Nové předpisy

Nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

   60/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 9. března 2015

   o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

   Vláda  nařizuje  k  provedení  zákona  č.  221/1999  Sb.,  o vojácích z
   povolání,  ve  znění  zákona  č.  155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb.,
   zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
   zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb.,
   zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb.,
   zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
   zákona  č.  470/2011  Sb.,  zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014
   Sb.:

   Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
   § 1
   Seznam  činností  vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti v
   závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je uveden v
   příloze k tomuto nařízení.

   § 2
   Pokud není činnost vojáka pro jednotlivou vojenskou hodnost v příloze k
   tomuto  nařízení uvedena, zařadí Ministerstvo obrany vojáka do vojenské
   hodnosti  podle  činnosti,  která  je  v  příloze  k  tomuto nařízení z
   hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti pro konkrétní vojenskou
   hodnost s touto hodností porovnatelná.

   § 3
   Zrušovací ustanovení
   Nařízení  vlády  č.  203/2010 Sb., o seznamu činností vojáků z povolání
   stanovených  pro  jednotlivé  hodnostní  sbory  a vojenské hodnosti, se
   zrušuje.

   § 4
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr obrany:
   MgA. Stropnický v. r.

   Příloha
   Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti

   I. Vojenská hodnost vojín

   - základní výcvik po povolání do služebního poměru (čekatel).

   II. Vojenská hodnost svobodník

   a) obsluha stanice odpadních vod včetně dezinfekce (dezinfektor),

   b)  obsluha,  údržba a střelba z přidělené zbraně (kulometník, nabíječ,
   nosič střeliva, pancéřovník),

   c) pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě (pomocník),

   d) praktické provádění údržby materiálu (mladší pracovník),

   e) provádění

   1. dezinfekce biologického materiálu v laboratoři (dezinfektor),

   2. ochrany a strážní činnosti a obrany objektů (strážný),

   3. základní průzkumné činnosti (průzkumník),

   4.  základní údržby a oprav elektrických a elektronických částí pozemní
   vojenské   techniky  a  materiálu  včetně  montáže  a  demontáže  dílů,
   podskupin a skupin (mladší elektromechanik),

   5. základních ženijních, stavebních a záchranných prací (ženista),

   f)  příprava  služebního  psa  pro  plnění  úkolů a provádění ochrany a
   strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (mladší psovod),

   g)  řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které
   mají  více  než  8  míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší
   přípustná  hmotnost  nepřevyšuje  5000  kg,  nebo  vozidel pro přepravu
   nákladu, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg (řidič),

   h)  stanovování  základních  technologických postupů a jejich kalkulace
   při   rozsáhlé   výrobě   jídel   včetně  kontroly  jejich  dodržování,
   sestavování  vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné
   gastronomické skladby (mladší kuchař),

   i) výstavba, základní obsluha a údržba spojovací techniky (stavěč),

   j) základní

   1. montáž a opravy strojů a strojních zařízení (mladší mechanik),

   2. obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (mladší operátor,
   odmořovač),

   3. obsluha a údržba přidělené techniky (nabíječ),

   4.  obsluha  a  údržba  přidělených  jednoduchých  strojů  a  strojních
   zařízení (strojník),

   5.  obsluha,  údržba  a  střelba  z přidělené zbraně; pomocné práce při
   obsluze,  údržbě  a  střelbě;  ochrana osob, vozidel a určených objektů
   (střelec),

   6.  výpočet  prvků  střelby  pro  řízení  palby  dělostřelecké jednotky
   (časovač děla),

   7. zajišťování provozu skladu (mladší skladník),

   k)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   prvního  ročníku  bakalářského nebo magisterského programu vysoké školy
   nebo studijního programu vyšší odborné školy (čekatel).

   III. Vojenská hodnost desátník

   a) montáž, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (mechanik),

   b)    montáž,    opravy,   seřizování   a   kontrola   stavu   techniky
   (elektromechanik),

   c) obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (operátor, starší
   odmořovač),

   d) obsluha, údržba a střelba

   1. z odstřelovací zbraně (odstřelovač),

   2. ze zbraně pro přesnou střelbu (starší střelec),

   3. ze zbraňového kompletu (starší počtář),

   e)  organizace  a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží a
   jeho uskladňování (skladník),

   f)  organizace  práce  při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností,
   stanovování a provádění technologických postupů a kalkulace při výrobě,
   stanovování   a  zajišťování  správnosti  gastronomické  skladby  jídel
   (kuchař),

   g)   ovládání   a   obsluha   hlavního   zbraňového   systému   vozidla
   (střelec-operátor),

   h) provádění

   1.  analýz  leteckého  paliva  a  maziv jednoduchými metodami (laborant
   pohonných hmot a maziv),

   2. jednoduchých výkonů neodkladné péče (sběrač raněných),

   3.  odvozených  aerologických  měření  a  pozorování chemického vojska,
   výpočtů a sestavování aerologických zpráv (aerolog),

   4.   odvozených  meteorologických  pozorování,  výpočtů  a  sestavování
   meteorologických zpráv (meteorolog),

   5.  ochrany  a  strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa a
   plnění specifických úkolů Hradní stráže (psovod),

   6. průzkumných a záchranných prací pod vodou (potápěč),

   7. základních hasebních a záchranných prací (hasič),

   i)  příprava  služebního  psa  pro  plnění úkolů, provádění praktického
   výcviku služebního psa a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci
   přiděleného služebního psa (psovod),

   j) řízení a ošetřování speciální vojenské techniky (starší strojník),

   k)  řízení  a  provádění  ochrany  a  strážní  činnosti osob, vozidel a
   určených objektů (starší strážný),

   l)  řízení,  údržba  a  opravy  tahačů  s  nákladným  návěsem,  jejichž
   maximální přípustná hmotnost převyšuje 20 000 kg (starší řidič),

   m) samostatné provádění

   1. průzkumné činnosti (starší průzkumník),

   2. složitých záchranných prací (starší záchranář),

   3. údržby techniky materiálu (pracovník),

   4.  ženijních  a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky,
   výzbroje a materiálu (starší ženista),

   n) zajišťování péče o služební zvířata včetně ošetřování zvířat obtížně
   odchovatelných, agresivních a těžce ovladatelných (ošetřovatel),

   o)  základní  činnosti při obsluze a údržbě spojovací vojenské techniky
   (starší stavěč),

   p)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   druhého  ročníku  bakalářského  nebo  magisterského studijního programu
   vysoké  školy  nebo  studijního programu vyšší odborné školy po splnění
   požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).

   IV. Vojenská hodnost četař

   a)  celkové  opravy  ručních,  lafetovaných a výcvikových zbraní včetně
   zhotovování  součástí  těchto  zbraní  všeho  druhu,  povrchových úprav
   kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování (dělmistr),

   b)  komplexní  ošetřování  služebních  zvířat  a  samostatné  provádění
   jednoduchých veterinárních úkonů (chovatel),

   c) komplexní řízení a velení

   1. kompletu (velitel kompletu),

   2. osádce (velitel osádky),

   3. provozovně (velitel provozovny),

   4. roji bojového vozidla (velitel roje),

   5. stanici (velitel stanice),

   6. střelnici malého rozsahu (velitel střelnice),

   7. vyprošťovacímu vozidlu (velitel vyprošťovacího vozidla),

   d)  montáž,  opravy,  seřizování  a  kontrola  stavu speciální techniky
   (starší elektromechanik),

   e) obsluha a údržba

   1. speciální techniky (starší dozimetrista),

   2.  technického  zařízení  nižšího  typu  (starší  vyhodnocovač, starší
   zdrojař),

   f)  obsluha  a  kontrola  meteorologických  stanic, sestavování zpráv a
   softwarová komunikace s jejich uživateli (starší aerolog),

   g) obsluha

   1.  meteorologických přístrojů a zařízení, sestavování meteorologických
   zpráv a softwarové komunikace s jejich uživateli (starší meteorolog),

   2. speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační
   a    chemické    situace,    odběr    a    transport   vzorků   (starší
   průzkumník-specialista),

   h)  obsluha,  údržba  a  střelba  ze zbraně typu odstřelovací pušky pro
   přesnou střelbu (starší odstřelovač),

   i)  organizace  práce  při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností,
   stanovování   a  provádění  technologických  postupů  a  kalkulací  při
   rozsáhlé  výrobě  širokého  sortimentu jídel, stanovování a zajišťování
   správnosti gastronomické skladby jídel (starší kuchař),

   j) organizační zajištění správy vojenského klubu (správce klubu),

   k) ovládání a obsluha zbraňového systému (miřič),

   l)  plánování  a  řízení  systému  provozu,  údržby  a oprav techniky a
   materiálu (starší pracovník),

   m) provádění

   1. analýz leteckého paliva a maziv speciálními metodami, včetně prací v
   laboratorním  informačním  a řídícím systému (starší laborant pohonných
   hmot a maziv),

   2.  hasebních  a  záchranných  prací s využitím odborností získaných ve
   specializačních kurzech (starší hasič),

   3. opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování
   součástí  zbraní  všeho  druhu,  povrchových úprav kovových i dřevěných
   součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (zbrojíř),

   4. speciálních průzkumných činností (starší průzkumník-specialista),

   5.   speciálních  činností  při  vytváření  podmínek  pro  uspokojování
   tělovýchovných potřeb vojáků z povolání (starší pracovník),

   6.  uceleného  souboru  účetních operací, zpracování účetních záznamů a
   ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (účtovatel),

   7.  vnější  ostrahy  a  obrany  sídel  prezidenta republiky nebo výkonu
   strážní    služby   na   čestných   pevných   stanovištích   a   plnění
   reprezentačních  povinností  Hradní  stráže v rámci protokolárních akcí
   prezidenta republiky (starší strážný-specialista),

   n)  příprava  služebního  psa  pro  plnění úkolů, provádění praktického
   výcviku   služebních  psů  a  provádění  ochrany,  strážní  činnosti  a
   specifických  činností  za  pomoci  přiděleného  služebního psa (starší
   psovod),

   o) řízení a organizace práce ve skladu nebo skladech (správce),

   p) řízení a

   1.  provádění  ochrany  a  strážní  činnosti  za pomoci služebního psa,
   pravidelné provádění výcviku služebních psů a plnění specifických úkolů
   Hradní stráže (starší psovod),

   2.   provádění  průzkumných  a  záchranných  prací  pod  vodou  (starší
   potápěč),

   3. údržba lokomotiv na vlečkách (strojvedoucí),

   q) řízení a velení družstvu (zástupce velitele družstva),

   r) řízení a

   1.  obsluha  a  údržba  speciálního  technicky  složitějšího  stroje  a
   speciálního strojního zařízení (starší strojník-specialista),

   2.  údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro
   přepravu  nákladů,  jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000
   kg,  a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje
   10 000 kg (starší řidič-specialista),

   3.  údržba  a  opravy  motorových vozidel pro přepravu osob, které mají
   více  než  8  míst  k  sezení  kromě  místa  řidiče  a jejichž nejvyšší
   přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg (starší řidič-specialista),

   s) samostatná obsluha a údržba

   1.  složitějších  zbraňových  a  jiných  systémů,  vojenské  techniky a
   zařízení nebo prostředků (mířič, starší operátor),

   2. zbraňového systému tanku velitele čety (střelec-operátor),

   t) samostatné provádění

   1.  montáže,  opravy  a  seřizování strojů a strojních zařízení (starší
   mechanik),

   2. složitých a specifických záchranných prací (záchranář-specialista),

   u)   vedení   praktického  výcviku  základních  znalostí  a  dovedností
   jednotlivce (cvičitel),

   v)  vyhledávání  a  částečné  odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice,
   výbušnin  nebo  výbušných  předmětů,  a to i ve ztížených podmínkách, a
   samostatné  ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do
   ručních protitankových zbraní (pyrotechnik),

   w)  přeprava  nemocných  a  raněných  při  poskytování  neodkladné péče
   (starší sběrač raněných),

   x) vykonávání

   1.   podpůrných  prací  v  oblasti  radiační,  chemické,  biologické  a
   psychologické podpory a pyrotechnické asanace (starší pracovník),

   2.  základních  úkolů  při  zabezpečování  policejní  ochrany  určených
   objektů  zvláštní  důležitosti s případným využitím služebního psa nebo
   technických  prostředků  střežení (specialista ochranné služby Vojenské
   policie),

   y)  zajišťování  provozu  skladu,  samostatný  příjem a výdej materiálu
   (starší skladník),

   z)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   třetího  ročníku  bakalářského  nebo  magisterského studijního programu
   nebo  studijního  programu  vyšší  odborné  školy  po splnění požadavků
   stanovených pro druhý ročník (čekatel).

   V. Vojenská hodnost rotný

   a)  komplexní  montáž,  opravy,  seřizování  a kontrola stavu speciální
   techniky (starší elektromechanik-specialista),

   b) komplexní řízení a velení

   1. dálkoměru (velitel dálkoměru),

   2. dělu (velitel děla),

   3. družstvu (velitel družstva),

   4. laboratoři zkoumající pohonné hmoty a maziva (náčelník laboratoře),

   5. směně Vojenské policie (velitel směny),

   6. tanku (velitel tanku),

   c)  obsluha,  údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení
   výcviku odstřelovačů (starší odstřelovač-specialista),

   d)  organizace,  zabezpečení  a  vedení  praktického výcviku základních
   znalostí a dovedností jednotlivce (starší cvičitel),

   e)  organizační zajišťování chodu štábu, podpora a zabezpečení činnosti
   vedoucích zaměstnanců Ministerstva obrany (výkonný poddůstojník),

   f)  provádění  nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě
   speciální odbornosti (starší hasič-specialista),

   g)  řízení  a  koordinace  činností  souvisejících se zajištěním bojové
   pohotovosti u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

   h)  řízení,  zajišťování  činnosti  a  obsluha  speciálních  zařízení a
   techniky (starší operátor-specialista),

   i) samostatné

   1.  provádění  oprav  ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně
   zhotovování  součástí  zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i
   dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (starší zbrojíř),

   2.   stanovení  diagnostiky,  provádění  montáže,  oprav  a  seřizování
   speciálních strojů a strojních zařízení (starší mechanik-specialista),

   3.  vyhodnocování  meteorologické  situace  a vykonávání a plnění úkolů
   radiosondážního průzkumu atmosféry (starší meteorolog-specialista),

   j) samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů

   1.  v  oblasti  bezpečnosti  informací  při  zajišťování  místní správy
   bezpečnosti informačních systémů (starší pracovník-specialista),

   2. v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy
   komunikačních systémů (starší pracovník-specialista),

   3. ve zpravodajském týmu (starší pracovník-specialista),

   4. souvisejících s výkonem spisové služby (manipulant dokumentů),

   k)  vyhledávání  a  částečné  odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice,
   výbušnin  nebo  výbušných  předmětů,  a to i ve ztížených podmínkách, a
   samostatné  ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do
   ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin,
   navrhování způsobu ničení a provádění ničení (starší pyrotechnik),

   l) výkon

   1.  diagnosticko-třídících  činností  v  místě  zásahu  při poskytování
   neodkladné  péče  včetně  obsluhy  a údržby specifického zdravotnického
   vybavení (starší sběrač raněných-specialista),

   2.   základních  činností  Vojenské  policie  v  zásahových  jednotkách
   (specialista zásahu),

   m) vykonávání

   1.  odborných  činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační
   dozorčí),

   2.  specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených
   objektů   zvláštní   důležitosti   s   případným  využitím  technických
   prostředků střežení (starší operátor-specialista),

   n)  vzdělávací  činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a
   praktický výcvik ve služební kynologii (starší psovod-specialista),

   o)  zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a
   ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (starší účtovatel),

   p)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   čtvrtého  ročníku  magisterského  studijního  programu  vysoké školy po
   splnění  požadavků  stanovených  pro  třetí  ročník  a studenta prvního
   ročníku  navazujícího  magisterského  studijního  programu vysoké školy
   (čekatel).

   VI. Vojenská hodnost rotmistr

   a)   interpretace   hudební   stránky   kolektivních  částí  baletních,
   instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební
   stránky  hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění
   specializované  činnosti  s  odborným  dohledem (mladší člen orchestru,
   sboru),

   b) komplexní řízení a velení

   1. dílně (náčelník dílny),

   2.   parku-kontrolní   technické   stanici   (náčelník  parku-kontrolní
   technické stanice),

   3. pracovišti skupiny speciálních sil (velitel pracoviště),

   4.  pracovišti  štábu  samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu,
   roty nebo střediska agentury (náčelník pracoviště),

   5.  pracovišti  ochrany informací praporu, vojenského útvaru praporního
   typu,  samostatné  roty,  vojenského  útvaru  rotního  typu  nebo  roty
   (náčelník pracoviště),

   6. skladu (náčelník skladu),

   7. skupině účelového prvku (velitel skupiny),

   8.   skupině  při  zabezpečování  policejní  ochrany  určených  objektů
   zvláštní   důležitosti  s  případným  využitím  technických  prostředků
   střežení (velitel skupiny),

   9. stanici biologické ochrany letiště (náčelník stanice),

   10. týmu odstřelovačů (velitel týmu),

   c) obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému (mladší
   technik),

   d) organizace obsluhy na palubě letadla (mladší palubní průvodčí),

   e) organizační zajištění provozu

   1. cvičiště (správce cvičiště),

   2. střelnice (správce střelnice),

   3.   učebního   nebo   výcvikového   zařízení  (správce  učebního  nebo
   výcvikového zařízení),

   f)  organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie,
   roje nebo samostatné čety (výkonný praporčík),

   g) provádění

   1.  hasebních  a  záchranných  prací s využitím odborností získaných ve
   specializačních  kurzech, obsluha speciální techniky při zásahu (starší
   hasič-technik),

   2. kalibrací měřidel (mladší metrolog),

   3.  ošetřovatelských  výkonů  neodkladné  péče  pod  odborným  dohledem
   (mladší zdravotní sestra),

   4.   radiologických   zobrazovacích  postupů  a  činností  zahrnujících
   lékařské ozáření pod odborným dohledem (mladší radiologický asistent),

   5.   revizních  činností  na  technických  zařízeních  (mladší  revizní
   technik),

   6.   samostatných   ošetřovatelských   výkonů   neodkladné   péče  nebo
   poskytování anesteziologicko-resuscitační péče nebo neodkladné péče při
   akutním  příjmu  pacienta  pod  odborným  dohledem (mladší zdravotnický
   záchranář),

   7.  základního  fyzioterapeutického  vyšetření  pod  odborným  dohledem
   (mladší fyzioterapeut),

   h)  příprava  materiálů nutných pro laboratorní vyšetření a poskytování
   diagnostické  péče pod odborným dohledem, obsluha laboratorní techniky,
   provádění odběrů a vyšetřování vzorků (mladší zdravotní laborant),

   i) řízení a velení četě (zástupce velitele čety),

   j) samostatné

   1.   třídění   veškeré  známé  munice,  výbušnin,  výbušných  předmětů,
   improvizovaných  výbušných  zařízení,  navrhování  způsobu  a provádění
   ničení (pyrotechnik- specialista),

   2.  vykonávání  odborných  činností  v  oblasti výkonu dozorčí služby u
   skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),

   3.  vykonávání  odborných  specializovaných  prací v organizačním celku
   přímo   podřízeném   Ministerstvu  obrany,  brigádě,  vojenském  útvaru
   brigádního  typu,  základně  letectva, leteckém křídle, pluku, praporu,
   vojenském  útvaru  praporního  typu,  samostatné rotě, vojenském útvaru
   rotního typu nebo rotě (mladší specialista),

   4.  vykonávání  odborných  specializovaných  prací v praporu, vojenském
   útvaru  praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu
   nebo rotě (mladší pracovník štábu),

   k) technické zabezpečení chodu

   1. roty (technik roty),

   2. baterie (technik baterie),

   3. samostatné čety (technik),

   l) výkon

   1.  speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledem (mladší
   inspektor),

   2.  speciální  ozbrojené  individuální  ochrany  a  řízení  speciálního
   vozidla a organizace a provádění přepravy osob a materiálu ve zvláštním
   režimu  a  vysokém  stupni  utajení (specialista ochranné služby Hradní
   stráže),

   m)  vykonávání  a  plnění  odborných  úkolů  v  oblasti výcviku (mladší
   instruktor),

   o)  vykonávání  odborných  specializovaných prací v organizačním útvaru
   Ministerstva   obrany,   ve  Vojenském  zpravodajství,  Hradní  stráži,
   organizačním  celku  přímo  podřízenému  Ministerstvu  obrany, brigádě,
   vojenskému  útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle,
   pluku,  samostatné  rotě,  vojenském útvaru rotního typu nebo středisku
   skupiny speciálních sil (mladší pracovník štábu),

   p) zajišťování

   1. odborných činností v laboratořích (laborant),

   2. ochrany, provozu a správy památkového objektu (správce objektu),

   3. specializovaných organizačních a koordinačních činností (asistent),

   q)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   pátého  ročníku  magisterského  studijního  programu  vysoké  školy  po
   splnění  požadavků  stanovených  pro  čtvrtý  ročník a studenta druhého
   ročníku  navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy po
   splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).

   VII. Vojenská hodnost nadrotmistr

   a) interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních,
   instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební
   stránky  hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění
   specializované  činnosti  s  odborným  dohledem (člen orchestru, sboru,
   hudebního tělesa),

   b) komplexní

   1.  dispečerské  řízení  letového  provozu,  jeho  koordinace  se všemi
   zúčastněnými složkami (asistent řídícího letového provozu),

   2.   koordinace  a  řízení  rozhodujících  činností  posádkového  prvku
   (správce posádky),

   3. organizace obsluhy na palubě letadla (palubní průvodčí),

   c) komplexní řízení a velení

   1.  pracovišti  praporu,  vojenského útvaru praporního typu nebo centra
   agentury (náčelník pracoviště),

   2.  pracovišti  ochrany informací organizačního celku přímo podřízenému
   Ministerstvu   obrany,  brigády,  vojenského  útvaru  brigádního  typu,
   základny  letectva,  leteckého  křídla  nebo pluku (náčelník pracoviště
   ochrany informací, vedoucí pracoviště ochrany informací),

   3. skladům (náčelník skladů),

   4. skupině účelového prvku většího rozsahu (velitel skupiny),

   5. směně požární ochrany (velitel směny),

   6. střelnici (velitel střelnice),

   7. zařízení (náčelník zařízení, velitel zařízení),

   d)  obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování
   policejní  ochrany  určených  objektů  zvláštní důležitosti nebo jejich
   provozní  přezkušování,  seřizování  a  lokalizace  závad  nebo  jejich
   odstraňování pod dohledem (specialista),

   e) obsluha

   1. technického systému letadla (palubní operátor),

   2.  technického  systému  letadla  nebo  obsluha,  údržba  a  střelba z
   přidělené  zbraně  z  paluby letadla (palubní střelec-operátor, palubní
   technik),

   f)  organizace,  dohled  a  vedení  výcviku  mužstva,  poddůstojníků  a
   praporčíků  samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (vrchní
   praporčík),

   g) provádění

   1. kalibrací, údržby a oprav měřidel (metrolog),

   2.   komplexních  fyzioterapeutických  postupů  bez  odborného  dohledu
   (fyzioterapeut),

   3.  laboratorních  vyšetření  a měření bez odborného dohledu (zdravotní
   laborant),

   4. ošetřovatelských výkonů prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez
   odborného dohledu (zdravotní sestra),

   5.  revizí,  údržby  a  oprav  určených  technických  zařízení (revizní
   technik),

   6.   specializovaných  činností  v  oblasti  psychologických  služeb  v
   organizačním  útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře
   (psychologický asistent),

   7.  specifických  ošetřovatelských  výkonů neodkladné péče anebo akutní
   lůžkové  péče  standardní nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče
   bez odborného dohledu (zdravotnický záchranář),

   8. základních výkonů diagnostické péče v oboru radiologie a zobrazovací
   metody,  radiační  onkologie a nukleární medicína bez odborného dohledu
   (radiologický asistent),

   h) řízení a velení

   1. četě (zástupce velitele čety-vychovatel),

   2. hasičské jednotce (zástupce velitele-starší technik),

   3.  skupině  specialistů  v  Hradní  stráži,  základně letectva, Správě
   letiště  Pardubice  nebo  skupiny  speciálních  sil  (zástupce velitele
   skupiny),

   i) řízení a vykonávání odborných činností ve velitelství sil (pracovník
   štábu),

   j) samostatné řízení a vykonávání odborných činností

   1.  v  Hradní  stráži, ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku
   přímo podřízeném Ministerstvu obrany (pracovník štábu),

   2.  s  působností  pro  celou organizační strukturu brigády, vojenského
   útvaru  brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku
   (pracovník štábu),

   k) samostatné

   1. vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (instruktor),

   2.   vykonávání   odborných   specializovaných   prací   ve   Vojenském
   zpravodajství,   organizačním   celku  přímo  podřízenému  Ministerstvu
   obrany,  velitelství  sil,  brigádě,  vojenském útvaru brigádního typu,
   základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (specialista),

   l)   stanovení   diagnostiky,  obsluha,  údržba  a  oprava  technických
   prostředků nebo systémů (technik),

   m) výkon

   1.  specializovaných  prací  a  zajišťování údržby, řádného používání a
   oprav  palubních  komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti "draky a
   motory" (technik letadla),

   2. speciálních činností Vojenské policie (inspektor),

   3.  základních  operačních činností ve velitelství Vojenské policie pod
   dohledem (pracovník štábu),

   n)  vykonávání  úzce specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru
   praporního typu nebo samostatné rotě (specialista),

   o) zajišťování

   1. letecké informační služby (asistent letecké informační služby),

   2.  širšího  souboru  odborných  prací  u  roty  nebo  baterie (vedoucí
   praporčík),

   3. vysoce odborných činností v laboratořích (starší laborant),

   p)  výkon  činností  spojených s plněním studijních povinností studenta
   šestého  ročníku  magisterského  studijního  programu  vysoké  školy po
   splnění požadavků stanovených pro pátý ročník (čekatel).

   VIII. Vojenská hodnost praporčík

   a) interpretace

   1.    hudební   stránky   kolektivních   částí   náročných   baletních,
   instrumentálních,  vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra
   na sólový nástroj v malých souborech; provádění specializované činnosti
   bez odborného dohledu (sólista),

   2.  kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních
   nebo  vokálně  instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých
   souborech (zástupce koncertního mistra),

   b) komplexní řízení a velení

   1.  pracovišti  v  organizačním  celku  přímo  podřízeném  Ministerstvu
   obrany,  Hradní  stráži,  brigádě,  vojenském  útvaru  brigádního typu,
   základně  letectva,  leteckému  křídlu nebo pluku (náčelník pracoviště,
   vedoucí pracoviště),

   2.  pracovišti  ochrany  informací  organizačního  útvaru  Ministerstva
   obrany nebo velitelství sil (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

   3.  skupině  specialistů  v  Hradní  stráži,  základně letectva, Správě
   letiště Pardubice nebo skupině speciálních sil (velitel skupiny),

   4. směně (velitel směny),

   c)  komplexní  vykonávání  a  plnění  odborných úkolů v oblasti výcviku
   (starší instruktor),

   d) obsluha

   1.  technického  systému  letadla  nebo  obsluha,  údržba  a  střelba z
   přidělené  zbraně  z  paluby  letadla,  plnění  úkolů v oblasti výcviku
   (starší palubní střelec-operátor),

   2.  technických  a  speciálních  systémů  letadel,  spojení se službami
   řízení  letového  provozu, performance a palubní služby (starší palubní
   operátor, starší palubní technik),

   e)  organizace,  dohled  a  vedení  výcviku  mužstva,  poddůstojníků  a
   praporčíků  praporu  nebo  vojenského  útvaru  praporního  typu (vrchní
   praporčík),

   f)  plánování  a  provádění  kalibrací,  údržby a oprav měřidel (starší
   metrolog),

   g)  plánování,  řízení  a  provádění  revizí,  údržby  a oprav určených
   technických zařízení (starší revizní technik),

   h) provádění

   1.  metodického řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti
   léčebné  péče nebo provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez
   odborného  dohledu,  k  jejichž  provádění je nezbytné získání zvláštní
   odborné způsobilosti (staniční sestra),

   2.  ošetřovatelských  výkonů  zdravotní  péče  bez odborného dohledu, k
   jejichž  provádění  je  nezbytné  získání zvláštní odborné způsobilosti
   (starší zdravotní sestra),

   3.  specializovaných  fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu
   (starší fyzioterapeut),

   4.  specializovaných  laboratorních  vyšetření  a  měření bez odborného
   dohledu v oboru specializace (starší zdravotní laborant),

   5. specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo příjmu
   k  poskytování  akutní  lůžkové  péče  bez  odborného  dohledu  (starší
   zdravotnický záchranář),

   6.   specializovaných   zobrazovacích   a   terapeutických   výkonů   v
   radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného
   dohledu (starší radiologický asistent),

   i) řízení a velení kurzu (zástupce velitele kurzu),

   j)  samostatná  obsluha  a  údržba technických prostředků užívaných při
   zabezpečování  policejní  ochrany určených objektů zvláštní důležitosti
   (starší specialista),

   k) samostatné

   1.  provádění  specializovaných činností v oboru klinické psychologie v
   organizačním  útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře
   (starší psychologický asistent),

   2.  řízení  a  vykonávání  odborných  činností v oblasti výkonu dozorčí
   služby (stálý operační dozorčí),

   3.  zajišťování  širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na
   podsystémy v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku
   přímo   podřízeném   Ministerstvu  obrany,  brigádě,  vojenském  útvaru
   brigádního  typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší
   pracovník štábu),

   4.  zajišťování  širšího  souboru  odborných prací v organizačním celku
   přímo  podřízeném  Ministerstvu  obrany  nebo  centru  agentury (starší
   pracovník štábu),

   5.   zajišťování   vysoce   odborných   prací  v  laboratořích  (starší
   laborant-specialista),

   l) samostatný výkon

   1.   policejních   činností   Vojenské  policie  nebo  specializovaných
   kriminalistických   a   kriminalisticko-technických   činností  (starší
   inspektor),

   2.  vzdělávací  činnosti  při  zajišťování speciální policejní přípravy
   nebo  vzdělávací  činnosti  k  získání  řidičského  oprávnění  k řízení
   motorových vozidel u velitelství Vojenské policie (starší instruktor),

   3. základních operačních činností ve Vojenské policii (starší pracovník
   štábu),

   m)   stanovení   diagnostiky,   samostatná  obsluha,  údržba  a  opravy
   technických prostředků nebo systémů (starší technik),

   n) výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání
   a  oprav  palubních  komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a
   zařízení  letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního
   zařízení v odbornosti "draky a motory" (starší technik letadla),

   o)   vykonávání  úzce  specializovaných  prací  v  organizačním  útvaru
   Ministerstva    obrany,   Hradní   stráži,   Vojenském   zpravodajství,
   organizačním  celku  přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství
   sil,  brigádě,  vojenském  útvar  brigádního  typu,  základně letectva,
   leteckém křídle nebo pluku (starší specialista),

   p) zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při
   prohlídce   zvířat   a  samostatné  provádění  odborných  veterinárních
   vyšetření (veterinární technik),

   q) zajišťování

   1.  nepřetržitého  a včasného přísunu prostředků letištního technického
   zabezpečení  a materiálu k letadlům, včetně odpovědnosti za komplexní a
   správnou   činnost   a   využití   prostředků   letištního  technického
   zabezpečení (dozorčí letištního technického zabezpečení),

   2.  odborných  agend  v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší
   pracovník štábu),

   3. širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (starší pracovník
   štábu).

   IX. Vojenská hodnost nadpraporčík

   a) interpretace náročných sólových instrumentálních a vokálních partů v
   orchestrech,   komorních   souborech,   tanečních  a  jiných  souborech
   (koncertní mistr),

   b) komplexní řízení a velení

   1. hasičské jednotce složené z družstev (velitel hasičské jednotky),

   2.   oddělení   signálového   zpravodajství   Vojenského  zpravodajství
   (náčelník oddělení),

   3.  pracovišti  Hlavního  velitelství Vojenské policie nebo velitelství
   sil (náčelník pracoviště),

   4.  pracovišti  v  organizačním  útvaru  Ministerstva  obrany  (vedoucí
   pracoviště),

   5.  pracovišti  ochrany  informací  ve  Velení  Armády  České republiky
   (vedoucí pracoviště),

   6.   skupině   specializovaných  činností  ve  Vojenském  zpravodajství
   (náčelník skupiny),

   c)  komplexní  řízení,  koordinace  a vykonávání speciálních činností v
   oblasti služební kynologie, výběr a určování způsobu výcviku služebních
   zvířat  podle  způsobu  použití,  rasových  znaků  a vlastností (hlavní
   kynolog),

   d) metodické

   1.   usměrňování   zajišťování   specializovaných  kriminalistických  a
   kriminalisticko-technických   činností  a  včetně  jejich  samostatného
   výkonu  nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při
   objasňování trestné činnosti vojenských policistů (vrchní inspektor),

   2.  vedení  výuky  a výcviku služebních psů, vedení instruktorů výcviku
   nebo psovodů, zpracovávání programů výcviku (metodik výcviku služebních
   zvířat),

   e)  organizace,  odborný  dohled  a  vedení  mužstva,  poddůstojníků  a
   praporčíků  podřízených  organizačních celků a odborná pomoc veliteli a
   jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka v organizačním útvaru
   Ministerstva  obrany,  organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu
   obrany,   velitelství   Vojenské  policie,  brigádě,  vojenském  útvaru
   brigádního   typu,  pluku,  základně  letectva,  leteckém  křídlu  nebo
   Velitelství výcviku-Vojenské akademii (vrchní praporčík),

   f)  preventivně  výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní
   bezpečnosti  a  výkonu  spisové služby vůči celé struktuře Ministerstva
   obrany;  řízení  činnosti  pomocného  registru  zvláštního  určení NATO
   ATOMAL (vedoucí starší pracovník štábu),

   g) provádění

   1.  vysoce  specializovaných  činností  v  oboru specializace (zvláštní
   odborné  způsobilosti),  prevence  a  poradenství  za  účelem udržení a
   obnovení pohybových funkcí (starší fyzioterapeut-specialista),

   2.  nejnáročnějších  specializovaných diagnostických a léčebných výkonů
   zdravotní  péče  v  oboru  radiodiagnostika  bez  odborného  dohledu na
   základě  specializované  nebo  zvláštní  odborné  způsobilosti  (starší
   radiologický asistent-specialista),

   3. specializovaných výkonů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče,
   které  představují  zvýšené riziko pro pacienta nebo jsou technologicky
   náročné  pro  zdravotnické  pracovníky,  k  jejichž  výkonu je nezbytné
   získání  specializované  odborné  způsobilosti a které jsou poskytovány
   bez odborného dohledu (starší zdravotní sestra-specialista),

   4. vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo
   poskytování  anesteziologicko-resuscitační  péče  anebo neodkladné péče
   při   akutním   příjmu   pacienta  bez  odborného  dohledu  na  základě
   specializované  nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotnický
   záchranář-specialista),

   5.  vysoce  specializovaných  laboratorních  vyšetření a měření v oboru
   specializace     bez     odborného     dohledu     (straší    zdravotní
   laborant-specialista),

   h)  řízení,  koordinace  a vykonávání speciálních činností ve Vojenském
   zpravodajství (vedoucí starší pracovník štábu),

   i) samostatné

   1.  provádění  odborně  specializovaných  činností v organizačním celku
   přímo podřízeném Ministerstvu obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

   2.  vykonávání  a  plnění  vysoce  specializovaných  odborných  úkolů v
   oblasti výcviku (vedoucí starší instruktor-specialista),

   3.   vykonávání  úzce  specializovaných  prací  v  organizačním  útvaru
   Ministerstva   obrany,  Hradní  stráži,  Vojenském  zpravodajství  nebo
   Hlavním velitelství Vojenské policie (vedoucí starší specialista),

   4.  zajišťování a vykonávání činností při provádění speciální policejní
   přípravy,  vzdělávací  činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení
   motorových  vozidel  nebo  při  vykonávání dalšího odborného vzdělávání
   vojenských  policistů  Hlavního  velitelství  Vojenské  policie (starší
   instruktor-specialista),

   5.  zajišťování  odborných  agend  v  organizačním  útvaru Ministerstva
   obrany (vedoucí starší pracovník štábu),

   6.  zajišťování  širšího  souboru  odborných  prací  ve velitelství sil
   (vedoucí starší pracovník štábu),

   j)   stanovení   diagnostiky,   samostatná  obsluha,  údržba  a  opravy
   speciálních technických prostředků nebo systémů (technik-specialista),

   k)  vykonávání  činností  souvisejících s řízením, organizací a výkonem
   karierové  a  další  odborné  přípravy poddůstojnického a praporčického
   hodnostního  sboru  ve  Velitelství  výcviku-Vojenské  akademie (hlavní
   instruktor).

   X. Vojenská hodnost štábní praporčík

   a)  organizace,  vrchní  dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků;
   odborný  dohled  nad  mužstvem,  poddůstojníky  a  praporčíky  v  rámci
   organizačního celku, popřípadě u podřízených organizačních celků; pomoc
   veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka zařazeného
   v  organizačním  útvaru  Ministerstva  obrany, Hradní stráži, Vojenském
   zpravodajství,  velitelství  sil, Hlavním velitelství Vojenské policie,
   Univerzitě   obrany,   Velitelství   výcviku-Vojenské   akademii   nebo
   zahraničním  pracovišti  (hlavní  praporčík Ministerstva obrany, vrchní
   praporčík),

   b)   samostatné   zajišťování  souboru  rozsáhlých  odborných  agend  v
   organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo na pracovišti Armády České
   republiky  při  vyslání  jejích  sil  a prostředků do zahraničí (vrchní
   specialista Ministerstva obrany).

   XI. Vojenská hodnost poručík

   a) komplexní řízení a velení

   1. bojové skupině (velitel skupiny),

   2. četě (velitel čety),

   3.  pracovišti  v  centru  nebo  středisku agentury, praporu, vojenském
   útvaru  praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu
   nebo rotě (náčelník pracoviště),

   4.  skupině technické radionavigační služby, inženýrské letecké služby,
   leteckého   technického   a   provozního  zabezpečení  nebo  letištního
   zabezpečení (náčelník skupiny),

   5.   výcvikové  skupině  speciálního  určení  skupiny  speciálních  sil
   (velitel skupiny),

   b)  nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl;
   odborné vedení nástrojové skupiny, komorních a malých souborů směřující
   k  rozšiřování  základních  vědomostí,  dovedností  a  návyků  (vedoucí
   nástrojové skupiny),

   c)  obsluhování  technických  a  speciálních  systémů  letadla (palubní
   inženýr),

   d)  odborné  řízení  bezpečnostního  managementu  samostatné  roty nebo
   vojenského útvaru rotního typu (bezpečnostní manager),

   e)  poskytování  preventivní,  diagnostické a léčebné ambulantní péče v
   oboru zubního lékařství bez odborného dohledu (zubní lékař),

   f) provádění

   1. analýz a jejich vyhodnocování (analytik),

   2. odborné činnosti v centru agentury, praporu nebo ve vojenském útvaru
   praporního typu (důstojník),

   3.  odborné  činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální
   podpory (psycholog),

   4.  vzdělávací  činnosti  poskytující  odborné  znalosti a dovednosti k
   získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci (lektor),

   g)   příprava,   kontrola,   uchovávání  a  výdej  léčivých  přípravků,
   poskytování  odborných informací o jejich bezpečném a účelném používání
   a   dávkování  pod  odborným  dohledem;  výkon  samostatných  odborných
   činností farmaceuta po získání odborné způsobilosti (farmaceut),

   h) samostatné

   1.  řízení  podsystémů  při plnění odborných úkolů v praporu, vojenském
   útvaru  praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu
   nebo rotě (důstojník),

   2.   vykonávání  odborných  specializovaných  prací  v  Hradní  stráži,
   Vojenském  zpravodajství,  Vojenské  policii, praporu nebo ve vojenském
   útvaru praporního typu (důstojník),

   3.  vykonávání  odborných  specializovaných  prací v praporu, vojenském
   útvaru  praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu
   nebo rotě (důstojník),

   i)  vedení  letadla  ve  dvojici  na nepravidelné trati s přistáními na
   neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na
   mezinárodních  letištích  při  letech  bezpečnostního  charakteru  a do
   krizových  oblastí  včetně  koordinace  činností  s  pozemními složkami
   (pilot),

   j)  výchovně  vzdělávací  činnost  směřující  k  rozšiřování základních
   vědomostí, dovedností a návyků (učitel),

   k)  vykonávání  odborných  specializovaných  prací v organizačním celku
   přímo  podřízeném  Ministerstvu obrany, centru nebo středisku agentury,
   brigádě,  vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém
   křídle nebo pluku (důstojník),

   l) zajišťování

   1.  odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním
   odvětví (trenér),

   2. správy (administrování) systému výpočetní techniky (inženýr),

   m)  základní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu
   odpovědnosti (řídící letového provozu).

   XII. Vojenská hodnost nadporučík

   a) komplexní řízení a velení

   1. četě (velitel čety-vychovatel),

   2. laboratoři agentury nebo praporu (náčelník laboratoře),

   3.  pracovišti  Hradní  stráže,  organizačního  celku přímo podřízenému
   Ministerstvu   obrany,  brigády,  vojenského  útvaru  brigádního  typu,
   základny letectva nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),

   4.  skupině  centra agentury, praporu nebo vojenského útvaru praporního
   typu (náčelník skupiny),

   5.   skupině   speciálního  určení  nebo  speciálního  spojení  skupiny
   speciálních   sil  anebo  zásahové  skupině  nebo  skupině  dopravní  a
   pořádkové služby Vojenské policie (velitel skupiny),

   6. týmu specialistů (velitel týmu),

   b)  komplexní  řízení rozhodujících podsystémů v praporu nebo vojenském
   útvaru praporního typu (starší důstojník),

   c)  metodické  řízení  činnosti  zdravotnických pracovníků nelékařského
   povolání  v  oboru  fyzioterapie  ve  zdravotnickém zařízení vojenského
   poskytovatele zdravotních služeb (vedoucí fyzioterapeut),

   d)  nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl;
   odborné  vedení  nástrojové  sekce  a malých souborů (starší instruktor
   orchestru),

   e) navigační vedení roje (navigátor roje),

   f)  obsluhování  technických  a  speciálních  systémů  letadel  u  roje
   (palubní inženýr),

   g)  odborná  trenérsko-metodická  činnost při řízení sportovní přípravy
   (starší trenér),

   h)  odborné  řízení  bezpečnostního managementu praporu nebo vojenského
   útvaru praporního typu (bezpečnostní manager),

   i)  organizace  a  výkon  duchovní  služby  v praporu nebo ve vojenském
   útvaru praporního typu (kaplan),

   j)  plnění  speciálních  úkolů  v  rámci podsystému zpravodajské služby
   (starší důstojník),

   k) poskytování

   1.  ošetřovatelských  výkonů  zdravotní  péče  bez odborného dohledu, k
   jejichž  provádění  je  nezbytné  získání  specializované nebo zvláštní
   odborné  způsobilosti  nebo  metodické  řízení  ošetřovatelských výkonů
   zdravotní péče v oblasti specializované léčebné péče (staniční sestra),

   2.  ošetřovatelských  výkonů  zdravotní  péče  bez odborného dohledu, k
   jejichž  provádění  je  nezbytné  získání zvláštní odborné způsobilosti
   nebo  metodické  řízení  ošetřovatelských  výkonů  léčebné péče (vrchní
   sestra),

   3.  preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního
   lékařství bez odborného dohledu (starší zubní lékař),

   4.  vysoce  specializovaných  ošetřovatelských  výkonů  neodkladné péče
   anebo  anesteziologicko-resuscitační  péče  nebo  příjmu  k poskytování
   akutní  lůžkové  péče  bez  odborného  dohledu  nebo  metodické  řízení
   poskytování    ošetřovatelských   výkonů   neodkladné   péče   (vedoucí
   zdravotnický záchranář),

   l)  poskytování  preventivní,  léčebné a diagnostické péče pod odborným
   dohledem  lékaře  se  zvláštní  odbornou  způsobilostí  po  zařazení do
   specializační průpravy (lékař),

   m)  preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat
   nebo  veřejného  zdraví  vykonávané pod vedením veterinárního lékaře se
   zvláštní odbornou způsobilostí (veterinární lékař),

   n) provádění

   1.  komplexní  odborné  činnosti  v  oblasti  psychologických  služeb a
   psychosociální podpory (starší psycholog),

   2.  komplexní  právní  podpory  v  základně  letectva, leteckém křídle,
   pluku,  praporu, oddílu, letce nebo ve vojenském útvaru praporního typu
   (starší právník),

   3.  odborně  specializovaných  činností  v  Hradní stráži, organizačním
   celku  přímo  podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě,
   ve  vojenském  útvaru  brigádního  typu,  základně  letectva,  leteckém
   křídle,  pluku,  praporu,  vojenském útvaru praporního typu, samostatné
   rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (starší důstojník),

   4.  vzdělávací  činnosti  poskytující specializované odborné znalosti a
   dovednosti k získání odborné kvalifikace (starší lektor),

   o)   radiolokační   řízení   letového  provozu  ve  stanoveném  rozsahu
   odpovědnosti (starší řídící letového provozu),

   p)  řízení  a  koordinace  činností  souvisejících se zajištěním bojové
   pohotovosti (stálý operační dozorčí),

   q) řízení a velení

   1. baterii (zástupce velitele baterie),

   2.  hasičské  jednotce  složené  ze  směn  (zástupce  velitele hasičské
   jednotky),

   3. odřadu (zástupce velitele odřadu),

   4. roji (zástupce velitele roje),

   5. rotě (zástupce velitele roty, zástupce velitele roty-velitel čety),

   6.  stanovišti na vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (zástupce
   náčelníka stanoviště),

   7. středisku na praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (zástupce
   velitele střediska),

   8.  štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (zástupce
   náčelníka štábu),

   r) samostatný výkon policejních činností (starší důstojník),

   s)  seniorská  administrace  komunikačních systémů Ministerstva obrany;
   řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémů (systémový inženýr),

   t)  stanovování  strategie  a koncepce v oblasti laboratorních činností
   (vedoucí zdravotní laborant),

   u)  vedení  letadla  na  nepravidelné  trati,  s přistáními na neznámém
   letišti   nebo  v  neznámém  terénu,  s  nepravidelnými  přistáními  na
   mezinárodních  letištích  při  letech  bezpečnostního  charakteru  a do
   krizových  oblastí  včetně  koordinace  činností  s pozemními složkami;
   vedení letu ve dvojici (starší pilot),

   v) výchovně vzdělávací činnost

   1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

   2.  směřující  k rozšiřování speciálních vědomostí, dovedností a návyků
   (starší učitel),

   w) výkon

   1.  činností farmaceuta v rámci specializačního vzdělávání pod odborným
   dohledem, včetně činností, které nejsou poskytováním zdravotních služeb
   (starší farmaceut),

   2. duchovní služby ve Velitelství výcviku-Vojenské akademii (kaplan),

   3.   činností   spojených  s  plněním  studijních  povinností  studenta
   doktorského studijního programu vysoké školy (starší důstojník),

   x) vykonávání

   1.  soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany nebo
   metodické řízení oboru (vedoucí radiologický asistent),

   2.  specializovaných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany
   (starší důstojník),

   y) zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz
   se zpracováním výsledných expertíz (starší analytik),

   z) zajišťování

   1.  informační,  publicistické  a  tiskové  činnosti  praporu  nebo  ve
   vojenském útvaru praporního typu (tiskový a informační důstojník),

   2.  správy,  funkčnosti  a  bezpečnosti  lokálního  síťového  prostředí
   (starší inženýr).

   XIII. Vojenská hodnost kapitán

   a) komplexní

   1.   koordinace   a  řízení  rozhodujících  činností  posádky  (správce
   posádky),

   2.  koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na
   evropské a světové úrovni (vedoucí starší trenér),

   3. navigační vedení letky (navigátor letky),

   4.   radiolokační   řízení   letového  provozu  ve  stanoveném  rozsahu
   odpovědnosti (vedoucí starší inspektor),

   b) komplexní řízení a velení

   1. baterii (velitel baterie),

   2. hasičské jednotce složené ze směn (velitel hasičské jednotky),

   3. kurzu (velitel kurzu),

   4. biologické laboratoři (náčelník laboratoře),

   5. odřadu (velitel odřadu),

   6. opravně (náčelník opravny),

   7. prvku (náčelník prvku, velitel prvku),

   8. roji (velitel roje),

   9. rotě (velitel roty),

   10.  skupině  Hradní  stráže,  Hlavního  velitelství  Vojenské policie,
   organizačního  celku  přímo  podřízeného  Ministerstvu obrany, brigády,
   vojenského  útvaru  brigádního  typu, skupině speciálních sil, základny
   letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník skupiny),

   11.   skupině   laboratoří   střediska   speciálního  určení  (náčelník
   kompletu),

   12. směně zabezpečení řízení letového provozu (velitel směny),

   13. stanovišti ve vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (náčelník
   stanoviště),

   14.  středisku  praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (velitel
   střediska),

   15. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (náčelník
   štábu),

   16. obvazišti (náčelník obvaziště),

   c) metodické usměrňování a

   1.   řízení   poskytování   ošetřovatelských   výkonů   v  rámci  oboru
   specializované  zdravotní  péče nebo zdravotnického zařízení vojenského
   poskytovatele zdravotních služeb (vrchní sestra),

   2.  samostatné  zajišťování  činnosti  Vojenské policie (vedoucí starší
   důstojník),

   3.  samostatné zajišťování operačních činností a opatření pro mimořádné
   události a krizové stavy Vojenské policie (vedoucí starší důstojník),

   d) nastudování a

   1.  dirigování symfonických, operních a baletních děl (hudební stránky)
   a muzikálů (dirigent),

   2.  interpretace  obtížných  rozsáhlých  sólových  partů hudebních děl;
   odborné vedení nástrojové sekce, malého orchestru nebo skupiny (vedoucí
   instruktor nástrojové sekce),

   e)   nepřetržitý   dohled  nad  funkčností  informačního  systému  nebo
   komunikačního systému Ministerstva obrany (supervizor),

   f)  obsluhování  technických  a  speciálních  systémů  letadel  u letky
   (palubní inženýr),

   g) odborné řízení

   1. bezpečnostního managementu Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru
   brigádního   typu,  základny  letectva,  leteckého  křídla  nebo  pluku
   (bezpečnostní manager),

   2.  podsystému ve velitelství sil, organizačním útvaru přímo podřízeném
   Ministerstvu  obrany,  vševojskové  brigádě  nebo pluku (vedoucí starší
   důstojník),

   h)  odborné,  preventivní,  léčebné  a  diagnostické  práce při ochraně
   zdraví  zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané veterinárním lékařem po
   zařazení do specializační přípravy (starší veterinární lékař),

   i)  organizace a výkon duchovní služby ve velitelství Vojenské policie,
   Hradní   stráži,   Univerzitě   obrany,   Velitelství  výcviku-Vojenské
   akademii, základně letectva nebo pluku (kaplan),

   j)  poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je
   nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší lékař),

   k)   projektové   řízení   informačních   nebo   komunikačních  systémů
   Ministerstva obrany (vedoucí systémový inženýr),

   l) provádění

   1.  komplexní  a  odborné  právní  podpory  brigády,  vojenského útvaru
   brigádního typu, pluku, základny letectva agentury nebo velitelství sil
   (vedoucí starší právník),

   2. odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a
   psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog),

   3. odborně specializovaných činností (vedoucí starší důstojník),

   4.   odborně  specializovaných  činností  v  odboru  agentury  (vedoucí
   projektant-specialista),

   5.  odborných  činností  zpravodajské služby a odborně specializovaných
   činností  signálového  zpravodajství  Vojenského zpravodajství (vedoucí
   starší důstojník),

   6.   specializovaných   činností   v  oblasti  bezpečnosti  letů  letky
   (inspektor bezpečnosti letů),

   7.  vzdělávací  činnosti  v  kurzech  poskytující vysoce specializované
   odborné znalosti (vedoucí starší lektor),

   m) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí
   činnost  při  vyučování  studentů  a  absolventů vysokých škol (vědecký
   pracovník),

   n) řízení a velení

   1. Hudbě Hradní stráže (zástupce velitele Hudby Hradní stráže),

   2. kurzům (zástupce velitele kurzů),

   3.  oddělení  Agentury  personalistiky Armády České republiky, Agentury
   personálního  rozvoje  a  podpory  aktivit,  Vojenského geografického a
   hydrometeorologického úřadu, brigády, vojenského útvaru brigádního typu
   nebo skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla anebo
   pluku (zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

   4.  oddělení  Hradní  stráže,  Hlavního  velitelství  Vojenské  policie
   (oddělení  kriminální  služby),  organizačního  celku přímo podřízeného
   Ministerstvu  obrany,  brigády,  vojenského útvaru brigádního typu nebo
   skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku
   (zástupce náčelníka oddělení),

   5. roji dálkové přepravy (zástupce velitele roje),

   6.  rotě  Vojenské  střední  školy  a  Vyšší odborné školy Ministerstva
   obrany (zástupce velitele roty-vychovatel),

   7.  samostatné  rotě  nebo  vojenskému  útvaru  rotního  typu (zástupce
   velitele),

   8. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a
   uvědomování (zástupce náčelníka stanoviště),

   9.  středisku  agentury,  brigády,  vojenského  útvaru brigádního typu,
   základny  letectva,  pluku  nebo středisku obsluhy výcvikových zařízení
   (zástupce náčelníka střediska),

   10.   středisku  organizačního  celku  přímo  podřízeného  Ministerstvu
   obrany,  brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva,
   pluku  nebo  Velitelství  výcviku-Vojenské akademie (zástupce náčelníka
   střediska-náčelník skupiny),

   11. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu
   (zástupce náčelníka štábu, zástupce náčelníka štábu-náčelník skupiny),

   12. úseku centra agentury (zástupce náčelníka úseku, zástupce náčelníka
   úseku-náčelník skupiny),

   13. výcvikovému roji (zástupce velitele roje),

   o) řízení podsystému

   1.   velitelství  sil,  brigády,  vojenského  útvaru  brigádního  typu,
   základny   letectva,   leteckého  křídla  nebo  pluku  (vedoucí  starší
   důstojník),

   2.  organizačního  stupně  velení základny letectva nebo pluku (vedoucí
   starší inženýr),

   p) samostatné

   1.   provádění   specializovaných   štábních   činností  s  celoarmádní
   působností (vedoucí starší důstojník),

   2.  řízení  podsystému  praporu  nebo vojenského útvaru praporního typu
   (vedoucí starší důstojník),

   q)  vedení  letadla  na  nepravidelné  trati  s  přistáními na neznámém
   letišti   nebo  v  neznámém  terénu,  s  nepravidelnými  přistáními  na
   mezinárodních  letištích  při  letech bezpečnostního charakteru nebo do
   krizových  oblastí  včetně  koordinace  činností  s pozemními složkami;
   komplexní  řízení  a  velení  posádce  letadla v roji (kapitán letounu,
   kapitán vrtulníku),

   r) výchovně vzdělávací činnost

   1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),

   2.  směřující  k  rozšiřování úzce specifických vědomostí, dovedností a
   návyků (vedoucí starší učitel),

   s) výkon

   1.  odborných činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný
   důstojník),

   2.   samostatných  a  specializovaných  odborných  činností  farmaceuta
   (vedoucí starší farmaceut),

   3. specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky
   (vedoucí starší důstojník),

   t)  vykonávání  specializovaných  odborných  a štábních činností Hradní
   stráže,  brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva,
   leteckého křídla nebo pluku (vedoucí straší důstojník),

   u)  vzdělávací  a  tvůrčí  činnosti při vyučování studentů a absolventů
   vysokých  škol,  vedení  cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a
   poskytování konzultací (starší asistent),

   v)  zajišťování  informační,  publicistické a tiskové činnosti brigády,
   vojenského   útvaru  brigádního  typu,  základny  letectva  nebo  pluku
   (tiskový a informační důstojník),

   w)  poskytování  preventivní,  diagnostické a léčebné ambulantní péče v
   oboru  zubního  lékařství  na  více  pracovištích (vedoucí starší zubní
   lékař).

   XIV. Vojenská hodnost major

   a) komplexní

   1. navigační vedení křídla (navigátor křídla),

   2.  tvorba,  koordinace  a  usměrňování  trenérsko-metodických koncepcí
   procesu  přípravy  sportovní  reprezentace  nejvyšší evropské a světové
   úrovně (starší trenér-specialista),

   3.  výchovně  vzdělávací  činnost  směřující  k  rozšiřování vědomostí,
   dovedností a návyků (starší učitel-specialista),

   b) komplexní řízení a velení

   1. osobnímu štábu Hradní stráže (náčelník osobního štábu),

   2. Hudbě Hradní stráže (velitel Hudby Hradní stráže-hlavní dirigent),

   3. kurzům (velitel kurzů),

   4.  oddělení  Hradní  stráže,  organizačního  celku  přímo  podřízenému
   Ministerstvu   obrany,  brigády,  vojenského  útvaru  brigádního  typu,
   skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku
   (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

   5.  pokusné  dělostřelecké  střelnici  (náčelník  pokusné dělostřelecké
   střelnice Libavá),

   6. roji dálkové přepravy (velitel roje),

   7.  rotě  Vojenské  střední  školy  a  Vyšší odborné školy Ministerstva
   obrany (velitel roty-vychovatel),

   8. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (velitel),

   9.  skupině  velitelství  sil  nebo  skupině  řízení  a velení Vojenské
   policie Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník skupiny),

   10. skupině Vojenského zpravodajství (vedoucí skupiny),

   11.  směně  speciální jednotky vzdušných sil v režimu ochrany vzdušného
   prostoru (náčelník směny),

   12. směně na zahraničním pracovišti (náčelník směny),

   13.  stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení
   a uvědomování (náčelník stanoviště),

   14.  středisku  agentury  nebo  základny  letectva (náčelník střediska,
   velitel střediska),

   15. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu
   (náčelník štábu),

   16.  úseku  centra  agentury nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii
   (náčelník úseku),

   17. výcvikovému roji (velitel roje),

   c)  koordinace  řízení  duchovní  služby  Hlavního velitelství Vojenské
   policie (kaplan),

   d)   nastudování  a  dirigování  symfonických,  komorních,  operních  a
   baletních  děl  (hudební  stránky)  a  muzikálů;  činnosti směřující ke
   zkvalitnění profesního výkonu hudební služby (dirigent),

   e)  obsluhování  technických  a  speciálních  systémů letadel u křídla;
   výcvik palubních inženýrů a palubních techniků (palubní inženýr),

   f)  odborné řízení bezpečnostního managementu Vojenského zpravodajství,
   organizačního   celku   přímo   podřízenému  Ministerstvu  obrany  nebo
   velitelství sil (bezpečnostní manager),

   g) organizace a

   1.   výkon  duchovní  služby  v  Ústřední  vojenské  nemocnici-vojenské
   fakultní nemocnici Praha (kaplan),

   2.  výkon  duchovní  služby  a  metodické  řízení  vojenských kaplanů u
   podřízených  jednotek  brigády  nebo  vojenského útvaru brigádního typu
   (kaplan),

   3.   zabezpečení   slavnostních  a  pietních  aktů  duchovní  služby  a
   bohoslužeb v Posádkovém velitelství Praha (kaplan),

   h)  organizování  a  poskytování  preventivní,  diagnostické  a léčebné
   ambulantní    péče    v   oboru   zubního   lékařství   (starší   zubní
   lékař-specialista),

   i)  preventivní,  léčebná  a  diagnostická péče, pro kterou je nezbytné
   získání   specializované   způsobilosti   spojená   s   další  výchovou
   specialistů v příslušném specializačním oboru (lékař-specialista),

   j) provádění

   1.  komplexní odborně specializované činnosti v oblasti psychologických
   služeb a psychosociální podpory (straší psycholog-specialista),

   2. odborně specializované právní podpory (starší právník-specialista),

   k)  provádění  odborně  specializovaných činností v oblasti bezpečnosti
   letů

   1. v působnosti Ministerstva obrany (inspektor bezpečnosti letů),

   2. při řízení letového provozu pluku (inspektor bezpečnosti letů),

   3. v základně letectva (inspektor bezpečnosti letů),

   l) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí
   činnost  při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, poskytování
   konzultací, popřípadě přednášková činnost (starší vědecký pracovník),

   m) řízení a velení

   1.  centru  agentury,  pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii
   (zástupce náčelníka centra, zástupce náčelníka centra-náčelník úseku),

   2.   krajskému  vojenskému  velitelství  (zástupce  ředitele  krajského
   vojenského velitelství-vedoucí oddělení),

   3. letce (zástupce velitele letky),

   4.   odboru   Hradní   stráže,  Agentury  personalistiky  Armády  České
   republiky,   Agentury  personálního  rozvoje  a  podpory  aktivit  nebo
   Vojenského   geografického   a  hydrometeorologického  úřadu  (zástupce
   náčelníka odboru),

   5.  oddělení  velitelství  sil,  Hlavního velitelství Vojenské policie,
   Agentury  komunikačních  a  informačních  systémů,  Agentury logistiky,
   Agentury  Vojenského  zdravotnictví,  Ředitelství zahraničních aktivit,
   Mnohonárodního  centra  pro  koordinaci  logistiky  nebo Centra ochrany
   proti  zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka oddělení, zástupce
   náčelníka oddělení-náčelník skupiny),

   6. oddílu (zástupce velitele oddílu),

   7.  organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   ze samostatných systemizovaných míst (zástupce ředitele),

   8.  praporu  nebo  vojenskému útvaru praporního typu (zástupce velitele
   praporu, zástupce velitele),

   9. středisku skupiny speciálních sil (zástupce velitele střediska),

   10.  štábu  vojenského  útvaru  brigádního  typu,  velitelství Vojenské
   policie,  skupiny  speciálních  sil  nebo  střediska v systému řízení a
   uvědomování vzdušných sil (zástupce náčelníka štábu),

   n) řízení

   1. podsystému na organizačním stupni velení agentuře (hlavní inženýr),

   2.  výchovně  vzdělávací  činnost  směřující  k  rozšiřování vědomostí,
   dovedností  a  návyků  připravujících  se  vojenských  profesionálů  ve
   Vojenské  střední  škole  a  Vyšší  odborné  škole  Ministerstva obrany
   (vedoucí skupiny),

   o)  samostatné  provádění odborně specializovaných činností ve Vojenské
   kanceláři  prezidenta  republiky,  Vojenském zpravodajství, velitelství
   sil,  v  Hlavním velitelství Vojenské policie, organizačním celku přímo
   podřízeném  Ministerstvu  obrany  nebo  v  systému řízení a uvědomování
   vzdušných sil (starší důstojník-specialista),

   p)  samostatný  a  specializovaný  výkon činností farmaceuta vyžadující
   specializovanou   způsobilost   zahrnující   velení  a  řízení  (starší
   farmaceut-specialista),

   q)  specializované  odborné, preventivní, léčebné a diagnostické výkony
   při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž provádění je
   nezbytné získání základní specializace (veterinární lékař-specialista),

   r)  stanovování  strategie  a  koncepce  ošetřovatelské péče a koncepce
   celoživotního   vzdělávání   vojenských   nelékařských   zdravotnických
   pracovníků Armády České republiky (hlavní sestra),

   s)  tvorba  metodiky  výuky  a  výcviku  specializovaných  nebo  vysoce
   specializovaných  činností  nebo  kurzů  k získání odborné způsobilosti
   (starší lektor-specialista),

   t)  vedení  letounu  na  nepravidelné  trati  s  přistáními na neznámém
   letišti   nebo  v  neznámém  terénu,  s  nepravidelnými  přistáními  na
   mezinárodních  letištích  při  letech bezpečnostního charakteru nebo do
   krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a

   1.  komplexní  řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu,
   kapitán vrtulníku),

   2.  vedení  letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve
   dvojici (pilot letounu dálkové přepravy),

   u)  výcvik pilota při vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními
   na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními
   na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru nebo do
   krizových  oblastí  včetně  koordinace  činností  s  pozemními složkami
   (kapitán letounu-instruktor výcviku, kapitán vrtulníku-instruktor),

   v)  výkon speciálních činností na zahraničním pracovišti (starší styčný
   důstojník-specialista),

   w) vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v organizačním
   útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník-specialista),

   x)  vypracovávání  zásadních právních výkladů a stanovisek ve svěřených
   oblastech,  stanovení  obecných  postupů  aplikace právních předpisů ve
   specializovaných  oborech  ve vymezené působnosti státní správy v sekci
   dozoru a kontroly Ministerstva obrany (inspektor),

   y)  vzdělávací  a  tvůrčí  činnost  při vyučování studentů a absolventů
   vysokých  škol,  vedení  cvičení,  seminářů,  průběžná kontrola studia,
   poskytování   konzultací,  popřípadě  prezentace  a  řešení  vědeckých,
   výzkumných a vývojových úkolů (odborný asistent),

   z) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti

   1.  v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo
   podřízeném   Ministerstvu   obrany  nebo  velitelství  sil  (tiskový  a
   informační důstojník),

   2. v působnosti Vojenské policie (tiskový a informační důstojník).

   XV. Vojenská hodnost podplukovník

   a) komplexní řízení a velení

   1.  krajskému  vojenskému  velitelství  (ředitel  krajského  vojenského
   velitelství),

   2.  centru  agentury,  pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii
   (náčelník centra),

   3. letce (velitel letky),

   4.   odboru   Hradní  stráže,  organizačního  celku  přímo  podřízenému
   Ministerstvu obrany nebo odboru vnitřního řízení Agentury komunikačních
   a  informačních  systémů,  Agentury  logistiky nebo Agentury Vojenského
   zdravotnictví (náčelník odboru, ředitel odboru),

   5.   oddělení  organizačního  útvaru  Ministerstva  obrany,  Vojenského
   zpravodajství,  Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra
   pro  koordinaci  logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného
   ničení (náčelník oddělení, vedoucí),

   6.  oddělení velitelství sil nebo Hlavního velitelství Vojenské policie
   (náčelník oddělení),

   7. oddílu (velitel oddílu),

   8.  organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   ze samostatných systemizovaných míst (ředitel),

   9.  praporu  nebo  vojenskému  útvaru praporního typu (velitel praporu,
   velitel),

   10. středisku organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany
   nebo  skupině  speciálních  sil (náčelník střediska, vedoucí střediska,
   velitel střediska),

   11.  štábu  organizačního  celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany,
   vojenského  útvaru brigádního typu, křídla letectva, pluku, velitelství
   Vojenské policie nebo skupiny speciálních sil (náčelník štábu),

   b)  koordinace  a  metodicko-odborné  řízení  hudební  služby v rezortu
   Ministerstva   obrany   a  zabezpečování  odborné  přípravy  vojenských
   hudebníků (hlavní inspektor vojenských hudeb),

   c)  koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany,
   metodické   řízení  duchovní  služby  a  zabezpečení  odborné  přípravy
   vojenských kaplanů (kaplan),

   d)  metodické  řízení,  usměrňování  a  koordinace  ochrany utajovaných
   informací při zajišťování obrany České republiky a činnosti ozbrojených
   sil  České  republiky  zejména  se  zaměřením na oblast administrativní
   bezpečnosti  a  výkonu  spisové  služby  s  vazbami  na  jiné  obory  v
   působnosti    Ministerstva   obrany   (vedoucí   Centrálního   registru
   Ministerstva obrany),

   e)  nastudování, korekce a dirigování symfonických, komorních, operních
   a  baletních  děl  (hudební  stránky) a muzikálů Ústřední hudbou Armády
   České  republiky;  samostatné provádění vysoce odborně specializovaných
   činností  hudební  služby,  tvůrčí  řešení  úkolů (velitel hudby-hlavní
   dirigent),

   f)  odborné  a  metodické  řízení  psychologické  služby  v  působnosti
   Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně specializovaných činností
   v  oblasti  psychologických  služeb  a  psychosociální podpory (vedoucí
   starší psycholog-specialista),

   g)  odborné  řízení  bezpečnostního  managementu  v organizačním útvaru
   Ministerstva obrany (bezpečnostní manager),

   h)  organizování  a  poskytování  preventivní,  diagnostické  a léčebné
   ambulantní  péče  v  oboru  zubního lékařství, včetně dalšího odborného
   vzdělávání (vedoucí starší zubní lékař-specialista),

   i)  podíl  na zajišťování diplomatických vztahů České republiky s jiným
   státem  (skupinou  států)  nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v
   politické,  ekonomické,  bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec
   obrany),

   j)  poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je
   nezbytné   získání  zvláštní  odborné  způsobilosti,  spojené  s  další
   výchovou  specialistů  v  příslušném specializačním oboru, s prováděním
   náročných  konziliárních  vyšetření a s odborným vedením zdravotnického
   týmu  - management 1. stupně; řízení zdravotnického prvku s místní nebo
   regionální působností; komplementární obor (primář),

   k)  poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je
   nezbytné   získání  zvláštní  odborné  způsobilosti,  spojené  s  další
   výchovou  specialistů  v  příslušném specializačním oboru, s prováděním
   náročných  konziliárních  vyšetření a s odborným vedením zdravotnického
   týmu (starší lékař-specialista),

   l) provádění

   1.    specializovaných   činností   na   úseku   klinické   psychologie
   (psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace,
   redukce  a  resocializace  psychických  funkcí, provádění psychologické
   prevence, výchova a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování
   neodkladné  péče  v  případě akutních psychických krizí a traumat) nebo
   metodické  usměrňování v oboru klinické psychologie anebo zajišťování a
   provádění  celoživotního  vzdělávání  zdravotnických  pracovníků,  a to
   včetně  specializačního  vzdělávání  v  příslušném  oboru  specializace
   (vedoucí starší psycholog-specialista),

   2.  všech  druhů  kontrolní činnosti jako vedoucí kontrolní komise nebo
   její  člen;  inspekční  a  kontrolní  činnosti  závažných a mimořádných
   událostí  v  působnosti  Ministerstva  obrany  v  návaznosti  na právní
   předpisy  České  republiky,  NATO  a  Evropské  unie  v  sekci dozoru a
   kontroly Ministerstva obrany (starší inspektor),

   3.   vysoce  odborné  specializované  právní  podpory  (vedoucí  starší
   právník-specialista),

   4.  vysoce  odborně specializovaných činností v působnosti Ministerstva
   obrany (vedoucí starší důstojník-specialista),

   5.  vysoce odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů
   v působnosti Ministerstva obrany (starší inspektor bezpečnosti letů),

   m) řízení a velení

   1. centru Univerzity obrany (zástupce ředitele centra),

   2.  institutu Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka
   institutu),

   3. odboru velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie (odbor
   kriminální  služby),  Agentury  komunikačních  a  informačních systémů,
   Agentury  logistiky,  Agentury  Vojenského  zdravotnictví,  Ředitelství
   zahraničních  aktivit,  Mnohonárodního  centra pro koordinaci logistiky
   nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka
   odboru),

   4. leteckému křídlu (zástupce velitele křídla),

   5.  odboru signálového zpravodajství Vojenského zpravodajství (zástupce
   náčelníka odboru),

   6.  oddělení  organizačního  útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského
   zpravodajství (zástupce vedoucího oddělení),

   7.  oddělení  Centra  bezpečnostních  a  vojensko-strategických  studií
   Univerzity obrany (zástupce náčelníka oddělení),

   8.  organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   z   odboru   a   samostatných  oddělení  (zástupce  ředitele,  zástupce
   ředitele-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

   9.  organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   z    oddělení    (zástupce    ředitele-náčelník    oddělení,   zástupce
   ředitele-vedoucí oddělení),

   10.    organizačnímu   celku   signálového   zpravodajství   Vojenského
   zpravodajství (zástupce náčelníka),

   11. skupině speciálních sil (zástupce velitele skupiny),

   12.  směně  Společného  operačního centra Ministerstva obrany (pomocník
   vedoucího směny),

   13.  středisku  v  systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce
   velitele střediska),

   14. školnímu pluku Univerzity obrany (zástupce velitele pluku),

   15.  štábu  Hradní  stráže,  Posádkového  velitelství  Praha,  brigády,
   základny letectva nebo pluku (zástupce náčelníka štábu),

   16.  úřadu  organizačního  celku  přímo podřízenému Ministerstvu obrany
   (zástupce ředitele úřadu, zástupce ředitele úřadu-hlavní inženýr),

   17. ústavu Univerzity obrany (zástupce ředitele ústavu),

   18. velitelství Vojenské policie (zástupce velitele),

   19.  Vojenské  střední  škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany
   (zástupce velitele školy),

   20.  Vojenskému  oboru  při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity
   Karlovy v Praze (zástupce náčelníka oboru),

   21. vojenskému útvaru brigádního typu (zástupce velitele),

   22. Vojenskému veterinárnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

   n) řízení

   1. činnosti katedry (zástupce vedoucího katedry-vedoucí skupiny),

   2.   kariérního   postupu  a  organizace  přípravy  vojenských  kaplanů
   (kaplan),

   3.   rozhodujícího  podsystému  organizačního  stupně  velení  agentury
   (hlavní inženýr),

   4.  rozhodujících podsystémů agentury nebo systému řízení a uvědomování
   vzdušných sil (vedoucí starší důstojník-specialista),

   5. rozhodujících podsystémů Univerzity obrany (tajemník),

   6.  systémových  činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve
   velitelství   sil   nebo  na  zahraničním  pracovišti  (vedoucí  starší
   důstojník-specialista),

   7.  systémových  činností  na  zahraničním  pracovišti  (vedoucí starší
   styčný důstojník-specialista),

   8.  výchovně  vzdělávací  činnost  směřující  k  rozšiřování vědomostí,
   dovedností  a  návyků  připravujících  se  vojenských  profesionálů  na
   Univerzitě  obrany  nebo  Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a
   sportu Univerzity Karlovy v Praze (vedoucí skupiny),

   o)  řízení,  velení  a  všestranné  zajišťování úkolů fakulty v oblasti
   plánování (zástupce děkana-vedoucí oddělení),

   p)   samostatné  provádění  vysoce  odborně  specializovaných  činností
   zpravodajské služby (vedoucí starší důstojník-specialista),

   q)  tvorba  koncepce  výuky  a  výcviku  zaměřené  na získávání odborné
   způsobilosti   pro  zastávání  vysoce  specializovaných  činností  nebo
   kvalifikačních     a    rekvalifikačních    kurzů    (vedoucí    starší
   lektor-specialista),

   r) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů

   1.  při  vedení  a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací
   (starší odborný asistent),

   2.  při  vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení,
   seminářů,  průběžné  kontrole studia, poskytování konzultací, popřípadě
   přednáškové činnosti (vedoucí vědecký pracovník),

   s)  vedení  a  samostatné  provádění  vysoce  odborně  specializovaných
   činností  signálového  zpravodajství  Vojenského zpravodajství (vedoucí
   starší důstojník-specialista),

   t) výkon vysoce odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři
   prezidenta republiky (vedoucí starší důstojník-specialista),

   u) vykonávání

   1.     náročných     farmaceutických     činností    (vedoucí    starší
   farmaceut-specialista),

   2.   složitých   a  náročných  odborných,  preventivních,  léčebných  a
   diagnostických prací při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k
   jejichž  výkonu  je nezbytné získání základní specializace; stanovování
   léčebných   postupů   a   ozdravných   programů   (starší   veterinární
   lékař-specialista),

   v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti v celé šíři
   působnosti  Ministerstva  obrany  nebo  Armády České republiky (tiskový
   informační důstojník).

   XVI. Vojenská hodnost plukovník

   a)  koordinace  a metodické usměrňování kontrolní činnosti v působnosti
   Ministerstva  obrany  prováděné  sekcí  dozoru  a kontroly Ministerstva
   obrany (hlavní inspektor),

   b) komplexní řízení a velení

   1. brigádě (velitel brigády),

   2. centru Univerzity obrany (ředitel centra),

   3.  duchovní  službě  v  působnosti  Ministerstva obrany (hlavní kaplan
   Ministerstva obrany),

   4. fakultě (děkan fakulty),

   5. Hradní stráži (velitel Hradní stráže),

   6.  kanceláři náčelníka Generální štábu Armády České republiky (ředitel
   kanceláře),

   7. leteckému křídlu (velitel křídla),

   8.  odboru  organizačního  útvaru  Ministerstva  obrany nebo Vojenského
   zpravodajství  (bezpečnostní  ředitel  Vojenského zpravodajství-ředitel
   odboru, ředitel odboru),

   9.  odboru  velitelství  sil,  Velitelství výcviku - Vojenské akademie,
   hlavního   velitelství  Vojenské  policie  (odbor  kriminální  služby),
   Agentury  komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky nebo
   Agentury Vojenského zdravotnictví (náčelník odboru),

   10.  oddělení  Centra  bezpečnostních  a  vojensko-strategických studií
   Univerzity obrany,

   11.  oddělení  druhu  vojska (oddělení mechanizovaného vojska, oddělení
   dělostřelectva,  oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska,
   oddělení  protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska,
   oddělení  taktického  letectva,  oddělení  vrtulníkového  a  dopravního
   letectva  nebo  oddělení  zabezpečení  činnosti  ve vzdušném prostoru a
   řízení  letového  provozu)  organizačního  útvaru  Ministerstva  obrany
   (vedoucí oddělení),

   12.  oddělení  s  rozhodující  působností v oblasti řízení a koordinace
   nasazení   sil   a  prostředků,  koncepce  bezpečnostní  nebo  vojenské
   strategie anebo plánování nebo výstavby ozbrojených sil České republiky
   v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství
   (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

   13. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   z odborů a samostatných oddělení (náčelník, ředitel),

   14. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného
   z oddělení (náčelník, ředitel),

   15.    organizačnímu   celku   signálového   zpravodajství   Vojenského
   zpravodajství (ředitel),

   16. pluku (velitel pluku),

   17. skupině speciálních sil (velitel skupiny),

   18.  směně  Společného  operačního  centra Ministerstva obrany (vedoucí
   směny),

   19.  středisku  v  systému  řízení a uvědomování vzdušných sil (velitel
   střediska),

   20. školnímu pluku Univerzity obrany (velitel pluku),

   21.  štábu  velitelství  sil,  Velitelství výcviku - Vojenské akademie,
   hlavního  velitelství  Vojenské  policie,  Hradní  stráže, brigády nebo
   základny letectva (náčelník štábu),

   22. ústavu Univerzity obrany (ředitel ústavu),

   23. velitelství Vojenské policie (velitel velitelství),

   24.  Vojenské  střední  škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany
   (velitel školy),

   25.  Vojenskému  oboru  při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity
   Karlovy v Praze (náčelník oboru),

   26. vojenskému útvaru brigádního typu (náčelník, ředitel, velitel),

   27.  Vojenskému zdravotnímu ústavu nebo Vojenskému veterinárnímu ústavu
   (ředitel ústavu),

   28. základně letectva (velitel základny),

   c) komplexní řízení

   1. činnosti katedry (vedoucí katedry),

   2.  psychologické  služby  v  působnosti Ministerstva obrany; provádění
   vysoce  odborně  specializovaných  činností  v  oblasti psychologických
   služeb a psychosociální podpory (hlavní psycholog Ministerstva obrany),

   d)  komplexní  řízení,  velení  a všestranné zajišťování úkolů vojenské
   nemocnice (ředitel vojenské nemocnice),

   e) koordinace

   1.  diplomatických  vztahů  České  republiky  s  jiným státem (skupinou
   států)   nebo  s  mezinárodními  orgány  a  organizacemi  v  politické,
   ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

   2.  řízení  a  velení  sekci na organizačním útvaru Ministerstva obrany
   (zástupce ředitele sekce),

   f)  poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je
   nezbytné   získání  zvláštní  odborné  způsobilosti,  spojené  s  další
   výchovou  specialistů  v  příslušném specializačním oboru, s prováděním
   náročných  konziliárních  vyšetření a s odborným vedením zdravotnického
   týmu  -  management  2.  stupně; řízení zdravotnického prvku s odborným
   nebo  vzdělávacím  určením  vůči  adresátům  v  působnosti Ministerstva
   obrany (primář, přednosta kliniky),

   g) provádění

   1.  nejnáročnější  specializované  psychologické diagnostické i léčebné
   činnosti  v  oboru  specializace;  odborné,  konsiliární,  posudkové  a
   dispensární činnosti (primář),

   2.  vysoce  odborně specializovaných činností na zahraničním pracovišti
   (hlavní styčný důstojník),

   3.   vysoce   odborně   specializovaných   činností  s  celorezortní  i
   mimorezortní působností (hlavní specialista Ministerstva obrany),

   h) řízení a velení

   1. brigádě (zástupce velitele brigády),

   2. fakultě (proděkan fakulty),

   3. Finanční správě Armády České republiky (zástupce ředitele),

   4. Hradní stráži (zástupce velitele Hradní stráže),

   5.  odboru  v  organizačním  útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského
   zpravodajství  (zástupce  náčelníka  odboru,  zástupce ředitele odboru,
   zástupce   náčelníka   odboru-náčelník   oddělení,   zástupce  ředitele
   odboru-vedoucí oddělení),

   6.  organizačnímu celku (Agentura komunikačních a informačních systémů,
   Agentura   logistiky,   Agentura   Vojenského  zdravotnictví,  Agentura
   personalistiky  Armády České republiky, Agentura personálního rozvoje a
   podpory aktivit, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodní centrum
   pro  koordinaci logistiky nebo Centrum ochrany proti zbraním hromadného
   ničení)  přímo  podřízenému  Ministerstvu obrany a složenému z odborů a
   samostatných  oddělení (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce
   náčelníka-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

   7.   organizačnímu   celku  přímo  podřízenému  Ministerstvu  obrany  a
   složenému  z  odborů  a  samostatných  oddělení, který řídí příspěvkové
   organizace,  jejichž  zřizovatelem  je  Ministerstvo  obrany  (zástupce
   náčelníka,   zástupce  ředitele,  zástupce  náčelníka-náčelník  odboru,
   zástupce ředitele-ředitel odboru),

   8.    organizačnímu    celku   signálového   zpravodajství   Vojenského
   zpravodajství (zástupce ředitele),

   9. pluku (zástupce velitele pluku),

   10.  Ředitelství  Specializovaných sil Armády České republiky (zástupce
   ředitele),

   11. štábu velitelství sil (náčelník štábu),

   12. Univerzitě obrany (zástupce rektora),

   13.   úseku   ve  Vojenské  kanceláři  prezidenta  republiky  (zástupce
   náčelníka úseku),

   14.    Velitelství   výcviku-Vojenské   akademii   (zástupce   velitele
   Velitelství výcviku-Vojenské akademie),

   15.   Vojenské   kanceláři  prezidenta  republiky  (zástupce  náčelníka
   Vojenské kanceláře prezidenta republiky),

   16.  Vojenskému  geografickému  a hydrometeorologickému úřadu (zástupce
   ředitele úřadu),

   17. Vojenskému zdravotnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

   18. zahraničnímu pracovišti (zástupce náčelníka pracoviště),

   19. základně letectva (zástupce velitele základny),

   i)  řízení,  velení  a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obrany v
   oblasti

   1. logistiky (zástupce rektora-kvestor),

   2.   vzdělávání   a  záležitostí  studentů,  vědecké  a  experimentální
   činnosti, marketingu a vnějších vztahů (prorektor),

   j)  řízení,  velení  a  všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice
   (náměstek ředitele),

   k)  samostatné  řešení  závažných  a  složitých výzkumných a vývojových
   úkolů  Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity
   obrany (starší vedoucí vědecký pracovník),

   l)  tvorba  rozhodujících  koncepcí  a  právních  předpisů v působnosti
   Ministerstva obrany (hlavní specialista Ministerstva obrany).

   XVII. Vojenská hodnost brigádní generál

   a) komplexní řízení a velení

   1.  agentuře  (ředitel  Agentury  komunikačních a informačních systémů,
   ředitel Agentury logistiky, ředitel Agentury Vojenského zdravotnictví),

   2.   kanceláři  předsedy  Vojenského  výboru  NATO  (ředitel  kanceláře
   předsedy výboru),

   3. Ředitelství Specializovaných sil Armády České republiky (ředitel),

   4. Univerzitě obrany (rektor-velitel),

   5.   Velitelství   výcviku-Vojenské   akademii   (velitel   Velitelství
   výcviku-Vojenské akademie),

   b)  řízení  a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a
   jiným  státem  a  mezinárodními  orgány  a  organizacemi  v  politické,
   ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany),

   c) řízení a velení

   1.  sekci  organizačního  útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele
   sekce),

   2.  silám  (zástupce  velitele  Pozemních  sil  Armády České republiky,
   zástupce velitele Vzdušných sil Armády České republiky),

   3. Vojenské policii (zástupce náčelníka Vojenské policie,

   4.    Vojenskému    zpravodajství    (zástupce    ředitele   Vojenského
   zpravodajství-ředitel sekce).

   XVIII. Vojenská hodnost generálmajor

   a) komplexní řízení a velení

   1.  organizačnímu  článku  v  organizačním  útvaru  Ministerstva obrany
   (zástupce    náčelníka   Generálního   štábu-Inspektor   Armády   České
   republiky),

   2. sekci organizačního útvaru Ministerstva obrany (ředitel sekce),

   3.  silám  (velitel  Pozemních  sil  Armády  České  republiky,  velitel
   Vzdušných  sil  Armády  České  republiky),  Vojenské  policii (náčelník
   Vojenské policie),

   b)  řízení  a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a
   jiným  státem  a  mezinárodními  orgány  a  organizacemi  v  politické,
   ekonomické,  bezpečnostní nebo vojenské oblasti; komplexní posuzování a
   vyhodnocování  krizových  jevů  v  mezinárodní  politice  a  zahraničně
   politických a bezpečnostních zájmů České republiky (přidělenec obrany),

   c)  řízení  a  velení  Vojenskému  zpravodajství  (1. zástupce ředitele
   Vojenského zpravodajství-ředitel sekce).

   XIX. Vojenská hodnost generálporučík

   a) komplexní řízení a velení

   1. Vojenské kanceláři prezidenta republiky (náčelník Vojenské kanceláře
   prezidenta republiky),

   2. Vojenskému zpravodajství (ředitel Vojenského zpravodajství),

   b)  řízení  a provádění mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a
   mezinárodními   orgány   a   organizacemi   v   politické,  ekonomické,
   bezpečnostní    nebo   vojenské   oblasti;   komplexní   posuzování   a
   vyhodnocování  krizových  jevů  v  mezinárodní  politice  a  zahraničně
   politických  a  bezpečnostních zájmů České republiky; zastupování České
   republiky  v  nejvyšších  vojenských  orgánech  NATO  a  Evropské  unie
   (vojenský představitel České republiky při NATO a Evropské unii),

   c)  řízení  a  velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády
   České  republiky  (1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České
   republiky,   zástupce   náčelníka   Generálního   štábu   Armády  České
   republiky-náčelník štábu).

   XX. Vojenská hodnost armádní generál

   a) komplexní řízení a velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu
   Armády   České  republiky  (náčelník  Generálního  štábu  Armády  České
   republiky),

   b) výkon funkce předsedy Vojenského výboru NATO (předseda výboru).