Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců

 HLAVA III

  STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

  § 236

  (1) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách
  stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní
  cestu.

  (2) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve
  vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou
  být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto
  stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší
  vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace
  stravování,  způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem,
  nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů
  zvláštním právním předpisem^75). Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

  (3) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve
  vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno

  a) bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do
  odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu
  třetího stupně,

  b) zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené,

  c) zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.