Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Příloha 7 Zásady pro zjišťovací řízení

Příloha č. 7, zákona č. 100/2001 Sb.:

 Náležitosti oznámení koncepce
         
A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele

B. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Přehled uvažovaných variant řešení
  8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  9. Předpokládaný termín dokončení
  10. Návrhové období
  11. Způsob schvalování

C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
  3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
  4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
   zákona č. 218/2004 Sb.


Datum zpracování oznámení koncepce
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce
Podpis oprávněného zástupce předkladatele