Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání

HLAVA IV

  PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE

  § 286

  (1) Odborové organizace jsou oprávněny jednat v pracovněprávních
  vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za
  podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě.

  (2) Za odborovou organizaci jedná orgán určený jejími stanovami^112).

  (3) Odborová organizace působí u zaměstnavatele a má právo jednat, jen
  jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou
  u zaměstnavatele v pracovním poměru; kolektivně vyjednávat a uzavírat
  kolektivní smlouvy může za těchto podmínek jen odborová organizace nebo
  její pobočná organizace, jestliže ji k tomu opravňují stanovy odborové 
  organizace.

  (4) Oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele vznikají dnem
  následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že splňuje podmínky
  podle  odstavce 3; přestane-li odborová organizace tyto podmínky
  splňovat, je povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit.

  (5)  Působí-li  u  zaměstnavatele více odborových organizací, je
  zaměstnavatel povinen v případech týkajících se všech nebo většího
  počtu zaměstnanců, kdy tento zákon nebo zvláštní právní předpisy
  vyžadují informování, projednání, souhlas nebo dohodu s odborovou
  organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím,
  nedohodne-li se s nimi na jiném způsobu informování, projednání nebo
  vyslovení souhlasu.

  (6) Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za
  zaměstnance  v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým
  zaměstnancům  odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za
  zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních
  vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u
  zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.

  § 287

  Informování a projednání

  (1) Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o

  a)  vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích
  jednotlivých  složek včetně členění podle jednotlivých profesních
  skupin, není-li dohodnuto jinak,

  b) záležitostech uvedených v § 279.

  (2) Zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací

  a) ekonomickou situaci zaměstnavatele,

  b) množství práce a pracovní tempo (§ 300),

  c) změny organizace práce,

  d) systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,

  e) systém školení a vzdělávání zaměstnanců,

  f) opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob,
  zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a
  fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí
  péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního
  prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb
  zaměstnanců,

  g) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců,

  h) záležitosti uvedené v § 280.