Nové předpisy

Vyhláška č. 29/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

   29/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 29. ledna 2015

   o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska
   Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

   Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona
   č.  164/2001  Sb.,  o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
   minerálních  vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o
   změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

   § 1
   Stanovení ochranných pásem
   (K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3 lázeňského zákona)

   (1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře
   (dále  jen  „zdroj“), okres Liberec, se stanoví ochranná pásma I. a II.
   stupně.

   (2)  Ochranné  pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází.
   Území  je  tvořeno  pozemkovými parcelami číslo 422/43, 422/44, 422/45,
   422/46,  444/1,  444/2,  443/3,  443/4,  443/5,  445,  623/1  a 623/2 v
   katastrálním území Hamr na Jezeře.

   (3)  Vymezení  ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii
   katastrální mapy v měřítku 1 : 4 000, která je uvedena v příloze č. 1 k
   této  vyhlášce,  v  základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000,
   která  je  uvedena  v  příloze  č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě
   České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k
   této vyhlášce.

   (4)  Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Hamr na
   Jezeře  a Břevniště pod Ralskem a je graficky vyznačeno v základní mapě
   České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k
   této  vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000,
   která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   § 2
   Vymezení konkrétních ochranných opatření
   (K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 lázeňského zákona)

   (1)  Na  část  ochranného  pásma  I.  stupně v místě, kde probíhá těžba
   zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

   (2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno

   a) zřizovat veřejná pohřebiště,

   b) budovat dálnice a dálkové produktovody,

   c)  budovat  nebo  provozovat  čerpací stanice pohonných hmot a olejové
   kotelny,

   d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,

   e) umísťovat polní hnojiště a zařízení pro skladování siláže,

   f)   vyvážet   obsah  bezodtokých  jímek,  močůvkových  jímek  a  kejdy
   hospodářských zvířat na pozemky,

   g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů,
   hnojiv a chemických prostředků,

   h)  aplikovat  chemické  přípravky  na ochranu rostlin, u kterých nelze
   jednoznačně  vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo
   zdroje,

   i)  provádět  práce  za  účelem  odvodnění a úpravy koryt vodních toků,
   které  by  mohly  ohrozit  přirozený  režim  podzemních vod, s výjimkou
   provádění  běžné správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci
   správy vodního toku,

   j) provádět meliorační práce,

   k)  budovat  nebo  provozovat  objekty  pro zemědělskou výrobu, objekty
   průmyslové  výroby  a  jiné  objekty,  ve  kterých  je výraznou složkou
   technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost
   povrchových nebo podzemních vod,

   l)  zatížit  pastevní  areály  hospodářskými  zvířaty v intenzitě nad 1
   velkou dobytčí jednotku/ha^1) a provádět jednooplůtkové pastvy,

   m)  umísťovat  příkrmiště a napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních
   toků a zamokřených ploch,

   n)  vypouštět  odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost
   povrchových  nebo  podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a
   do  vodního  toku  protékajícího  ložiskem,  včetně  jejich aplikace na
   povrch terénu,

   o)  zřizovat  tábory,  kempy  a  jiná  dočasná  ubytovací  zařízení bez
   zajištění  likvidace  odpadních  vod  do  bezodtoké  jímky nebo veřejné
   kanalizace,

   p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla a budovat studny,

   q)  provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a
   trhací práce,

   r) k ošetření komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,

   s)  na  lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo
   způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého
   porostu, nebo

   t)  hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně
   ovlivněn přirozený režim podzemních vod.

   (3)  Zákazy  stanovené  v odstavci 2 písm. q) se nepoužijí v ochranných
   pásmech  I.  a  II.  stupně  zdroje  na území, v němž se ochranná pásma
   překrývají  s chráněným ložiskovým územím Stráž pod Ralskem a dobývacím
   prostorem Hamr pod Ralskem III.

   § 3
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.

   Ministr:
   MUDr. Němeček, MBA, v. r.

   Příloha 1
   Ochranné  pásmo  I.  stupně  přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska
   Hamr na Jezeře

   Příloha 2
   Ochranné  pásmo  I.  a  II.  stupně  přírodního léčivého zdroje peloidu
   ložiska Hamr na Jezeře

   Příloha 3
   Ochranné  pásmo  I.  a  II.  stupně  přírodního léčivého zdroje peloidu
   ložiska Hamr na Jezeře

   1) Například vyhláška č. 337/2013 Sb., o skladování a způsobu používání
   hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.