Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců

 HLAVA II

  ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

  § 227

  Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména

  a) zaškolení a zaučení,

  b) odbornou praxi absolventů škol,

  c) prohlubování kvalifikace,

  d) zvyšování kvalifikace.

  § 228

  Zaškolení a zaučení

  (1) Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je
  zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se
  považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

  (2) Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který
  přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na
  nový druh práce, pokud je to nezbytné.

  § 229

  Odborná praxe absolventů škol

  (1) Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit absolventům středních škol,
  konzervatoří,  vyšších odborných škol a vysokých škol přiměřenou
  odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných
  pro výkon práce; odborná praxe se považuje za výkon práce, za který
  přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

  (2) Absolventem se pro účely odstavce 1 rozumí zaměstnanec vstupující
  do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková
  doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia
  (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské
  nebo rodičovské dovolené.

  § 230

  Prohlubování kvalifikace

  (1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování,
  kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon
  sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její
  udržování a obnovování.

  (2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu
  sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na
  školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho
  kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování
  kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

  (3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za
  účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který
  přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

  (4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit
  zaměstnavatel.  Požaduje-li  zaměstnanec,  aby  mohl  absolvovat
  prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na
  nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím
  však není dotčeno.

  (5) Zvláštní právní předpisy^110) upravující prohlubování kvalifikace
  nejsou tímto zákonem dotčeny.

  Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda

  § 231

  (1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením
  kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.

  (2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná
  forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v
  souladu s potřebou zaměstnavatele.

  (3) Zvláštní právní předpisy^110) upravující zvyšování kvalifikace
  nejsou tímto zákonem dotčeny.

  § 232

  (1) Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší
  zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno
  s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku

  a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,

  b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v
  programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,

  c) 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní
  zkoušky nebo absolutoria,

  d) 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce,
  bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce,
  kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání
  uskutečňovaném vysokou školou,

  e) 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky,
  státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a
  hygieny a státní doktorské zkoušky.

  (2) K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v
  nezbytně nutném rozsahu.

  (3) Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné
  zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší
  náhrada mzdy nebo platu.

  § 233

  Zaměstnavatel  je  oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování
  kvalifikace zaměstnance; poskytování pracovních úlev může zastavit, jen
  jestliže

  a) zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro
  kterou si zvyšuje kvalifikaci,

  b) zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez
  vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace.

  § 234

  (1) Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním
  kvalifikace kvalifikační dohodu, je její součástí zejména závazek
  zaměstnavatele  umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek
  zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu,
  nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené
  se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace
  zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí pracovní
  poměr před zvýšením kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání v
  zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace.

  (2) Kvalifikační dohoda může být uzavřena také při prohlubování
  kvalifikace (§ 230), jestliže předpokládané náklady dosahují alespoň 75
  000 Kč; v takovém případě nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci
  uložit.

  (3) Kvalifikační dohoda musí obsahovat

  a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení,

  b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v
  zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace,

  c) druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec
  povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v
  zaměstnání.

  (4) Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně.

  (5) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2.

  § 235

  (1) Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační
  dohody se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské
  dovolené matky dítěte (§ 196) a nepřítomnost zaměstnance v práci pro
  výkon  nepodmíněného  trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k
  pravomocnému odsouzení.

  (2) Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze
  zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace
  se poměrně sníží.

  (3) Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody
  nevzniká, jestliže

  a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování
  plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez
  svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou
  si zvyšoval kvalifikaci,

  b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o
  výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních
  předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů
  nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil
  dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e),

  c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného
  poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného
  správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou
  si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat
  dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z
  povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti
  určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
  zdraví nejvyšší přípustné expozice,

  d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6
  měsíců  kvalifikaci  zaměstnance,  které  zaměstnanec  na základě
  kvalifikační dohody dosáhl.