Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím

HLAVA V

  PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM

  § 288

  (1) Nadnárodními informacemi a projednáním se pro účely tohoto zákona
  rozumí informování a projednání, které se týká zaměstnavatele nebo
  skupiny zaměstnavatelů s působností na území členských států Evropské
  unie a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „členský stát“) jako
  celku nebo alespoň dvou zaměstnavatelů nebo organizačních složek
  zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů, které se nacházejí alespoň
  ve dvou členských státech. Při posouzení, zda jde o nadnárodní
  informace a projednání, se přihlíží také k rozsahu případných dopadů a
  úrovni řízení a zastoupení zaměstnanců.

  (2) Právo zaměstnanců zaměstnavatelů s působností na území členského
  státu na nadnárodní informace a projednání se uskutečňuje ujednaným
  postupem pro nadnárodní informace a projednání nebo prostřednictvím
  evropské rady zaměstnanců. Postup podle věty první musí být vymezen a
  prováděn tak, aby byla zajištěna jeho účinnost a aby bylo umožněno
  účinné rozhodování zaměstnavatelů nebo skupiny zaměstnavatelů. Evropská
  rada zaměstnanců se ustavuje na základě ujednání vyjednávacího výboru s
  ústředím nebo podle § 296. Zaměstnavatel s působností na území
  členských států je povinen vytvořit na svůj náklad podmínky pro
  ustavení  a  řádnou  činnost vyjednávacího výboru, evropské rady
  zaměstnanců nebo jiný ujednaný postup pro nadnárodní informace a
  projednání, zejména hradit náklady na organizování schůzí, tlumočení,
  cestovné a ubytování členů související s jejich řádnou činností,
  nezbytné školení a náklady na 1 odborníka, pokud není s ústředím
  dohodnuta úhrada dalších nákladů.

  (3) Povinnost poskytovat nadnárodní informace a projednání podle tohoto
  zákona se vztahuje

  a) na zaměstnavatele a skupiny zaměstnavatelů členských států se sídlem
  nebo místem podnikání v České republice,

  b) na organizační složky zaměstnavatele s působností na území členských
  států umístěné v České republice^80),

  c) na reprezentanty zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s
  působností na území členských států podle § 289 odst. 2, kteří mají
  sídlo nebo místo podnikání v České republice, pokud není v tomto zákoně
  dále stanoveno jinak.

  (4) Zaměstnavatelem s působností na území členských států se pro účely
  tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, který má alespoň 1 000 zaměstnanců
  v  členských  státech a alespoň ve 2 členských státech po 150
  zaměstnancích.

  (5) Skupinou zaměstnavatelů s působností na území členských států se
  pro účely tohoto zákona rozumí více zaměstnavatelů spojených jedním
  řídícím zaměstnavatelem, která splňuje tyto požadavky:

  a) má v členských státech dohromady alespoň 1 000 zaměstnanců,

  b) alespoň 2 zaměstnavatelé ze skupiny zaměstnavatelů s působností na
  území členských států mají sídlo nebo místo podnikání nebo umístěnou
  organizační složku ve 2 různých členských státech a

  c) alespoň 1 zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s působností na
  území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců v jednom
  členském státě a jiný zaměstnavatel ze skupiny zaměstnavatelů s
  působností na území členských států zaměstnává alespoň 150 zaměstnanců
  v jiném členském státě.

  § 289

  (1)  Řídícím  zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí
  zaměstnavatel, který může přímo nebo nepřímo řídit jiného nebo jiné
  zaměstnavatele  skupiny  zaměstnavatelů  (řízený  zaměstnavatel).
  Rozhodující pro určení, zda se jedná o řídícího zaměstnavatele, jsou
  právní předpisy, kterým zaměstnavatel s působností na území členského
  státu podléhá. Nebyl-li zaměstnavatel s působností na území členských
  států založen podle právních předpisů členského státu, jsou pro určení,
  zda se jedná o řídícího zaměstnavatele, rozhodující právní předpisy
  členského státu, na jehož území má sídlo, místo podnikání nebo je
  umístěn reprezentant tohoto zaměstnavatele, a není-li reprezentant
  určen, jsou rozhodující právní předpisy členského státu, na jehož území
  má sídlo, místo podnikání nebo je umístěno ústředí zaměstnavatele,
  který  zaměstnává  nejvíce  zaměstnanců. Za řídícího se považuje
  zaměstnavatel,  který  ve vztahu k jinému zaměstnavateli skupiny
  zaměstnavatelů přímo nebo nepřímo

  a) může jmenovat více než polovinu členů správního, řídícího nebo
  dozorčího orgánu tohoto zaměstnavatele,

  b) disponuje většinou hlasovacích práv u tohoto zaměstnavatele, nebo

  c) vlastní většinový podíl na základním kapitálu tohoto zaměstnavatele,

  pokud se neprokáže, že jiný zaměstnavatel ve skupině zaměstnavatelů má
  vliv  silnější. Jestliže ve skupině zaměstnavatelů existuje více
  zaměstnavatelů, kteří splňují tyto požadavky, řídící zaměstnavatel se
  určí podle těchto požadavků v pořadí uvedeném ve větě třetí. Pro tento
  účel práva řídícího zaměstnavatele týkající se hlasování a jmenování
  zahrnují též práva jakýchkoli řízených zaměstnavatelů a práva všech
  osob nebo orgánů, které jednají jménem řídícího zaměstnavatele nebo
  řízeného zaměstnavatele. Za řídícího zaměstnavatele se však nepovažuje
  zaměstnavatel ve vztahu k jinému zaměstnavateli, v němž má účast podle
  článku 3 odst. 5 písm. a) nebo c) nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne
  20.  ledna  2004  o kontrole spojování podniků ("nařízení ES o
  spojování"). Toto ustanovení se nepoužije na právní vztahy vzniklé v
  případě insolvenčního řízení^21a).

  (2) Ústředím se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel s
  působností na území členských států a řídící zaměstnavatel ve skupině
  zaměstnavatelů s působností na území členských států. Nemá-li ústředí
  sídlo nebo není-li umístěno v členském státu Evropské unie, považuje se
  pro účely tohoto zákona za ústředí reprezentant jmenovaný ústředím.
  Není-li  tento  reprezentant  jmenován,  považuje  se za ústředí
  zaměstnavatel s největším počtem zaměstnanců v členských státech.

  (3) Informace a projednání se týkají jen zaměstnavatelů se sídlem nebo
  umístěním organizační složky v členském státu, pokud není ujednán širší
  rozsah.

  (4) Počet zaměstnanců se pro tyto účely stanoví jako průměrný počet
  zaměstnanců během předchozích 2 let ode dne podání žádosti nebo
  zahájení jednání ústředím podle § 290 odst. 2. Ústředí i každý
  zaměstnavatel  jsou  povinni  zaměstnancům  nebo jejich zástupcům
  poskytnout informace pro účely zjištění, zda je možno ustavit evropskou
  radu zaměstnanců, nebo ujednat jiný postup pro nadnárodní informace a
  projednání, zejména informace o počtu zaměstnanců a jejich složení a o
  organizační struktuře zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů.

  (5) Nestanoví-li ujednání o evropské radě zaměstnanců nebo ujednání o
  jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání nebo úprava
  členského státu, v němž má sídlo ústředí, výhodnější podmínky, použijí
  se pro účely kolektivního zastupování zaměstnanců § 276 a § 278 odst. 2
  až 4 obdobně, a to pro členy vyjednávacího výboru, evropské rady
  zaměstnanců nebo zástupce zaměstnanců podle jiného ujednaného postupu,
  jakož i pro zaměstnavatele. Ustanovení § 276 odst. 8 se použije, i když
  ústředí  nemá  sídlo nebo není umístěno v České republice. Pro
  tlumočníky, překladatele, odborníky a poradce se použije § 276 odst. 4.

  § 290

  (1) Vyjednávací výbor se ustavuje, aby za zaměstnance vyjednával s
  ústředím o ujednání o ustavení evropské rady zaměstnanců nebo jiný
  postup pro nadnárodní informace a projednání.

  (2) Jednání o ustavení vyjednávacího výboru zahájí ústředí z vlastní
  iniciativy nebo na písemnou žádost alespoň 100 zaměstnanců alespoň ze 2
  zaměstnavatelů nebo organizačních složek zaměstnavatelů umístěných
  nejméně ve 2 různých členských státech nebo na písemnou žádost jejich
  zástupců.

  (3) Členy vyjednávacího výboru jsou zaměstnanci zaměstnavatele nebo
  skupiny zaměstnavatelů působících na území členských států. Zaměstnanci
  zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž má zaměstnavatel
  nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území členských států sídlo
  nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni jedním členem za
  každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců ve
  všech členských státech dohromady.

  (4) Členy vyjednávacího výboru za zaměstnance v České republice jmenují
  zástupci zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo
  nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si
  zaměstnanci tohoto zaměstnavatele zástupce, který se za ně účastní
  společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí
  poměrně podle počtu zaměstnanců, za které zástupce zaměstnanců jedná.
  Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, platí § 286
  odst. 2 obdobně. Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců,
  jednají za všechny zaměstnance zaměstnavatele společně, nedohodnou-li
  se mezi sebou jinak.

  (5) Ustanovení odstavce 4 platí i v případě, kdy je v České republice
  umístěna pouze organizační složka zaměstnavatele s působností na území
  členských států.

  § 291

  (1) Vyjednávací výbor doručí zaměstnavateli a ústředí informaci o
  jmenovaných a zvolených členech. Ústředí svolá ustavující schůzi
  vyjednávacího výboru bez zbytečného odkladu po tom, kdy je mu tato
  informace doručena. Ústředí doručí informaci o složení vyjednávacího
  výboru a zahájení vyjednávání příslušným uznaným evropským organizacím
  zaměstnanců a zaměstnavatelů, se kterými Evropská komise projednává
  záležitosti podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie. Na
  ustavující schůzi si vyjednávací výbor zvolí předsedu. Před každým
  jednáním s ústředím i po jednání má vyjednávací výbor právo sejít se na
  odděleném zasedání. Jestliže je to nezbytně nutně třeba, může si k
  jednání přizvat odborníky. Tito odborníci a zástupci příslušných
  uznaných evropských organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů se mohou na
  žádost zvláštního vyjednávacího výboru účastnit jednání jako poradci.

  (2) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vyjednávací výbor
  přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

  (3) Jednání mezi ústředím a vyjednávacím výborem, evropskou radou
  zaměstnanců  a orgánem zabezpečujícím jiný postup pro nadnárodní
  informace a projednání musí být vedeno s cílem dosáhnout shody.

  (4) Místa a data společných jednání jsou předmětem ujednání mezi
  vyjednávacím výborem a ústředím. O místu a datu společných jednání
  informuje ústředí zaměstnavatele. Náklady na činnost vyjednávacího
  výboru hradí zaměstnavatel.

  § 292

  Vyjednávací výbor se může usnést nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů
  všech svých členů, že vyjednávání nebude zahájeno nebo že zahájené
  jednání bude ukončeno. Sepíše o tom zápis, který podepíší členové
  vyjednávacího výboru, kteří přijali takové usnesení. Stejnopis zápisu
  zašle výbor ústředí, které o této skutečnosti informuje zaměstnavatele
  a zaměstnance nebo jejich zástupce. Nová žádost podle § 290 odst. 2
  může být podána nejdříve za 2 roky po tomto usnesení, pokud ústředí a
  vyjednávací výbor neujednají kratší dobu.

  § 293

  (1) Ústředí a vyjednávací výbor si mohou ujednat, že ustaví evropskou
  radu zaměstnanců, anebo si mohou ujednat jiný postup pro nadnárodní
  informace a projednání. Při tom nejsou vázáni § 296 až 298.

  (2) Evropská rada zaměstnanců může být rozšířena o zástupce zaměstnanců
  zaměstnavatele ze států, které nejsou členy Evropské unie, jestliže to
  ústředí a vyjednávací výbor ujednají.

  § 294

  Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním

  Ujednání o evropské radě zaměstnanců musí být písemné a musí obsahovat
  zejména

  a) určení všech zaměstnavatelů, na které se vztahuje,

  b) způsob ustavení, složení, počet členů a délku funkčního období
  evropské rady zaměstnanců; přitom se přihlíží k zastoupení zaměstnanců
  podle jejich činnosti a pohlaví,

  c) místo, četnost a trvání jednání evropské rady zaměstnanců,

  d) úkoly, oprávnění a povinnosti evropské rady zaměstnanců, ústředí a
  zaměstnavatelů při výkonu práva zaměstnanců na informace a projednání,
  případně složení, podmínky jmenování, úkoly a jednací řád výboru,

  e) způsob svolávání schůzí,

  f) způsob financování nákladů na činnost evropské rady zaměstnanců,

  g) způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním
  s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení
  týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279,
  280 a 287,“.

  h) ustanovení o postupu při organizačních změnách,

  i) dobu účinnosti ujednání o evropské radě zaměstnanců, ustanovení o
  možnosti  výpovědi, o možnosti změn ujednání, včetně přechodných
  ustanovení, a postup při jednání o novém ujednání.

  § 295

  Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání

  Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání musí být
  písemné a musí obsahovat zejména

  a) předmět informací a projednání nadnárodního charakteru, které se
  týkají důležitých zájmů zaměstnanců,

  b) způsob a zajištění možnosti zástupců zaměstnanců společně projednat
  informace, které jim ústředí poskytne,

  c) způsob a zajištění projednávání s ústředím nebo s jiným příslušným
  stupněm řízení,

  d) způsoby propojení s informováním zástupců zaměstnanců a projednáním
  s nimi podle vnitrostátní úpravy; tím nejsou dotčena ustanovení
  týkající se informování zaměstnanců a projednání s nimi podle § 279,
  280 a 287,

  e) postup v případě podstatných organizačních změn.

  § 295a

  Pokud ujednání podle § 294 a 295 nevymezuje způsoby propojení s
  informováním  zástupců  zaměstnanců  a  projednáním s nimi podle
  vnitrostátní úpravy, musí ústředí a zaměstnavatel zajistit nadnárodní
  informování a projednání týkající se připravovaných opatření, která by
  mohla způsobit závažné změny v organizaci práce nebo ve smluvních
  vztazích  na  všech partnerských úrovních odpovídajících předmětu
  jednání.

  Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona

  § 296

  (1) Evropská rada zaměstnanců podle tohoto zákona se ustaví,
  jestliže

  a) to společně ujednají ústředí a vyjednávací výbor,

  b) ústředí odmítá zahájit jednání po dobu 6 měsíců od podání žádosti
  zaměstnanců podle § 290 odst. 2 o ustavení evropské rady zaměstnanců
  nebo jiného postupu pro nadnárodní informace a projednání, nebo

  c) do 3 let od podání žádosti podle § 290 odst. 2 ústředí a vyjednávací
  výbor nedosáhly ujednání o postupu a vyjednávací výbor se neusnesl na
  skončení vyjednávání podle § 292.

  (2)  Evropskou  radu zaměstnanců jmenují ze zaměstnanců zástupci
  zaměstnanců na společném zasedání. Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li
  u některého zaměstnavatele zástupci zaměstnanců, zvolí si zaměstnanci
  tohoto zaměstnavatele zástupce, který se za ně účastní společného
  zasedání. Působí-li u zaměstnavatele více zástupců zaměstnanců, zvolí
  si z nich zaměstnanci společného zástupce, který se za ně účastní
  společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí
  poměrně podle počtu zastupovaných zaměstnanců.

  (3) Zaměstnanci zaměstnavatele z území každého členského státu, v němž
  má zaměstnavatel nebo skupina zaměstnavatelů s působností na území
  členských států sídlo nebo umístění organizační složky, jsou zastoupeni
  jedním členem za každých započatých 10 % zaměstnanců z celkového počtu
  zaměstnanců ve všech členských státech dohromady.

  § 297

  (1) Členy evropské rady zaměstnanců v České republice jmenují ze
  zaměstnanců zaměstnavatele zástupci zaměstnanců na společném zasedání.
  Nejsou-li ustaveni nebo nepůsobí-li u některého zaměstnavatele zástupci
  zaměstnanců, zvolí si zaměstnanci zástupce, který se za ně účastní
  společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí
  poměrně podle počtu zaměstnanců, za které zástupce zaměstnanců jedná.
  Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, platí § 286
  odst. 6 obdobně. Není-li nutné společné zasedání, postupuje se obdobně
  při jmenování nebo volbě člena evropské rady zaměstnanců.

  (2) Ustanovení odstavce 4 platí i v případě, kdy je v České republice
  umístěna pouze organizační složka zaměstnavatele s působností na území
  členských států.

  (3) Jména a příjmení svých členů a jejich adresy do zaměstnání je
  evropská rada zaměstnanců povinna bez zbytečného odkladu oznámit
  ústředí,  které tuto informaci předá zaměstnavatelům a zástupcům
  zaměstnanců, popřípadě zaměstnancům.

  (4) Funkční období evropské rady zaměstnanců trvá 4 roky. Po uplynutí 4
  let od ustavující schůze hlasuje evropská rada zaměstnanců, zda bude s
  ústředím vyjednávat podle § 290 a 291, nebo zda se ustaví evropská rada
  zaměstnanců  podle  tohoto  ustanovení.  Rozhodnutí  přijímá rada
  dvoutřetinovou většinou všech jmenovaných členů. Pro vyjednávání se
  použije obdobně § 290 a 291.

  (5) Nejméně jednou za kalendářní rok je ústředí povinno na základě
  zprávy, kterou vypracuje,

  a) informovat evropskou radu zaměstnanců o

  1. organizačním uspořádání zaměstnavatele a jeho ekonomické a finanční
  situaci,

  2. pravděpodobném vývoji činnosti, výroby a prodeje,

  3. záležitostech, které je povinno s evropskou radou zaměstnanců
  projednat,

  b) projednat s evropskou radou zaměstnanců

  1. pravděpodobný vývoj zaměstnanosti, investice a podstatné změny
  organizace práce a technologie,

  2. zrušení nebo zánik zaměstnavatele, převod zaměstnavatele nebo části
  jeho  činnosti, jeho důvody, podstatné důsledky a opatření vůči
  zaměstnancům,

  3. hromadné propouštění, jeho důvody, počty, strukturu a podmínky pro
  určení zaměstnanců, s nimiž má být rozvázán pracovní poměr, a plnění,
  která mají zaměstnancům příslušet kromě plnění vyplývajících z právních
  předpisů.

  Ústředí zašle zprávu také zaměstnavateli.

  (6) Jestliže vzniknou výjimečné okolnosti, nebo mají být přijata
  rozhodnutí, která mají podstatný vliv na zájmy zaměstnanců, je ústředí
  povinno bez zbytečného odkladu informovat evropskou radu zaměstnanců a
  na její žádost s ní projednat potřebná opatření. Je-li ustaven výbor
  podle § 298 odst. 2, může ústředí jednat s tímto výborem. Členům
  evropské rady zaměstnanců, kteří byli zvoleni nebo jmenováni za
  zaměstnavatele, kterého se mají opatření týkat, je však ústředí povinno
  umožnit účast na tomto projednání. Výjimečnými okolnostmi se rozumí
  zejména

  a) zrušení, zánik nebo převod zaměstnavatele nebo jeho části,

  b) hromadné propouštění (§ 62).

  nadpis vypuštěn

  § 298

  (1) Ústředí je povinno bez zbytečného odkladu svolat ustavující schůzi
  evropské rady zaměstnanců. Na této schůzi si rada zvolí svého předsedu
  a jeho zástupce.

  (2) Předseda a za jeho nepřítomnosti jeho zástupce zastupuje evropskou
  radu zaměstnanců navenek a řídí její běžnou činnost. Evropská rada
  zaměstnanců ustaví k zajištění koordinace svých činností nejvýše
  pětičlenný výbor, který se skládá z předsedy a dalších členů. Členové
  výboru musí být alespoň ze 2 členských států.

  (3) Evropská rada zaměstnanců má právo se sejít bez přítomnosti
  příslušných vedoucích zaměstnanců k projednání informací, které jí
  předává ústředí. Datum a místo jednání je předmětem dohody s ústředím.
  Jednání  evropské  rady  zaměstnanců je neveřejné. Evropská rada
  zaměstnanců si může přizvat odborníky, je-li to nezbytně nutné k plnění
  jejích úkolů. Může si též přizvat vedoucí zaměstnance k podání
  dodatečných informací a vysvětlení.

  (4) Není-li stanoveno jinak, evropská rada zaměstnanců může rozhodovat,
  je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; rozhodnutí rady jsou
  přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů rady.

  (5) Evropská rada zaměstnanců stanoví jednací řád, který musí být
  písemný a musí být přijat většinou hlasů všech členů rady.

  § 298a

  Postup při organizačních změnách

  (1)  Dojde-li  k  podstatným  organizačním  změnám  ve struktuře
  zaměstnavatele nebo skupiny zaměstnavatelů s působností na území
  členských států, a neupravuje-li ujednání o evropské radě zaměstnanců
  nebo jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání postup v
  těchto případech, anebo jsou ustanovení těchto ujednání navzájem v
  rozporu, postupuje se obdobně podle § 290 odst. 2.

  (2) Postupuje-li se obdobně podle § 290 odst. 2, do vyjednávacího
  výboru jmenuje každá již ustavená evropská rada zaměstnanců nebo jiní
  ustavení zástupci zaměstnanců ze svých členů nejméně 3 další členy.

  (3) Ustavené evropské rady zaměstnanců a zástupci zaměstnanců podle
  jiného ujednaného postupu svou činnost nekončí. Je-li to třeba, upraví
  svou činnost ujednáním s ústředím. Činnost ustavených evropských rad
  zaměstnanců a jiný postup pro nadnárodní informace a projednání končí
  uzavřením  nového  ujednání s ústředím o ustavení evropské rady
  zaměstnanců nebo o jiném postupu. Tímto okamžikem zanikají i dříve
  uzavřená ujednání.

  § 299

  Ustanovení § 288 až 298a se nepoužijí pro evropskou společnost a
  evropskou  družstevní  společnost,  pokud zvláštní právní předpis
  nestanoví jinak^82).