Nové předpisy

Vyhláška č. 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

27/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.:

Čl. I
V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 478/2008 Sb., se slova „a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti,“ zrušují.

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.