provedení“ zrušují.

   68. V příloze č. 4 bodě 7.11.5. se slova „typ, průměr a“ zrušují.

   69. V příloze č. 4 bodě 7.20.1. se slova „a výrobce“ zrušují.

   70. V příloze č. 4 bodě 7.22.1. se slova „a výrobce“ zrušují.

   71. V příloze č. 4 bodě 7.23.1. se slova „a výrobce“ zrušují.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Drážní  vozidla  provozovaná na tratích nebo části tratě s provozovanou
   traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení podle § 72 odst. 5,
   která   ke   dni   nabytí   účinnosti  této  vyhlášky  nejsou  vybavena
   kompatibilní  funkční  mobilní částí rádiového zařízení, musí být takto
   vybavena nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  15.  ledna  2015,  s  výjimkou
   ustanovení  čl.  I  bodů 26 a 36, která nabývají účinnosti dnem 1. září
   2015.

   Ministr:
   Ing. Ťok v. r.