Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - § 25 ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

§ 25
V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., se § 20 až 26 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2) a 3) a přílohy č. 1 až 4 zrušují.