Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců

ČÁST DESÁTÁ

  PÉČE O ZAMĚSTNANCE

  HLAVA I

  PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

  § 224

  (1)  Zaměstnavatelé  jsou  povinni vytvářet zaměstnancům pracovní
  podmínky,  které umožňují bezpečný výkon práce, a v souladu se
  zvláštními  právními  předpisy zajišťovat pro zaměstnance závodní
  preventivní péči.

  (2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména

  a) při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního
  poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

  b) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo při živelních
  událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při
  jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví
  nebo majetek.

  § 225

  Zaměstnavatel, který podle zvláštního právního předpisu^73) vytváří
  fond  kulturních a sociálních potřeb, spolurozhoduje s odborovou
  organizací o přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání.

  § 226

  Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních
  předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.