Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

HLAVA III

  RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
  PRÁCI

  § 281

  (1) U zaměstnavatele je možné zvolit radu zaměstnanců a zástupce pro
  oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rada zaměstnanců má
  nejméně 3, nejvýše 15 členů. Počet členů musí být vždy lichý. Celkový
  počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí
  na  celkovém  počtu  zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti
  vykonávaných prací; je možné však ustavit nejvýše jednoho zástupce na
  10 zaměstnanců. Počet členů rady zaměstnanců a zástupců pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určí zaměstnavatel po projednání
  s volební komisí ustavenou podle § 283 odst. 2.

  (2) Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci trvá 3 roky.

  (3) Pro účely volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci je rozhodný počet zaměstnanců zaměstnavatele v pracovním
  poměru ke dni podání písemného návrhu na vyhlášení voleb.

  (4) Rada zaměstnanců zvolí ze svých členů na svém prvním zasedání
  předsedu a informuje o tom zaměstnavatele a zaměstnance.

  (5) Jestliže při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u
  dosavadního zaměstnavatele i u přejímajícího zaměstnavatele působí
  zástupci zaměstnanců, přejímající zaměstnavatel v případech uvedených v
  § 279 a 280 plní povinnosti vůči všem, nedohodnou-li se mezi sebou a
  zaměstnavatelem jinak. Zástupci zaměstnanců plní své povinnosti do dne,
  kdy jim uplyne funkční období. Jestliže před uplynutím funkčního období
  počet členů jedné z rad zaměstnanců klesl na méně než 3, přebírá její
  funkci druhá rada zaměstnanců.

  § 282

  (1) Rada zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci zaniká dnem uplynutí volebního období, pokud není v
  tomto zákoně dále stanoveno jinak.

  (2) Rada zaměstnanců zaniká též dnem, kdy počet členů rady zaměstnanců
  klesl na méně než 3.

  (3) V případech stanovených v odstavci 1 a 2 předá rada zaměstnanců
  nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez
  zbytečného odkladu veškeré podklady související s výkonem funkce
  zaměstnavateli, který je uschová po dobu 5 let ode dne zániku rady
  zaměstnanců nebo funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci.

  (4)  Členství  v radě zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci končí dnem

  a) vzdání se funkce,

  b) skončení pracovního poměru u zaměstnavatele,

  c) odvolání z funkce.

  § 283

  (1)  Volby  vyhlašuje  zaměstnavatel na základě písemného návrhu
  podepsaného  nejméně jednou třetinou zaměstnanců zaměstnavatele v
  pracovním poměru nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení návrhu.

  (2) Volby organizuje volební komise složená nejméně ze 3, nejvýše z 9
  zaměstnanců  zaměstnavatele.  Počet  členů  volební  komise  určí
  zaměstnavatel  s  přihlédnutím  k  počtu zaměstnanců a vnitřnímu
  uspořádání. Členy volební komise jsou zaměstnanci podle pořadí, ve
  kterém jsou podepsáni na písemném návrhu na volbu rady zaměstnanců.
  Zaměstnavatel informuje zaměstnance o složení volební komise. Volební
  komisi je povinen poskytnout nezbytné informace a podklady pro účely
  voleb, zejména seznam všech zaměstnanců v pracovním poměru.

  (3) Volební komise

  a) v dohodě se zaměstnavatelem určí a vyhlásí termín voleb nejméně 1
  měsíc před jejich konáním a konečný termín pro podání návrhů kandidátů,

  b) vypracuje a zveřejní volební řád,

  c) sestaví kandidátní listinu z návrhů zaměstnanců zaměstnavatele v
  pracovním poměru,

  d) listinu zveřejní v dostatečném předstihu před konáním voleb,

  e) organizuje a řídí volby,

  f) rozhoduje o stížnostech na chyby a nedostatky uvedené na kandidátní
  listině,

  g) sčítá hlasy a o výsledku voleb sepíše písemný protokol ve dvou
  vyhotoveních;  jedno  vyhotovení  předá zvolené radě zaměstnanců,
  popřípadě zvoleným zástupcům pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci, druhé zaměstnavateli,

  h) o výsledku voleb informuje zaměstnavatele a všechny zaměstnance.

  (4) Volby jsou přímé, rovné a tajné. Volbu je možno vykonat pouze
  osobně. K platnosti voleb je potřebná účast alespoň jedné poloviny
  zaměstnanců zaměstnavatele, kteří se k volbám mohli dostavit, protože
  jim v tom nebránila překážka v práci nebo pracovní cesta. Každý volič
  může hlasovat nejvíce pro tolik kandidátů, kolik je míst v radě
  zaměstnanců; jednomu kandidátu může dát pouze 1 hlas. Nedodrží-li tato
  pravidla, je jeho hlas neplatný.

  (5) Oprávnění volit a být volen mají všichni zaměstnanci zaměstnavatele
  v pracovním poměru.

  § 284

  (1)  Navrhovat kandidáty může každý zaměstnanec zaměstnavatele v
  pracovním poměru. Návrh podává volební komisi písemně a musí jej
  doložit písemným souhlasem kandidáta, a to nejpozději do termínu
  stanoveného volební komisí.

  (2) Volby se neuskuteční v případě, že volební komise neobdrží do
  konečného termínu pro podání návrhů kandidátů

  a) do rady zaměstnanců alespoň 3 návrhy,

  b) na funkci zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  alespoň 1 návrh.

  (3) Členy rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany
  zdraví při práci jsou do předem určeného počtu zvoleni kandidáti s
  největším počtem získaných platných hlasů. Kandidáti na dalších místech
  jsou náhradníky na tyto funkce; stávají se členy rady zaměstnanců nebo
  zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dnem, kdy se
  tyto funkce uvolní, a to v pořadí podle počtu získaných platných hlasů
  ve volbách. Při rovnosti hlasů určí volební komise pořadí losem.

  (4) Protokol o výsledku voleb uschovává zaměstnavatel po dobu 5 let ode
  dne voleb.

  (5) Na odvolání člena rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se přiměřeně použijí ustanovení
  odstavců 1 až 4 a § 283.

  § 285

  (1) Každý zaměstnanec zaměstnavatele v pracovním poměru a zaměstnavatel
  může podat volební komisi písemnou stížnost na chyby a nedostatky
  uvedené na kandidátní listině a navrhnout opravu, a to nejpozději 3 dny
  přede dnem voleb. Volební komise o stížnosti rozhodne a o svém
  rozhodnutí vyrozumí stěžovatele písemně do dne předcházejícího volbám.
  Rozhodnutí komise je konečné a je vyloučeno z přezkoumání soudem.

  (2) Každý zaměstnanec zaměstnavatele v pracovním poměru a zaměstnavatel
  se může podáním návrhu na vyslovení neplatnosti volby domáhat ochrany u
  soudu podle zvláštního zákona^79), jestliže má za to, že došlo k
  porušení zákona, které mohlo podstatným způsobem ovlivnit výsledek
  voleb. Návrh je třeba podat písemně nejpozději do 8 dnů ode dne
  vyhlášení výsledků voleb.

  (3) Jestliže soud rozhodl, že volby jsou neplatné, konají se nejpozději
  do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí opakované volby. Členy volební
  komise při opakovaných volbách jsou zaměstnanci podle § 283 odst. 2 s
  vyloučením těch zaměstnanců, kteří působili ve volební komisi a kteří
  byli kandidáty.