Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Příloha 6 Zásady pro zjišťovací řízení

Příloha č. 6, zákona č. 100/2001 Sb.:

Náležitosti stanoviska

Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

I.
POVINNÉ ÚDAJE
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1
4. Umístění záměru
5. Obchodní firma oznamovatele
6. IČ oznamovatele
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí


II.
ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)
8. Vypořádání vyjádření k posudku
Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:“.