Nové předpisy

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

   59/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 9. března 2015

   o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

   Vláda  nařizuje  podle  §  68  odst.  2  a  4 a § 68c odst. 2 zákona č.
   221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

   § 1
   Předmět úpravy
   Toto nařízení stanoví

   a)  výši  služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v
   hodnostním sboru čekatelů,

   b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže
   a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,

   c)  výši  zvláštního  příplatku  podle  jednotlivých  druhů  služebních
   činností.

   § 2
   Služební tarif
   (1) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2
   zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost     Služební tarif v Kč měsíčně

  Vojín                         9 200
  Svobodník                    19 690
  Desátník                     20 810
  Četař                        22 040
  Rotný                        25 710
  Rotmistr                     27 540
  Nadrotmistr                  29 380
  Praporčík                    31 420
  Nadpraporčík                 33 660
  Štábní praporčík             43 860
  Poručík                      29 580
  Nadporučík                   33 660
  Kapitán                      38 760
  Major                        43 860
  Podplukovník                 48 960
  Plukovník                    59 160
  Brigádní generál             69 360
  Generálmajor                 79 560
  Generálporučík               89 760
  Armádní generál              99 960


   (2)  Výše  služebních  tarifů  pro vojenské hodnosti v hodnostním sboru
   čekatelů uvedené v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost     Služební tarif v Kč měsíčně

  Vojín                         9 200
  Svobodník                     9 600
  Desátník                     10 000
  Četař                        10 400
  Rotný                        10 800
  Rotmistr                     11 200
  Nadrotmistr                  11 600

   § 3
   Zvláštní příplatek
   (1)  Zvláštní  příplatek  za službu v podmínkách spojených s mimořádnou
   neuropsychickou  zátěží  nebo  rizikem  ohrožení  života nebo zdraví se
   stanovuje ve výši

   a) 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,

   b) 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,

   c) 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a

   d) 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.

   (2)  Druhy  služebních  činností  rozdělené  do jednotlivých rizikových
   skupin  v  závislosti  na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti
   rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.

   § 4
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr obrany:
   MgA. Stropnický v. r.

   Příloha 1
   Druhy  služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a
   pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví

   I. Služební činnosti v I. rizikové skupině

   Do I. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

   a) činnost výkonného vojenského letce,

   b)  činnost  příslušníka  Vojenského  zpravodajství  při  plnění  úkolů
   Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství^1),

   c) činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil
   v  souladu  s  usnesením  vlády  o  použití  speciálních  sil  a vedení
   speciálních operací^2),

   d)   činnost  vojenského  policisty  zabezpečujícího  ochranu  ministra
   obrany.

   II. Služební činnosti ve II. rizikové skupině

   Do II. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

   a) řízení letového provozu,

   b) slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem,

   c)  zneškodňování  a  ničení  nalezených  nebo  nevybuchlých výbušnin a
   munice,   řízení   a  provádění  trhacích  prací,  řízení  a  provádění
   pyrotechnického  průzkumu,  minování,  průzkum  zaminovaného  terénu  a
   odminovávání,  prohledávání  a  čištění  objektů  a  prostorů s obsahem
   nevybuchlé  munice,  zneškodňování  a  likvidace  nástražných výbušných
   systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,

   d)  činnosti vojenského policisty podle zákona o Vojenské policii^3), s
   výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra
   obrany,

   e)  činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací,
   které   jsou   předmětem   utajení   a   které  se  týkají  zabezpečení
   obranyschopnosti  státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České
   republiky.

   III. Služební činnosti ve III. rizikové skupině

   Do III. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

   a)     poskytování     zdravotní    péče    na    operačních    sálech,
   anesteziologicko-resuscitačních   odděleních  a  odděleních  urgentního
   příjmu,  jednotkách  intenzivní  péče  a  na onkologických odděleních a
   poskytování   zdravotní  péče  členy  výjezdových  skupin  zdravotnické
   záchranné služby,

   b)   odborné   hašení   požárů   a   další   hasičské  práce  prováděné
   profesionálními hasiči,

   c)  nezbytná  příprava  letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k
   letu  prováděná  v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech
   vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,

   d)  činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení
   přehledu  o  vzdušné  situaci  a identifikaci cílů a údržba a technická
   kontrola radiolokační techniky,

   e)  ošetřování, revidování a kontrola anténních systémů radiolokačních,
   radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách,

   f)   identifikování   vzdušných   cílů,   řízení  činnosti  při  tvorbě
   rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými
   prostředky  včasné  výstrahy  a  velení prostředkům protivzdušné obrany
   státu  s  přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i
   nevojenském vzdušném ohrožení státu,

   g)  potápění  se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou
   stlačeného   vzduchu  nebo  směsí  plynů,  kyslíkového  přístroje  nebo
   přístroje s regenerací vzduchu,

   h) vedení speciální tělesné přípravy,

   i)  odborná  záchranářská  činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo
   vojenskými hasiči,

   j)   provádění  radiačního,  chemického  a  bakteriologického  průzkumu
   prostorů  kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky
   a prostorů zasažených těmito látkami,

   k)  činnosti  s  vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního
   průzkumu atmosféry.

   IV. Služební činnosti ve IV. rizikové skupině

   Do IV. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:

   a) práce trvale vykonávané v podzemí,

   b) skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,

   c) fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,

   d)  práce  vojenského  obsluhujícího  personálu podle právního předpisu
   upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,

   e)  soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní
   stráže.

   1)   Zákon  č.  289/2005  Sb.,  o  Vojenském  zpravodajství,  ve  znění
   pozdějších předpisů.

   2)  Usnesení  vlády  ze dne 19. dubna 2010 č. 305 o použití speciálních
   sil a vedení speciálních operací.

   3) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů
   (zákon o Vojenské policii).