Nové předpisy

Vyhláška č. 19/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

   19/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 22. ledna 2015,

   kterou  se  mění  vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu
   trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o
   výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  345/1999  Sb.,  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí
   svobody,  ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb. a vyhlášky č. 243/2006 Sb.,
   se mění takto:

   1. V § 1 odstavec 1 zní:

   „(1)  Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské
   služby  České  republiky  (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i
   příslušník  Vězeňské  služby,  pokud  jednotlivá  ustanovení  nestanoví
   jinak.“.

   2. § 3 zní:

   „§ 3

   (1)  Při  přijetí do věznice je nutno ověřit totožnost odsouzeného, aby
   byla  s  ohledem  na  všechny  dostupné doklady vyloučena jeho záměna s
   jinou osobou. Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu trestu odnětí svobody
   (dále jen „výkon trestu“) orgánem Policie České republiky, u sebe žádný
   doklad totožnosti, lze odsouzeného přijmout do věznice pouze v případě,
   že  totožnost  již  byla  ověřena  dříve a je o tom na dokladech učiněn
   záznam příslušným orgánem soudu nebo policejním orgánem.

   (2)  Nemá-li  odsouzený,  který  má být přijat do výkonu trestu, u sebe
   žádný doklad totožnosti, je třeba jeho totožnost ověřit jiným způsobem,
   a   to   popřípadě,  není-li  důvod  k  pochybnostem,  i  jeho  čestným
   prohlášením.“.

   3. V § 4 odstavec 1 zní:

   „(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka a
   potřebná  hygienická a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku
   provádí  nebo  je  prohlídce  přítomna,  musí být stejného pohlaví jako
   odsouzený.“.

   4.  V  §  4  odst.  2  se  za  slovo  „hodinky,“  vkládají slova „které
   neobsahují   komunikační   nebo   záznamové   zařízení,“   a  za  slovo
   „korespondence,“ se vkládají slova „snubní prsten,“.

   5.  V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Odsouzenému se neumožní
   používání přehledových radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu do
   pásma FM.“.

   6. § 5 zní:

   „§ 5

   O  nástupu  odsouzeného  do výkonu trestu správa věznice odešle hlášení
   soudu,  který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li
   odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství
   Policie  České  republiky  příslušnému  podle místa pobytu odsouzeného,
   orgánu   sociálně-právní   ochrany   dětí  nebo  sociálnímu  kurátorovi
   příslušnému  podle  místa  pobytu  odsouzeného, Generálnímu ředitelství
   Vězeňské  služby,  krajskému  vojenskému  velitelství,  pokud odsouzený
   podléhá  jeho  evidenci,  a  u  důchodců  a osob pobírajících výsluhový
   příspěvek  nebo  příspěvek  za  službu  příslušnému  orgánu  sociálního
   zabezpečení.“.

   7. V § 6 odst. 2 se slovo „preventivní“ zrušuje.

   8. V § 6 odst. 3 se slova „preventivní“ a „hlášení obsahující“ zrušují.

   9.  V  §  7 odst. 1 se za slovo „věznicích“ vkládají slova „ , možností
   poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby“.

   10.  V § 8 odst. 1 se slovo „přijímají“ nahrazuje slovem „přijímá“ a za
   slovo „věznici“ se vkládají slova „odborná komise ve složení“.

   11. V § 8 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

   12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 8a

   Předvádění odsouzených

   (1)  Odsouzení  se předvádějí k orgánům činným v trestním řízení, jiným
   orgánům  veřejné  moci,  které  konají  úkony  v  řízení,  jež  se jich
   dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří odsouzené zastupují v jiné věci, a
   znalcům,  jakož  i  k  orgánům a osobám pověřeným prováděním kontroly a
   dozoru nad výkonem trestu.

   (2)  K obhájci se odsouzený předvede, pokud obhájce prokáže oprávnění k
   rozmluvě  nebo  k návštěvě plnou mocí, v níž je zmocněn k zastupování v
   trestní  věci  nebo  písemným  opatřením  soudu  o  ustanovení advokáta
   obhájcem  odsouzeného.  Předvedení  odsouzeného za účelem návštěvy nebo
   rozmluvy s obhájcem nelze odepřít.

   (3)  K  policejnímu  orgánu  se  odsouzený  předvede na základě písemné
   žádosti  podepsané  nejbližším  oprávněným  nadřízeným  příslušné osoby
   služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního
   razítka.

   (4)   Při   předvádění  odsouzeného  k  advokátovi,  který  odsouzeného
   zastupuje v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 2.“.

   13. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a)  na  dožádání  policejního  orgánu  schválené  ředitelem  krajského
   ředitelství Policie České republiky nebo vedoucím jeho územního odboru,
   ředitelem  útvaru  Policie  České republiky s působností na celém území
   České  republiky  nebo  vedoucím  jeho  odboru,  ředitelem Úřadu služby
   kriminální  policie  a vyšetřování Policejního prezidia České republiky
   nebo  vedoucím  oddělení  Generální  inspekce bezpečnostních sborů nebo
   jiným vedoucím zaměstnancem, jde-li o jiný policejní orgán,“.

   14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „potřebné zdravotní péče“ nahrazují
   slovy „potřebných zdravotních služeb“.

   15. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „anebo z
   důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb“.

   16. V § 10 odst. 2 se za slovo „odsouzeného“ vkládají slova „do věznice
   jiného typu“.

   17. V § 12 se slovo „umísťuje“ nahrazuje slovem „zařazuje“.

   18. V § 13 odst. 1 se slovo „osobní“ zrušuje.

   19.  V  §  13  odst.  3  se  slova  „ke  koordinátorovi  péče  o občany
   společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy „k sociálnímu kurátorovi“.

   20.  V  §  14 odst. 1 se slovo „preventivní“ zrušuje a slova „a doklady
   osobní  totožnosti“  se  nahrazují  slovy  „ , cennosti, peníze, osobní
   doklady a dokumenty“.

   21. V § 14 odstavec 3 zní:

   „(3)  Je-li  propouštěný  nemocen,  postupuje se v případě potřeby jeho
   předání  do  péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona
   upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.

   Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

   22. V § 15 odst. 2 se za slovo „rozhoduje“ doplňuje slovo „ošetřující“.

   23. V § 16 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   2.

   24.  Na  konci  §  16  se  doplňuje věta „Pokud je odsouzenému přiznána
   léčebná výživa, nesmí s ní být doplňková strava v rozporu.“.

   25.  V  § 17 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu
   odstavce  se doplňují slova „v množství odpovídajícím počtu ubytovaných
   odsouzených“.

   26. V § 17 odst. 3 se za slovo „lůžek“ vkládá slovo „ , skříněk“.

   27.  V  §  17  odst.  4  se  slova  „podle  potřeby“ nahrazují slovy „v
   potřebném množství“.

   28. V § 17 odstavec 5 zní:

   „(5)  Jsou-li  ubytovacími místnostmi cely, musí být vybaveny sociálním
   zařízením,  které  obsahuje  záchod  a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou.
   Záchod   musí   být   oddělen  od  zbývajícího  prostoru  cely  alespoň
   neprůhlednou  zástěnou.  Do  každé  cely  musí  být zavedeno elektrické
   osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení.“.

   29.  V  §  17  odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Cela nebo ložnice
   určená  k  ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší
   než 6 m2.“.

   30.  V  §  18 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o
   nošení  sezónních výstrojních součástek rozhoduje ředitel věznice“ a na
   konci  textu  věty  druhé  se  doplňují  slova  „  ;  v opačném případě
   odpovídají za způsobenou škodu“.

   31. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Za  mimopracovní dobu se pro účely nošení vlastního oděvu a obuvi
   považuje  veškerá  doba  mimo  dobu vymezenou v časovém rozvrhu dne pro
   realizaci aktivit programu zacházení uvedených v § 36 odst. 3 až 6.“.

   32. V § 21 odst. 2 se slovo „jednou“ nahrazuje slovem „dvakrát“.

   33.  V  §  21  odst.  3 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „zpravidla
   jednou měsíčně“.

   34. § 23 včetně nadpisu zní:

   „§ 23

   Péče o zdraví

   (1)  Zdravotní  služby  odsouzenému  poskytuje Vězeňská služba ve svých
   zdravotnických   zařízeních   a  v  případě  potřeby  je  zajišťuje  ve
   spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.

   (2)  Pokud  zdravotní  stav  odsouzeného vyžaduje poskytnutí neodkladné
   zdravotní  péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení
   Vězeňské  služby,  musí  být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská
   pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.

   (3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo
   zdravotnické  záchranné  služby  nařídí  převoz  za  účelem  poskytnutí
   ambulantní nebo lůžkové péče v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného
   poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní služby poskytovat, anebo k
   hospitalizaci  v  některém zdravotnickém zařízení lůžkové péče Vězeňské
   služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské
   služby závazné a musí být splněny neodkladně.

   (4)  O  odmítání stravy odsouzeným musí být neprodleně vyrozuměn lékař,
   který  zdravotní  stav  odsouzeného  soustavně kontroluje a rozhoduje o
   způsobu  dohledu  nad  jeho zdravotním stavem, a státní zástupce, který
   vykonává dozor nad výkonem trestu.

   (5)  Pro odsouzené v akutní duševní tísni se ve věznici zřizuje krizové
   oddělení.

   (6)  Odsouzeného, který vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožuje sebe
   nebo okolí, lze na základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nutnou
   dobu na zvláštní celu, která je součástí krizového oddělení.

   (7)  Na  základě  vlastní  žádosti  se  odsouzený  nekuřák  umístí vždy
   odděleně od odsouzených kuřáků.“.

   35. V § 24 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

   „(1)  Odsouzený  může  přijímat a odesílat korespondenci pouze písemnou
   formou  prostřednictvím  držitele  poštovní licence (dále jen „poštovní
   úřad“).“.

   Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

   36.  V § 24 odst. 4 se slovo „neprodleně“ zrušuje a za slovo „předá“ se
   vkládají slova „ještě týž den, kdy byla převzata z poštovního úřadu“.

   37. V § 24 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

   38. V § 24 odstavec 7 zní:

   „(7)  Správa  věznice  eviduje  veškerou  korespondenci uvedenou v § 26
   odst. 1 zákona a v § 34 odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze
   v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zásilka se odsouzenému
   předává proti podpisu.“.

   39.  V  §  25  odst.  2  se  slova  „zakládají  do jeho osobního spisu“
   nahrazují slovem „evidují“.

   40.  V § 25 odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo
   osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9 zákona“.

   41. V § 25 odstavec 5 zní:

   „(5) Veškeré telefonáty odsouzeného se evidují.“.

   42. V § 26 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

   43.  V  § 26 odst. 3 se slova „nebo pasu“ nahrazují slovy „ , pasu nebo
   jiného  průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika
   uznává za platný“.

   44. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

   45. V § 30 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

   46. V § 31 odstavec 3 zní:

   „(3)  Základní věci osobní potřeby lze odsouzeným uvedeným v § 16 odst.
   8 zákona poskytnout formou poukázky na jejich nákup.“.

   47. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3
   zní:

   „(4)   Nákup  vyhrazených  léčiv^3)  a  zdravotnických  prostředků  lze
   uskutečnit  pouze  po  předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře
   Vězeňské služby.

   3)   Zákon   č.   378/2007  Sb.,  o  léčivech  a  o  změnách  některých
   souvisejících   zákonů   (zákon   o   léčivech),  ve  znění  pozdějších
   předpisů.“.

   48. V § 32 odstavec 2 zní:

   „(2) Vydaná potvrzení se evidují.“.

   49. V § 32 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

   50.  V  §  33  odst.  1 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny
   určené  pro  sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu“, slovo
   „národností“  se  nahrazuje  slovem  „národnostní“,  slova  „fašismus a
   podobná  hnutí“  se nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv a
   svobod  člověka“  a  slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující
   popis  výroby  a  použití  návykových  látek,  jedů, výbušnin, zbraní a
   střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis
   výroby  a  použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny
   nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek“.

   51. V § 33 odst. 2 se slovo „písemný“ zrušuje.

   52. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

   „2)  §  1  odst.  1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo
   kopie  s  listinou  a  o ověřování pravosti podpisu a o změně některých
   zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“.

   53. V § 34 odst. 8 se slovo „zpravidla“ nahrazuje slovem „nejpozději“ a
   za  slovo „týdne“ se vkládají slova „ode dne, kdy byl ředitel věznice o
   žádosti informován“.

   54.  V  §  35  odst.  5  se  za  slovo „stavu“ vkládají slova „a dalším
   zjištěným  skutečnostem“  a  za  slovo „pedagoga“ se vkládají slova „ ,
   sociálního pracovníka, kaplana“.

   55. V § 36 odstavec 1 zní:

   „(1) Věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který
   pro odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci
   identifikovaných  rizik,  která  měla  nebo  mají souvislost s trestnou
   činností,  popřípadě  mohou  mít  vliv  na  páchání  trestné činnosti v
   budoucnu.“.

   56.  V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „učilištěm a odborným učilištěm,“
   zrušují.

   57. V § 36 odstavec 5 zní:

   „(5)  Speciálními  výchovnými  aktivitami  programu zacházení se rozumí
   sociální,  speciální pedagogické, psychologické a terapeutické působení
   vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, zaměřené zejména na

   a) oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti,

   b) rizika a kriminogenní potřeby,

   c) osobnost odsouzeného, nebo

   d) změnu postojů, myšlení a chování odsouzeného.“.

   58. V § 36 odst. 6 se slovo „nejrůznější“ zrušuje.

   59.  V  §  36  odst.  7  se slova „nabídce alternativ“ nahrazují slovem
   „realizaci“.

   60. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

   „§ 36a

   (1)  Odsouzenému  s  nízkými  riziky  se  stanoví  program  minimálního
   zacházení,  ve  kterém  se  klade důraz na aktivity pracovní a zájmové.
   Program  minimálního  zacházení  je charakterizován menší mírou odborné
   intervence.

   (2)  Odsouzenému  se  středními  až  vysokými riziky se stanoví program
   standardního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a
   vzdělávací.  Program  standardního zacházení je charakterizován střední
   mírou odborné intervence a činnostmi obecně cílenými.

   (3)  Odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program
   speciálního  zacházení,  ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně
   výchovné a vzdělávací. Program speciálního zacházení je charakterizován
   větší mírou odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými.

   (4)  Odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci
   při  vytváření  příznivých  podmínek  pro  soběstačný  způsob  života v
   souladu  se  zákonem,  nutno  připravit na život po propuštění z výkonu
   trestu odnětí svobody, se stanoví program výstupního zacházení.

   (5) Pravidelnou součástí programu zacházení jsou dle možností a nabídky
   věznice zájmové a volnočasové aktivity.

   (6)  Aktivity  uvedené  v  §  36  odst.  3 až 6 lze kombinovat tak, aby
   program zacházení byl sestaven v potřebné míře individualizovaně. Pokud
   existuje  více  variant programu zacházení, které jsou ve svém důsledku
   rovnocenné,  umožní  se  odsouzenému  výběr konkrétní varianty. Přijetí
   programu zacházení stvrdí odsouzený podpisem.“.

   61. § 37 a 38 znějí:

   „§ 37

   Odsouzený  odmítající  stvrdit  podpisem  přijetí programu zacházení se
   zařadí do programu základního motivačního zacházení, ve kterém se klade
   důraz   na   dodržování  pořádku  a  bezpečnosti  a  pracovní  aktivity
   odpovídající   zdravotnímu  stavu  odsouzeného.  Motivační  program  je
   charakterizován individuální mírou odborné intervence s cílem motivovat
   odsouzeného ke změně postojů a chování.

   § 38

   (1)  Úspěšnost  plnění  programu  zacházení odsouzeného v oblasti cílů,
   jednotlivých aktivit, pořádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou

   a) za měsíc ve věznici pro mladistvé,

   b)  za  dva  měsíce  ve  věznici  s  dohledem a dozorem a ve výstupních
   odděleních věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou,

   c) za tři měsíce ve věznici s ostrahou,

   d) za šest měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou.

   (2)   Odsouzený   je   prokazatelně  seznámen  s  výsledky  vyhodnocení
   zaměstnanci oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).

   (3)  Při vyhodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s mírou
   a   úspěšností  jeho  plnění.  Odsouzený  se  na  aktualizaci  programu
   zacházení  podílí.  Aktualizací  programu zacházení je i změna varianty
   programu zacházení.“.

   62. V § 39 odst. 1 se slova „základním podkladem pro návrh na přeřazení
   odsouzeného   do   věznice   jiného  typu“  nahrazují  slovy  „součástí
   komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

   63. V § 39 odstavec 2 zní:

   „(2)   Návrh  na  přeřazení  odsouzeného  do  věznice  jiného  typu  se
   zpracovává  na  základě  komplexního  hodnocení naplňování účelu výkonu
   trestu.   Návrh   podá  soudu  ředitel  věznice  zpravidla  na  základě
   doporučení odborných zaměstnanců.“.

   64.  V  §  39 odst. 3 se slova „hodnocení programu zacházení“ nahrazují
   slovy „komplexní hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

   65.  V  §  39  odst.  4  se slova „s odsouzeným bylo zacházeno způsobem
   navrženým v komplexní zprávě a“ zrušují.

   66. V § 39 odst. 4 písmeno a) zní:

   „a)  odsouzený  odmítá  přijmout  nebo neplní program zacházení po dobu
   alespoň tří po sobě jdoucích hodnotících obdobích, nebo“.

   67.  V § 39 odst. 5 se slova „Volba a způsob naplňování cíle“ nahrazují
   slovem „Plnění“ a slovo „zpravidla“ se zrušuje.

   68.  V  §  39  odst.  7 se slova „s nevyjasněným a kolísavým postojem a
   přístupem  k  programu zacházení a svým povinnostem“ nahrazují slovy „,
   kteří částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají v
   souladu s vnitřním řádem; tato skupina je určena zpravidla jako vstupní
   pro odsouzené nastupující výkon trestu“.

   69. V § 39 odst. 8 písmeno a) zní:

   „a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

   70. V § 39 odst. 10 se slova „(§ 38 odst. 1, 2)“ zrušují.

   71.  V  §  40  se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a směřují k
   minimalizaci   rizik,  která  měla  nebo  mají  souvislost  s  trestnou
   činností, nebo mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

   72.  V  §  41  se  na  konci  textu  odstavce  1  doplňují  slova  „a s
   přihlédnutím  k  odborným  znalostem  odsouzeného,  zákazu  odsouzenému
   určitou  činnost vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpečnost ve
   věznici“.

   73. V § 41 odst. 2 písmeno b) zní:

   „b)  který  je  poživatelem  invalidního důchodu pro invaliditu třetího
   stupně,“.

   74.  V § 41 odst. 3 se slova „neumožní zájmová činnost včetně sledování
   televizního  a  rozhlasového  vysílání“  nahrazují  slovy  „umožní  jen
   činnosti   směřující   k  minimalizaci  rizik,  která  měla  nebo  mají
   souvislost  s  trestnou  činností,  popřípadě mohou mít vliv na páchání
   trestné činnosti v budoucnu“.

   75.  V  §  44  se  na konci odstavce 1 doplňuje věta „Před zařazením do
   práce,  popřípadě  během  zařazení do práce, jestliže je to důvodné, se
   odsouzený  podrobí  pracovnělékařské prohlídce; k výkonu práce může být
   odsouzený  zařazen, pokud je k výkonu práce zdravotně způsobilý nebo je
   zdravotně způsobilý s podmínkou.“.

   76. V § 44 odst. 4 se slova „Trvalý dohled“ nahrazují slovem „Dohled“.

   77.  V  §  46  odst.  1  se  ve větě druhé a třetí slova „ , učiliště a
   odborného učiliště“ zrušují.

   78.  V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odsouzený musí být ke
   vzdělávání v konkrétním vzdělávacím programu zdravotně způsobilý.“.

   79. V § 47 odstavec 3 zní:

   „(3)  Prohlídkami  prováděnými  v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a
   bezpečnosti  ve  věznici  se rozumí zejména prohlídka osobní, technická
   nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.

   80. V § 48 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce
   1.

   81. V § 49 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve věznici s dohledem
   a  věznici  s  dozorem,  s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro
   mladistvé,  věznicích  s  ostrahou, věznicích se zvýšenou ostrahou (§ 8
   odst.  3  zákona) nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány speciální
   stavebně  technické  prostředky  ani ozbrojené stráže k zabránění útěku
   odsouzených.“.

   82. V § 50 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

   83. V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Důvody pro delší
   dobu uzamykání jsou uvedeny ve vnitřním řádu věznice.“.

   84. V § 51 odst. 1 se za slovo „V“ vkládá slovo „určených“.

   85. V § 53 odst. 6 se slovo „umístěné“ nahrazuje slovem „zařazené“.

   86. V § 56 se slova „kázeňských“ a „kázeňské“ zrušují.

   87. V § 57 odst. 1 se ve větě první a druhé slovo „kázeňské“ zrušuje.

   88. V § 62 odst. 4 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „5 000“.

   89.  V  § 63 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V uzavřeném oddělení
   není dovoleno mít u sebe bateriový radiopřijímač.“.

   90. V § 63 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

   91.  V  §  66 odst. 1 se slova „a po dobu dočasné pracovní neschopnosti
   odsouzeného, nestanoví-li lékař jinak“ nahrazují slovy „nebo stanoví-li
   tak na základě zjištěného zdravotního stavu lékař“.

   92. V § 84 odst. 4 písmeno a) zní:

   „a) odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

   93.  V  §  87  se  slova  „výchovné  zařízení“ nahrazují slovy „školské
   zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy“.

   94. V § 91 odstavec 3 zní:

   „(3)  Zdravotní péči dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje
   Vězeňská   služba   zpravidla   na  základě  smlouvy  s  poskytovatelem
   oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství
   pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství.“.

   95. V § 91 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

   96.  V § 91 odst. 8 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem
   poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.

   97. V § 93 odst. 2 písmeno e) zní:

   „e)   podle   indikace  lékaře  se  poskytuje  nebo  zajišťuje  léčebně
   rehabilitační péče,“.

   98. § 95 se zrušuje.

   99.  V  §  96  se  odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení
   odstavce 3.

   100. V § 99 odstavec 1 zní:

   „(1)  Ochranné léčení v ústavní formě, jež má být vykonáno během výkonu
   trestu, se vykonává formou jednodenní péče ve zdravotnických zařízeních
   Vězeňské  služby,  pokud  k  poskytování  zdravotních  služeb  ve formě
   jednodenní péče získala Vězeňská služba oprávnění.“.

   101. V § 100 odstavec 1 zní:

   „(1)  Ochranné  léčení  v  ambulantní  formě, jež má být vykonáno během
   výkonu trestu,

   a)   nařízené  Vězeňské  službě  poskytuje  Vězeňská  služba  ve  svých
   zdravotnických  zařízeních,  pokud  k  poskytování zdravotních služeb v
   příslušném oboru získala oprávnění,

   b)  nařízené jinému poskytovateli zdravotních služeb zajišťuje Vězeňská
   služba  u tohoto poskytovatele, pokud bylo s ochranným léčením započato
   před nástupem výkonu trestu odnětí svobody a je to z odborného hlediska
   s  ohledem  na  druh  ochranného léčení nebo s ohledem na udržení dosud
   dosaženého léčebného účinku důvodné.“.

   102.  V části druhé se za hlavu devátou vkládá nová hlava desátá, která
   včetně nadpisu zní:

   „HLAVA DESÁTÁ
   VÝKON TRESTU VELMI NEBEZPEČNÝCH ODSOUZENÝCH

   § 100a
   (1)  Velmi  nebezpečný  odsouzený  se neumístí do oddělení se zesíleným
   stavebně  technickým  zabezpečením  zejména  po  dobu  jeho  eskorty či
   hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, anebo jde-li o
   osobu, u které je zřejmé, že neohrozí bezpečnost jiných osob.

   (2)  U velmi nebezpečného odsouzeného je obsahem programu zacházení dle
   §  41 zákona také působení na dosažení postojových změn, snaha o jejich
   úspěšné  přizpůsobení  výkonu  trestu  a  odstranění obtíží, které byly
   příčinou  jeho  umístění  do  oddělení se zesíleným stavebně technickým
   zabezpečením, a jeho opětovné ubytování v běžném oddělení. U této osoby
   jsou   používány  takové  formy  a  metody  zacházení,  které  spolu  s
   režimovými a preventivními opatřeními snižují nežádoucí projevy chování
   tohoto odsouzeného vedoucí k maření účelu výkonu trestu.

   (3)   Hlavním   obsahem  komplexního  působení  na  velmi  nebezpečného
   odsouzeného  je  jeho  aktivní  zapojení  nejméně  do  jedné  speciálně
   výchovné  aktivity.  Ta  je  pro  tuto  osobu  závazná.  Míra a kvalita
   aktivního  zapojení  je  jedním  z podstatných hodnotících kritérií pro
   vyřazení   velmi  nebezpečného  odsouzeného  z  oddělení  se  zesíleným
   stavebně technickým zabezpečením.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato  vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce
   následujícího po jejím vyhlášení.

   Ministryně:
   prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.