Nové předpisy

Nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

   57/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 16. února 2015

   o  stanovení  rozsahu  údajů  zapisovaných  do  informačního  systému o
   služebním platu a způsobu jejich zapisování

   Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z
   povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

   § 1
   Rozsah zapisovaných údajů
   Ministerstvo  obrany (dále jen „ministerstvo“) je pro informační systém
   o služebním platu editorem zapisovaných údajů o

   a)  vojákovi  nezařazeném ve Vojenském zpravodajství^1), a to v rozsahu
   stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

   b)  vojákovi  zařazeném  ve  Vojenském zpravodajství^1), a to v rozsahu
   stanoveném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

   c)   ministerstvu,  příspěvkových  organizacích  a  státních  podnicích
   zřízených  ministerstvem,  a  to  v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k
   tomuto nařízení.

   § 2
   Způsob zapisování údajů do informačního systému o služebním platu
   (1)  Ministerstvo  zapisuje  do  informačního systému o služebním platu
   údaje v elektronické podobě zabezpečeným způsobem.

   (2)  Ministerstvo  zapisuje  do  informačního systému o služebním platu
   údaje  zpracované za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok
   (dále  jen „sledované období“), a to do pátého dne druhého kalendářního
   měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

   (3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavci 2 připadne na sobotu,
   neděli  nebo  svátek^2),  je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže
   následující.

   (4)  Ministerstvo  zapisuje  do  informačního systému o služebním platu
   utajované  informace  o  subjektu  údajů  podle  §  1 písm. b) způsobem
   odpovídajícím  stupni  utajení,  kterým  byla podle zákona upravujícího
   ochranu   utajovaných  skutečností^3)  zapisovaná  utajovaná  informace
   klasifikována.

   (5)  Zapíše-li  ministerstvo  do informačního systému o služebním platu
   chybné  údaje, provede jejich opravu bez zbytečného odkladu, nejpozději
   však  do  2  pracovních  dnů  ode  dne,  kdy  provedení chybného zápisu
   zjistilo.

   § 3
   Přechodná ustanovení
   (1)  Údaje  zapisované  do  informačního  systému  o služebním platu za
   sledované období podle § 2 zapíše ministerstvo poprvé za kalendářní rok
   2016.

   (2)  Údaje  zapisované  do  informačního  systému  o služebním platu za
   sledované období kalendářního roku 2015 zapíše ministerstvo v rozsahu a
   termínech  podle  nařízení  vlády  č.  289/2002  Sb., kterým se stanoví
   rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve
   znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

   § 4
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr obrany:
   MgA. Stropnický v. r.

   Příloha 1
   Rozsah  zapisovaných  údajů do informačního systému o služebním platu o
   vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství

--------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Označení údaje                                   Identifikátor^4) údaje
--------------------------------------------------------------------------------
Identifikační údaje
--------------------------------------------------------------------------------
1.      Sledované období                                          AA0226
2.      Identifikační číslo ministerstva (IČO)                    AA0017
3.      Fyzická osoba (kód)                                       AA0126
4.      Rok - ročník (rok narození)                               AA0231
5.      Pohlaví osoby (kód)                                       AA0211
6.      Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód)               AA0223
7.      Stupeň invalidity                                         AA0085
8.      Kód státu                                                 AA0033
9.      Místo obvyklého výkonu služby                             AA0690
10.     Kód zařízení bez vlastního IČO                            AA0113
11.     Datum zpracování údajů                                    AA0110
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o právním vztahu
--------------------------------------------------------------------------------
12.     Kód postavení v ministerstvu                              AA0091
13.     Kód služebního poměru                                     AA0013
14.     Druh právního vztahu (kód)                                AA0130
15.     Základní doba služby v týdnu                              AA0131
16.     Doba trvání služebního poměru                             AA0225
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o době služby
--------------------------------------------------------------------------------
17.     Evidenční dny ve službě                                   AA0218
18.     Počet hodin nepřítomnosti ve službě                       AA0744
19.     Vykonaná doba služby včetně služby přesčas                AA0132
20.     Doba služby přesčas                                       AA0133
21.     Neodsloužená doba s poskytnutím služebního platu celkem   AA0134
22.     Neodsloužená doba s poskytnutím služebního platu -        AA0135
        dovolená
23.     Koeficient průměrného evidenčního stavu vojáka            AA0136
        přepočtený
24.     Kód evidenčního stavu vojáka k poslednímu dni             AA0137
        sledovaného období
25.     Datum vynětí z evidenčního stavu                          AA0568
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a karanténě
--------------------------------------------------------------------------------
26.     Počet hodin dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc      AA0745
        nebo úraz a karantény
27.     Služební plat po dobu nemoci zúčtovaný k výplatě          AA0713
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o přiznaných složkách platu
--------------------------------------------------------------------------------
28.     Platová třída - vojenská hodnost vojáka                   AA0127
29.     Druh platového tarifu (kód)                               AA0129
30.     Služební tarif přiznaný                                   AA0138
31.     Výkonnostní příplatek přiznaný                            AA0139
32.     Zvláštní příplatky                                        AA0142
33.     Příplatek za zvýšenou odpovědnost                         AA1708
--------------------------------------------------------------------------------------
Údaje o vyplacených prostředcích
--------------------------------------------------------------------------------------
34.     Celkový služební plat zúčtovaný k výplatě                 AA0144
35.     Služební tarif zúčtovaný k výplatě                        AA0145
36.     Služební plat za službu konanou nad základní týdenní      AA0147
        dobu služby zúčtovaný k výplatě
37.     Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatě            AA0162
38.     Příplatky celkem zúčtované k výplatě                              AA0150
39.     Výkonnostní příplatek zúčtovaný k výplatě                 AA0153
40.     Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě                    AA0154
41.     Příplatek za zvýšenou odpovědnost zúčtovaný k výplatě     AA1709
42.     Odměny zúčtované k výplatě                                AA0157
43.     Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované      AA0163
        k výplatě
44.     Příplatek za služební pohotovost                          AA0161
45.     Služební plat vyplacený za neodpracovanou dobu celkem     AA0158
        zúčtovaný k výplatě
46.     Průměrný hodinový výdělek pro služebně právní účely       AA0165
--------------------------------------------------------------------------------------

   Příloha 2
   Rozsah  zapisovaných  údajů do informačního systému o služebním platu o
   vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství

--------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Označení údaje                                     Identifikátor údaje
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje stanovené
--------------------------------------------------------------------------------
1.       Objem prostředků na služební platy vojáků                AA0123
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o počtu vojáků
--------------------------------------------------------------------------------
2.       Průměrný evidenční počet vojáků                          AA0114
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o vyplacených prostředcích
--------------------------------------------------------------------------------
3.       Platy vojáků včetně mimorozpočtových zdrojů              AA0118
4.       Mimorozpočtové zdroje na platy celkem                    AA0119
--------------------------------------------------------------------------------

   Příloha 3
   Rozsah  zapisovaných  údajů do informačního systému o služebním platu o
   ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených
   ministerstvem

--------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Označení údaje                                     Identifikátor údaje
--------------------------------------------------------------------------------
Identifikační údaje
--------------------------------------------------------------------------------
1.      Sledované období                                          AA0226
2.      Identifikační číslo ministerstva (IČO)                    AA0017
3.      Kód zařízení bez vlastního IČO                            AA0113
4.      Právní forma ekonomického subjektu                        AA0019
5.      Kód NUTS okresu                                           AA0179
6.      Datum zpracování údajů                                    AA0110
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje stanovené
--------------------------------------------------------------------------------
7.      Počet vojáků rozpočtovaný                                 AA0116
8.      Objem prostředků na služební platy vojáků                 AA0123
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o počtu vojáků
--------------------------------------------------------------------------------
9.      Průměrný evidenční počet vojáků                           AA0114
10.     Evidenční počet vojáků fyzických osob                     AA0115
--------------------------------------------------------------------------------
Údaje o vyplacených prostředcích
--------------------------------------------------------------------------------
11.     Platy vojáků včetně mimorozpočtových zdrojů               AA0118
12.     Mimorozpočtové zdroje na platy celkem                     AA0119
--------------------------------------------------------------------------------

   1)   Zákon  č.  289/2005  Sb.,  o  Vojenském  zpravodajství,  ve  znění
   pozdějších předpisů.

   2)  §  1  a  2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
   svátcích,  o  významných  dnech  a  dnech  pracovního  klidu,  ve znění
   pozdějších předpisů.

   3)  Zákon  č.  412/2005  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  informací  a  o
   bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

   4)   Identifikátorem   se   rozumí  popis  sledovaných  datových  prvků
   definovaný   v   Informačním   systému   o   datových  prvcích  vedeném
   Ministerstvem vnitra.