Nové předpisy

Vyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

   63/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 30. března 2015

   o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve    služebních vztazích státních zaměstnanců

   Ministerstvo  vnitra stanoví podle § 13 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb.,
   o státní službě:

   § 1
   Vzor průkazu
   Vzor  průkazu  státního  zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních
   úřadech  kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců je uveden
   v příloze k této vyhlášce.

   § 2
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

   Ministr:
   Chovanec v. r.

   Příloha
   Vzor  průkazu  státního  zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních
   úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

   1. Popis
   a)  Na  lícové  straně průkazu je na prvním a druhém řádku uveden text:
   "Ministerstvo  vnitra,  sekce  pro  státní službu". Na třetím a čtvrtém
   řádku je uveden text: "Průkaz státního zaměstnance pověřeného vykonávat
   ve   služebních   úřadech  kontrolu  ve  služebních  vztazích  státních
   zaměstnanců".  Na pátém řádku je uveden text: "evidenční číslo státního
   zaměstnance".  Na šestém řádku je uveden text: "jméno, popřípadě jména,
   a  příjmení,  popřípadě  akademický  titul".  Na sedmém řádku je uveden
   text: "číslo průkazu". Vlevo je fotografie státního zaměstnance. Vpravo
   nahoře  je  velký  státní znak. Ve spodní části průkazu je uveden text:
   "Tento  průkaz  opravňuje jeho držitele vykonávat ve služebních úřadech
   kontrolu  ve  služebních  vztazích státních zaměstnanců podle zákona č.
   234/2014 Sb., o státní službě".

   b)  Na  rubové  straně průkazu je na prvním a druhém řádku uveden text:
   "Ministerstvo  vnitra,  sekce  pro státní službu". Dále následuje text:
   "Tento  průkaz  je veřejnou listinou, jeho padělání nebo pozměňování je
   trestné.   Ministerstvo  vnitra  žádá  nálezce  o  vrácení  průkazu  na
   nejbližší   služebně   Policie  České  republiky  nebo  na  kterémkoliv
   pracovišti Ministerstva vnitra. Zneužití průkazu je trestné". Ve spodní
   části  průkazu  je uveden text: "datum vydání průkazu", "otisk úředního
   razítka" a "podpis náměstka ministra vnitra pro státní službu".

   c) Průkaz je tištěn na bezdřevém papíru ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez
   optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou; jeho rozměry jsou 99 x
   69 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 x 75 mm. Ochrannými
   prvky  jsou  vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve
   štítu  a  lipové  listy, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující
   pořízení  kopií na barevných laserových tiskárnách. Fotografie státního
   zaměstnance je barevná o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Požadavky na technické
   provedení  fotografie  odpovídají  technickým  požadavkům  kladeným  na
   fotografie pro vydání občanského průkazu.

   2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu


   3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu