Nové předpisy

Vyhláška č. 18/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

   18/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 22. ledna 2015,

   kterou  se  mění  vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu
   vazby, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o
   výkonu vazby:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění
   vyhlášky  č.  292/2001  Sb.,  vyhlášky  č.  377/2004  Sb. a vyhlášky č.
   242/2006 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 1 zní:

   „(1)  Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské
   služby  České  republiky  (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i
   příslušník  Vězeňské  služby,  pokud  jednotlivá  ustanovení  nestanoví
   jinak.“.

   2.  V  §  2  odst.  1  se  slova „koordinátor péče o občany společensky
   nepřizpůsobené“  nahrazují  slovy  „sociální  pracovník Vězeňské služby
   nebo sociální kurátor“.

   3.  V  § 2 odst. 2 se slova „ , policejní orgán Policie České republiky
   (dále  jen  „Policie“),  který  je  ve  věci  činný“ nahrazují slovy „a
   policejní  orgán, kteří jsou činní v řízení, v jehož rámci byl obviněný
   vzat do vazby“.

   4.  V  §  5  odst.  1  se  slova  „ , § 350c nebo § 381 trestního řádu“
   nahrazují slovy „nebo § 350c trestního řádu nebo příslušných ustanovení
   zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“.

   5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   6.  V  §  6  odst.  1 se slova „policejní orgán“ nahrazují slovy „orgán
   Policie České republiky (dále jen „orgán Policie“)“.

   7. V § 7 odstavec 2 zní:

   „(2)  Osoba,  která  osobní  prohlídku provádí nebo je osobní prohlídce
   přítomna, musí být stejného pohlaví jako obviněný.“.

   8. V § 8 odst. 5 a v § 23 odst. 4 se slovo „preventivní“ zrušuje.

   9. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Obvinění,  kteří  jsou  stíháni  pro  některý  z  trestných  činů
   uvedených  v  §  88 odst. 4 trestního zákoníku, se umísťují odděleně od
   ostatních  obviněných,  nebrání-li  tomu  zvlášť  významná  skutečnost,
   zejména  že  ve  věznici  je  pouze  jediný obviněný stíhaný pro takový
   trestný čin.“.

   10. V § 10 odst. 2 se slova „1 písm. d)“ nahrazují slovy „2 písm. a)“ a
   slova  „nebo  z  výkonu  trestu“ se nahrazují slovy „ , z výkonu trestu
   nebo z výkonu zabezpečovací detence“.

   11.  V  §  11  odst.  2  se  za  slovo „lze“ vkládají slova „na základě
   doporučení lékaře“.

   12. V § 14 odst. 1 a v § 63 odst. 7 se slova „odst. 1“ zrušují.

   13.  V  §  14  odst.  4  se  slova  „podle  potřeby“ nahrazují slovy „v
   potřebném množství“.

   14.  V  §  15  odst.  1  se  věta  druhá nahrazuje větou „Cela určená k
   ubytování  pouze  jedné  osoby  nesmí  mít ubytovací plochu menší než 6
   m2.“.

   15.  V  § 16 odst. 1 se slovo „obhájcům“ nahrazuje slovy „jiným orgánům
   veřejné  moci,  které  konají  úkony  v  řízení,  jež se jich dotýkají,
   obhájcům, advokátům, kteří obviněné zastupují v jiné věci,“.

   16. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Předvedení  obviněného,  u  něhož je důvodem vazby obava, že bude
   mařit  objasňování  skutečností  závažných pro trestní stíhání, k jiným
   orgánům  veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se ho dotýkají,
   nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci, se uskuteční, pokud
   s tím orgán činný v trestním řízení souhlasí.“.

   17. V § 17 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  K  policejnímu  orgánu  se  obviněný  předvede na základě písemné
   žádosti  podepsané  nejbližším  oprávněným  nadřízeným  příslušné osoby
   služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního
   razítka.  Má-li  být obviněný předveden k jinému policejnímu orgánu, je
   třeba  k  žádosti přiložit písemný souhlas policejního orgánu, který je
   činný v trestním řízení, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby.

   (3)  Při předvádění obviněného k advokátovi, který obviněného zastupuje
   v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 1.“.

   18.  V  § 19 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o předání na
   dobu  nepřevyšující  24  hodiny,  musí  být  žádost schválena ředitelem
   příslušného  útvaru Policie České republiky, který činí úkony trestního
   stíhání  obviněného, v jehož rámci byl obviněný vzat do vazby, vedoucím
   územního   odboru   příslušného  krajského  ředitelství  Policie  České
   republiky,  ředitelem  Úřadu  služby  kriminální  policie a vyšetřování
   Policejního  prezidia  Policie  České  republiky nebo vedoucím oddělení
   Generální  inspekce  bezpečnostních sborů; v ostatních případech žádost
   schvaluje státní zástupce, který nad věcí vykonává dozor.“.

   19.  V  §  20  odst.  3  se  ve  větě  první a třetí slovo „nemocniční“
   nahrazuje slovem „lůžkovou“.

   20. V § 24 odstavec 3 zní:

   „(3)  Je-li  propouštěný  nemocen,  postupuje se v případě potřeby jeho
   předání  do  péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona
   upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.

   Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

   21. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  O  úmrtí  obviněného  vyrozumí  ředitel věznice nebo jím pověřený
   zaměstnanec Vězeňské služby ihned lékaře. Dále vyrozumí osoby uvedené v
   §  18  odst.  7  zákona  a oznámí jim identifikační údaje poskytovatele
   zdravotních služeb provádějícího pitvu.

   (3)  Pokud osoby uvedené v odstavci 2 ve stanovené lhůtě tělo zemřelého
   nepřevezmou, nebo zemřelý žádné příbuzné nemá, zajistí pohřeb v souladu
   se zvláštním právním předpisem obec, v jejímž územním obvodu se věznice
   nachází.“.

   22.  V  §  26  odst.  1 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4
   zrušuje.

   23. V § 30 odst. 1 se slova „(§ 21 odst. 1 zákona)“ zrušují.

   24. § 32 zní:

   „§ 32

   (1)  Zdravotní  služby  obviněnému  poskytuje  Vězeňská služba ve svých
   zdravotnických   zařízeních   a  v  případě  potřeby  je  zajištuje  ve
   spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.

   (2)  Pokud  zdravotní  stav  obviněného  vyžaduje poskytnutí neodkladné
   zdravotní  péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení
   Vězeňské  služby,  musí  být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská
   pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.

   (3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo
   zdravotnické  záchranné  služby  nařídí  převoz  za  účelem  poskytnutí
   ambulantní  nebo  lůžkové  zdravotní  péče  v  nejbližším zdravotnickém
   zařízení  jiného  poskytovatele  oprávněného  potřebné zdravotní služby
   poskytovat,  anebo  k  hospitalizaci  v některém zdravotnickém zařízení
   lůžkové  zdravotní  péče  Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení
   tohoto  postupu  pro  orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny
   neodkladně.“.

   25. V § 33 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   2.

   26. V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

   „(1)  Obviněný  může  přijímat  a odesílat korespondenci pouze písemnou
   formou  prostřednictvím  držitele  poštovní licence (dále jen „poštovní
   úřad“).“.

   Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

   27.  V  § 40 odst. 2 a v § 41 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „ ,
   advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

   28. V § 42 odstavec 1 zní:

   „(1) Správa věznice vede přehled o korespondenci obviněného podléhající
   kontrole  orgánu,  který  vede  řízení. Správa věznice eviduje veškerou
   korespondenci  uvedenou v § 13 odst. 3 zákona a v § 60 odst. 1. Ostatní
   korespondence  se  eviduje  pouze v případě, že je zasílána doporučeně;
   doporučená zásilka se obviněnému předá proti podpisu.“.

   29. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

   „5) § 62 až 64a trestního řádu.

   § 45 až 50l občanského soudního řádu.

   § 19 až 26 správního řádu.“.

   30.  V  § 43 odst. 3 se za slovo „obhájce“ vkládají slova „ , advokáta,
   který  obviněného  zastupuje  v  jiné  věci,“  a za slovo „obhájcem“ se
   vkládají  slova  „nebo  advokátem,  který  obviněného  zastupuje v jiné
   věci“.

   31.  V  §  43a  odst.  2  se za větu první vkládá věta „Nejedná-li se o
   telefonický  hovor  s  osobou  uvedenou  v § 13a odst. 3 zákona, vrchní
   dozorce  u  obviněného  ve  výkonu  vazby  z důvodu podle § 67 písm. b)
   trestního  řádu telefonický hovor nepovolí, pokud příslušný orgán činný
   v trestním řízení nerozhodl jinak.“.

   32. V § 43a odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo
   osobou  uvedenou  v  §  13  odst.  3,  §  14 odst. 10 nebo § 26 odst. 6
   zákona“.

   33. V § 43a odstavec 5 zní:

   „(5) Veškeré telefonáty obviněného se evidují.“.

   34. V § 44 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

   35. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Uskutečnění  návštěvy  bez  sluchové a popřípadě zrakové kontroly
   ředitel  věznice  neumožní,  pokud je obviněný ve výkonu vazby z důvodu
   podle  §  67 písm. b) trestního řádu, nebo hrozí-li narušení pořádku či
   bezpečnosti ve věznici.“.

   36.  Nadpis  pod  označením  §  47  zní:  „Styk  obviněného  s  právním
   zástupcem“.

   37.  V § 47 odst. 1 se za slovo „obhájcem“ vkládají slova „a advokátem,
   který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

   38.  V  §  47  odst. 2 se za slovo „advokátem“ vkládají slova „ , který
   obviněného zastupuje v jiné věci,“.

   39.  V  §  47  odst.  3 větě první se za slovo „obhájce“ vkládají slova
   „nebo advokát, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

   40.  V  §  47  odst. 3 větě druhé se za slovo „obhájcem“ vkládají slova
   „nebo advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci,“.

   41.  V  §  48  odst.  2 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny
   určené  pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu, pomůcky
   k  provádění  tetování“,  slova „fašismus a podobná hnutí“ se nahrazují
   slovy  „hnutí  směřující  k  potlačení  práv  a svobod člověka“ a slova
   „jakož  i  tiskoviny  nebo  materiály obsahující popis výroby a použití
   návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se nahrazují slovy
   „tiskoviny  nebo  materiály  obsahující  popis  výroby  a použití jedů,
   výbušnin,   zbraní   a  střeliva,  jakož  i  tiskoviny  nebo  materiály
   obsahující popis výroby návykových látek“.

   42. V § 48 odst. 4 se slovo „písemný“ zrušuje.

   43.  V  §  50  se  na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nákup vyhrazených
   léčiv^8) a zdravotnických prostředků lze uskutečnit pouze po předchozím
   písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.“.

   Poznámka pod čarou č. 8 zní:

   „8)   Zákon   č.  378/2007  Sb.,  o  léčivech  a  o  změnách  některých
   souvisejících   zákonů   (zákon   o   léčivech),  ve  znění  pozdějších
   předpisů.“.

   44. Poznámka pod čarou č. 6 zní:

   „6)  §  163  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   45. V § 54 odst. 1 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

   46.   V   §   57  odst.  1  se  slovo  „zaměstnanců“  nahrazuje  slovem
   „pracovníků“.

   47. V § 57 odst. 2 se slovo „zaměstnanci“ nahrazuje slovem „pracovníci“
   a  slova  „koordinátory  péče  o  občany společensky nepřizpůsobené“ se
   nahrazují slovy „sociálními kurátory“.

   48. V § 61 se slovo „Pracovníci“ nahrazuje slovem „Zaměstnanci“.

   49. V § 62a odstavec 3 zní:

   „(3)  Prohlídkami  prováděnými  v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a
   bezpečnosti  ve  věznici  se rozumí zejména prohlídka osobní, technická
   nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.

   50. V § 62a se odstavec 5 zrušuje.

   51. Nadpis nad označením § 64 se zrušuje.

   52. § 64 včetně nadpisu zní:

   „§ 64

   Zásady ukládání kázeňských trestů

   Při  ukládání  kázeňských  trestů  musí  být  respektovány  pedagogické
   zásady,  jejichž aplikace posiluje výchovný účinek uloženého kázeňského
   trestu,  a to zejména zásady individualizace, přiměřenosti, stupňování,
   důslednosti a spravedlivosti.“.

   53.   Pod  označením  §  65  se  vkládá  nadpis  „Řízení  o  kázeňských
   přestupcích“.

   54.  V § 74 odst. 2 se slova „ , přičemž doba jejího trvání může být až
   dvě hodiny“ zrušují.

   55.  V  §  78a  odst.  3  se slova „příslušným zdravotnickým zařízením“
   nahrazují  slovy  „poskytovatelem  zdravotních služeb v oboru praktické
   lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství“.

   56. V § 78a odst. 7 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem
   poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.

   57. V § 79a se slova „České republiky“ zrušují.

   58. V § 80 se odstavec 1 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato  vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
   následujícího po jejím vyhlášení.

   Ministryně:
   prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.