Nové předpisy

Vyhláška č. 101/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

   101/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 22. dubna 2015,

   kterou   se   mění  vyhláška  č.  355/2013  Sb.,  o  úředních  hodinách
   provozovny,  o  označování  sídla a provozovny a o činnostech, které je
   insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

   Ministerstvo  spravedlnosti  stanoví  podle  §  5a  odst.  8  zákona č.
   312/2006  Sb.,  o  insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013
   Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování
   sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
   zajišťovat v provozovně, se mění takto:

   1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Úřední  hodiny  každé  provozovny  musí  být  stanoveny  tak, aby
   insolvenční  správce  v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4.
   Úřední  hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň stanoveny na pracovní
   den,   kdy   insolvenční   správce   nebo   ohlášený  společník,  je-li
   insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje
   činnost v sídle insolvenčního správce.“.

   Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

   2.  V  §  3  odst.  3  se  za slovo „místě“ vkládají slova „u vstupu do
   dotčené provozovny“.

   3.  V  § 3 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Informační tabule musí
   být takto umístěna po celou dobu uzavření provozovny.“.

   4.  V  §  4  odst.  1  se  na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a
   doplňuje se písmeno d), které zní:

   „d) evidování doby a důvodů přechodného uzavření provozovny.“.

   5.  V  §  4  odst.  2  úvodní části ustanovení se za slova „zákona, je“
   vkládají  slova  „insolvenční  správce  nebo  ohlášený společník, je-li
   insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost,“.

   6. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „povinen“ vkládají
   slova  „svou  nepřetržitou  fyzickou  přítomností v provozovně po celou
   dobu úředních hodin“.

   7. V § 4 odst. 2 písmeno c) zní:

   „c) jednání s dlužníkem.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jejího vyhlášení.

   Ministr:
   JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.