Nové předpisy

Zákon č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

   25/2015 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 20. ledna 2015,

 kterým  se  mění  zákon  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně  některých  souvisejících  zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
   souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000
   Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001
   Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002
   Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004
   Sb.,  zákona  č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005
   Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005
   Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006
   Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006
   Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007
   Sb.,  zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008
   Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009
   Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009
   Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010
   Sb.,  zákona  č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011
   Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011
   Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011
   Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012
   Sb.,  zákona  č.  501/2012  Sb.,  zákona  č.  303/2013  Sb. a zákona č.
   344/2013 Sb., se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 3a zní:

   „3a)  Článek 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze
   dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.

   2.  V § 3 písm. h) bodě 8 se slova „Pozemkového fondu České republiky,“
   zrušují.

   3.   V   §  3  písm.  j)  se  slova  „strukturálních  fondů^4a),  Fondu
   soudržnosti^4a),   podpory   pro  rozvoj  venkova^4b)  nebo  Evropského
   rybářského   fondu^4c)“  nahrazují  slovy  „orgánů,  subjektů  a  fondů
   uvedených  v  článku  175  nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU,
   Euratom) č. 966/2012 nebo Fondu evropské pomoci nejchudším osobám^4a)“.

   4. Poznámka pod čarou č. 4a zní:

   „4a) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze
   dne  25.  října  2012,  kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
   rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1300/2013 ze dne 17.
   prosince  2013  o  Fondu  soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
   1084/2006.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1301/2013 ze dne 17.
   prosince  2013  o  Evropském  fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních
   ustanoveních  týkajících  se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o
   zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.
   prosince   2013   o  společných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro
   regionální   rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti,
   Evropském  zemědělském  fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a
   rybářském   fondu,  o  obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro
   regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti a
   Evropském  námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
   1083/2006.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1304/2013 ze dne 17.
   prosince  2013  o  Evropském  sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady
   (ES)  č.  1081/2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013
   ze  dne  17.  prosince  2013  o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
   zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady
   (ES) č. 1698/2005.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č. 508/2014 ze dne 15.
   května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení
   Rady  (ES)  č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.
   791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č. 223/2014 ze dne 11.
   března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.“.

   5. Poznámky pod čarou č. 4b a 4c se včetně odkazů na ně zrušují.

   6. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

   „5a)  Článek  2 odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26.
   května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.

   7.  V  §  10  odst. 4 se slova „obsluhou a s umořováním státního dluhu“
   nahrazují  slovy  „řízením likvidity státní pokladny a řízením státního
   dluhu“.

   8. V § 10 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:

   „(5)  Příjmy  a  výdaje na účtech státních finančních aktiv, s výjimkou
   operací  spojených  s  řízením  likvidity  státní  pokladny  a  řízením
   státního  dluhu,  tvoří  kapitolu  Operace  státních  finančních aktiv.
   Příjmy  ani  výdaji  státního  rozpočtu  nejsou převody mezi dvěma účty
   státních  finančních  aktiv  a operace investování peněžních prostředků
   jaderného  účtu a účtu rezervy pro důchodovou reformu, případně dalších
   účtů,  pokud  tak  dále  stanoví  tento zákon, s výjimkou realizovaných
   výnosů   z  tohoto  investování.  Správcem  kapitoly  Operace  státních
   finančních aktiv je ministerstvo.

   42)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné energie a
   ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o změně a doplnění některých
   zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   9. § 11a včetně nadpisu zní:

   „§ 11a

   Plnění  závazků  vyplývajících  z  práva  Evropské  unie, týkajících se
   jejích vlastních zdrojů

   Systém  vlastních  zdrojů  a financování rozpočtu Evropské unie se řídí
   rozhodnutím  Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému
   vlastních zdrojů Evropské unie.“.

   10. V § 14 odst. 3 písm. e) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje tečkou a
   bod 4 se zrušuje.

   11. V § 14 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 6 až 13.

   12. V § 14 odstavec 6 zní:

   „(6)  V  rozhodnutí  o poskytnutí dotace může poskytovatel stanovit, že
   nesplnění  některých  podmínek  podle odstavce 4 písm. g) nebo porušení
   povinnosti  stanovené  právním  předpisem  bude  postiženo  odvodem  za
   porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková částka dotace.
   Při  stanovení nižšího odvodu uvede poskytovatel procentní rozmezí nebo
   pevný procentní podíl vztahující se buď k celkové částce dotace, nebo k
   částce,  ve  které  byla porušena rozpočtová kázeň, nebo stanoví pevnou
   částku  odvodu; přitom přihlédne k závažnosti porušení rozpočtové kázně
   a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.“.

   13. V § 14 odstavec 9 zní:

   „(9)  Odstavec  6  a  přiměřeně  odstavce  7  a  8  se  použijí též pro
   poskytování dotací z Národního fondu.“.

   14. V § 14 odst. 13 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

   15. § 14e zní:

   „§ 14e

   (1)  Poskytovatel nemusí vyplatit dotaci nebo její část, domnívá-li se,
   že  její příjemce v přímé souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené
   právním  předpisem nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých
   byla   dotace  poskytnuta;  je-li  stanoven  nižší  odvod  za  porušení
   rozpočtové kázně podle § 14 odst. 6, výše nevyplacené části dotace musí
   být  stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6. Přitom v
   rámci  procentního rozmezí přihlédne poskytovatel k závažnosti porušení
   a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Nevyplatit dotaci nebo její část
   nelze při nedodržení povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k).

   (2)  Poskytovatel  o  opatření  podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu
   vhodným  způsobem  informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne,
   kdy  tuto  informaci obdržel, podat poskytovateli proti tomuto opatření
   námitky. O námitkách rozhoduje ten, kdo stojí v čele poskytovatele.

   (3)   V  rozhodnutí  o  námitkách  se  rozhodne  o  tom,  zda  opatření
   poskytovatele   bylo   plně  oprávněné,  částečně  oprávněné  nebo  zda
   oprávněné nebylo. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

   (4)  Bylo-li  opatření poskytovatele v rozhodnutí o námitkách posouzeno
   jako  plně  oprávněné,  poskytovatel  dotaci  nebo  její  část příjemci
   nevyplatí.  Bylo-li  posouzeno  jako  částečně  oprávněné, poskytovatel
   vyplatí příjemci část dotace, kterou mu neoprávněně nevyplatil. Bylo-li
   posouzeno  jako neoprávněné, poskytovatel příjemci vyplatí nevyplacenou
   dotaci  nebo  její část. Poskytovatel vyplatí příjemci dotaci nebo její
   část,  kterou mu neoprávněně nevyplatil, do pěti pracovních dnů ode dne
   právní moci rozhodnutí o námitkách.

   (5) Poskytovatel informuje o opatření podle odstavce 1 a o rozhodnutí o
   námitkách  podle  odstavce  3  vhodným  způsobem bez zbytečného odkladu
   finanční úřad.

   (6)  Provede-li poskytovatel opatření podle odstavce 1, může pokračovat
   v proplácení zbývající části dotace.“.

   16. Za § 14e se vkládá nový § 14f, který zní:

   „§ 14f

   (1) Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně vyzve příjemce dotace k
   provedení  opatření  k  nápravě^22)  v jím stanovené lhůtě, pokud se na
   základě  kontrolního  zjištění  domnívá,  že  příjemce  dotace  v přímé
   souvislosti s ní porušil podmínku,

   a) za které byla dotace poskytnuta,

   b)  u  níž  poskytovatel podle § 14 odst. 6 stanovil, že její nesplnění
   bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace, a

   c) jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě.

   (2) V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě podle
   odstavce  1  nebo vrátil dotaci nebo její část podle odstavce 3, platí,
   že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

   (3)  Poskytovatel  písemně  vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo
   její  části  v  jím  stanovené  lhůtě,  pokud se na základě kontrolního
   zjištění domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní

   a)   porušil   povinnost   stanovenou  právním  předpisem,  s  výjimkou
   povinnosti podle § 14 odst. 4 písm. k),

   b) nedodržel účel dotace, nebo

   c)  porušil  jinou  podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které
   nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě podle odstavce 1.

   (4) Výše částky navržené ve výzvě k vrácení dotace nebo její části musí
   být stanovena v rámci částek vypočítaných podle § 14 odst. 6.

   (5)  Vrácená dotace nebo její část se dnem jejího vrácení započítává do
   plnění povinnosti provést odvod za porušení rozpočtové kázně.

   (6)  Částku  vrácenou na základě výzvy k vrácení dotace nebo její části
   přijímá  poskytovatel  na  účet  cizích  prostředků a poté ji rozdělí a
   zašle na jednotlivé účty obdobně podle § 44a odst. 2 a 3.

   (7)  Poskytovatel  bez  zbytečného  odkladu  vhodným způsobem informuje
   příslušný finanční úřad o

   a)  vydání  výzvy  k  provedení  opatření  k nápravě a o vydání výzvy k
   vrácení dotace,

   b) tom, jak bylo na výzvu reagováno.“.

   17. V § 24a větě první se slova „účel nebo podmínky použití prostředků“
   nahrazují  slovy  „obdobně  podle  § 14 odst. 4 náležitosti, za kterých
   mají  být  prostředky  použity“  a ve větě druhé se číslo „7“ nahrazuje
   číslem „6“.

   18.  V  §  26  odst.  2 větě první se slova „účel nebo podmínky použití
   přesunovaných  prostředků“  nahrazují slovy „obdobně podle § 14 odst. 4
   náležitosti, za kterých mají být prostředky použity“ a ve větě třetí se
   číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

   19.  V  §  26  se  na konci odstavce 2 doplňuje věta „Obdobně postupuje
   organizační  složka  státu, která určuje účel nebo podmínky, za kterých
   mohou být prostředky zařazeny do státního rozpočtu.“.

   20. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3) Organizační složka státu, jejíž rozpočet se snižuje podle odstavce
   2,  může postupovat podle § 14f obdobně, jestliže realizátorem projektu
   je  organizační složka státu. Vrácení přesunutých prostředků se provádí
   rozpočtovým  opatřením,  mají-li  být  vráceny  do státního rozpočtu, v
   ostatních  případech  je  organizační  složka státu, jejíž rozpočet byl
   snížen, přijímá na účet cizích prostředků a postupuje v souladu s § 44a
   odst. 1.“.

   21.  V  §  33  odst.  3  se  slovo  „netermínovaných“  nahrazuje slovem
   „peněžních“.

   22.  V  §  34  odst. 1 větě první se slova „úvěru nebo“ nahrazují slovy
   „zápůjčky, úvěru nebo vydáním a“.

   23. Poznámka pod čarou č. 11f zní:

   „11f)  Článek  2  odst.  1  písm.  b) a c) rozhodnutí Rady 2014/335/EU,
   Euratom  ze  dne  26.  května  2014 o systému vlastních zdrojů Evropské
   unie.“.

   24.  V  §  34 odst. 3 se slova „krátkodobě půjčovat“ nahrazují slovy „z
   nich  poskytovat  krátkodobé  zápůjčky  a  úvěry“, za slova „podle § 35
   odst.  5“  se  vkládají slova „a jiným státům“ a číslo „7“ se nahrazuje
   číslem „6“.

   25. V § 34 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)  Na  účty  ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a pro
   řízení  státního  dluhu  včetně  účtů  zřízených  v bankách a pobočkách
   zahraničních  bank  mohou plynout příjmy podle § 6 odst. 1 a mohou se z
   nich  hradit  výdaje  podle  §  7 odst. 1, jestliže souvisejí s řízením
   likvidity  státní  pokladny  nebo řízením státního dluhu. Tyto příjmy a
   výdaje  se  za  určitou  dobu,  nejdéle  za jeden měsíc, mohou sečíst a
   vzájemně  započíst; v tom případě se jejich saldo do tří pracovních dnů
   po  posledním  dni  této  doby vypořádá se státním rozpočtem, kapitolou
   Státní  dluh.  Účty ministerstva pro řízení likvidity státní pokladny a
   pro  řízení  státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách a pobočkách
   zahraničních  bank  vedené v jednotné evropské měně, případně v dalších
   měnách  mohou  dále  zprostředkovávat  cizoměnové  platby  ze  státního
   rozpočtu a do něj.“.

   26.  V § 35 odst. 1 písm. d) se slova „nebo listinných“ a slova „včetně
   státních dluhopisů pro fyzické osoby,“ zrušují.

   27.  V § 35 odst. 1 písm. f) se za slovo „papírů,“ vkládají slova „vést
   evidenci imobilizovaných státních dluhopisů, nebo zaknihovaných cenných
   papírů,“.

   28. V § 35 odstavce 4 až 6 znějí:

   „(4)  Ministerstvo  v  rámci  výkonu  řízení  státního dluhu vytváří na
   účtech  ministerstva  pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení
   státního  dluhu  rezervu  peněžních  prostředků  z  vydávání  a prodeje
   státních  dluhopisů,  z  přijatých  zápůjček  a úvěrů, z dalších zdrojů
   financování  státního  dluhu  a ze sjednaných finančních zajištění nebo
   srovnatelných   zajištění   podle   práva   cizího  státu  jako  zdroje
   ministerstva  pro  vyloučení tržních rizik, rizik z neumístění státních
   dluhopisů   na   finančním   trhu   a  dalších  rizik  souvisejících  s
   financováním  schodku  státního rozpočtu a státního dluhu a jako zdroje
   pro  plnění  dluhů  ze smluv, jimiž se sjednává finanční zajištění nebo
   srovnatelné   zajištění  podle  práva  cizího  státu.  Ministerstvo  je
   oprávněno  rezervu  peněžních  prostředků  ukládat  nebo  investovat na
   finančním  trhu.  Tyto  peněžní prostředky a operace s nimi související
   podléhají evidenci ve státních finančních aktivech.

   (5)   Ministerstvo   je  oprávněno  přijímat  zápůjčky  nebo  úvěry  od
   právnických  osob  a  jiných  států nebo poskytovat zápůjčky nebo úvěry
   právnickým  osobám,  za  jejichž  dluhy  z  hlavní  činnosti ručí podle
   zvláštního  zákona  Česká republika, státním fondům a dalším právnickým
   osobám,  rozhodne-li  vláda,  že  zápůjčka  nebo  úvěr  jsou nezbytné k
   odvrácení  škod  v  národním  hospodářství.  V  souvislosti  s  tím  je
   ministerstvo  oprávněno  pro  tyto  právnické osoby sjednávat obchody s
   investičními  nástroji,  včetně derivátů k omezení úrokových a měnových
   či jiných rizik těchto právnických osob.

   (6)  Zápůjčky  a úvěry poskytnuté podle § 34 odst. 3 a podle odstavce 5
   nejsou  výdajem  státního  rozpočtu,  splátky  těchto  zápůjček a úvěrů
   nejsou  příjmem  státního  rozpočtu  a  úroky  a  jiné  příjmy z těchto
   zápůjček a úvěrů jsou příjmem státního rozpočtu.“.

   29. V § 35 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7)   Ministerstvo   může   vydávat   státní   dluhopisy   na   úhradu
   rozpočtovaného  schodku  státního  rozpočtu bez zahrnutí rozpočtovaného
   salda kapitoly Operace státních finančních aktiv, na úhradu jmenovitých
   hodnot  nebo  jistin  státního  dluhu,  včetně  jmenovitých hodnot nebo
   jistin  derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin
   státního  dluhu, za účelem vytváření rezervy peněžních prostředků podle
   odstavce  4,  za  účelem poskytování zápůjček a úvěrů právnickým osobám
   podle  odstavce  5,  za účelem plnění dluhů ze smluv, jimiž se sjednává
   finanční zajištění nebo srovnatelné zajištění podle práva cizího státu,
   nebo  rozhodla-li  tak  vláda. V souvislosti s řízením likvidity státní
   pokladny  a  řízením  státního  dluhu  lze  státní dluhopisy při jejich
   vydání  zapsat  nejprve  na  majetkový  účet  ministerstva  v příslušné
   evidenci.“.

   30.  V  §  36  odst.  2  písm.  b) se slovo „oprávněn“ nahrazuje slovem
   „příslušný“.

   31.  V  §  36  odst.  2  se  na  konci  textu písmene d) doplňují slova
   „ministerstva mimo běžné hospodaření“.

   32.  V  §  36  odst.  3  větě první se za slova „aktiv je“ vkládá slovo
   „také“,  ve  větě  šesté  se za slovo „účtu“ vkládají slova „ukládat do
   bank  nebo“  a  ve  větě sedmé se slova „a 2“ nahrazují slovy „a v § 35
   odst. 2“.

   33.  V  § 36 odst. 4 větě první se za slova „majetkové účasti“ vkládají
   slova  „státu  v  obchodních  společnostech“  a  slova „má ministerstvo
   povinnost  evidovat  mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv“ se
   nahrazují   slovy   „nejsou   součástí   státních  finančních  aktiv  a
   ministerstvo má povinnost je evidovat mimo státní finanční aktiva“.

   34. V § 36 odst. 5 se slova „§ 14 odst. 1, 4 až 6 a 11“ nahrazují slovy
   „§ 14 odst. 1, 3 až 6 a 10 až 13“.

   35. V § 36 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

   36. V § 36 odstavce 7 a 8 znějí:

   „(7) Státními finančními pasivy jsou

   a) dluhy státu odpovídající jmenovitým hodnotám jím vydaných dluhopisů;
   do  státních  finančních pasiv však nevstupují dluhy státu z dluhopisů,
   které  byly  při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet, který
   vede  ministerstvo v příslušné evidenci, po dobu, co jsou na tomto účtu
   zapsány,  jakož i vlastní dluhopisy nabyté státem jako jejich emitentem
   před datem jejich splatnosti,

   b) dluhy ze státem přijatých zápůjček a úvěrů,

   c) dluhy ze státem vystavených směnek,

   d)  dluhy  z  nesplacené  části  upsaného  kapitálu  majetkových účastí
   evidovaných ve státních finančních aktivech.

   (8) Státní dluh tvoří státní finanční pasiva uvedená v odstavci 7 písm.
   a)  až  c)  zohledňující  jmenovité  hodnoty  nebo  jistiny  derivátů a
   jmenovité  hodnoty  státních dluhopisů, které jsou předmětem finančního
   zajištění nebo srovnatelného zajištění podle práva cizího státu.“.

   37.  V  §  37  odst.  1  se  na  konci  textu písmene a) doplňují slova
   „prostřednictvím  strukturálních  fondů, Fondu soudržnosti a Evropského
   rybářského fondu^4a)“.

   38. V § 44 odst. 1 písm. i) se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

   39.  V  §  44a  odst. 1 a 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova
   „mimo prostředky poskytnuté ze státního fondu na programy nebo projekty
   spolufinancované  z  rozpočtu  Evropské unie, které jsou státním fondem
   označeny  jako  prostředky  odpovídající  spolufinancování  z  rozpočtu
   Evropské unie,“.

   40.  V  § 44a odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo
   prostředky  poskytnuté  ze  státního  fondu  na  programy nebo projekty
   spolufinancované  z  rozpočtu  Evropské unie, které jsou státním fondem
   označeny  jako  prostředky  odpovídající  spolufinancování  z  rozpočtu
   Evropské unie“.

   41. V § 44a odst. 3 písm. d) se za slova „nebo f)“ vkládají slova „nebo
   prostředky  poskytnuté  ze  státního  fondu  na  programy nebo projekty
   spolufinancované  z  rozpočtu  Evropské unie, které jsou státním fondem
   označeny  jako  prostředky  odpovídající  spolufinancování  z  rozpočtu
   Evropské unie“.

   42. V § 44a odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

   43.  V  §  44a  odst.  4  písm.  a)  se slova „obsahující prostředky od
   Evropské  unie,“  nahrazují  slovy  „pevnou  částku podle § 14 odst. 6,
   nebo“,  číslo  „7“  se  nahrazuje  číslem  „6“  a za slova „procentních
   rozmezí“  se  vkládají  slova  „nebo  pevný  procentní podíl“, za slova
   „procentního  rozmezí“  se  vkládají  slova  „nebo  pevného procentního
   podílu“ a slova „dosažení cíle“ se nahrazují slovy „dodržení účelu“.

   44. V § 44a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

   „(5)  V  případě vícenásobného porušení povinností uvedených v právních
   předpisech  a porušení podmínek stanovených v rozhodnutí pro poskytnutí
   dotace  při  zadávání  veřejných  zakázek bude uložen odvod za porušení
   rozpočtové kázně ve výši nejvyššího odvodu stanoveného podle § 14 odst.
   6,  nestanoví-  li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační složka
   státu v souladu s § 24a a § 26 odst. 2 jinak.

   (6) Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, jestliže jeho výše v
   souhrnu  za  všechna  porušení ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci nebo
   celkovým použitým prostředkům nepřesahuje 1 000 Kč.“.

   Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 7 až 13.

   45.  V  §  44a  odst. 7 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

   46.  V  § 44a odst. 10 větě první se slova „podle odstavce 4 písm. b) a
   c)“  zrušují  a ve větě druhé se slova „nebo nevyplaceny postupem podle
   odstavce 5 písm. b)“ zrušují.

   47.  V  §  45  odst.  1 větě třetí se slova „ , případně stanovenými jí
   zákonem,  kterým  byla  zřízena“  nahrazují slovy „nebo příjmy a výdaje
   související s činnostmi stanovenými jí zákonem“.

   48.  V  §  45  odst.  10 se věta druhá nahrazuje větou „Příjmy státního
   rozpočtu  soustředěné  na  jiných  než příjmových účtech je organizační
   složka  státu  povinna  do 30 pracovních dnů po připsání částky na její
   účet,  případně  do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy je nepochybné, že
   prostředky  mají  být  příjmem  státního  rozpočtu  nebo je nepochybné,
   příjmem,  které  organizační  složky státu mají být, odvést do státního
   rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.

   49. Poznámka pod čarou č. 25a zní:

   „25a)  Článek  2 rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května
   2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie.“.

   50.  V  §  47  odst. 1 písm. b) se před bod 1 vkládají nové body 1 a 2,
   které včetně poznámek pod čarou č. 42 a 43 znějí:

   „1. na platy státních zaměstnanců^42),

   2.  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou práci^43) kromě platů
   státních zaměstnanců,

   42)  Příloha  k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, položka
   5013.

   43)  Příloha k vyhlášce č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
   vyhlášek  č.  484/2003  Sb.,  č.  440/2006  Sb.,  č.  357/2009 Sb. a č.
   464/2013 Sb., podseskupení položek 501 a 502 kromě položky 5013.“.

   Dosavadní  body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6, dosavadní bod 5 se
   označuje jako bod 8, dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7 a dosavadní
   bod 7 se označuje jako bod 9.

   51.  V  §  47  odst.  4  v  návětí  se  za  slovo „výdajů“ vkládá slovo
   „sestupně“ a v písmeni a) se před bod 1 vkládají nové body 1 a 2, které
   znějí:

   „1. na platy státních zaměstnanců^42),

   2.  na  platy  a  ostatní  platby  za  provedenou práci^43) kromě platů
   státních zaměstnanců,“.

   Dosavadní  body 1 až 4 se označují jako body 3 až 6, dosavadní bod 5 se
   označuje jako bod 8 a dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

   52.  V  §  47  odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Částky z nároků z
   nespotřebovaných   neprofilujících   výdajů  používá  na  neprofilující
   výdaje; na profilující výdaje je použije, rozhodne-li tak vláda.“.

   53. V § 47 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

   „(7)  Za  každý měsíc se v rozpočtovém systému [§ 3 písm. o)] sestavuje
   výkaz,  který vychází z evidence nároků z nespotřebovaných výdajů. Jeho
   rozsah,   způsob   sestavení,   obsah   a  způsob  předkládání  stanoví
   ministerstvo vyhláškou^44).

   44) § 3 písm. b) vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
   údajů  předkládaných  pro  hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů
   státních   fondů,   rozpočtů  územních  samosprávných  celků,  rozpočtů
   dobrovolných   svazků   obcí   a   rozpočtů  regionálních  rad  regionů
   soudržnosti.“.

   54.  V  §  47 odst. 8 písm. a) se slova „jestliže ho organizační složka
   státu  nevykáže“  nahrazují  slovy „není-li vykázán“ a zrušují se slova
   „věty třetí“ a v písmeni b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

   55. V § 48 odst. 2 a 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 45 zní:

   „d)  prostředky  poskytnuté  z  fondu  zábrany  škod  podle  zvláštního
   zákona^45).

   45)  §  23a  zákona  č.  168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
   způsobenou  provozem  vozidla  a o změně některých souvisejících zákonů
   (zákon  o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.
   160/2013 Sb.“.

   56. V § 48 odst. 4 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:

   „d)  prostředky  poskytnuté  z  fondu  zábrany  škod  používá na úhradu
   stanovenou zvláštním zákonem^46).

   46) § 23a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 168/1999 Sb., ve znění zákona
   č. 160/2013 Sb.“.

   57.  V  §  49 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Podle věty první a
   druhé  nemusí  organizační  složka  státu postupovat u záloh za dodávky
   elektřiny,  plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na
   pohonné  hmoty  poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh
   poskytovaných   ke   splnění   povinnosti   uložené  zvláštním  právním
   předpisem^26a)  a u předplatného novin a časopisů; záloha však v těchto
   případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců.“.

   58.  V  §  49  odst.  7 písm. a) se slovo „poskytnuté“ nahrazuje slovem
   „vydané“.

   59. V § 50 odst. 2 větě první se za slova „prostředky rezervního fondu“
   vkládají slova „prostředky získané hospodářskou činností vykonávanou na
   základě zvláštního zákona,“.

   60.  V § 54 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „včetně
   stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů“.

   61. V § 66 odstavec 2 zní:

   „(2) Organizační složky státu neposkytují náhrady za užívanou plochu na
   pozemku  nebo  ve  stavbě, se kterými hospodaří jiná organizační složka
   státu nebo příspěvková organizace.“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Právní  vztahy  vzniklé z rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se  posuzují  podle  zákona č.
   218/2000  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.