Nové předpisy

Nařízení vlády č. 100/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   100/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 22. dubna 2015,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.  596/2006  Sb., kterým se stanoví
   přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky,
   ve znění pozdějších předpisů

   Vláda  nařizuje  podle  §  11  zákona  č.  72/2000  Sb., o investičních
   pobídkách  a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
   ve  znění  zákona  č.  19/2004  Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č.
   192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:

   Čl. I
   Nařízení  vlády  č.  596/2006  Sb.,  kterým  se  stanoví přípustná míra
   veřejné  podpory  v  regionech  soudržnosti  České  republiky, ve znění
   nařízení  vlády  č.  194/2012  Sb.,  nařízení  vlády  č.  32/2013 Sb. a
   nařízení vlády č. 118/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  3  odst.  1  se  slova „tato veřejná podpora“ nahrazují slovy
   „veřejná podpora, a to v její celkové výši,“.

   2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

   „2) Čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

   3. § 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

   „§ 4

   Maximální  míra  veřejné podpory pro investiční akci v oblasti datových
   center činí 25 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle
   § 1.

   § 5

   Za  jednu  investiční  akci  se  považují všechny dílčí investiční akce
   zahájené  jednou  nebo  více  osobami  považovanými za propojený podnik
   podle  přímo  použitelného předpisu Evropské unie prohlašujícího určité
   kategorie  podpory  za slučitelné s vnitřním trhem^6) v období 3 let na
   území jednoho kraje.

   6) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.“.

   Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Pro  příslib  investiční  pobídky  poskytnutý  v řízení podle zákona č.
   72/2000  Sb.,  o  investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů,
   zahájeném  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  nařízení, se použije
   maximální  míra  veřejné  podpory  podle § 4 nařízení vlády č. 596/2006
   Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

   Čl. III
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.
   Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr průmyslu a obchodu:
   Ing. Mládek, CSc., v. r.