Nové předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení

ČÁST DVANÁCTÁ

  INFORMOVÁNÍ  A  PROJEDNÁNÍ,  PŮSOBNOST  ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA
  ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
  PRÁCI

  HLAVA I

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  § 276

  (1) Zaměstnanci v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 mají
  právo na informace a projednání. Zaměstnavatel je povinen informovat
  zaměstnance  a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová
  organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci (dále jen "zástupci zaměstnanců"). Jestliže u
  zaměstnavatele působí více zástupců zaměstnanců, je zaměstnavatel
  povinen plnit povinnosti podle tohoto zákona vůči všem zástupcům
  zaměstnanců, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem o jiném
  způsobu součinnosti. Informování zaměstnanců a projednání s nimi se
  uskutečňují na úrovni odpovídající předmětu jednání s ohledem na
  oprávnění a působnost zástupců zaměstnanců a úroveň řízení.

  (2)  Zástupci  zaměstnanců  nesmějí  být pro výkon své činnosti
  znevýhodněni nebo zvýhodněni ve svých právech, ani diskriminováni.

  (3) Důvěrnou informací se rozumí informace, jejíž poskytnutí může
  ohrozit nebo poškodit činnost zaměstnavatele nebo porušit oprávněné
  zájmy  zaměstnavatele nebo zaměstnanců. Za důvěrnou informaci se
  nepovažuje informace, kterou je zaměstnavatel povinen sdělit, projednat
  nebo zveřejnit podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.
  Informace  o  skutečnostech  chráněných podle zvláštních právních
  předpisů^78) není zaměstnavatel povinen podávat nebo projednávat.
  Členové odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro oblast
  bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci jsou povinni zachovávat
  mlčenlivost o informacích, které jim byly výslovně poskytnuty jako
  důvěrné. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu jejich funkce.

  (4) Ustanovení odstavce 3 platí i pro odborníky, které si zástupci
  zaměstnanců přizvou.

  (5)  Jestliže  zaměstnavatel  požaduje  zachování  mlčenlivosti o
  informacích, které byly poskytnuty jako důvěrné, mohou se zástupci
  zaměstnanců domáhat, aby soud určil, že informace byla za důvěrnou
  označena bez přiměřeného důvodu. Neposkytne-li zaměstnavatel informaci,
  mohou se zástupci zaměstnanců domáhat, aby soud rozhodl, že je
  zaměstnavatel povinen informaci poskytnout.“.

  (6) Zástupci zaměstnanců jsou povinni vhodným způsobem informovat
  zaměstnance na všech pracovištích o své činnosti a o obsahu a závěrech
  informací a projednání se zaměstnavatelem.

  (7) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům konání voleb zástupců
  zaměstnanců. Volby se konají v pracovní době. Nedovolují-li to provozní
  možnosti zaměstnavatele, může se volba uskutečnit i mimo pracoviště.

  (8) Pro účely řízení uvedeného v odstavci 5 a pro účely vymáhání plnění
  povinností podle části dvanácté má rada zaměstnanců způsobilost být
  účastníkem občanského soudního řízení. Za radu zaměstnanců jedná její
  předseda nebo její pověřený člen.

  (9) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho
  žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem
  pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance
  na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

  § 277

  Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců
  podmínky pro řádný výkon jejich činnosti, zejména jim poskytovat podle
  svých provozních možností v přiměřeném rozsahu místnosti s nezbytným
  vybavením, hradit nezbytné náklady na údržbu a technický provoz a
  náklady na potřebné podklady.