Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2.§ 278 - § 280 Informování a projednání

HLAVA II

  INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ

  § 278

  (1) K zajištění práva na informace a projednání si mohou zaměstnanci
  zaměstnavatele zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 281.

  (2) Informováním se rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je
  možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti, popřípadě k ní
  zaujmout stanovisko. Zaměstnavatel je povinen poskytnout informace v
  dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby je zaměstnanci mohli
  posoudit,  popřípadě  se připravit na projednání a vyjádřit své
  stanovisko před uskutečněním opatření.

  (3) Projednáním se rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci,
  výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody. Zaměstnavatel
  je povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným
  způsobem, aby zaměstnanci mohli na základě poskytnutých informací
  vyjádřit svá stanoviska a zaměstnavatel je mohl vzít v úvahu před
  uskutečněním opatření. Zaměstnanci mají při projednání právo obdržet na
  své stanovisko odůvodněnou odpověď.

  (4)  Zaměstnanci mají před uskutečněním opatření právo požadovat
  dodatečné  informace a vysvětlení. Zaměstnanci mají rovněž právo
  požadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení
  podle povahy věci. Zaměstnavatel, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců
  jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými
  oprávněnými zájmy.

  § 279

  Informování

  (1) Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o

  a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném
  vývoji,

  b)  činnosti  zaměstnavatele, jejím pravděpodobném vývoji, jejích
  důsledcích na životní prostředí a jeho ekologických opatřeních,

  c) právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání
  a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích,
  o  převažující činnosti zaměstnavatele označené kódem Klasifikace
  ekonomické činnosti^111) a uskutečněných změnách v předmětu činnosti
  zaměstnavatele,

  d) základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách,

  e) záležitostech v rozsahu stanoveném v § 280,

  f) opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se
  zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zamezení diskriminace,

  g) nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla
  vhodná  pro  další  pracovní  zařazení zaměstnanců pracujících u
  zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou,

  h) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101
  až § 106 odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem^37),

  i) záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady
  zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a
  projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst.
  5.

  (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se nevztahují na
  zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců.

  (3) Uživatel (§ 307a) je rovněž povinen informovat dočasně přidělené
  zaměstnance agentury práce o nabídce volných pracovních míst.

  § 280

  Projednání

  (1) Zaměstnavatel je povinen se zaměstnanci projednat

  a) pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele,

  b) zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační
  nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména
  opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62,

  c)  nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj
  zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a
  jejich změny,

  d) převod podle § 338 až 342,

  e) bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném v § 101
  až § 106 odst. 1 a § 108 a zvláštním zákonem^37),

  f) záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady
  zaměstnanců nebo na základě jiného ujednaného postupu pro informace a
  projednání na nadnárodní úrovni nebo v rozsahu stanoveném v § 297 odst.
  5.

  (2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) se nevztahují na
  zaměstnavatele, kteří zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců.