Nové předpisy

Nařízení vlády č. 26/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů

26/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. ledna 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:
„p) Mecenáš české kultury, q) Rytíř/Dáma české kultury.“.

2. V § 17 odstavec 3 zní:
„(3) Cena za nejkrásnější českou knihu roku se uděluje v kategoriích
a) odborná literatura,
b) krásná literatura,
c) literatura pro děti a mládež,
d) učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky,
e) knihy o výtvarném umění,
f) katalogy,
g) bibliofilie a autorské knihy.“.

3. V § 28 odst. 2 se slovo „úmrtí“ nahrazuje slovem „smrti“.

4. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28d, které včetně nadpisů znějí:
„Mecenáš české kultury

§ 28a
(1) Ocenění Mecenáš české kultury se uděluje za podporu české kultury.
(2) Ocenění Mecenáš české kultury se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.
(3) Ocenění Mecenáš české kultury lze udělit každoročně zpravidla k 27. únoru. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše deset medailí Mecenáš české kultury.
(4) Ocenění tvoří diplom a kovová medaile včetně etue.

§ 28b
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 28a mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění. Ocenění lze udělit i bez návrhu.

(2) Návrh na udělení ocenění podle § 28a musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení
a místo trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, navržených na udělení ocenění, a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam
musí návrh obsahovat jméno, příjmení a datum smrti fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.

(3) O udělení ocenění podle § 28a rozhoduje ministr. Rytíř/Dáma české kultury

§ 28c
(1) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury se uděluje za přínos k rozvoji kulturních, duchovních a etických hodnot.
(2) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury se uděluje fyzické osobě; lze ji udělit též in memoriam.
(3) Ocenění Rytíř/Dáma české kultury lze udělit každoročně zpravidla k 27. únoru. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše deset medailí Rytíř/Dáma české kultury.
(4) Ocenění tvoří diplom a kovová medaile včetně etue.

§ 28d
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 28c mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. prosince roku předcházejícího roku udělení ocenění. Ocenění lze udělit i bez návrhu.

(2) Návrh na udělení ocenění podle § 28c musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby navržené na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno, příjmení a datum smrti fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít.

(3) O udělení ocenění podle § 28c rozhoduje ministr.“.

5. V § 29 odst. 1 se slova „a § 28 odst. 1“ nahrazují slovy „ , § 28 odst. 1, § 28b odst. 1 a § 28d odst. 1“.

6. V § 29 odst. 2 se slova „a 25“ nahrazují slovy „ , 25, 28a a 28c“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. února 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.