Nové předpisy

Vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

46/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. března 2015

o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,
a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., a k jeho provedení, stanoví:

§ 1
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory
Vodní nádrže a vodní toky, na nichž nelze povrchové vody užívat pro plavbu plavidel používajících
při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací
motor, nebo plavidel současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor (dále jen „plavidlo
se spalovacím motorem“), jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě
§ 2
(1) Povrchové vody, které jsou nesledovanými vodními cestami1) nebo účelovými vodními cestami1)
uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce, je možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím
motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje
takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil
vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný (dále jen „plutí ve výtlačném režimu“). Omezení
výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí
jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých
klimatických podmínek.

(2) Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu.

(3) Omezení podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na malé plavidlo se spalovacím motorem provozované
a) při akci na sledované vodní cestě2),
b) na vymezené vodní ploše3).

(4) Povrchové vody, které se nachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, nebo přírodní památky4) a jsou vodní cestou účelovou nebo nesledovanou vodní cestou, nelze užít pro činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše.

(5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o

a) nesledovanou vodní cestu,
b) vodní cestu účelovou, nebo
c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice).

(6) Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky.

§ 3
Povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně.

§ 4
Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže
a) jako palivo je použita pohonná hmota splňující ustanovení vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot5),
b) k mazání spalovacího motoru je použit olej označený výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí.

§ 5
(1) Omezení podle § 2 odst. 1, 2 a 5 a § 3 se nevztahuje na plavidla

a) plavebního úřadu, bezpečnostních sborů, Armády České republiky, obecní policie, správců
vodních toků a provozovatelů vodních děl, pokud jsou použita ke služebním nebo pracovním
účelům, nebo

b) použitá pro potřeby integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních
prací nebo při zajišťování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků.

(2) Omezení výkonu spalovacího motoru podle § 2 odst. 1 a stání podle § 2 odst. 5 se nevztahuje na
plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou, provozem vodních děl nebo jiných staveb na povrchových vodách a na plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby podle zákona o zdravotních
službách6).

§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

2. Vyhláška č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

3. Vyhláška č. 209/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.

§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

1) § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.
2) § 29h odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb.
3) § 30a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.
4) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
5) Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.