Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 742 - § 746 Jednatelství bez příkazu

HLAVA DEVÁTÁ

   Jednatelství bez příkazu

   § 742

   Obstará-li  někdo,  aniž  je  k  tomu  oprávněn,  cizí  záležitost, aby
   odvrátil  hrozící  škodu,  je  ten,  jehož  záležitost  byla obstarána,
   povinen nahradit jednateli bez příkazu nutný náklad, i když se výsledek
   bez zavinění jednajícího nedostavil.

   § 743

   (1)  Nejde-li  o  odvrácení  hrozící škody, musí ten, kdo chce obstarat
   záležitost jiného, zpravit jej o tom a vyčkat jeho souhlasu.

   (2)  Neučiní-li  tak  a  jde-li  o  záležitost  k  prospěchu jiného, má
   jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, kterými byl ten, v jehož
   zájmu jednal, v době skončení jednání obohacen.

   § 744

   (1)  Kdo zasáhne do záležitostí jiného, aniž by šlo o odvrácení hrozící
   škody, odpovídá za vzniklou škodu; v rámci této odpovědnosti odpovídá i
   za náhodu, ledaže by vznikla i bez jeho zásahu.

   (2)  Totéž  platí,  zasáhne-li  někdo  do záležitostí jiného proti jeho
   projevené vůli.

   § 745

   Nemá-li jednatel bez příkazu nárok na náhradu nákladů, je oprávněn vzít
   si, pokud je to možné, co pořídil svým nákladem.

   § 746

   Jednatel   bez  příkazu  je  povinen  dokončit  jednání,  podat  o  něm
   vyúčtování  a převést vše, co při tom získal, na toho, jehož záležitost
   obstaral.